GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 496 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 496 records
LocusScoringdata
Bmac0067BBBUBBBABBBBBABABBAAABBBBBBBABUABAAABBUAAABBBABBBA ABBBBBBAAAABABBABUUBABABAABAAABBUUBAAABAUUBABABBAA BAABAABAUABAA
Bmac0134BBABABBABBBAAABAABAABBAABBABABABBBBBBBABAABBBABBBB BBBBABABBBAABBABABAABABABAABBBABBBBAABAAUBBBBABABB AAABABABBBBAB
Bmac0156BBAAABABBBAAABBBABAABBAAABBABBAAABAABBBBAABAABBBAA BBAAAABBUBBBBABAAAABAAABAAABBBBBBABAABBBUBBBAABAAA ABBAABBBBAABB
Bmac0209BBBBBBBABABBBAUABBAAABUBBBBBABABBAAABBBAAABBBABBBA BBBBBBBBAAABABBUBBBBABABAUBAAABBUBBAAABAAAAABABAUB ABAABBBAABABA
Bmac0316AAABBABABBUABBAAAABBBBBAAABAABBABBBAABAABABAABABAA ABAABBAAAABAABBABAABBBABBABUBABBUAAABAABBAAAABBBAB BBBAABBBABABB
Bmag0009AAABAABABBBBAAAABABBABBBABABBAAAUBAAAABBAABAAAAABB BBABBABABAAABABBABBBAAAAAABBABABBAAABBBAAAABBBAAAA BBABAAABABUUU
Bmag0013AAAAAAAAAAAABBUAABAABBAAAABABAABBBAAABBABBABBBBABA BBBAABABBABAABAAUUBAABBAAAAABBBUBAAABAAAUAAUABBBAB ABUBBBBBBABAA
Bmag0223ABAABBAABAAABAAAAAAAAAABABBBBAABBBAAAAAAABAAAABBAB AABABBABAABBABAAAUBAUBABAAAABABBABBBBBBAUUABBAUBBB AAABAABBBABAB
Bmag0225BAABBBBABABBABABBBABABUAABAAUAUBAABAAABAAABAABUABA ABAAUAABAABBAUAAAUUBAAAUBAABAABBUBBBAAUUUUAAAABUAB AABBAABAABBAA
Bmag0384BABABAUAABABAUABBAAAABBAAAABABUAABUAAAAUAAABBAABAB BBAAUBAABAABAABAABABBBBUAAAABABBAABABBBBUUBUBBAABA BABBAABAABBBB
Bmag0749AABABBBABABBAAUABBBBBABAAUABBUABBABBBBBABBBAABBBAB BAABABAAABBBAABAAAAUBAABBBAAAAABAAAABUBUBUABABBBBA BBBBBBBBBBBAB
E32M55-102AABBABABAAAAAUBUAABBBAUAAAABBBAAAAAUBBABAAABBBBBAA ABBBAAABAABUBABAAABBAAUBBBAABAABBABBAABAUABABUABBB AABBBBBBABBAA
E32M55-107ABBBBBAABABBAUAUBBAAABUBBBBBABAAUAAUBBAAAABBBABBBA ABBBAAAAAAAUABBAAABBABUBAABAAABBAUBABABAAABABUBBAA BAABAABABABAA
E32M55-118BBBBAABAAABBBUAUAABAABUABBABABBBBBAUBBBBBAAAAAAABA BAUBBBBBBABUAABBBBAAUAUAABAABAABBBABBBBBBBBBBUBABB BUBBAABBAAAAB
E32M55-119ABABBBABABBBUUBUBABABAUBBAAABBAABAAUABBBAABBBBABBB BAAAAAAAABBUBUAAAAABABUBAABABBBBBBABBAAABAABBUAAAA AABBBBBABAAAB
E32M55-142AAABAAAABBBBAUAUBAABABUBABABBBAAABAUAABBAABAABAABB UBABBAAABAAUBABBABBBAAUAAABBABABUAAABBBAAAABAUABAA AABBABABBBBAA
E32M55-153BAAAABBAAAABBUAUBABBBBUBBBABABAAABBUABABBAABBBBAAA AAAAUBBAABBUBBBBBABABBUAAAABBBAABBAABAAABBBAAUABBB BBBABBABBAABB
E32M55-172AAAAABAABABAUUBUABBABBUAAABAAAAAABAUAAUABBAAABAABB UBBAAAABBABUABAAABAABBUABAAABABBABBAABAAAABAAUBABA BAAABBBBBBABA
E32M55-209BABAAABBAAAABUBUAAAABBUAAAAAAABBUBAUBAAAUBAAAABBBA BBABBBBBABAUABABBBBBBAUBBBAAAAAABABBBBABBAAABUBBAA BBAABBBBABAAB
E32M55-239ABBBABAABAAAAUBUAABABBUABBABABBBBBAUABBAUABAAABABA BBBBAAABBBBUAABBAAAAAAUAABBBBABABAABAABBABBBBUAABA BAAAABBBAAAAA
E32M55-259AAABAAAABBBBAUAUBABBABUBABABBBAAABAUAABBAABAAAAABB ABABAAAABAAUBABBAABBAAUAAABBABABABAABBBAABABAUAAAA AAABBBAABBBAA
E32M55-264BABAAABBABAABUBUAAAABBUAAAAAAABBABAUBAAAABAAAABABA BBABBBBBABAUABABBABBBAUBBBAAAAAABUBBBBAABBAABUBBAA BBAABBBAABAAB
E32M55-267AAABAAAABUBBAUAUBABBABUBABBBBAAAABAUAABBAABAAAAABB ABABAAAABAAUBABBAABBAAUAAABBAAABAAAABBBAABABAUABAA AAABBBABBBBAB
E32M55-291BBAABABABBBBAUAUBBBBAAUBBBABBABBABBUBAABAAABBBAABB AABAUABBAAAUBBBABBBABBUABBABAAAABBABABBBABABBUABBA AAAABABBBABBB
E32M55-331ABBBABAAAAAAAUAUAABAABUABBABABAABBAUABBAAABAAABABA ABABAAABBBBUAABBAAAAAAUAABBBBABBBABBAABBAABBBUBABA BABBABBBAAAAA

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 496 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]