GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<25 | 1 - 25 of 245 | >>25  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 245 records
LocusScoringdata
AAW605AAAAA BAAAA AABBA BBBBA ABA-- -ABAA AAAAA A--BA -A A-- A--AB -BA-- BA--B -A-B- AA-B- ----A ----- ---A A -ABAB -ABA- --B-B ----- -B--- ----- -----
ABC151ABABA BAABA BA-BB BAAAB BBAAB AAABB ABABA BBAAA -B BBA AAABA ABABA ABABB AABAA BAAAB AAAAA BAAAA AAAB A ABAAA BABBB AAABA BAA-A AAABB BAABA BBBAB
ABC152BBBB- BBBBB BABBB BAAAB BBAA- BAABB ABABB BBAAB A- BBA AAABA ABBB- ABABB BABAA --ABB A-A-- B-ABA AAAB A ABAA- B-BBB BABBA B-A-A AAAAB BAABA BB-AB
ABC153AAAAA ABAAA -BBBB AAAAB BABA- ABAAB A-BAA AABBA BB ABA AAAAB BABA- BAAAA ABBAA BBBAA BAAAB BBAAA BBAA A AABBA AABBA BBAAB AAAAA AAABB AAABB AAAAB
ABC154AABAB BBB-A B-B-A ABBAA BBBA- AAABA BAABB AABAB B- BA- BBBAA AAB-- ABBBB BAABB --BBB B-B-- B-BBA BBBB B BBBB- BBBBA ABBBA A-A-A ABBAB BBBBB AA-A-
ABC156-BBAB ABBBB ---AA BBBAB AAA-- -ABBB ABBBA ABBAB BA ABA BBAAA AAABB ABBBB BBABA BABBB AA-AB ABBBB BBBB B BAABB AABBA BBBBA ABBBA ABAAA BBABB BAABA
ABC162ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA A-ABB --BBA BBABA ABBAB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
ABC164AABBB AAABB AABAA ABABB ABABB AAAAA AAABA AABAB AA AAB ABBAA BAABB BBAAA BAABA BABBB BBABB AAABB BBBA A ABABA BABAA ABAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAA
ABC165AAAAA ABAAA BBBBB AAAAB BABAA ABAAB AABAA AABBA B- ABA AAAAB BABA- BAAAA ABBAA BBBAA BAAAB BBAAA BBAA A AABBA AABBA BBAAB AAAAA AAABB AAABB AAAAB
ABC171BABBB ABAAA AA-AB AAAAA BBB-- BAAAB BAABB BBABB AA ABA BBABA AABBB BBABB BAABB BABBB BABBB BBAAA BBBB A AAABB BBABA ABABB BBAAB BAABA AAABB ABAAA
ABC255BBBB- BBBA- B--BB BAAAA -AA-- BAABB AAAAA BAAAB AA BBA BAABA ABABB ABABB BBAAA BAABB ABAAA BAABA AAAB A BBAAA BABBB AABAA BAAAA AAAAB AAABA BBB-B
ABC305BBABB ABABA BBBAB ABAAB AAAA- ABBBA BABAB BAABA A- BAA AABAB ABAB- ABABB BBBAB ABABA AABBA BBBAB BABA B AABAB AABBA AAAAB ABABB BABBA BBBBB ABBAB
ABC306BBABB ABABA BB-AB ABAAB AAAA- ABBBA BABAB BAABA AA BAA AABAB ABBBB ABABB BBBAB ABABA AABBA BBBAB BABA B AAB-B -ABB- AA--B ABABB BABBA BBBBB ABB-B
ABC308(A)BBABA BBBAB ---BA ABABA AAAA- -BBAA BBBAB AAABB BB BAA BABAA ABBBA BBAAA BBBAB BAAAA BBBBB BBBAA BABA B ABAAB AABBB AAB-- -AAAB AAABB BBBAB BABBB
ABC308(B)BBBBB BBBBB ---BB BBBAA ABBA- -BABA BABBA BBBBB AA BAA AAAAA AABBB AABAA BABBB BAABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBBBB ABB-- -BBAB BABBA BBBBB BBAAB
ABC309ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA AAABB BABBA B-ABA AB-AB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
ABC321BBABB ABABA BB-AB ABAAB AAAAA ABBAA BBBAB BAABA BB BAA AABAB ABABB ABABB BBBAB ABABA BABBB BBBAA BABA B AAAAB AABBA AAAAB A-ABB BAABA BBBBB ABBBB
ABC451AAAAA BAAAA AA-BA BBBBA ABAAB AABAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB AABBA BBABA ABBAB AAAA A AABAB AABAB AABAB ABABA BBAAA AAABA BABBA
ABC454ABAAB AAAAA AA-BA BBABA ABAA- AABAB AABAA ABABA BB ABB ABAAB ABAAB AAAAA AAAAB AABAA ABAAA ABBAB AABA A BABAA BAB-B AAABB ABABB ABAAA AAAAA BAB-B
ABC468ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA AAABB -ABBA BBA-A AB-AB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
ABC483--BBB AAABB -AAAA BBABA ABAB- -ABAA A-ABB AABAB AA AAA BBBBA AAABB BAAAA BAABA BABBB BBABB ABABA BBAB A ABB-A BABAA ABAAB ABABA BAABA BBAAA BBBB-
ABG11BBBBB BBBBB BB-BB BBBAA ABBA- BBABA BABBA BBBBB AA BBA ABAAA AABBB AABAA BABBB AAABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBBBB ABBAA A-AAB BABBA BBBBB BBAAB
ABG14AAAAA BAAAA AA--A BBBBA ABAAB AABAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB AABBA BBABA ABBAB AAAA A AABAB AABAB AABAB ABABA BBAAA AAABA BABBA
ABG3-BBBA B--BB BA-BA ABBBB ABBBB -BBBA BBABB ABABA -B ABB BABB- BB-BB -ABAB BBB-A BAABB BBB-A BBB-B ABBB B AAAAB -BBAB BBBBB BBABA AB-BB BBBBA BABAB
ABG320BBBBA BBBAB BA-BB AAAAA BAAAB BAABB ABAAA BAAAB -A BBA BAA-A ABBBA ABABB BBBAA BAABB ABA-A BAA-A A--B A ABAAA BABBB BABAA BAAAA AAAAB BAABA BBBAB

[ TOP | <<25 | 1 - 25 of 245 | >>25  | BOTTOM  ]