GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 282 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 282 records
LocusScoringdata
AaWBIBBB-- ---AB AAABB BAB-B BBBAB BAAAA -ABAB BBBBB BA A-B AABAA ABA-A ABBBB ABB-A AAABB ABBAB BBA-A ABAA A BBBBA BBABA AABAA ----- ----- ----- -----
ABC151BAB-- ---BA ABBB- ABABA BBBBA ABAAA BBABA ABBAA BB BBB BAABA ABAAB AABBB BAAAA AABAA ABBBB ABAB- ABAA B ABAAA BABAA BBABB ABAAB --BBB BBBBB BBAAA
ABC152(A)AAA-- ---AA AAAB- -AAAA BBAAB BAABA AAAAA ABAAA AA BAA BBAAA AABAB AAABA AAA-- ABBAB BBBAB B-BAA AA-B A AAAA- AAAAA AAAAB AAABB AAA-- A---A BABAA
ABC152(B)ABA-- ---BB BBBB- -AABA ABBBB ABBBB BBBBB BBB-B BB BBA BAAAA ABABB ABBBB AAB-- AAABA ABBBB B-BAA BB-A A ABBA- B-BBB BBBBB ABBAA ABA-- B---A BBBBA
ABC153ABA-- ----A BABAA BABAB BABAA ABB-B ABBAB ABBBB BB AB- BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABAAA BABAA BABAA BABB B BAAAB AABBB BBBAB -ABBA BBAB- AA-B- ABBBB
ABC156(A)BBBBB BBBBA BABBB BABBA BBBBB BABAA BAAAA BBBAA AA BBB BBB-B BBAAB BAAAB ABBBA BABBB BBBB- AABB- BBBB B AABBB BBBBB A-BBB BAA-B --B-B B-BB- ABBBB
ABC156(B)BBB-- ---BA AABBB BABAA BBBAB BAAAA AAAAA BABAA AA BAB BBA-B BBAAB BAAAA ABBAA BABBB BBBA- AABA- BBBB B AAABB BBAAA A-ABB BBA-B --A-A A-BA- BBAAA
ABC156(C)BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBB-A AABBB AAAAB ABAAA BABBA BBBB- BBBB- ABAB B BABAA ABBBB B-BAB ABA-B --B-A B-BB- AABBB
ABC156(D)AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABBAB BB AAA BAB-A ABBBB BBABA ABAAB BBAAB BBBA- BBAB- AAAB A BAABB ABBAA A-ABA AAB-A --A-B B-BB- ABAAA
ABC156(E)BBB-- ---AA ABBBA BBAAA BAAAA BAAAB AAAAB BBABA AB AAA AAA-B BBAAA AAAAA AAAAA AABBB BBBA- AAAA- BAAB A AABBA ABBAB A-BAB AAA-B --B-A A-AB- BBBAB
ABC162AAB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AAB-A ABABB BAABA AA AA- BBABB BBAAA AABAA AAB-A BBBBB ABBAB BAAAA BAAA A AAAA- AABAB BBBBA AAAAB ABBB- BB-B- BBAAB
ABC163AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBBBA ABBBB BBABB AB--B BBAAB BBBAB BBAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB AAAAA
ABC164BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AAB-A BBAB- BBAAB AA BB- BB--A -A--A -AAAB -BA-A BABBA BBBB- B-BBA A--B B BABA- AB-BB BABAB ABA-B ABB-- BA--- AABBB
ABC165ABA-- ---AA BABAA BABAB BABAA ABB-B ABBAB ABBBB BB AB- BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABAAA BABAA BABAA BABB B BAAAB AA-BB BBBAB -ABBA BBAB- AABB- ABBBB
ABC168BAB-- ---BA AAABA BAABB BAABB ABBAA BBABA BBAAB AA BBA BABAA AABBA BBBAB ABA-A BAA-A AB-BA ABAB- BBBA B BAAAA BBABB BBAAA ABAAB --BBA BAABB BBBBB
ABC171(A)BBA-- ----B AAAA- BBABA BAAAA BAAAB BABBA -BBBA BB BBB AABBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BB-AA BABA- -BBA B BABAA ABAAB BABA- -BBAB --A-A A--BB BABAA
ABC171(B)BBA-- ----B AAAB- BBABA BAAAA BABAB BABBA -BBBA BB BBB ABBBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BBBAA BABA- -BBA B BABAA ABAAB BABA- -BAAB --AAA ABABB BABAA
ABC171(C)BBA-- ----B AAAA- BBABA AAAAA BAAAB BABBB -BBBA BB BBB AABBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BB-AA BABA- ABBA B BABAB ABAAB BABA- -BBAB --AAA ABABB BABAA
ABC175AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB -ABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBBBA ABBBB BBABB ABB-B BBAAB BBBAB BBAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB ABAAA
ABC254AAB-- ---AA BB-BA BABBA -AABA BBAAB AABAA ABBBB BB -AA BABBA AABBA ABBBA BBB-A ABB-A ABB-B ABAA- ---A A BBAAB ----B ABBAA AABBB --BA- B--B- BB--B
ABC255AAA-- ---BA BBBB- AAABA ABBBB ABBBB BBBBB BBBAB BB BBA BAAAA ABABB BBBBB AAB-A AAABA ABBBB BABA- BBAA A ABBAB BBBBB BBBB- -BBAA --ABB BBBBA BBBBA
ABC305BBB-- ---AB AAABB AABBA BBAAB BBA-A BABBA BBBBB AA BA- AAABA ABA-B ABBBB ABB-- ABABA BBBAB B-BAA AB-B A BAAB- BBBBA ABBAA ABBAA BBAB- AB-A- ABBAB
ABC306B-B-- ---AB AAABB AABBA BBAAB BBABA BABBA BBBBB AA BAB AAABA -BABB ABBBB ABB-A ABABA BBBAB BBB-- -BBB A BA-BB BBBBA ABBA- -BBAA --ABB ABAAA ABBAB
ABC308BBB-- ---AA ABBBA BBBBB BAB-A ABAAB AABAA BBBBB BA BAB AABAA ABAAA ABBBB ABB-A AAABB ABBAB BBBA- ABAB A BBBBA BAABA AABAA AABAB --ABA BBBAB ABBAB
ABC309AAB-- ---AA BBBA- ABBAA BAAB- AA-BA ABABB BAABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AAB-A BBBBB ABBAB BAAAA BAAA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB ABBBA B-ABB -BAAB

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 282 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]