GrainGenes Class Browser: Author

Query (optional)   in Class 
Use an asterisk -- * -- as a wildcard. For example, AA*1a will find Aadh-A1a (Triticum) and Aadh-B1a (Triticum). If you do not use any wild cards, they will be added to the beginning and end of the search text automatically for strings longer than a single character. Searching for a1a will automatically search for *a1a*.
Author: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Results107 Records matching q* in Class Author

  Page 1 of 3: records 1 - 50  

Qi AMQi WQian XYQin LQiu WH
Qi FQi XQiang XLQin QAQiu Y
Qi JMQi XQQiao CGQin XQiu Y-L
Qi LQi YQiao LQin YQiu ZG
Qi LLQi ZQiao SWQiu BQu CM
Qi LLLQi ZJQiao YQQiu JQu J
Qi MQian CQin BQiu JLQu L
Qi PQian DQin DQiu JWQu L-J
Qi PFQian QQin FLQiu LQu LJ
Qi QHQian WQin HQiu TQu N