GrainGenes SQL Interface

This page allows you to perform raw SQL queries directly. This is the ultimate power query. We don't know of any other Web-accessible databases that open this privilege to their users. It entails some risk but we're confident that it's minimal because we know our users are responsible. But, we hope, not timid. We want this interface to be used. Please click here for full information on how to use it.

Premade Queries:
SQL query: 
      Schema: Diagrams | Table definitions

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 291 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]

Showing records 1 through 25 of 291 records
LocusScoringdata
1-32-4aHHABB BHHBH ----H AHH-- ----H ---BA ABHH- HHHH- AH AB- -HHHH -HBHH ABHBH
1-32-4bCCCCC CACCC CACCC ACCCC AACCC C-CCC ACCA- CACC- CC CAC CCCCC -CCAC CACCA
A001HBHHH HAHHB HBBHH HBBBB HBHAB B-HAB HABH- BBHB- AB HHA HHBBA -HHHB HHBBH
A003AAAHA AHBHH HHHAH BABAH HHHAH H-HBA HHHH- AAHH- HH HHB HHAHA -HHHB AAHHA
A006ABAAA HAHHA AAAHB AAABA HAAAA --H-A HAHAA B--AA HH HHH BHHHH BHHHH AB-HH
AB09BAHAA HDHAA HAABC BCHBA AAHHH H-BHA HAHA- HABA- HH BBB ACBAA -HBHA BAHHA
AB17AAHHA AHBHH AHHAH BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HH HHH HAABA -AHAH AAAHA
ABG356HHHHH AHAHB HAH-H AH-H- HA--B ADD-H CHABH ---A- CH BH- -BBH- -D--- -----
ABG373HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH AA-H- HA HA- -BHA- -AB-- ---D-
ABG378HHBAB AAHHB HAH-B ABBHH HBA-A BHBBB AAAAA -AAA- AH HH- HHBH- ---A- -A-A-
ABG379HAHHB AAHHH BAH-A AAHBH AAH-H HBHHH AHHAH BAHB- BH HA- -HBH- -HB-- -A-B-
Adh-D1HBHHH BHBHH HAHHH HHBBB HAAHH HBAHA AAHHH AHHAH AA HHA HAHHA -HAHA -HHA-
ADH3PHAHBA AHHHH HAHHA BAAHH AHBAB A-HBH AHAH- HAAH- HH HAH HHAHA -AHHA BAHHH
AHV5HABBB HAHBH HA-AB HABBA AHHHB A-AHA ABHH- -AHH- -- --- -AHHH -HBHH BHHAA
AR20aAACCA ACCCC ACCAC CACAC CCCCC C-CCA CCCC- AACC- CC CCC CAACA -CCAC AAACA
AR20bCAACC CACCC CCCCC CCCCC CCCCC C-CCA CCCC- CCCC- AC ACA CCCCA -CCCC CCACC
AR20cDDDDD DDDDB DDBDD DBDDB DBDD- D-DDD DDDD- BDDB- DB DDD DDBBD -DDDB DBDBD
BCD1072AAHHH AHHHH AH-BB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HA HAB BBHAA -ABAB HAAHB
BCD111--HHH AHHBB ----- -HBHB AABAB A-HHH HHAA- AH-A- AH B-A A---- -HAAA HHHHH
BCD130AADHB HHBBB HBB-B HA-H- HB--H HCCHB HHHAH ---H- -B A-- -ABH- ----- -----
bcd131AHABB HAHAA HB--A ABDHC DH--C HA-HA AHAHH -BHA- H- HH- -HHH- -DC-- -B-C-
BCD1434BHHBH AHHAA AHHBH BBAHH HHHAH B-BAA HHBB- BAHA- BB HAB AHHAA -HAAB AAAHH
BCD204DAD-A AHBHA HCHHD BAHAB AHDAH H-HHD HH-H- AAHH- CH HHC HHABA -HHDH AAAHA
BCD266aCCCCC CCCCC CCCCC AACCC CAC-C ACCCC CCCCC CACC- AC CC- -CCC- -CAA- -----
BCD266bHAAHH HHHBA HHHHH AABHH BAH-H AHBAH HHADH -DAB- AH BH- -HHH- -DA-- ---A-

[ TOP | <<250 | <<25 | 1 - 25 of 291 | >>25  | >>250  | BOTTOM  ]