GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 448 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 448 records
LocusScoringdata
A1.1sHHAAHHH-AAHHHHAHHHAHHHAAHHHHHAAAAAHHHHAAAHAHAHHAHH HHHAAHAAAHHHHAHAAAAAH
A1.2aHHAAHHHAAAHHHHAH-H-HHHAAHHHHHAAAAAHHHHA-AHAHAHHAHH HHHAHHAAAHHHHAHAAAAAH
A1.2sAHAHHAA-HHAAHA-HAHAHAAHAHAHHAAAAHHAHHAHAAHAHHAAAAA HAHAAHAHHH-AAAAAAHAAA
A1.5sAAHAAHH-AHHHHAHAAAHHH-HAHHHAAAHAHAAAAAHHHAAHHHAAAH AHHHHHHAHHHHAAHHAAAHA
A10.1sAAAAHHHHHAAHHAHHHAHAHHHAHHHAAHHHAHHHHHHHAHHHHHA-AA AHHAAAHAHHHHHHAHAAAAH
A10.2sHHAHAHAAHHHAHHAAAHHHHHHHAHHHA-HAHAAHAHAAHAHAHHH-HA HA-HHAH-HAH-AAHHHHHHA
A10.3sA-AHAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHAHAA-HH--AAHHAAH-AAH-AH AAAAHAHAAHHHHHAAHHHHH
A10.4sAHAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHAHAAAHHAHHAHHHHHAAAHHAH AAAAAAAAAHHHHHAHHHHHH
A12.1sAHAHAHHAA-AHAAHHAAAAHA-AAAHHAH-HHHHHHHHAAHAHAHHHHA HHHAHAAAAHAHHAHHHAAHA
A12.2aAAAAHHAAH-HAA-HAAAHAAHAHAAAAA-AHAAHHAHAAAAAAHAHAA- AAAHAHAAHHHA-AAHH---A
A12.2sA-AAHHAAHHHAAH-AAHHAAH-HAAAAHAAHAAHHA-AAA-AAHAHAAH AAAHHHAAHAHAAAAHHHHAA
A12.4aHAHAAAAAH-AHH-HHAAAHAAHAAHHAH-HAHHAAAHAHHHAHHHAAA- HAHAHAHHAHAAAAHAA---A
A14.2sAAHAAAAAH-AHAHAHAHHAHAHHAAAHHAHHAHAHHHHAHHAAAAAHHH AHHAHAAHA-HAHAAHHAAHA
A15.1sAHHHHHAHHHHAHHAAHAHAAHHHAAHHHAHAHAAAHHAAAAAAAHAHAH HHHHAAHHHHHAAHHAHAHAH
A15.2sAHAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHHHAAHAHAAHHHAHAAHHHAHAAHHHAH AAHHHAAAAHHHAHAHHHHHA
A15.4sHHAHAAHHHHHAAH-AAHHH-HHHAAAHHAHAAAHHHHAAHHHAHAAHHA HHAHHHAAHAHHH-HAAHAAH
A19.1aH-HAHHHAAHAHAAAAAAH-H-HHHHAHA---HHAAHAHHHAAHAAHHH- HHHHAHAAHAA-HH-H-HAHH
A5.2sHAHAAAHAHHHHAA-HH-HHAAHAAHHHH-AHA-HAAHHHHAHAHHAHAH AHHAHAHAAHAHHAAAHHHHH
A5.4sAHH-AAAAHAA-AHHHH-HAA-HHAHHHHAHHAAHAHAHHAHAHHHHAHH HHHAHAAHH-HAHAHHH-H-H
A7.3sHHAHHAHHHHAAAAAAAAHAHAHHHAH-A-HAHHAAAAAHHAAHHAHHHA AAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
A8.2sAAAA-AAAHAAHAHAHAHHAHAHHAAAHHAHHHHHHHHHA-H-AAAAHHH AHHAHAAHA-HAHAAHHA-HA
A8.3sHAHHHAHHAHHAAAAHHAHHAAAHHAHAHAAHHHHHHAHH-A-HHHAH-H AAAHHHAAAHHAAHHAHHHAA
A8.5sAAHAHHHAHAHHAHHHAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAA-A-H--HAHHHH AAAHAAAAAA-HAHHHHHHAA
A8.7sHHAAHHAHAHAHHAAAHAHAHHAHHHHAAHAHAAAHHAHA-H-AHHHAAH AAAHHHHAHAHHHHHHAHHHH
B1.1sAAHAAH-HAHHHHAHAAAHHHAHAHHHAAAHAHAHA-AAHHAAHHH--AH AHHHHHHAHHHHAAHAAAAHA

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 448 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]