Mapping data for the Cornell/CIBR sugarcane map
 from Bruno Sobral, 10/93
 
 
 Mapping population: 71 progeny derived from a cross of Saccharum spontaneum
 'SES 208' (2n = 64) and its doubled haploid, 'ADP85-0068'.
 
 527 APPCR and RFLP markers, including 41 double-dose polymorphisms (82
 markers) and one triple-dose.
 
 A1.1s HHAAHHH-AAHHHHAHHHAHHHAAHHHHHAAAAAHHHHAAAHAHAHHAHHHHHAAHAAAHHHHAHAAAAAH
 A1.2a HHAAHHHAAAHHHHAH-H-HHHAAHHHHHAAAAAHHHHA-AHAHAHHAHHHHHAHHAAAHHHHAHAAAAAH
 A1.2s AHAHHAA-HHAAHA-HAHAHAAHAHAHHAAAAHHAHHAHAAHAHHAAAAAHAHAAHAHHH-AAAAAAHAAA
 A1.5s AAHAAHH-AHHHHAHAAAHHH-HAHHHAAAHAHAAAAAHHHAAHHHAAAHAHHHHHHAHHHHAAHHAAAHA
 A10.1s AAAAHHHHHAAHHAHHHAHAHHHAHHHAAHHHAHHHHHHHAHHHHHA-AAAHHAAAHAHHHHHHAHAAAAH
 A10.2s HHAHAHAAHHHAHHAAAHHHHHHHAHHHA-HAHAAHAHAAHAHAHHH-HAHA-HHAH-HAH-AAHHHHHHA
 A10.3s A-AHAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHAHAA-HH--AAHHAAH-AAH-AHAAAAHAHAAHHHHHAAHHHHH
 A10.4s AHAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHAHAAAHHAHHAHHHHHAAAHHAHAAAAAAAAAHHHHHAHHHHHH
 A12.1s AHAHAHHAA-AHAAHHAAAAHA-AAAHHAH-HHHHHHHHAAHAHAHHHHAHHHAHAAAAHAHHAHHHAAHA
 A12.2a AAAAHHAAH-HAA-HAAAHAAHAHAAAAA-AHAAHHAHAAAAAAHAHAA-AAAHAHAAHHHA-AAHH---A
 A12.2s A-AAHHAAHHHAAH-AAHHAAH-HAAAAHAAHAAHHA-AAA-AAHAHAAHAAAHHHAAHAHAAAAHHHHAA
 A12.4a HAHAAAAAH-AHH-HHAAAHAAHAAHHAH-HAHHAAAHAHHHAHHHAAA-HAHAHAHHAHAAAAHAA---A
 A14.2s AAHAAAAAH-AHAHAHAHHAHAHHAAAHHAHHAHAHHHHAHHAAAAAHHHAHHAHAAHA-HAHAAHHAAHA
 A15.1s AHHHHHAHHHHAHHAAHAHAAHHHAAHHHAHAHAAAHHAAAAAAAHAHAHHHHHAAHHHHHAAHHAHAHAH
 A15.2s AHAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHHHAAHAHAAHHHAHAAHHHAHAAHHHAHAAHHHAAAAHHHAHAHHHHHA
 A15.4s HHAHAAHHHHHAAH-AAHHH-HHHAAAHHAHAAAHHHHAAHHHAHAAHHAHHAHHHAAHAHHH-HAAHAAH
 A19.1a H-HAHHHAAHAHAAAAAAH-H-HHHHAHA---HHAAHAHHHAAHAAHHH-HHHHAHAAHAA-HH-H-HAHH
 A5.2s HAHAAAHAHHHHAA-HH-HHAAHAAHHHH-AHA-HAAHHHHAHAHHAHAHAHHAHAHAAHAHHAAAHHHHH
 A5.4s AHH-AAAAHAA-AHHHH-HAA-HHAHHHHAHHAAHAHAHHAHAHHHHAHHHHHAHAAHH-HAHAHHH-H-H
 A7.3s HHAHHAHHHHAAAAAAAAHAHAHHHAH-A-HAHHAAAAAHHAAHHAHHHAAAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
 A8.2s AAAA-AAAHAAHAHAHAHHAHAHHAAAHHAHHHHHHHHHA-H-AAAAHHHAHHAHAAHA-HAHAAHHA-HA
 A8.3s HAHHHAHHAHHAAAAHHAHHAAAHHAHAHAAHHHHHHAHH-A-HHHAH-HAAAHHHAAAHHAAHHAHHHAA
 A8.5s AAHAHHHAHAHHAHHHAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAA-A-H--HAHHHHAAAHAAAAAA-HAHHHHHHAA
 A8.7s HHAAHHAHAHAHHAAAHAHAHHAHHHHAAHAHAAAHHAHA-H-AHHHAAHAAAHHHHAHAHHHHHHAHHHH
 B1.1s AAHAAH-HAHHHHAHAAAHHHAHAHHHAAAHAHAHA-AAHHAAHHH--AHAHHHHHHAHHHHAAHAAAAHA
 B1.3s HHAAHHHHAAHAAHAAAHHHHAHAHAHHHAHHHAHA-HAHHHHHHH-HHAHHHHAHHAHHHHAHAAHAAAH
 B10.2s HAAHAAAH-HAHHAHHAAHAHH-HAHHHHHAHAHAHHHAHAHAHAAHAAHAHHHAHHAA-AHAAHHHAAAA
 B10.3s AHAHAAHAHHAHAHAHHHAAAHHHHAHAHHAAHHAAAHHHAAAHHAAHHAHAAAAHAAAHAAHAAHHAHHA
 B11.2s -HA-AAHHHHHHAAAHAAHAHHAHAA-HHHAHHAAHAHHA-HHAHH-AHHHHHAHAAAAHHAAHAHAAAHH
 B13.1s H-A-HAAHAAAAHAAAHAHHHAAHAHAAAHHHHAAAHHHHHAHAAHAHHHHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAH
 B15.2s A-AHHAHHHAAAHAHHAAAHAAHAAAHHAAAAHHAHAAHAAHAHHAAHAAHAHAAHAAHHHAAAAHAHAHA
 B2.1s HAHAAAAAHH-HHAH-AAAHAAHAAHHAHHHAHAAAAHAHHHAH-HAAAHHAHAAAHHA-AAAAHAAH-HA
 B2.2s AHHHAHHHHAAAHHA-HHHHAAAHAAHHAHHAHHHHHAAAAAHAHHHHHHHHHAAHAHHHHHHHHHHA-AH
 B20.1s HHAAHHHAAAHHHHA-HHAHHHAAHHHHHA-AAAHH-HA-AHAHAHH-HHHHHAHHAAAHHHHAHA-AAAH
 B20.4s AAAHHHAAAAHHHHAAAHAAAHHAHAHAA--HAHHA-AA-HHAA-AH-HAHHHHHHA-AHHHHHHH-AAAA
 B5.1s HHAHAHAAHHHAHHAAAHHHHHHHAHHHAHHAHA-HAHAAHHHAHHHHHAHAHHAAHHHHHAAAHHHHHHA
 B5.2s HAHHHAHHAHHAHHAHHAAHAAAHHA-HAAAHHHAHHAHHHAHHHHAHAHAAHHHHHAAHHAAHHHAHHAH
 B8.1s AHHHAAAAA-AAHHHHHAAHAAHHAAHHAAHAHAAAHHHHHHHHAHAHAHAAAAHAHHHHHAAAHHHHHHA
 C10.2s AAHHHAHAAHHAHAAHHAAHHAAAHAHHAAAHHHAHAAHAHAHHAHAAAAAAHHHHHAAHHAAHHAAHHAH
 C10.3s HHHHHAHHHAHAAAAHHHHHHHHAHAHHAHAAHAAAHAHAHAHAHHHHAHAHHAHHHHAHHAHHHHHHAHH
 C10.4s HAHAAHAAHHAHAHHHAHHAAAAAAAAAHAHHAAHHAAAHAA-HHHAHAHHAHAHAAHAHA-HAAHHHHHA
 C10.5s HAHHAAHHAAHHAHAAAAAHHHHHHHHAHHAHHAAHAHAHHAHHHHAAAAHHAHHHHAHHHHHHHAAAAAH
 C13.2s HHHA-HHAAAHHHAAHAAHAAHHH-HH-A-AAAAAAAAAHAHAAHHHHHAAHAHAHHAHAAHAAHH--HA-
 C13.4s AHHAHAHAAHAAHHHAAHHHAHAAHHHHAAAHHHHAAAAHHHAHHHHHAAHHHHHAHHHHAHAAHAHAAAH
 C4.1a AAAAAAAAH-AHA-AHAHHAHAHHAAAHHAHHAH--HH-AHH-AAAAHHHAHHAAAAHAHHA-AAHHAAHA
 C7.4s AAHAAAAAHAAAAHHHHAHAAAHHAHAHAAHHAAHAHAHAAHAHHHHAHH-HAAHAAHH-HAAH-HAAAHH
 C7.6s HAHAAHHHAAAHAHAHAAHHHHAHAAAHHHHHAAHHAAAAAHHAHAHHAAHAHHHAAHH-HHAAHHHHHAH
 C9.2s AAHAHHHAHAHHAAHHAAAAHH-HAHHHHAAHAHHAA-HAAHAAHAHHHHAAAA-AAA-AHHAHHHHHHAA
 C9.3s H-HAHAAAHHAHHAHHAAAHAAHAAHHAHHHHHA-A-H-HHHAHHHAAAHHAHHAAHHHHHHAAHHHHHHA
 C9.4s AHHHAHHHHAAAHHAAHHHHAAAHAAHH-HHAHH-HH-AAAAHAHHHHHAHHHAHHAHHHHHHHHAHAAAH
 D11.1s HAHAAAHAH-HHAAAHHAAHHAHAAHHHHHAHAAAAAHHHHAHAHHAHAHAHHAAAHAA-AHHAAAHHHHH
 D11.2s HAHAAAHAH-HHA-AHH-HHHAHAAHHHHHAHAAAAAHHHHAHAHHAHAHAHHHAAHAAHAHHAAAHHHHH
 D16.3s HAHHHAAHHHHAAAHHHH-AHHAHHAAAAHHHHHH-HA-AAAHHHHHAAAHAHHHAAAHH-AHAHAAAHAH
 D5.2s AHHHAA-HHHAHAAAHAAHA-AAAH-HAHHAAHHHAAHAHAAAHHAHHHAHHAAAAHAAAHAHAAHHAAAA
 D5.4s HAHHHA-AAHAAAAAHHAAHHAAHHAHHAAAHHHHHHAHHHA-HHHAHAHAAHHAHAAAHHAAHHAAHHAH
 E16.2s AHHHHAHAHHAHHAHHAAA-HAHAAAHHHHAHAHHHHHAAHAAAAAAAHHAHHAHHAHAHAHHHHAHHHHH
 E16.3s AHHHAAHHAHAHAAAHAHAHAHHAHAHAHHAAAAAHHH-H-AAHAAHHAAHHHAAAHAAHHAHAHHHAAAA
 E16.4s AAHAAAAHHAHAAHHHHAHAAAHHHHHHHAHHAH-AHAHH-HAHHHHAHHHHAHHAHHHHHAAAHHAAAHH
 E18.1s HAAAAAAAHAHAHAAHAHAHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHAAHHHAAHAAAHHAAHHHHAHHHAH
 E20.1s HHAAHHHH-AHAAHAAAHHHHHHAHAHAHAHHHAAAHHAHHHHHAHAHHAHHA-HHHAHHHHAHAHHA-AH
 E20.2s AHAAAHAHHAAHHHAHHHAHHHAAHHAHAHAAHHAAHHAAAAHHHHAAHHAAA-AHHAHAAHHHAAHHHHH
 E9.1s HAAHAAHAHAHHHHHHHAAAAHAHHHHHHAAHAHAAAHAAHAHH-HHAHHAHAHHAA-AHHHHHHAHHAHA
 E9.2s HAAHAAHAHAHHHHHHHAAAAHAHHHHHHAAHAHAAAHAAHAHH-HHAHHAHAHHAA-AHHHHHHAHHAHA
 F1.2s HAHHHAAHHHHAAAHHHHHAHHAHHAH-AHHHHHAAAAAAAAHHHHHAAAHAHHAHAAHHAAH-AA-AHAH
 F20.1s HAHHHAAAAHHAHHAAHAHAAAAHAAAA-A-HHHHAAHAAAHA-HAHAAAHHHAHAHAHAHAAHHHAHAA-
 F4.1s -AAAAHAAHHAHAHHAAHHA-AH-AAAAH-HHHAAHHAAHAAHHHHAH-AHAHAHAAHHHAAHAAHHHHHA
 F4.2s -HAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHHHAAAHHAHHHHHHAHHAAHHAHAAAAHAHAAHHHHHAHHHHHH
 F4.3s -AHAAAAAHAAAAHHHHHHAAAHHAHHHAAHHAAHAHAHAAHAHHHHAHHHHAAHAAHHHHAAHHHAAAHH
 F4.5s -AHHHHHAHHAHAHAAHHAHHHAHAAHHAAHAAHAHAHAHHHHAHHAHAAHAAHAHAHHHAAAHHAAAHAH
 F4.6s -AHHHAAHHHHAAAHHHHHAHHAHHA-AAHHHHHHAAAAAA-HHHHHAAAHAH-HAAAHAAAHAAAAAHAH
 F6.2s HHA-AAHAHHHAAHAAAHAHHHHHAHAAHHHHAAAHHHAAHHHAHAAHAHHHAHHHAAHAHAHHHHHHAAA
 F8.1s HHAHHHHAAAHHHAAAAHAHAHAHAAAAHHAHHHAAAAAHAH-AHHHAAAAH-HAHHAHHAHAHHAHAAAH
 G12.1s HHAHHHHHAHHH-A-AHA-AHHAH-HAAAH-AAHAAAAAAHH-HHHHAAHAHAH-H-AAAAHAHHAAAHH-
 G12.2s HHAAAAAAAAAHHH-HAHAHHAAHAHHHAHHHAHAHAAHHAA-HAHHHHAHAAHAHHAAAHAAAHHHAHAA
 G12.3s AAHAHHHAHAHHAH-HAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAAHAAH-AHAHHHHAAAAAAAAAAAHAHHAHHHAA
 G16.1s AAHAHHHAAAHAAHHHAAAAHHAHAAH-HHAHHHAAAAHAAHAAHAHHAHAAAAAAAAAAAHAAHHHHHAA
 G17.1s AHAHAAAHAHHHAAHHHAAAHHHHAAAAHAHA-AAHAAHHHHAAAAAHHA-HAAHHAHAAHAHAA-HAHAH
 G17.3s AAHAAHHHAHHAAAHAAAHHHAHAHHHAAAHAHHHAAAAAHAAHHHAAHH-HHHHHHAHHHHAAH-AAAHA
 G4.1s HAHHHAAHHHHAAAHHAHAAHHAHHAAAAHHHHHHAAAAAAAHHHHHAAAHAHHHAAAHAAAHAAAAAHAH
 G4.2s AAHAAHAAHHAHAHHHAHAAAAHAAAAHHAHHHAAHHAAHAAHHHHAHHHHAHAAAAHAHAAHAAHHHHHA
 G4.3s HHHHHHHAHAAHAHAAHHAAHHAHAAHHAAHAAHHHAHAHHHHAHH-HAAHA-HAHAHHHAAAHHAAAHAH
 G4.4s AHHAHAAAAAHAHHAAHHHAHAAAHAHAHHAHHAHHHAAHHHAAHAAAHHHHHHAAAAHHAHHAAHHHHAH
 G4.5s HAHAHAAAHHAAHHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHHAHAAAAHAHHAHAHAHHHAAAAAHAHAAHHHAHAHH
 H11.1s HAAHHAHHHHAHAHAAHHAAHHAHA-HHAAHAAHAH-HAHHHHAHHA-H-HAAH-HAHH-AA-HHHAA--H
 H11.3s A-AH-HHAAAHAHHAA-HAAAHHHAAAAAHHH-HAHHAHAHA--HHA-A-AHHHHHA-AHHA-AAAHH-HA
 H13.1s HAAHAAAAAAH-AAHAHHAA-HHAHAHHAHAHAHAAHAHHAAHAHAAAHAAHAAHAA-HHAHHHAHAHHAH
 H13.2s AHAAAHAHAAA-AHHHAHHHAHHHAHHAHAHHHHHHAAHHHAHAAHHAHHAHHHAHAAAHHHAHA-HAHAA
 H14.1s H-AAAAHHAHAHHHHHHAHHAAAAAAHHAHHAHH-HHAAHHHHHAAAAAAHAAHHAHHHAAHHAAAHAHHA
 H14.4s AAHAHHHAHAHHAHHHAAAAHHAHAAHHHHAHAHHAAAHAAHAAHAHHAHAAAAHAAAAA-HAHHAHHHAA
 H14.6s AHAA-HAAAAHAAHHHAHHHAH-AAHAHHA--HHHHA-HHHAHAAHH--HAHHHAHHAAH--AHAAHAHAA
 H2.3s AHHHHHHAAHHAHAAHHHAAHHAAAHHAHAAAHAHAAHAHHAAHHAHHAHH-AHHHAHAHAHAHHH-HHHA
 H4.1s AAAAAHHHAHAAHAAHAHHHAAAAHHAHHAHAHHAHHHHAAAAHAHHHAAHAHHHAHAHHHAHAHAHAAHH
 H4.2s AHAAAHAAAAAAAHHHAHHHAHAAAHAAHAHHHHHHAAHHHAHAAHHAHHAHHHHHHAAHHHAHAAHAHAA
 H9.1s HHHHAAHH-AHHAHAAAAAHHHHHHHHAHHAHHAAHAH-AHAHHHHAAAAHHAHAHHHHHHHHHHHAAA-H
 H9.3s HHAAHHHHAHHHHHHAAHAHHHAAHAHHHAHAAAAHHHAAAHAHAHHAHAHHAAAHAAAHHHHAHAAHA-A
 I10.1s ----AA-HHAHHHAAHAHAHHAAAAHAHAHHAAHA-HAAAAAHHHH-AAHAAAHAAAHHAAHHHHA-HHAH
 I10.2s A-AAAHHAAAHAAAHAAAAHHAHAHHHAAAAAHHHAAA-AHAAHHHAAHHAHHHA-HAHHHHAAHAAAAHA
 I11.1s AH-HAAHHHHAHAAAHAAHAAAAAHAHAHHAA-HHHAHAHAAAHHAHHHAHHAAHAHAAAHAHAAHHAAAA
 I19.2s HAH-HAHH-A--AHAAAHAH-HAH-HH-HHAHHHHHAHAHHAAHHHAAAHHHAHAAHHHHHHHHHAHAAA-
 I19.3s HHAHHAAH-H--HAAAHAHA-HAH-HA-AHAHAHHAHAAHHHAAHHHAAH-AAHAHHAAAHHHHAAA-HH-
 I19.5s HAHHHHHH-AAAAHAAHHHH-AAHAHHHA-AHHHHAHHHHHAHAAHAHHAAHAAHHAHHHH-AHAHHHHAH
 I19.6s HHAHAHHH-A--AH-HAHHHHHHA-AH-HHHAAAHHHHAHHHHHHHAHHAHHHHAHAAHHHHHHAHAAAA-
 I19.7s HHAHAHAA-H--HHAAAHHHHHAH-AH-AHAAHAAHAHAAAHHAHHHHHAAAHHHHHAHHHAAA-HHAHH-
 I5.1s AAH-HHAAAHHAHHAAHAHAAAAHHHHAHAAHHHA-AH---H-HHAHAAAHHH-HAAAHAHAAHHHHHAA-
 I5.2s HAAHAAAAAHAHHAAHAHAAHHAAHHHHHHHAAHAAHAAHAHAHHAHHHAAAAHHAAHAHAHAHAHAHAAA
 I5.4s HHHHHHH-HAAAAAHAHAHAAAAHAAHAHHAHHAHAHHHHHAAHHHAAAHAHAHHHHAAHHHAHHHHHHHA
 I7.1s H-AAHHHHAHHHHHHAAHAHHHAAHAHHHAHAAAHHHH-AAHAHAHHAHAHHAAA-AAAHHHHAHAAHAHA
 I8.2s HHAHHAHAH-AHAAAAHHAA-AAHAAHHAAHAHHAHAHAHHHHHHHAHAAHAAHHHAHHHAAH-HHAAHAH
 I8.3s HAAHAAHAA-AHHAAHAHAA-HAAHHHHHHHAAHH-HAHHAHAHHA-HHAAAAHAAAHAHAHA-AHAHAHA
 J10.1s HHAAHAAHAAAAHAHAHAAHHAAHAHAAAHHHHAHAHHHAHAHAAHAAHHHA-HAAAHAHAHHHAAHAHAH
 J13.1s AAAAAHHAAHHAAAAHAAA-HAHAHHHAAAHAHHHAHAAAHAAAAHAAHHA-HAAHHAHHHHAAHAAAAAA
 J13.2s AHHHAAHHHHAHAAAHAAH-AAAAHAHAHHAAHHHHHHAHAAAHHAHHHAH-AAAAHAAAHAHAAHHAAAA
 J17.1s HHHAHHAHAHAHHAAAHAAAHHAHHHAAAH-HAAHAHAAAHHHHH-HAHHAAAHAHHHHHHHHHH-AHHHH
 J17.3s HHAHHAHAHHAHAAAAAHAAHAAHAAHHAAHAHHHHAHH-HHHHH-AHAAAAAHAHAHHHAAHHAHHAAAH
 J17.4s --HHHAHA-HHHAAAAAHAAHAAHAAAHA-HAHHAHHH-H-HHHH-AHAA-AAHHHAHH-A-HHH-AAAAH
 J17.6s AAAAHHAAAHAH-H-AAHHA-HHHAAAHHAAAAHHHHAH--A-AA-A-HAAHHAAAAHAHH-AAAAHAAAA
 J4.1s AAAHAAHAHA-HAAAHHAAHHAHHHA-HHHHAAAAAHAHAHHHAAAHHHH-AAAAHAHHAAAAAAAHHHHH
 J5.1s H-HHHAHHHAHAAAAHHHHHHHHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAH-HHH-AHAHHAAHHHAHHAHHHHHHAHH
 K10.1s HAHHHAHHHAHAAHHHHHHAHHAHAAAAAHHAAHHAAAAAAAHAHAH-HAHAAAAAHAAAAAHAHHAAHAH
 K10.2s A-HHHHHAHHHHAHHAHHHH-AAAHAHAAHHHHHHAAHHHAA-AAHAHAHH-HHHHHAHHH-HHHHHAAHH
 K10.3s AAHAHHAHAA-HAHHHAHHHAAAHAHHHHHHHHAHHAAAHAHHHAAAHAAHAAHAAAHAHHHHHAAHHAHH
 K10.4s HHAHHAHHHHAAAAA-A-HAHAHHHAHAA-HAHHAAAAAHHAAHHAHHHAAAHHHHH-HAAAHHHHAAAHA
 K10.5s AHAAAAHAAAHAAHHHAAAHHHAHA-HHAHAHHAAHAAHAAHAAHAHHAAAAAAHAHAAAHHAAHAHAHAA
 K11.1s A-AAAAA-AAAHHHHHAHAHAAAHA-HAAHH-AHHHHH-HA-AHAHAH-HHAHHHHHAAAHAHAHAHAHAH
 K11.2s AAHHAHAAAHAAAHHA-AAHAHHHH-HAHHHHAHAAAHA-AHHAHAHHHAH-AHAAHHHAHHA-HHAAAAA
 K12.2s -AA-AAH-HAHHH-H-HHHAHHH-HAHAAAAAAHAAAHAA-H-AA-AHAAAHAAHA--HHHAHAHAAAHHH
 K12.3s AAAHAAHAAHAHH-A-AHHAHHA-HHAHHHHAAHAAAAAA-H-AHAHAHAAAAH-H-HAHAHHHAHAHAHA
 K16.2s AHHHHAAAAHAAHHHAAHHHHHAAHHHHAA-HHHAAAAAHHHAHHHHHAAHHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
 K16.3s AAHAHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAAHHAAHAHAAHAHHAAAAHAHAAAHHHHAHHHAHHHHAAHH
 K20.1s HAHA-AHAHHHHAAAHHAH-AAHAAHHHHHAHAAH-AHHAH-HAHHAH-HAHHAAAHAAHAHHAAAHHH-H
 K20.2s HAHA-HHAAHAHAAAAHAHAHHHHHHAHAAHAHHAAHAHHH-AHAAHA-AHHHHAHAAHAAAHHAAAHAHH
 L1.1s AHA-HH--AHHAHHAHHHHAHAAHAHHAAHAHHAAHAHHAHAHHAHAAAHAHHHHHAHHHAAAHHAHHHAH
 L1.2s AHH-AAHHHAHAHAH-HHAAHHHHH-HA-HAAHAHHHHAAAH-AHHHHAHAAHAHAHAAHHHHAAHAAHHH
 L13.1s AHHHHHHHHHHHHAAAHAAHHHAHAHAAAHAHAHHAAHHAHAAHAHAAAHAHHHAAAHHHHAAHHHHHHHH
 L13.2s HHHAAHAAAHAHAAA-HAHAHAHHHHAHAHHAHHHHHAAHHAAHAAHAAAHHHAHHHAHAAAHHAAAAAHH
 L19.1s AHAHHAHHHHAAHAHHAH-HAAHAAA-HAAAAHH-HHAHAAHA-HAAHAAHAHAHHAAHHHAAAAAAHAAA
 L19.2s HHAHAAHHHHAHAAHHAH-HHAHHAA-HHAAHHHHHAAHAHHAHHAA-HHHHHAAHAAHHHAAHAHA--HH
 L20.1s HHAHHHAAAHHAHAAAAHHHHHHHAHHHAHHAHAAHAHAAHHHAAHH-HA-AHHA-HHHAHAAAAHHHHH-
 L20.2s AHAHAAAHAHHHAAHHHAAHHHHHAAAAHHHAHAHHHAHHHHAAAAH-HAHHAAH-AHAAHAHAAAHAHAH
 L9.1s AAHAAHHHAHHAHAHA-AHHHAHAHHHAAAHAHHAAAAAHHAAHHHAAHHAH-HAHHAHHHH-AHAA-AHA
 M10.3s AAHAHAHHHA-AHAHHH-AAHAHHHA-AH-AA--HHHAA-AHHHHHHHAHAAHAAAHAAHHHHAAHAAHH-
 M16.4s AAAHAHAHAHHAAHHAAAAHAHAHHHHHHH-HAHAAAHH-AAHAHHHH-AAHAHHHHHAHHHHAHHAAAAA
 M18.3s HHAHHAAHAH-AHAAAHHHAHHAHHHAAHHAH-HHAHAHHHHAAHHHAAHAAAHHHHAAAHHHHAHAAHHH
 M18.4s HHAAHHHAAA-HHHAAHHAHHHAAHHHHHAHA-AHHHHAAAHAHAHHAHHHHHAHHAAAHHHHAHAAAAAH
 M18.5s AAAHHHAAAA-HHHAHHAAHHHHAHHAAAAAAAHHHAAAAAHAAHAHAHAHHHHHHAAAHHHHHHHAAAAH
 M18.6s AAHHAHAHAH-AAHHAAAAHAHHHHHHHHHHHAHAAAHHHAAHAHHHHHAAHAHAHHHAHHHHAHHAAAAA
 M2.2s HHHHHAAHHHAHHA-HA-A-HHHAAHHAHHHHAHHHHAAHAAAHAAAAHHHHAHHHHHAHAHAHHHHAA-H
 M2.3s AHAHHAAHHHAHHAAHHHHHAAHHHAHAAHAHAAHAAAHHAAAAAHAHHHAAHHAAHHAHAAAHAAAAAAA
 M20.1s AAH-HHHAHAHAHAHHA-HAHHHHAAAAAHAH---AAAA-HHAAAHHAHHAHHAHAHAHAHHHAAHHAHA-
 N10.1s HHHAHHHAAHAAHHAA-HHHHHHHAH-HAAHA-AHHA-AAHHHAAHHAHA-AHHAAHHHAHAHAAHHHHHA
 N10.3s AHA-HHAHAAAAA-AAAHAHHHHAHA-AH-HAHAHAHAAHHHHHAHAHAAAHAHHHHAHHHHAHAHHAAA-
 N11.2s HAHAAAH-HHAHHAAHHAHHAAHAAHAHH-AHAAHAAHHHHAHAHH-HAHAHHAHAHA-AAHHAHAHHHHH
 N11.3s HHHAAHHAAAHAHAAHAAHAAHHHAHHAAAAAAAAAAAAAAHAAAHHHHAAHAHHHHAHAAHAAHHAAHAA
 N12.1s HAHHHAAHHAHAAAHHHHHAHHAHHAHAAHHHAHAAAAAAAAHHHHHAAAHAHHAAHAHH-AHAAAAAHAH
 N12.3s AAAAAHAAHHHAHHHAAAHAAHAHAAHAHAHHAHHAAHAAAAAHAHHAAAHAAHHAAAHHHHAAAH-HHAA
 N15.2s AHAAAHAHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAAAAAHHAAAHHAHHHAAAH-AAHHAAHHAHHHAAHHHHAAAHH
 N2.1s AH-HAAHHHHAHAAAHAAHHAA-AHAHAHHAAHAHHHHAHAAAHAAHHAAHHHAHAHAAAHAHAAHHAAAA
 N3.1s HAHAAAAHHHHHAAAHHAHHAAAAHAAHHA-HAAAAAHHHHAHHHHAHAHAHHAAAHAAHAHHAAAHHHHH
 N3.2s AAAHHHHAAAHHHHAAAAAAAHHAHHAAAAAHAHHAAAAAHHAAHAHAHAHHHHHH-AHHHHHHHHHAAAA
 N4.1s HHAAHHHHAHHHHHHAAHAHHH-AH-AHHAHAAAAHHHAAAHAHAHHAHAHHAAH-AAAAHHHAHAAHAHA
 N5.1s AAAAAAAHAAHAHHHHAHAHHAHAAHAHAAHAHAAHHHAAAAAAHHAHAAHAAAAAHHHAHAHHAAAAAAH
 O1.1s HHHHAAAAHAAHAAHAAHAAHAAHHAAAAAHHAAAHHHAHAAHAHAH-AAHAHAAAAHHAHHHAAHAAHHA
 O1.2s AAAHAHHHAHHAAHHAAAAHAHAHHHHHHHHHAHHAAHHHAAHAHHH-HAAHAHHHHHAHHHHHHHAAAAH
 O12.1s AHHHAAAHAAHHAHHAAAAHHHHAHHHAHHAHHAHHAHAHHHHHHHHHAAHHHAAHHAHAHHHHHAHAAHH
 O15.1s AHHAAAAAHH-HHAHHHAAAHH-HA-AAHAAAAAAHAAAAHHAAHAHHHHHHAA-AH-HHAAAHHHAHHHA
 O15.2s AHAAAAHHHAHAHHAHAHAAAH-AA-AAA-HHHAAHAHAHAAHHHHAAHAHAAH--AHAHA-AAAHHH-HA
 O16.1s HAHAHHAHAAAHAHAHAAHHHH-HAAAHHHHHAAHHAAAAAHHAHAHHAAHAHHHAAHHHAHAAHHHHHAH
 O16.3s HAAAHHAH-HAAAHAHHHHHAA-HAAHHHHAHAHAAHHHHHAHHAHAAHAAHAAAHAHHHHAAHAAHAHAH
 O18.1s AAAAHAAHAHHAHHHHAHAHHH-AA-AHAAHAHAAHAHAAAAAAHHAHAAHAAAAAAAHAHAHHAAAAAAH
 O4.1s -AHHHAHHAAHAHA---AHHAAA-HA--HAAHAAH-HAHHHAHHHHAAAAAA-HAHHAA-HAAAHAAHHAA
 O5.1s AHHHHAAAAHA-HHHAAHHHAH-AHHHH-AAHHHAAAAAHHHAHHHHHAAHHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
 O7.2s AHHHAAHHHH-HAAAHAAHAAA-AH--AHHA-HHHHHHAHAAAHHAHHHAHHAAAAHAAAHAH-AHHAAAA
 P14.1s AHAHHAAHHHAAHH-HHHHAAAHHHA-AHHAHAAHAAAHHAAAAAHAHHHAAHHAAHHAHAAAHAAAHHAH
 P2.1s HHHAAAAHAAAHAAAHA-AHHH-HHAAAHAAHHA-AAHAHAAAHHHAAAAHHAHAAHAHHHHHHHAAAAAH
 P2.2s A-HHAAHH-HAHAAAHA-HAAA-AHAAAHHAAHHHHHHAHAAAHHAHHHAHHAAAHHAAAHAHHAAHAAAH
 P6.1s H-H-AAHHHHHAAAHHAHHAHHAHHHAAAHHHHHAAAAAAAAHHHHHAAAHAHHAAAAHHAAHAAAAAHAH
 P9.1s AAHAH-HAHAHHAHHHAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAAHAAHAAHAHHHHAAAHAAAAAAAHAHHHHHHAA
 P9.2s AAAAA-HAAHAHHAHHAAHAHHHHAHHHHAAHAHHAAAHHAHAHAAHHHHAHAHHHAAAAAHAAHHHAAAA
 Q11.1s HHAH-AHAHHHAAHAAAHAHHHAHAHAAHAHHAAAH-HAAHHHAHHAAAHHHAHHHHAHAHAHHHHHHAAA
 Q14.2s AAHH-HAHHHH-HAAA-AAHHHHHAAAAAHAHAHAAHHHHH-AAHAHAAHAHAAHAAHAHAAHHHA-HAHH
 Q15.2s AAHAAAAAHAAAAHHHHAHAAAHHAHHHHAHHAAHAHAHAAHAHHHHAHHHHAAHAAHAHHAAAHHHAAHH
 Q15.3s AHAAAHAHHAAHHHAHHHAHHHAAHHAHAHAAHHAAHHAAAAHHHHAAHHAAAHHAHAHHAHHHAAHHHHH
 Q5.1s AHAAAHHHHAAHAHAHAHHA-AAHHHHAHHHAAHHAAHHHHAAHHHAHHAHAAHAHAHAAAAHAAAHHHHA
 Q5.2s AHAHHAAAHHAHHHHHHAHH-AAAHHH-AHAAHHHHHAAAHAHHAAAAAAHHAHA-HHHAAHAHAHHHH-A
 Q8.1s AHHAHAHAAHAAHHHAAHHHAHAAHHHHAAAHHHAAAAAHHHAHHHHHAAHHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
 Q8.2s HAHHHAHHHAAAAHAAHHHHA-AHAHHHAAAHHHAAHAHHAAHAAHAHHAAHHAAHAHHHHAAHAAHAAAH
 R14.2s HAHHHAAHHHHAAAHHAHHAHHAHHAH-AHHHHHAAAAAA-AHHHHHAAAHAHHAAAAHHAAHAAAAAHAH
 R14.3s AAAA-AHAAAHAHHHHAAAHHAAHHAH-AHAHHAAHAAHA-HAHHHAHAAAAAAHAHAHAHHAAHHAAHAA
 R16.1s HAAAHHHHAHAAAHAAHHHHAAAHAAHAHHAHAHAAHHHHHAH-AHAAHAAHAAAHAHHHHAAHAAHAHAH
 R16.2s AHHH-H-HHHAHAHHAHHHHAAAAHHAAAHHAHHHAAHHHAAA-AHAHAHHAHHAHHHHAHAAHHAHAAHH
 R16.3s AAHAAHHAAAHAAHHHAAAAHHAHA-HHHHAHHHAAAAHAAHA-HAHHAHAAAAAAAAAAAHAHHHHHHAA
 R19.1s H-AH-AHHHHAHAAA-HAH-A-AHHHH-AAHAHHHAAAAHHAAAHAHHAAAHAAAA-HHAH-HHH-AAA-A
 R2.1s HHAHHHAHHHAAAAAAAAHAHAHHHAHAAAHAHHHHAAAHHAAHHAHHHAAAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
 R3.1s HHAAHAAHAAHHAAAAHHAAHHAAHHHHHAAAHAHAAHAHHAAHHHHHAAHAHHAHAAHAAHHHHHAAHAH
 R3.2s HHHHAAHHHAHAAAAHHAHHHHHAHAHHAHAAHAHHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHHHHAHHAHHHHHHAHH
 S5.1s AHHHA-HHHHAHAAAHAAHAAAAAHAHAHHAAHHHHAHAHAAAHHAHHHAHHAAAAHAAAHAHA-HHAAAA
 S9.1s HHAAHHH-AAHHH-AHHHAHHH-AHHHHHAAAAHAHAHAAAHAHA-HAHHHHHHHHAAAHHHH-HHAAAAH
 T14.2s HHAAHHHHAHHHHHHAAHAHHHAAHAHHHAHAAAHHHHAAAHAHAHHAHAHHAAHHAAAHHHHAHAAHAHA
 T16.2s AHAHAAAHAHHHAAHHHAAHHHHHAAAAHHHAAA-HHAHHHHAHAAHAHAHHA-AHAHA-HAHAAAHAHAH
 T18.2s HAHHHA-HHAHAAAH-HHHAHHHHHAHAAHHAAHAAAAAAAAHH-HHAHAHAHHAAHAHHAAHAAAAAHAH
 T20.2s AHAAAHAHHAHHHHAHHHAHHHAAHHAHA-AAHHAAHHAAAAHHHHAAHHAAA-HHHAHAAHHHAAHHHHH
 T20.4s HH-A--HHAAHHHHHAAHAHHHAAHAHHH-HAAAHHHHAAAHAHAHHAHAHHA-HHAAAHHHHAHAAAAHA
 T9.1s HHAA--HH-HAHHHHHHA-HAAAAAAHHAHHAHHHHHAAHHHHHAAH-AAHAAHAHHHHA-HHHAAHAHHA
 U12.1s HHHA-HAAHH-HAAAAHAHHHAHAHH-H-HAAHHAHHAAHHAAHHA-HAAHHHAAHHAH-H-HHAAAAAAH
 U14.1s HHAHAAHHHAHAAHAAAHHHHHHHAAHHHAHAAAHHHHAAHHHAHAAHHAHHAHHH-AHAHHHHAAAAAAH
 U14.2s HAAHAHHHHA-AHAHAHHAH--HAHAH-HHHHHHHHHH-H-H-HAHAAAAHHAHAH-HAAAHHAH-AHHAA
 U14.3s AHHHHAHHHHAHHAHHAAAAHAHAAAHAHHAHAHHHHHAAHAAHAAAAHHAHHHAH-AAHAHHHHAHHHAA
 U3.1s AA-HAHHHAHH-AAHAAHHHHAHAHHHAAAHAHHHA-AAHHAA-HHAAH-AHHHAHHAHHHHAAHHAAAHA
 BC0178A AHHAHAHAAAAAHHHAAHHHAHAAHHHHAHAAHHAAAAHHHAHHHHHHHAHHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
 BC0178B HHAHAAHAH-HAAHAAAHHHHHHHAAAHHA-HAAAHHHAAHHHAHAAHAHHHAHHHAAHAHHHHHAAHAAA
 BC0178C HAHAAHAAA-AHAH-HAHAAAHHAAAAAHAAHHAHHHAHHAAHHHHAHAHAAHAHAAHAAAAHAAHHHHHA
 BC0263A HAH-HHHHH-AAAH-HAHAHHHHHH-HAH-AAAHHHHHH-HA-HHAAHHH-AHAHAAHAAAAAAAAHAHAH
 BC1051A AAAHHAAAHHAHAHHHAHHHAHHHHAAHHHHHHAAHHHAAAAHAAHHHHH-HAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
 BC1095A AAHAAHHHA-HAAAHAAAHHHHHAHHAAA-HAHHHAAAHHHAHHAHHHAHHHHHHAHAHHH-AA---AAHA
 BC1381A HHAHAAAHHHHHAHAHA-HHHHAHAAAHHAHHAAAAHAAAHHHHHAHAHH-HHAHA-AAAHAAHAHA-AAH
 BC1381B HHAHHHAAHAAA-A-AHHHHAAHAHHAHH-AHAHHHHHHHAAHHAHAAAA-HAAAHAHAAAHAHAAA-HHA
 BC1381C AAHHAAHAAH-H-A-HAAAAHHAAHHHAH-AAAHAAAAAAAHA--------AAHHHHAAAAAHHHHH-AHA
 BC1424A AAA-A-AAAA-AHAAAHHHAAHHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHAHHHHHHAHAHHAHAAHHHAHA
 BC1643A AAA-HAAAHHAH-HHHAHHHA-H-HAAHHHAHHAAHHHAAAAHAAH--HHHHAAAAAAAHAAA---HHHAA
 BC1643B AAHHAAHHHAHA-AHAHHHAH-HH-AAAAHHAAAAHHAAAAHHAHHHHAHAAHAHAHAAHHHHAAHAAHHH
 BC1707A HHHHAAHHAAHHAHAAAAHHH-HHHHHAHHAHHAHHAHHHHAHHHHAAAHAHAHAHHHHHHHHHHAAAAAH
 BC1707B AHAAAHAAAHAHAAHHAHAHH-HAAAAHAHHHHHAAHHAAAHHHAHHHHAAHHAHAAAAHHHHAHHHAAHA
 BC1716B AHAHHAHHHHAAHAHHAHAH--HAHAHHAAHAHHHHHAHAAHHH-AAAAAAAHAAHAAHHHAAAAAAHAAA
 BNL509B AAHHHHHAHAHAHAHHAHHAAHHHAAAAAHHHHHHAAAHHHHAAAHHAHHHHHAHAHAHAHHHAAHHAHAA
 BNL911B HHHHAAAAAAHHAAHAHAHHAHHAHAHAAAHHAHAAHAHHAAHAHAAAAAHAAHHAAAAHHHAHAAAAAAH
 CD0066A HA--H-AHH-----A---HAAHHHAAAAAHHAAAHAAAAHAHAAAHHAHAHHHHHAHAHAAHAAHHHAHAH
 CD0087A AAHHAAHHHAHA-AHAHH-H--HHHAAAAHHAAAAHHAAAAHHA-HHHAHAAHAHAHAAHHHHAAHAAHHH
 CD0087B HHHAAHHHAHAH-AAAHAAH--HHHHAHAAHHHHHAHAHHHAAH-AHAHAAHHHAHAAHAHAHHAAAHAHH
 CD0089A AAHHHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAAAAHHAAAAHAAAAAHHHHAHHHAHHAHAAHH
 CD0099A HHAHHAHHHA--AHHAAAHAHAAAHHHHAAHHHHAAAHAAHAHAAHHHAHAHAHAAAA--HHHHH-H-AAH
 CD0202A AHHAAAAHAAHA-HAAHHAAHAAAHAHAHAHHHAHHHAHHHHAAAAAAHHAHHHAAAHHHAHHAA-HHHAH
 CD0202B AAHHHAAAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAHHAHHAHAHHAAAAHAAHAAHAHAAAHHAHHHHHAHH
 CD0385B AAA-AAAHAHHAHHHHAHH-HHHAAHAHAAHAHAAHAHAAAAAAAHAAAAAAAAAHAHHAHAHHAAAAAAH
 CD0665A HHH-HAHHHAAA-HAHH--H--AHAAHHAAHHHHHAHAHHAAHA-HAHHAAH----AHHHHAA-HAHAAHH
 CD0665B --A--AA-A-AA-AAAHH-A--AHHHAAHHAHAHHAHAHHHHAA-HHAAHAAAAAHHAAAHHHHAAAAHHH
 CD1011A -AHAAAAAH-AHHAAHAAAHAAHAAHHAHHAAHHHAAHAHHHAAAAAAAHAAHAAAHHAHHAAAHAAHHH-
 CD1011B -AAAHAAAA-HAAHHAAHHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAHAAAHAHAAHHAAHHHAAHHHAHAAHHHHAA
 CD1056A HHHA-HHAHHAAHHHHAHAHAAHAHAAAAAH-AAAHAAHHAAHHHAHAHHAAAAAAHAHAAHHHHHHAAHA
 CD1056B AHHH-HHHHHHAAHAAHAHAAHHHAAHHHAAAHAAAHHHHAHAAAHAAAHHHHHHAHHAHHAAHHAHAHAA
 CD1338A HHHHHAHHAHAAAAAHHAAH--AHHAHHAAHHHHHHHAHHHAHHHHAHAHHAHHAHHAAHHAAHHAAHHAH
 CD1345A HHA-HHHHAHAAAHAAHAH--------HAHHHAHAAAHHHHAHHAHHHHAHHAAAHAHHHHAAHAAHAHAH
 CD1345C AAA-AHHHAAAAHAAHAHA-HHA-HHAHHAHAHHHHHHAAAAHHAHHHAAAAHHHAHAHHHAHAHHHAAHH
 CD1380A AHAAAHHHHHHHHAHHHHHHAHHHHAAAAAHAHHHAHHHAHHHAAAHHA-AHAAHAAHHHHAHHHHAAAHH
 CD1380B AHAHHAHHHH--HAHHAHAHAAHAHAHHAAHAHHHHHAHAAHHHHAAA---AHA--AAHHHAAAAAAHAAA
 CD1380C AHAAAHAAAAAHAAAHAAAAHAAAHHAAHAHHHAAHAHHHHAHHHAHA---AHA--HHAAAAAHAHHAHHA
 CD1380D AAHHAHHHAHAAAHHAAHHHAHHHHHHHHHHHAHHAAHHHAAHAHHHHHAAHAH--HHAHHHHHHHAAAHH
 CSB002A HHHAHAHHAAHH-HAAA--H--HHHHHAHAAHHHHHAHHHHAHH-HAAAHAHAHAHHHHHHHHHHAHAAAH
 CSB006B AAAAAHHHAAHAHAAAHHHA--HHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHAHHHHHHAHAHHAHAAHHHAHA
 CSB007A AHAAAHAAAHHHAAHHAAAAHAHAHAHHHAHHHAAAHAAAAHHHAHHHHAAAHAHHAAAHAAAAHHHAAHA
 CSB007B AHAHHAAHHHAHHAAHHHAHAAHHHAHAAHAHAAHAAAHHAAAAAHAHHHAAHHHAHHAAHAAHAAAAAAA
 CSB007C AAHAHAHAAAHAAHHHAAHAHHAHAAHHAAHHHHAAAAHAAHAAHAHHAAHAAAAAAAAA-HAAHHHHHA-
 CSB007D HHAHHAHHHHAAHHHHHAAHAAAAHHAHAHHAHHHHHHHHHAHHAAAAAAHHAHAHHHHAHHHHAHHHHHA
 CSB010B AHHAAAAAAAHA-HAAHH-H--AAHAHAHHHHHAHHHAHHHHAA-AAAHHAHHHAAAAHHAHAAAHHHHAH
 CSB012A HHHHHHHHHAAAAAHAHAAAAAAHAAHAHHAHHAHAHHHHHAHHHHAAAHAHAHAHHAAHHHAHHHHHHHA
 CSB015A AAA-AHHAAAHAAA-AHHHAAHHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHAHHHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
 CSB015B HHHHAAAHHHAAHHHHHAAHAAAHHHAAHAAAHAHAAHHHAAHHAHAHAHAHHAHAAHAHHHAHAAAAAHH
 CSB022B HHHAAHHAH-AAAHHHAAAHAHHAHAAAAAHHAAAHAAHHHAAAHAHAHHAAHAAAHAHAAHAHHHH-AHA
 CSB022C HHAAHHAHAAAHHAAAHAHAHHAHHHAAA-AHAAAAHAAAHHHAHHHAAHAHAHAHHAHAHHHHHHAAHHH
 CSB023A AAHAHHHHHAHHAHHHA--A--AHAHHHHAHHAHAAAHHHAHAA-AHHHHHAAHAAAAAAHHAHHHHHHA-
 CSB023B AHAAAHHHHAAHAHAHHH-A--HHHAHAHHHAAHHA-HHHAHAA-A-HHAAAAHAHAA-AAAHAAAHHHH-
 CSB023C AAHHHHAHHHHHHAAAHAAH--AHAHAAAHHHAHAAHHHAHAHH-HHAAHAHAHHAAHHHHAHHHAHHAHH
 CSB028B AAAAAAAAAAAAHAAAHAH-AHHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHA-HHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
 CSB030A HHHAAHAAAAHA-HAAHAHHH-AAHAAAAHAHAHHAHHAAAHHAHHAAAHAHHAHHAAAAHHHHHHHHHAH
 CSB031A HAHHAHHHHHAHAHAHAAAHHAHHAAAAHHHHAAAHHAAAAHAAHHAAHAHAAAAAHAAAAHHHHAHHAAH
 CSB031B HAHHAHHH-AAHAHAHAAAHHAHHAAAAHHHHAAAHHAAAAHAAHHAAHAHAAAAAHAAAAHHHHAHHAAH
 CSB031C HAHHHHAAAAAAHHHAAHHAHAAH-HHHAHHAAHAHAAHHHA-AAAHHHAAHHAHAAHAAHAAAAHAHHAA
 CSB032A H-----HHH---HAAHAHAHHAAAAAAH-HHA-HHAHAAAAAHHHHAAAHAAHHAAAHH-HHAHHAAHAAH
 CSB032B A-HHH-AAAH--AAHAAAA-AAHHHAHAHAHHHAHHAH-AHAHHAAAAHAAHAAHAHAAAHHA-H-HAAHH
 CSB036A AHHAAHHHHA-AAHHHAAAAAAAHHHHAHHHAAHHHAHHHHH-H---HHHHAAHAHAHAA-AHAA---HHH
 CSB058B AHHHHHHHHAAHAHAHAHAAAAAAHAHAHAAAAHHAAHHHAAAHHHAHHHAAHHAHAHAAAAHAAAHHHHA
 CSB058C AAAAAHAHHAHAHAAHHHHHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHHAHHHAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
 CSB058D AAAAAHAHHAHAHAAHHHHHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHHAHHHAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
 CSB058E AAAAAHAHHA-AAAAHHHHHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHAAHHHAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
 CSB058F AHAAAHHHHAAHAHAHAHAAAAAHHHHAHHHAAHHAAHHHHAHHHHAHHAAAAHAHAAAAAAHAAAHHHHA
 CSB069B HHAHAHAHHHAHHAHHAAHAHHHHA-A--AH-HHAAHHHHAHHHAHHAAHHHHHHHHAAHHH-AHAHAAAH
 CSB069C AAHAHHAAHHAHAHHHAHAAAAHAHH---AA--AHAAHHHAAHHHAAHHHAAHAHHAAAAAHHAA--HHHA
 CSB069D HHAHAAHAAHHAAHAAAHHHHHHHAHHAHHHHAAAHHHAAHAAAHHAHAHHHAHHHAHHAHAHAHHHHHAA
 CSC005A HHHHAAAAAAHHAAHHHA-H--HAHAHAHAHHAHAAHHHHA---------HAAAHAAAAHHHH-A-AAAAH
 CSC005B AAAAAHHHAHAAAAAHAH-H--AAHHAHHAHAHHHHHHAAAAAH-HHAHAAAHAHAHAHHHAHAHHHAAHH
 CSC013B AHHHAAAAAA-AHHHHHAAH--HH-HHHAAHAHAAAHHHH----AHAH------HAHHHHHAAAHAHHHHA
 CSC024A AAAAAHHHAHAA-AAHA--H--AAHHAHHAHAHHHHHHAAAAHH-HHHAAAAHHHAHAHHHAHAHHHAAHH
 CSC024B AHHAHAAAHHHH-AHHHHHA--AHAHHAHHAAHHHHAAAAHHAA-AHHHHHHAAHHHAHHHAAHHAAHHHA
 CSC024C -HAAHHHHAH---HHAAH-H--AA-AA--AHAAAHH-HAHAHAH-HHAHAHHAAHHAAAAHHHAHAAHAHA
 CSC030A HAHH--AAHH-HAAHAA-HHAAHAAHH-H---HHHHAHAAHHHAHH-AAHAAHAAAHHAHAHAAHAAHAHA
 CSC037B HHHHH---HA-HHAHHHHHHAHHAHAH-A--HAHHAHAHHAAHAHAAAHAHHAHAAHHHHHHHHAAAHHAH
 CSC041A AAHHHHH-AHHAHAHAAHHHHHHAAHHHAHHHHAHAAHAAAHAAAHHAHAHAHHAHAHHAHAAAAHHAHH-
 CSC041B AHHHAAA-HAAHHAAHHHAHAAHAAAHHAAHAAAAAHAHHHHHHAHHHAHAAAAAAHHHA-AAAHAHHHH-
 CSC041C AHAAAAAHHAHAAHAAAHHAAHAH-AAHAA-AHHAHHHHHHHHHAAAHHHA-AAHAHAAHHHHHAHHHHHH
 CSC049A HHA-HHHHHAAAHAHAHHH-AHHAHHAHH-AAHHHHHH---AHHAHAAAAHHAHAHAHAAAHH-AAAHHHA
 CSC049B AAA-AAHAAAHAHHHHAAA-HAAHHAHHAHHHHAAHAA-AA-HHHHAHAAHAAAHAHAHAHHAAHHAAHAA
 CSC052B AAAAHHAAHAHAAHHAAAHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAAAAAHAHAAHHAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
 CSC052C AHHHAHHHHAAAHHAAHHAHAAAHAAHHAHH-HAHHHAAAAAHAHHHHHAAHHAHHAHHHHHHHHAHAAAH
 CSC052D HAHAAAAAHHAHHAHHAAAHAAHAAHHAHHAAHHHAAHHHHHHHHHAAAHAAHAAAHHAHHAAAHAAHHHA
 CSC056A HHHAAAAAHH-HHAHHAAHHAAHAHHH-HH-HHHHAAHHHHHHHHHAAAH-AHAAAHHAHHAAAHAA-HHA
 CSC056B AHHHHHHHHA-AHHAAHHHHAAAHAHA-AH-HHAHHHAAAAAHAHHHHHA-HHAHHAHHAHHHHHAHAAAH
 CSC057A AAHHHHAHHHHHHAAAAAHHHHHAAAAAAHHHHAAAHHHHHAAHHAHAAAAHAAHAAAAHHAHHHAHHAHH
 CSC057B AAAHAHHAAAHAHAAHHHHAAHHHAAAAAHHHAHAHHHAAAAAAHHAAHAHHHHHHAHAAHA-AA-HHAHA
 CSR008B AHAAAHAHHHHHHHHHHHHHAHHHHAAAAAHAAHAAAHHAHHHAAAHHAAHHAAHHAHHHHAHHHHAAAHH
 CSR008C HHAAHHAAAAHHAAAHAAAAHAAAHHAAHAHHHAAHAHHHHAHHHAHAAHHAHAAAHHAAAAAHAHHAHHA
 CSR008D AHAHHAHHHHAAHAHHAHAHAAHAAAHHAAHAAHHHHAHAAHHHHAAHAAAAHAAHAAHHHAAAAAAHAAA
 CSR012A HHHHHAAAAAAAHHHHAHHAH-AHHHH-AH-AAHAHAAHHHAAAA-HHAA-HHAHAAHAAHAAAAHAHHAA
 CSR012B HHHHHHHHHHAHAAHAAAHHA-AHAAH-HA-HAAAHAAAAAAHHH-AAHAHAAAAHHHAHHHHHHAHAAHH
 CSR012C HAHHHAHHAHHAHAAHHAAHH-AAHAH-AA-HHHHHHAHHHAHHHHAHA-H-HHAHHAAHHAAHHAAHHHA
 CSR012D AAHHHHAHHHHHHAAAAAHAH-HHAAA-AH-HAHAAHHHHHA-HHAHAAAA-AAHAAAAHHAHHHAHHAHH
 CSR014A HHHAHAHHHAAAAAAHHHHH-HHAHAHHAHAAHAAAHAHAHAAAHHHHAHHHHAHHHHAAHAHHHHHHAHH
 CSR014B AAAAHHAAHAHAAHHAAAHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAAAAAHAHAAHHAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
 CSR014C HHHAAHAAHAHAAHAAHAHAHHAAHAAAAHAHAH-AHHAAAHHAHHAAAHAHHAHHAAAAHHHHHHHHHAH
 CSR015A HHAHAAAAAHHH-A-AHHHHAAHAAAHAAAHHAHAAHAHHAAHAHAAAAAHA----AAAHHHAHAAAHAAH
 CSR025A AAHHAAHA-AAHHAAHHAAHAAHAAAHHHAHAAAAAHAHHHHAAAAHHAHAAAAAHAHHAHAAAHAHHHHA
 CSR029A AAHAHHAAHAHHAAHHHAAHHAAAAHHAHAHHHAHAAAAAHHAAAHHHHAHHHAHHAHHHAHAHAAHHHAA
 CSR029B AHHHHHAHHHHAHHAAHAHHAHHHAAHHHAHAHAAAHHAAAAHAAHHHAHHAHHHAHHHHHAAHHAHAHAH
 CSR033A HHAAAAHH-A-HAAAHAAHAAAAAHHHHHAAAHAHAAHHHHAAHHHHHAAAAHHAHAAHAAAHH-AAAAAH
 CSR033B AAAAAHHAAAHAHAAAHHHAAAHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHAHHHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
 CSR033C HHHHAAHHHH-AHHHHHAAHAHAHHHAAHAAAHAHAAAHHAAHHAHAHAHAHHAHAAHAHHHAHAAAAAHH
 CSR035A HAHHHAA--AAA-HHHH--A--AHAAAHAHHAAHHHAAAAAAHA-AHAHAAAAAAAHAAHAAHAHAAAHAH
 CSR035B AHHHA-AAAAAA-HHHHA-H--HHAAHHAAHAHAAAHHHHHHHH-HAHAHAAHAHAHHHAHAAAHAHHHHA
 CSR035C HHAHAHAAHHHA-HAAAH-H--HHAHHHAHHAHAHHAHAAHHHA-HHHHAAAHHAAHHHHHAAAHHHHHHA
 CSR041A AHHHHHAHHHAHAH-HHH-HAAHAHHH-AH-HAAHAAAHHAAAAAHAHAHAHHHAHHHHAAAAHHA-AAHH
 CSR041B AHAAAAAAAHHHAA-HAA-AHAHAHAH-HA-AAHAAHAAAAHAAAAHAHAAAAHHHHAAAAAAHHHHHAHA
 CSR041C AAAAAAHAAAHAHH-HAA-HHAAHHAH-AH-HHAHHAAHAAHHHHHAHAAHAAAHAHAHAHHAAHH-AHAA
 CSR046A AHHHAAAAAAAAHHAHHAA-AAHHAAHHAAH-HAAAHHHHHHHHHHAHAHAAHAHAHHH-HAAAHAHHAHA
 CSR046B HAHHHAHHAAAAAHHHHHHHAHAHAAAHAHH-AHHHAAAAAAHAHAHAHAAAAAAAHAAHAAHAHAAAAAH
 CSR048A HAHAAAHAAAAHAAHHAAAHHAAAHHA-HA-HHAAHAHHHHAAAHAHAAHAAHAAAHHAAAAHHAHHAHHA
 CSR049A AAHAHHAAHHAHAHHHAHAAAAHAH-HHHAA-AAHAAHHHAAHHHAAHHHHAHAHHAAAAAHHHAHHHHH-
 CSR063A AAHAAHHHAHAAAAAAAAAHHAHAHHAAAAHAHHHAAAAAHAAHHHAAAHAHHHAHHAHH-HAAHHA-AHA
 CSR063B AHHHAAHHAHAHAAAHAAHHHHAAHAHAHH-AAAAHHHHHAHAHAAHHAAAHHAAAAAA--AHAAHH-HAH
 CSR063C HHAAHAAAAAAAHAAAHHAHHAAHAHAAAHAHHAAAHHAAHAAAAHAAHHHAH-HAAHAAA--HAAHAHAH
 CSR063D HHHHHAAHHAHAAHHHHHHAHHAHAAAHAHHAAHHHAAAAAAHAHAHAHAAAAAAAHAAHAAHAHAAAHAH
 CSR065A HAHHHAHHAHHAAHAHAAAHAAA-HAHAHAH-AHHHAAHHHAHHHHAHAHHAAHHHAAAHHAAHHAHHHAA
 CSR065B HAAHAAHHHAAHAHAHAAAHHAH-AAAAHHHH---HH-AAAHHHHHAHHAHAAAAAHAAAAHHHHAHHAAH
 CSR065C HHHHHHAAHAAAHHHAAHHAH-AAAHHHAHHAHH-HAAHHHHHAAAHAHAAHHAHAAHAHHAAAAHAHHAA
 CSR065D HHHAAHHAAAAAH-AHAAHAAHHAAHAAAAHAAAHAAAAAAHAAAHHHHAHHAHHHHAHAHHAAHHAA-A-
 CSR067A AAAAHHAAHHHA-HHAAAHAAHAHHAAAHAHHAHHHAHAAAAAAHAHAAHAAAHHAAAHAHHAAAHHHHAA
 CSR068A AAHHAAHA---HAAAHHAAHA-HHAAHHHAHAAAAAHAHHHH-------HAAAAAHAHHAAAAAHAHHHHA
 CSR070B HHAAHAAHAAAAHAAAHAAHHHAHAHAAAHAHHAAAHHHHHAHAAHHHHHHAAHHHAHAHHHHHAHHAHAH
 CSR074A AHHA---HHHAH-HAHHHAHAHHAHHHAAHAHAAHAAAHHAAAAAHAHAHAAHHAHHHHAAAAHHAHAAHH
 CSR074B AHHA-AAAAHHH-AHHHAHAHHHAHAHAHAHAAHAAHHAHAHAAHAHAHAAAAHHHHAAAAAAHHHHHAHA
 CSR074C -HAH--HHHAAA-AHAHHHHAAHAHHAHHHAAHHHHHHHHHAHHAHAAAAHHAHAHAHAAAHHHAAAHHHA
 CSR078A HHA-HHHHHAAAHHH-HHAAAAH-HHAHA-HHHHHHH-HHHAHHAAAAAAHH---HHHHAHHHHAHAHHH-
 CSR085A AHA-AAAHAHHHAAHHHHH-HHHHHAAAHHAA-AAHHAHHHHAAAAHHHAHHAAAHAHAAHAHAAAHAHAH
 CSR085B HHA-HHAHHHAAAAAAAHA-HAHHHAHAAAAAHHHHAAHHHAHHHAHHHAHAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
 CSR091B HHAAAAHHAHAHHHHHHAAHA-AAAAAHAHHAHHHHHAHHHHHHAAAAAAHAAHAAHHHAHHHAAHHAHHA
 CSR091C AAHAHHHAHA-HAHHHAAHAHHAHAHHHHAA-AHAAAAHAAHAAHAHHHHHAAHAAAAAAHHA-HHHHHA-
 CSR096A AHH-AAHHHA-AHHAAHHAHAAAHHAHHA-HAHAHHHHAAAAHAHHHHHA-HHAHHAHHHHHHHHAHAAAH
 CSR096B HAH-AAAAHH-HHAHHAHAHAAHAAHHAH-AAHHHAAAHHHHHHHHAAAHAAHAAAHHAHHAAAHAAHHHA
 CSR096C AAA-HHAAHAHAAHHAAAHHAHAHHAAAH-HHAAHHAHAAAAAAHAHAAHHAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
 CSR120A HHHHAHHHHHAHAHAAAAAHHAHHAAAAHAHHAAAHHAAAAHAAHHAAHAHAAAAAHAAAHHHHHAHHAHH
 CSR120B HHHHHAAAAAAAHHHHAHHAHHAHHHHHAHHAAHAHHAHHHAHAAAHHAAAHHAHAAHAHHAAAAHAHHAA
 CSR125A AAAHAAHAHA-HAAAHHAAHH-HHHHAHHHHAAAAAHAAAHHAAAAHHHHHAAAAHAHHAAAAAAAHHHHH
 CSR125B HHAHH-AAHHHAHHAAAHHHH-HHAHHHAHHAHAHHAHAAHHHAHHHHHAAAHHAAHHHHHAAAHHHHHHA
 CSR128A AAHAAAHHAAAAAAAHAAHH--HAAAHHAHAAHAHHHAAAAAHHHAHAAAHAAHHAAAHHHHAAAHHHHAA
 CSR128B HHHHHAHHHAAAHHAAHHAHA-AHAAHHAAHAHHHAHAHHAAHAHHAHHAAHHAAHAHHHHAHHHAHAAAH
 CSR132A AAHHHHAHHHHHHAAAHAHHHAAHAHAAAHAHAHAAHHHAAAAHAHAAAH-HAHHAAHHHHAAHHAHHAHH
 CSR132B AHAAHAAA--AHAHAHAHAAHHHHAAAHHAHHAHHHHHHAHHHAAAAHHH-HAAAHHHAHAAHAAHHAAHH
 CSR132C HHHAAHHAAAHAHAAHAAHAAHHHAHAAAHHAAAHAAHHHAHAAAHHHHAAHHHHAHAHAAHAAHHHAHAH
 CSR132D AHAAHAAAHHAHAHAHHHAHHAHHAAAHHAHHAHHHHHHAHHHAAAAHHHHHAAAHAHAHAAHAAHHAAHA
 CSR132E AHAHAAHHHAAAHAAHAHHAAHHAAHHAAHAHHAAHAHAAAAHHHHAAHAHHHHHHAHAAHAAAAHHHAHA
 CSR133A HHAHHAHHHHAHAAAAAAAHHAAHHAAHAAAAHHHHAHHHHAHHHAHHAAHAAAAHAHHAHAHHHAAAAAA
 CSR133B AAHAAHHHAHHAAAHAAAAHHAHAHHAAAAHAHHHAAAAAHAAHHHAAHHAHHHAHHAHHAHAAHHAAAHA
 CSR133C HHAAHAAHAAAAHAHAHHAHHAAHAHAAAHHHHAAAHHH-HA-AAHHAHHHAHHHAAHAHHHHHAHHAHAH
 CSR145A -AA-H-AAHH-HAHAHAHAHAHHHHAAHHHAHHAAHHH-AHHA--HHHHHAAAAHAAAAHAAAAAAHHHAA
 CSR146A HHHA--HAHH-HAAAHHAAHAAHAAHHHHH-HAAAAAHHHHAHAHH-HAHAHHAA-HAAHHHHAAAHHHHH
 CSR146B AHAAAHAHAAAAAHHHAHHHAHHHAHAAHAHHHHAHAAHH-AHAAHHAHHHHHHHHAAAHHHAHAHHAHAA
 CSR153A HAHAAAAA--AHHAHHAAAHAAHAAHHAHHAAHHHAAHHHHHHHHHAAAHAA---HHHAHHAAAHAHHHHA
 CSR153C AAHHHAAA--HAAAHAAAAHA---HAHAHAH-HAA-AHHAHAHHAAAAHAAH---AHAAAHHAHHHHAAHH
 CSR-154A HAA-HAHHHAAAAHAAAAAHAAAHAHHHAAAHHHAAHAHAAAHAAHAAAAAAHAAAAHHHHAAAAAAAAAH
 CSR160A HAHHHAAHHHH-AAHHHHHAHHAHHAHAAHHHHHAAAAAAAAHHHHHAAAAAHHAAAAHHHAHAAAAAHAH
 CSR160B AHAAAHAHAAAAAH-HAHHHAHHHAHAAH-HHHHAHAAHHHAHAAHHAHHHHHHHHHAAHHHAHAHHAHAA
 CSR160C HHAAHHHHAHHHHHHAAHHHHHAAHAAHH-HAAAHHHHAAAHHHAHHAHAHHAAHHAAA-HHHAHAAHAHA
 RZ004A HHHHH-HAHAAAAAHAHAAAAAAHAAH-H--HAAHAHHHHHAAHHHAAAHAHAHAHAAAAHAAAA----HA
 RZ004B HHHAAAHHAAAHAAHHAAAHHAAAHHA-HA-AAAAHAHHHHAAAHAHA-HAAHAAAHAHAAAA-----AHA
 RZ017A AAAAHAHHHAAH-AAHHAHAA-HAHHHAAHHHAHHHHHHHAHHHHHAAAAHHHAHAHAHHHHHHAHAAAAH
 RZ017C AAAAHAAAHAAHAHHHAHHHA-HHAAAHHAAHHHAHHHAAAAHAAHHHHHHHAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
 RZ023A AAHH-AA-AAHA-HHAAAAAHHAAAHAHAAHHHHAAHHHHHAHHAHAHHHAAAAHHHHHAHAHAAHAAHHH
 RZ329A AAAAAHHHAAHAHAAAHHHAA-HHAAAAAHHHAHHHHHAAHAAAHHAAHAHHHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
 RZ421A HHHAH-H-----HAAHAAHAAHHHAHAAAHHAAAHAAAHHAHAAAHHHHAHHHHHAHAHAAHAAHHHAHAH
 RZ421B AHAAH-------AHAHAHAAHAHH-AA-HAHHAHHHHHHAHHHAAAAHHHHHAAAHAHAAAAHAAHHAAHA
 RZ612A HHA-AAAHA--HAAAAHAH-HHAAHHHHHAAAHAHAAHHHHAHHHHHHAAAAHHAHAAHAAHHHHHAAHAH
 SG004A HAHHAAAAAAHHAAHAHAHHHAHAH-HA-AHHAHAAHAHHHAHA-A-HAAHAAHHAAAAHHH--AHAAAAH
 SG012A AAHHHAAAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAAHAHHAAAAHAAHAAHAHAAAHHAHHHHAAHH
 SG012B AHAAAAHHHHAHAHAHHHHAAHHHHAHAHHHHHHAAAHHHAAHHHAHHHAAAAHAHAAAHAAHAAAHAHHA
 SG012C AAAAAAHHHAAAHAAHAHAHHAAAAHAHAHHHAHHAHAAAAAHHHHHAAHAAAHAAAHHHHHHHHAAHHAH
 SG012D AHHAAAAAAAHAHHAAHHAAHHAAHAHAHHHHHAHHHAHHHHAAAAAAHHAHHHAAAHHHAHAAAHHHHAH
 SG012E AAHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHAAHHHHAHHHHHHHHHHAHAHAHAHHHHHHHHHHHHHHHHAHAAA
 SG021A HAAAAAAHAAAHHHAHAHAHAAAHAHAAAHHHAHAHAAHHAAHHAHHHHAHAHHHHHAAHHAAAHHHAHAA
 SG026A HAHHHAHHHAAAAHAAHHAHAHAHAHHHAAHHHHAAHAHHAAHAHHAHHAAHHAAHAHHHHAAHAAHAAAH
 SG029A HHHAAHHAAAHAHAAHAAHAAHHHAAAAAAHAAAHAAAAAAHAAAHHHHAHHAHHHHAHAHHAAHHAAHAH
 SG029B AHHHHHHHHHHHHAAAHAHHHAAHAAAAAHHHAHAAHHHAHAHHAHAAAHAHHHHAAHHHHAAHHAHHAHH
 SG030A AAAHHAAAHAAHAHHHAHHHAHHHA-AHHAHHHHAHHHAAAAHAAHHHHHHHAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
 SG030B HHHAAHHAAHAHAAAAHAHHHHHHH-AHAHHHHHHHHAHHHAHHAAHAHAAHHAAHAAHAAAHHAAAAAHH
 SG030C AAHAAAHHAAAAHAHAHHHHHAHHH-AAAHHAHAAAHAHAAHHAHHHHAHAAHAHAHAAAAHHAAHAAHHH
 SG054A AAHA-HAAHHAHAHHHAHAAAHHAAAAHHAAHHAHHHAAAAAHHHHA----AHAHAAH-AAAAAAHHHHHA
 SG099A HAAHAAAAAAAHAAHAHAHHAAHAHAHAAAHHAHAAHAHHAAHAHAAAAAHAAAAAAAAAAHHAHAAHAAH
 SG099B AAAAAAHHAAAAHAAHAAAHAAAHHHAHAHHHAHHHHHAAAAHHAHHHAAHHHHHHHHHHHAAHAHHAAHH
 SG099D HAHHHHHHAAAAAHAAHHAHAHAHAHHHAAHHHHAAHHHHHAHAAHAHHAAHAAAHAAHHHAAAHAAHHAH
 SG140A AHHHHHAHAAAAHAAHAAHHHAHAAHHAHHHHAHHHHAAHAAHHAAAAHHAHAHHHHAAHAHAHHHHAAAA
 SG155A AHAAHHHHAHHAHHAHHHAAAHAHAHHAHHHHAHAAAHAAHAHHAHAAAHAHHHAAAH------HHHHHAH
 SG155C AHAAHHHHAHHAHHAHHHAAHHAHAHHAHHHHAHAAAHHAHAHHAHHAAHAHHHAAAHHHHAAHHHHHHAH
 SG155D AAAHHAAAHAAHAHHHAHHHAHHHAAAHHAHHHHAHHHAAAAHAAHHHHHHHAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
 SG161A AAHAAHHAAHAHAAAAHAHHHHHHHAAHAAAAHHHAHAHHHAAAAAHAHAAHHHHHAAHAHAHHAAAHAHH
 SG168B AAHAAHHHHAHAAHHHAAHHA-HHAAHHHAHHAAAHAAAAAAHHHAAAHAHAAAAHHHAAHHHHHAHAAHH
 SG192A AAHHHHAHHHHHHAAAAAHHHAHAAAAAAHHHHAAAHHHHHAHHHAHAAAAAAAHAAAAHHAHHHAHHHHH
 SG212A AAAAHHHHAHHAHAAAHHHAA-HHAAAAAAA-AHAHHHAAHAAAHHAAHAHHHHHHAHHHHAHHAHHHAHA
 SG224A AAAAHHHAAHHAAAAHAAAHAHHAHHAAAAHAHHHAHAAAHAAAAHHAHHAHHAHHAAHHHHAAHHAAAHH
 SG293A AHAAAAHHHAAHAH-HHH-AAHHHHAHAHHHAHAAAAH---AHHHAHHHAAAAAAHAAAHAAHAAAHAHHA
 SG298A HHAHHHHHHAAAHAHAHHAHHHHAHAAHHAAAHHHHHHHHHAHHAAAAAAHHAHAHAHAAAHHHAAAHHHA
 SG298B AHAAAHAAAHHHAAHHAAAAHHHAHAHAHAAHAHAAHAAAAHAAAAHAHAAAAHHHHAAAAAAHHHHHAHA
 SG302A AAAAAAAHAAAAHAAHHHHHHAAAAHAHAHHHAHAAHAAAAAHHHHHAHHHAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
 SG302B AAHHHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAAAHAAHAHAAAAHHAAAAHAAAAAHHHHAHHHAHHAHAAHH
 SG305A HAAAAHAAAHAHAHAHAHAAAHHAA-AAHAHHHAAHHAHHAAHHHHAHAHAAHAHAAHAAAAHAAHHHHHA
 SG322A -HHAAAAAAAHAHHAAHHAHHHAAH-H-HHHHHAHHHAHHHHAAAAAAHHAHHHAAAHHHAHAAAHHHHAH
 SG322B -AAAAAHHHAAAHAAHAHAHHAAAA-A-HHHAAHHAHAAAAAHHHHAAAHAAAHAAAHHHHHHHHAAHHAH
 SG370B AAAAHHAAHAHAAHHAAAHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAAAAAHAHAAHHAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
 SG370C AAAAHHAAHAHAAHHAAAHAA-AHHAAAHAHH-AHHAHAAAAAAHAHAAHHAAHHHAHHHHAAAAHHHHAA
 SG406A AAAHAAHHHAAH-AHHHA-H--AHHAHHHHHAAAAAHAH-HHHA-AHHHHHAAAAHAHHAAAAHAAHHHHH
 SG426B HHAAHHAAAAHHAAAHAAAAH-AAHHHAHAHHHAAHAHHHHA-HHAHAAHHAHAAAHH-AAAAHAHHAHHA
 SG442A HHHAHHAAHHAH-AHHAAAHAAHAAHHAHHAAHAHAAHHHHHAHHHAAAHAAHAAAHHAHAHAAHAAHHHA
 SG442B AHHHAAHHHAAAHHAAHHAHAAAHAAHHAHHA-HHAHAAAAAHAHHAHHAAHHAAHAHHHHAHHHAHAAAH
 UMC004B HHHHHHHAHAAAAAHAHAAAAHAHAAHAHHAHHAHAHHHHHAHHAHAAAH-HAHAHHAAAHAAHHHHAHHA
 UMC015B AHA-AHA-AAAAAHHHAHHHAHHHAHAAHAHHHHAHAAHHHAHAAHHAHHHHHHHHHAAHHHAHAHHAHAA
 UMC027A AAHHHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAAAAHHAAAAHAAAAAHHHHAAHHAHHAHAAHH
 UMC031A AHAAAHAHAAAAAHHHAHHHAHHHAAHAHAHHHHAHAAHHHAHAAHHAHHHHHHHHAAAHHHAHAHHAHAA
 UMC043A HHA-AHAHHHAHHAHHAHHHHHHHAAAHH-HAAHAAHHHHAHHHAHHAAHHH---HHAAH-HAAHAHAAAH
 UMC043B HHH-AAHHAHHAAHAAAHHHHHHHAHHAHH-HAAAHHHAAHHHAHAAHAHHH---HAAHAHAHAHHHHHAA
 UMC044A AAAHHHAAAHHH-HAAAAA-AAHAHAAAAAAHAHHAAAAAHAHAAAA--HHAAHHHAAAAAHHHHHAAAHA
 UMC044B HHAHAHAAHHHA-HHAAHA-HHHHAHHHAHHAHAHHAHHHHHHAAHAAHHH-AAHHHHHHHAAAHHHHHHA
 UMC045A HHAHAAHAAHAHHAAHAHHAHHAAHHAHHHHAAHAAHAHHAHHHHAHHHAAAAHHAAHAAAHAHAAAHAAA
 UMC047A HHHAHHAAHHAAHHAAAHHAAHAAAAHHAAAAAHHHAHHAAHAAHHAHAHHAAAHAHAHHHHAAAAAHHHH
 UMC047B HHAHHAHHHHAAAAAAAAAHHAHHHAAAAAHAHHHAAAHHHAHHHAHHHAHAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
 UMC049A AAH-A-HHAHAAHAHAA-AHHAHAHHAAAAHAHHHAAAHHHAHHHHAAHHAHHHAHHAHAAHAAHHAAAH-
 UMC049B AHH-AAHHHHAHAAAHA-AHAAAAHAHAHH---AHHHHHHAAHHAAHHAAAHH---HAAAHAHAAHHAAAH
 UMC076B HHH-A-AHHH-AHHHHH-AHAAAHHHAAHAAAHAHAAAHHAAHHAHAHAHAHHAHAAHAHHHAHAAAAAHH
 UMC076C AAH-HHHAHAAAHAHHAHHAAHHHAAAAAHHHHHHAAAHHHHAAAHHAHHHHHAAAHAHAHHHAAHHAHAA
 UMC102A -HAA-AHHAHAHHHHHHHH--AAAAAAH-HHHHHHHHAHHHHHHAAHAAAHAAHAHHHHAHHHHAAHAHHA
 UMC128A HHHAAHAAAHAH-AAAHAAHHHHHHHAHAHAAHHHHHAHHHAHHAAHAAAAHHAAHHAHAHAH-AAHAAHH
 UMC130A HHAHHAHHAHAHHHHHHAAHAAAAAAAHAHHAHHHH-AHHHHHHAAHAAAHAA-AHHHHHHHHHAHHAHHA
 UMC130B AHAAAHAAAHAHAAHHAHAAHAHAAAAHAHHHHAAA-AAAAHHHAHHHHAAHHAHAAAAHHHHAHHHAAHA
 UMC130C HHHAAAHHAAHHAHAAAAHHHHHHHHHAHHAHHHHHAHHH-AHHHHAAAHAAAHAHHHHHHHHHHAAAAAH
 UMC139A AHHHHHHHHHAHAHHAHHAHAAAAHAHAAHAHHHHAAHHHAAAAAHAHAHAAHHAHHAHHHAHHHAHAAHH
 UMC139B HHHHHH--HAAAHAAAHHHHAHHAHHAHHHAHAHHHHHHHAAHHHHAAAHAHAHAHAAA-AHAHHAAHHHA
 UMC147A HHHAAHHAAHAHAAAAHAHAHHHHHHAHAAHHHHHAHAHHHAHHAAHAHAAHHHAHAAHAHAHHAAAHAHH
 UMC147B AHA-HHA--HHAHHAHHHAAH-AHAHHAHHHHAAAHAHHAHAHHAHAAAHHHHHAHAHHHAAAHHHHHHAH