GrainGenes Class Browser: Rearrangement

Query (optional)   in Class 
Rearrangement: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Results838 Records in Class Rearrangement

  Page 1 of 17: records 1 - 50  

82-180T12afT12apT13aacT13ar
DR-A1T12agT12aqT13aiT13as
I93T12ahT12arT13ajT13at
R1T12aiT12asT13akT13au
RL-1T12ajT12atT13alT13av
T12aaT12akT12xT13amT13aw
T12abT12alT12yT13anT13ax
T12acT12amT12zT13aoT13ay
T12adT12anT13aaaT13apT13az
T12aeT12aoT13aabT13aqT14ad