GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<25 | 1 - 25 of 191 | >>25  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 191 records
LocusScoringdata
ABA306AABA-B BBAAB ABAAA BA-BB ABABB BABAA -BBAA B--BB BBBBA AAABA BBA-B BAAAB ----- ----- ----- - ---- ----- ----- A--AA ----- -B--- -B--- -B- -A B--AB A---- --A-- --A-- ----- B---- ----B
ABA306BAAAAB AABAB BAAAB BAABB BBAAA BBBAB --BAB A--BB BABBB AAAAB BAB-B BBAAB ----- ----- ----- - ---- ----- ----- B--BB ----- -B--- -B--- -B- -A A--AB B---- --A-- --A-- ----- A---- -----
ABA306CAABBB AAABB AAABB ABABA BAAAB AABBB BABAB A--AB BABBA ABAAB BAB-- AAAAA ----- ----- ----- - ---- ----- ----- A--BB ----- -A--- -B--- -A- -B B--BB A---- --B-- --A-- ----- B---- ----B
ABC153-ABBA AAAAB BBBAB BAAAA BBBAA AAAAB BB-AB AABAB ABAAB -BABB BBBBA BABA- BAAAB -BBBB AAAAB BAA AB ABBBA BBBBA AA-BB BAABB BA-BA BBBBB BAAAB BBA AB ABAAB ABABA BBBAA BBBAB --BBA AAABA
ABC163ABABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAB BABBA ABBAA BBABB AAABB BAABA BBAAA ABAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA AAABA ABAAB BBABB BABAB BAAAB BABAB BBBA A BBAAA BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBABB
ABC165AABBA ABAAB BBBAB BAAAA BBBAB AAAAB BBAAB AABAB ABAAB ABABB BABBA BABAA BAAAB BBBBB AAAAB BAAA B ABBBA BBBBA AAABB BAABB BAABA BBBB- BAAAB BBAA B ABAAB ABABA BBBAA BBBAB BABBA AAABA
ABC166BBAAA ABABB BABBA AAABB BAAAA AABAB BBAAB ABAAA BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BBAAB BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBAA BBBBB BBAAB AABAB ABAA A BABBB AAABA BBBAA ABABA BAAAB ABAAB
ABC171AAABB BBBAA ABBAB AAAAA AAAAB BBAAA AABAA BBBBA BBABA BBAAA BBAAA AABAB BAAAA BAABA AABAB BABA B ABBAA AABAB AA-AA BABBB AABAB BBBBB BABBB AAAA A AABBA BAAAA BAABB AABBA BBABB BABAA
ABC172ABAAA BAABB BBBBB AAABB BAAAA AABAB BBAAB BBABA BBBAB BBBBA BABAB BBAAB BBAAA BAAAB BBABA BAAA B ABBAA ABBAB ABAAB ABBAA BABBB ABAAB AABAB ABAA A ABBAB AABBA BBBAA ABABA BAAAB BBAAB
abc174BBBAA AB-BB BAABA BBBBB BAAAA AABBB BBAAA BBABB AAAAA BBBBA BABAA BBABB BBBAB BBBAA BAABA AAAB A ABBAA ABBAB AB-BB ABBBB BBBBA BAAAA AABAB ABAA A BABBB AABAB BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
ABC175A-ABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAB BA-B- -BBAA ----B AAAB- BAAB- B-AAA ABAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA A-AB- ABAAB BBABB BABAB BAA-B BABAB BBBA A BBAA- BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBABB
ABC252AABAA BBAAB BBBAB BAAAA BBBAB ABAAB ABAAB AABAB ABBBB ABABB BABAA AAA-- BAABB BBBBA AAABB BAAA B BABBA BBBBA BAABA BAABB BABBB BABBB BAABB ABAA B AAAAB ABBBA BBBAA BBBBB BBBBA AAABA
ABC253BBBBB BBBAB ABBBB BBBBA BBABA BBBBB AB-B- ABBAB BAABB ABABA BAAAB AAAAB AABAB AAAAB BABBA ABBB B ABABA ABABA AAAAB BBAAB BBBAB BBAAB AAABA AAAB B AAAAB AAAAA AABAB AAABB BBABB ABAAB
ABC254B-ABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AA-A- -BABB -BABA BAAB- AAAA- A-BAA ABBAB BABAA AABAA AAAA B ABBBA AAAA- ABAAB ABBBB -AAAA ABB-A BAAAA AABB B BBAB- ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
ABC256-BAAB A-BBA ABBBB ABABA ----- ----- AB-AB BBBB A BAAAA BAAAB BAAAB ABBAB BBBBA BAAAB AABAB BB AAA BABAA AAAAB BABAB BABBB BBAAA BAA-A ABAAA AB AAA BABA- AABBA BABAB BBBAB ABA-- BBAAA
ABC261BBABA AAAAA BAAAB AAAAA BAABB BBBAB ABBB- BAABA AABAA AAABB BBBBB ABABB BBBBB BBABA ABABA AABB B AAAAB ABBBA BABAA ABBBA ABAAA BBBBA ABBBA BBBA B ABABB BBBAA AAABB AAABB BAABB AAAAA
ABC264ABABB A-BAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA ---B- BBABB B-BBB BBABB AABBB ----- BABAA BAABA BBAB- BBA BA BAABA BA-BA AAABA AAABA AABAB BBB-B BABB- --- -- BBAA- BABBB AABBB BAAAA ABAAA BBBBA
ABC305ABB-B BBBBB BBBBB BBBAA -BABA BBBB- A-ABA ABAB- BAABB ABABB BAAAB AAAAB AABBB BAAAB BABBA ABAB B BBABA ABABB AAAAB ABAAB ABBAB BBAB- AAA-A AABB B AAAAB AAAAA AABAB AAABB B-ABB ABAAB
ABC308BBABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AAAAA BBABB BBABA BAABB AAAAB ABB-- ABBAB BABAA AABAA BAAA B ABBBA AAAAA ABAAB ABBBB AAAAA ABBAA AAAAA AABB B BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
ABC309ABB-B BABAA BB-BB BBAAA BABBA AAB-B -AAAB ABBAA AB-BA BBBAB BBBA- AAAAB ABAAA BABAA ABBAA -BA- B ABAAA BB-BB BAABB BAABB BAABB AABBA BBB-B ABAB A -BAAA BAABA BAABB BBBAA B-BAB BBABB
ABC310bAB-BB -B--B BBB-B B-BAA --ABA BBBBB ABABA ABAAB BAABB AAABB BAAAB AAAAA AABBB BAAAB BABBA ABAB B BBABA ABABB AAAAB ABAAB ABBAB BAABB AAABA AABB B AAAAB ABAAA AAAAB AAABB BBABB BBAAB
ABC483ABA-B ABBAB BAAAB BAABB BBAAA ABBAB AAB-B AABAB AABBB ABAAB AABA- ABAAB ABBAA BABBB AAABB A--A A BABAB AA-AA ABABB BBABA ABBAB BBAAB BBBAB ABAA A -ABBB BAAAB BBBAB BABAA A-BAB BABAB
ABC620ABBAA AAABB ABBBB AAAAA AAABA BBABA AA-B- AAAAA AABAB BBABB BABAA ABBAB BAABA BAABA BBAAA AAAA B BBBBA AABBA BAAAA AAABB BBAAB BABAA AAAAA ABAA A BABAB AAABA BAABA BBBAB BAAAB BBAAA
ABC621ABABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AA-A- BBABB BBABA BAABB AAAAB ABBAA ABBAB BABBA AABAA AAAA B --BBA -A--B ABAAB ABBBB AAAAA ABBB- BAA-- --B- B BBABA ABBAA BABBB ----- ABBBB BBBBA
ABC622ABBBB BAABA BBABA ABAAA BBBBB BABBB BA-AB ABBAA ABBAA BBBAB BBBAA A-AAB ABAAA BABAA BAAAA ABBA B ABBAA BBBBB BAAAB BAABA BAABB AAB-A BBBBB ABAB A ABAB- BBABB BAAAB AAAAB BBBBA BBABB

[ TOP | <<25 | 1 - 25 of 191 | >>25  | BOTTOM  ]