GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 512 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 512 records
LocusScoringdata
Agx4ABABBABBBBAAABBABBBBABBBBBABABAAAABAABABBAAAABBABB BBBABBAAAAAABABBBAAABBAABAAAAAABABAAABBABAUBBBABAB
Agx7ABABBABBBBAAAABABBBBABABABAAABAAAABUABABBAAAABBABB BBBBBAUAAAAABABBUAAABBUAUAAUAUABAAAAAUBABAABBBUBAU
Agx9ABABBABBBBAAABBABBBBABBBBBAAABAAAABAABBBBAAAABBABB BBBBBABABAAABABBBAAABBAABBAAAAABABAAABBABAUBBBABAB
Bare-E1-1bBAAAAAAABAAAABBABAABABBAAABAAABAABABBBBBBBBABABBAB BABAAAAABABAAAABUABBAAUAABBUAUAABAAABABABABAUUUUUU
Bare-E1-2aBAAAAAAABAAAABBABAABABBAAABAAABAABABBBBBBBBABABBAB BABAAAAABABAAAABUABBAAUAABBUAUAABAAABABABABAUUUUUU
Bare-E1-3bBABABBABABBAABBAABAABAAAABBABABBBAABAAAAAABBAAABAB BABBBAAABBAAUAAAUABAABUBAAAUAUBAAABUAAAABUUUUUUUUU
Bare-E1-4aBABBAAAAABBABBABAABBABAABABAABAABAUABABABAABABAABA BBABABAABBAABABAUABBBAUABBAUBUBBBBAUABAAAABAUUUUUU
Bare-E1-5aBAAAABBBBABBBABABBBABBABBAABBBBABABBAABABAAABBAAAA BBBABABAABABABBBUBBBBBBBBBBUBUAAABBAAAABBABAUUUUUU
Bare-E10-1bBAAABBABABBAAABBAAABBAAAAABBBABAAAAABBBBBBBBBBAUAA BBBBBAABAABAAUUUUUUUUUUUBBBBABAABAABAABBAABBUUUUUU
Bare-E10-2aBBAABAABBBBAABABAAABAABBAABBBBBABBAABBAABABBBABABA ABBBBBBBBBBBBAABBAABBAABAAAABAAAABABABAAABAAUUUUUU
Bare-E10-3bBAAAAABBBBBBAABBBABAAABAAAABAAABAAAAABBAABAAAAAABA ABBABBAAABBAAAAAAAABBBABAAAABAAAABABABUUUUAAUUUUUU
Bare-E10-4aABAAAABBBBAAAABABABBBABABAAAABBBAABBAAAABBAABAAAAB AABBAAABBBABBBBBBABABBBBBBABBBBBAABAABBBBABAUUUUUU
Bare-E10-5aAAAAABAABABBABBBAAABABBABBBBABBABABBABAABBBAAAABBA ABBBBBBABBABAAABBAABAABABBABBBABBBBBABBBBBAAUUUUUU
Bare-E10-6bAAAABBAABABBABAABABBBABAAAAABBABBBBBBAABABBBBAABAA ABABAAABBABAABAAAABAABABABBAAABBBABABABBBBABUUUUUU
Bare-E10-7aAAABBAABBAABABBBABABABABBBBBAABABABAABAABBBBAAAABA ABABABAABBBBBABBBABBBABABBABBBABBABABAABBAABUUUUUU
Bare-E10-8aABAAAABBBBABAAAABABBBAAAAAABBABBAAABAAAAABAABBAAAB ABABABBBBBABABAABABABABBBBABBBBAABBAABAABABAUUUUUU
Bare-E10-9aABAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABABBAAABAAAAABAABABAAB AABBAABBBBABABBBBABABABBBBABBBBAAABAABAABABAUUUUUU
Bare-E12-1bBBAABAABBBBAABABAAABAAUBAAABBABAUBAAABUABABBBABABA ABBUBABBBBBABBABUAAABAAUUBAABUBAABAABBBBAAUBUUUUUU
Bare-E12-2bBBAABBABBBBAAABBABABBAUAAABBBBBAUAAABBUBBBBBBBABAA BBBUBABBABBBBBBAUAAABAAUUABABUBBBAABAAABBAUBUUUUUU
Bare-E12-3bAAABBAABBAABABBBABABABUBBBBBABBAUABBABUABBBBAAAABA AABUABABBBBBBABBUABBBAAAABAABUUBBABBBAABBAUBUUUUUU
Bare-E12-4aBABABAABAAABBAAAABABBAUABBBBBABBUAABAAUBBABABABBAB BBAUBBBBBBAABAABUAABAABBBBABAUBBBBBBBBBAABUBUUUUUU
Bare-E12-5aABAAAABBBBAAAABABBBBBABBBAAAABBBUABBAAUABBAABBABBB AABUAAABBBABBBBBUABABAUBUBBBBUBBBABAABBABBUAUUUUUU
Bare-E12-6bABAAABABBAAAABBBBAABABBABBBBABBBUBBBBBUABBBABAABBA ABBUBBBABBBBAAAAUAAAAAAAABAUBUABBBBBBBBBBBUAUUUUUU
Bare-E12-7bAABABBBABABBABAABAABBBUAAAABBBABUBAABAUBABAABBBBAA BBBUAABBBBBBBBABUAABBAAAABABAUABBBABABABBBBAUUUUUU
Bare-E12-8aBBAABAABBBBABBBBABABABUBBABBBABAUBBAABUBBBBBBBBBBA ABBUBABBBBAABABBUAABBABABABUBUAABBABBABABBBAUUUUUU

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 512 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]