Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, HxT

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Barley, HxT
Map
Hordeum-NABGMP2-1H
[ Show all 7 ]
External Databases
NCBI
Species
Hordeum vulgare L.
Female Parent
Harrington (barley)
Male Parent
TR306 (barley)
Type
Genetic
Map Units
cM, Kosambi
Contact
Kleinhofs, Andris
Remarks
190 markers, 150 doubled haploids in the mapping population, derived by the bulbosum technique. A = Harrington allele; B = TR306 allele; - = missing data.
Locus
[ Hide all but 1 of 191 ]
ABA306AABA-B BBAAB ABAAA BA-BB ABABB BABAA -BBAA B--BB BBBBA AAABA BBA-B BAAAB ----- ----- ----- - ---- ----- ----- A--AA ----- -B--- -B--- -B- -A B--AB A---- --A-- --A-- ----- B---- ----B
ABA306BAAAAB AABAB BAAAB BAABB BBAAA BBBAB --BAB A--BB BABBB AAAAB BAB-B BBAAB ----- ----- ----- - ---- ----- ----- B--BB ----- -B--- -B--- -B- -A A--AB B---- --A-- --A-- ----- A---- -----
ABA306CAABBB AAABB AAABB ABABA BAAAB AABBB BABAB A--AB BABBA ABAAB BAB-- AAAAA ----- ----- ----- - ---- ----- ----- A--BB ----- -A--- -B--- -A- -B B--BB A---- --B-- --A-- ----- B---- ----B
ABC153-ABBA AAAAB BBBAB BAAAA BBBAA AAAAB BB-AB AABAB ABAAB -BABB BBBBA BABA- BAAAB -BBBB AAAAB BAA AB ABBBA BBBBA AA-BB BAABB BA-BA BBBBB BAAAB BBA AB ABAAB ABABA BBBAA BBBAB --BBA AAABA
ABC163ABABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAB BABBA ABBAA BBABB AAABB BAABA BBAAA ABAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA AAABA ABAAB BBABB BABAB BAAAB BABAB BBBA A BBAAA BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBABB
ABC165AABBA ABAAB BBBAB BAAAA BBBAB AAAAB BBAAB AABAB ABAAB ABABB BABBA BABAA BAAAB BBBBB AAAAB BAAA B ABBBA BBBBA AAABB BAABB BAABA BBBB- BAAAB BBAA B ABAAB ABABA BBBAA BBBAB BABBA AAABA
ABC166BBAAA ABABB BABBA AAABB BAAAA AABAB BBAAB ABAAA BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BBAAB BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBAA BBBBB BBAAB AABAB ABAA A BABBB AAABA BBBAA ABABA BAAAB ABAAB
ABC171AAABB BBBAA ABBAB AAAAA AAAAB BBAAA AABAA BBBBA BBABA BBAAA BBAAA AABAB BAAAA BAABA AABAB BABA B ABBAA AABAB AA-AA BABBB AABAB BBBBB BABBB AAAA A AABBA BAAAA BAABB AABBA BBABB BABAA
ABC172ABAAA BAABB BBBBB AAABB BAAAA AABAB BBAAB BBABA BBBAB BBBBA BABAB BBAAB BBAAA BAAAB BBABA BAAA B ABBAA ABBAB ABAAB ABBAA BABBB ABAAB AABAB ABAA A ABBAB AABBA BBBAA ABABA BAAAB BBAAB
abc174BBBAA AB-BB BAABA BBBBB BAAAA AABBB BBAAA BBABB AAAAA BBBBA BABAA BBABB BBBAB BBBAA BAABA AAAB A ABBAA ABBAB AB-BB ABBBB BBBBA BAAAA AABAB ABAA A BABBB AABAB BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
ABC175A-ABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAB BA-B- -BBAA ----B AAAB- BAAB- B-AAA ABAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA A-AB- ABAAB BBABB BABAB BAA-B BABAB BBBA A BBAA- BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBABB
ABC252AABAA BBAAB BBBAB BAAAA BBBAB ABAAB ABAAB AABAB ABBBB ABABB BABAA AAA-- BAABB BBBBA AAABB BAAA B BABBA BBBBA BAABA BAABB BABBB BABBB BAABB ABAA B AAAAB ABBBA BBBAA BBBBB BBBBA AAABA
ABC253BBBBB BBBAB ABBBB BBBBA BBABA BBBBB AB-B- ABBAB BAABB ABABA BAAAB AAAAB AABAB AAAAB BABBA ABBB B ABABA ABABA AAAAB BBAAB BBBAB BBAAB AAABA AAAB B AAAAB AAAAA AABAB AAABB BBABB ABAAB
ABC254B-ABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AA-A- -BABB -BABA BAAB- AAAA- A-BAA ABBAB BABAA AABAA AAAA B ABBBA AAAA- ABAAB ABBBB -AAAA ABB-A BAAAA AABB B BBAB- ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
ABC256-BAAB A-BBA ABBBB ABABA ----- ----- AB-AB BBBB A BAAAA BAAAB BAAAB ABBAB BBBBA BAAAB AABAB BB AAA BABAA AAAAB BABAB BABBB BBAAA BAA-A ABAAA AB AAA BABA- AABBA BABAB BBBAB ABA-- BBAAA
ABC261BBABA AAAAA BAAAB AAAAA BAABB BBBAB ABBB- BAABA AABAA AAABB BBBBB ABABB BBBBB BBABA ABABA AABB B AAAAB ABBBA BABAA ABBBA ABAAA BBBBA ABBBA BBBA B ABABB BBBAA AAABB AAABB BAABB AAAAA
ABC264ABABB A-BAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA ---B- BBABB B-BBB BBABB AABBB ----- BABAA BAABA BBAB- BBA BA BAABA BA-BA AAABA AAABA AABAB BBB-B BABB- --- -- BBAA- BABBB AABBB BAAAA ABAAA BBBBA
ABC305ABB-B BBBBB BBBBB BBBAA -BABA BBBB- A-ABA ABAB- BAABB ABABB BAAAB AAAAB AABBB BAAAB BABBA ABAB B BBABA ABABB AAAAB ABAAB ABBAB BBAB- AAA-A AABB B AAAAB AAAAA AABAB AAABB B-ABB ABAAB
ABC308BBABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AAAAA BBABB BBABA BAABB AAAAB ABB-- ABBAB BABAA AABAA BAAA B ABBBA AAAAA ABAAB ABBBB AAAAA ABBAA AAAAA AABB B BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
ABC309ABB-B BABAA BB-BB BBAAA BABBA AAB-B -AAAB ABBAA AB-BA BBBAB BBBA- AAAAB ABAAA BABAA ABBAA -BA- B ABAAA BB-BB BAABB BAABB BAABB AABBA BBB-B ABAB A -BAAA BAABA BAABB BBBAA B-BAB BBABB
ABC310bAB-BB -B--B BBB-B B-BAA --ABA BBBBB ABABA ABAAB BAABB AAABB BAAAB AAAAA AABBB BAAAB BABBA ABAB B BBABA ABABB AAAAB ABAAB ABBAB BAABB AAABA AABB B AAAAB ABAAA AAAAB AAABB BBABB BBAAB
ABC483ABA-B ABBAB BAAAB BAABB BBAAA ABBAB AAB-B AABAB AABBB ABAAB AABA- ABAAB ABBAA BABBB AAABB A--A A BABAB AA-AA ABABB BBABA ABBAB BBAAB BBBAB ABAA A -ABBB BAAAB BBBAB BABAA A-BAB BABAB
ABC620ABBAA AAABB ABBBB AAAAA AAABA BBABA AA-B- AAAAA AABAB BBABB BABAA ABBAB BAABA BAABA BBAAA AAAA B BBBBA AABBA BAAAA AAABB BBAAB BABAA AAAAA ABAA A BABAB AAABA BAABA BBBAB BAAAB BBAAA
ABC621ABABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AA-A- BBABB BBABA BAABB AAAAB ABBAA ABBAB BABBA AABAA AAAA B --BBA -A--B ABAAB ABBBB AAAAA ABBB- BAA-- --B- B BBABA ABBAA BABBB ----- ABBBB BBBBA
ABC622ABBBB BAABA BBABA ABAAA BBBBB BABBB BA-AB ABBAA ABBAA BBBAB BBBAA A-AAB ABAAA BABAA BAAAA ABBA B ABBAA BBBBB BAAAB BAABA BAABB AAB-A BBBBB ABAB A ABAB- BBABB BAAAB AAAAB BBBBA BBABB
ABC706BBBBAA ABABB BA-BA BBBBB BAAAA AAB-B BBAAA BBABB AAAAA BBBBA -AB-- BBABB BBBAB BBBA- BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBBB BBBBA BAAAA AABAB ABAA A -ABBB AABAB BBBAA ABAAA BAAAB A-AAB
ABC717BBBAA ABBAA B-ABB ABAAA BAABB AABAA AABAA BA-BA BAAAA AABAA AABBA BABAA ABBBA BBBBB BBABB ABBA A BBAAB AB-AA ABBBA BAAAB BBBBB BBABB BABBB BBAA B -BABA AAAAB BBABB ABAAA BAABA ABAAB
ABC718ABBBB BABAA BBABB BBAAB BABBA AABAB BAAAB ABBAA ABBBA BBBAB BBBA- AABAB ABAAA BABAA ABBAA ABAA B ABAAA BB-BB AAABB BAABB BAABB AABAA BBBAB ABAB A -BAAA BAABA BAABB BBBAA BBBA- BBABB
ABC719BBABB BBBBB BABB- BBABA BAAAB BBBBA AAAAB BBABB BBABA BAABB AAAAB ABBAA ABBAB BABBA AABAA - AAAB ABBBA AAAAB ABAAB ABBBB AAAAA ABBAA BAAAA AABBB BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
ABG001A ABABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAB BABBA ABBAA BBABB AAABB BAABA ABAAA AAAAA BAABA ABAAB BBA -A BABBA AAABA AB-AB BAABB BABAB BBAAB BABAB BBB AA BBAAA BAABB AAABB AAAAA BBBAA BBABB
ABG001BBAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB A-BAA BBAAA AABBB ----- BBABA A-B -A AABAA BBBBA BA-AA A--B- AAAAB ABBBB AAAAA AAB AB BA-BB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
ABG001CABABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAA BABBA ABBAA BBABB AAABB BAABA ABAAA BAAAA BAABA ABAAB BBA- A BABBA AAABA AB-AA BAABB BABAB BBAAB BABAB BBBA A BBAAA BAABB AABBB AAAAA BBBAA BBABA
ABG019ABAAB ABBBA ABBBB ABABA AAAAA ABBAA AB-AB B-B-A BAAAA -AAA- BAAAA A-BA- BBBBA -AAAB AABAB BBAA A BABAA AAAAA BABAB BABBB BB-AA BAABA ABAAA ABAA A BABAB AABBA BABAB BBBAA --AAA BBAAA
ABG057BABBBB B-BAA BBABB ABAAA BABBA BABBB BA-A- ABBAA ABBBA BBBAB BBBAA AAAAB ABAAA BABAA AABAA ABAA B --AAA -BBBB BAABB BAABB BAABB AABBA ----- --- BA ABAAA BAABA ----- ----- BBBAB BBABB
ABG058A--BA ABAAA BBBBA BAAAB ABBAA BBAAB AA-A- AAAAA BBBBA BAAAB BBBAB BAAAA BAAAB BBABA BBBBB AAAB B BBABA BBBA- BABBB AAAAB ABBBB ABAAB BBAAA AABA B BBBAA ABABB BAAAB BABAB AAABB BAAAB
ABG065BBAAAA BAAAB BBBAB AABAA A-A-- BBBBB BB--B BBABA AAABB BABAB -BBA- B---- --B-B AABAA -BABA ABBB - BABAA BBBBA BAAAA ABB-A AAAAB ABBBB A-AAA AABA B BAABB B-BA- BAABB BBABA BBBBB BAABB
ABG077BAAAA BAAAB BBBAB BABAA ABB-B BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBA- BBAAA AAB-B AABAA BBABA ABBB - AABAA BBBBA BAAAA ABB-A AAAAB ABBBB AAAAA AAB- B BAABB B-BA- BAABB BBABA BBBBB BAABB
ABG312BAAAA BAAAB BBBAB AABAA A-BAB BBB-B BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB A BABAA BBBBA BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
ABG317AABBA ABAAB BBBAB BAAAA BBBAB AAAAB BBAAB AABAB ABAAB ABABB BABBA BABAA BAAAB BBBBB AAAAB BAAA B ABBBA BBBBA AAABB BAABB BAABA BBBBB BAAAB BBAA B ABAAB ABABA BBBAA BBBAB BABBA AAABA
ABG366AAB-A AAABB AA-BB ABABA ABAAA AABBA BABAB AABAA BABBB ABABB -BB-- AAABB ABABA BABAB BAAAB ABBB A ABAAB BA-AB ABAAB BBABA BBBBA BBABB BBBAB BBBA A -BBBA BABAB ABABA BBABA AABAB AABAA
ABG378ABA-B ABAAB AB-AB BABBB ABBAA BBBBB BBAAA BBBBA ABBAA BABBA -AB-- BABA- ABABA BBBBA AABAB -AB- B BBBBA AA-BA BBBBB BAABA ABBBA AAABA BBBAA BBAB A -ABBA AAABB BAB-A BAAAB B-BBB BBABB
ABG380BAAAA BBBAB ABBAA ABBBA ABAAB BBABB AABB- ABBAB AAABB ABBBB ABBAA BAAAA BBABB BABAA ABAAA BBBB B ABBBA BBBBB BABBA BBBBB BAAAA ABBAB A-ABA AABB B ABABB ABBBB BAABB BBBAA AABBB BBBBB
ABG399BB--AA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BB-B- BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB A BABAA BBBB- BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAAB- BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
ABG461BBBBB BBBAB ABBBB BBBBA BBABA BBBBB AAABA ABBAB BAABB ABABA BAAA- A-AAB AABAB AAAAB BABBA ABBB B ABABA ABABA AAAAB BBABB BBBAB BBAAB BAABA ABAB B -AAA- AAAAA AABAB AAA-B --ABB -BAAB
ABG463ABBBB BABAA BBABB ABAAA BBBBB BABBB BAAAB ABBAA ABBBA BBBAB BBBA- AAAAB ABAAA BABAA AABAA ABAA B ABAAA BBBB- BAABB BAABB BAABB AABBA BBBBB ABAB A -BAAA BAABB BAAAB BBBAA BBBAB BBABB
ABG464A-AAA ABBBB ABABA ABAAB BAABA ABBAA AAABA ABAAA ABBAB ABBBB -BB-- BAAAA ABBAB BABBA ABABB AABB B BBAAA AB-BA ABAAB ABBAA AAAAA ABBBA BBBAA AAAA B -AAAB BBABB AABBA AAAAB AAABB ABBAA
ABG466ABABB ABAAB ABAAB BABBB ABBAA BBB-A BBAAA BBBBA ABBAB BABAA -ABB- BABAB ABABA BBBAA AABAB BABA B BBABA AA-BA BBBBB BAABA ABBBA AAABA BBBAA BBAB A -ABBA AAABB BABAA BAAAA AABBB BBABB
abg471ABABB BBBAB BBBAB AAAAA BABAA ABBAA BABAA BBBBA BBBBB BBAAA BAAAA BABAB BAAAB BAABA AABAB AABB A AABAA AABAB AAAAA BABBA AAAAB BBBBB BABBB AABB A ABBBA BAABB BAABB ABBBA BBABB BABAA
ABG472AABAB BBBBB AABAA BBABA ABABB BABAA BBAAB BBBBA AABBB ABABB BBBAB AAABB BBABB BBBAB BAAAB AABB A ABBAB AAAAB ABAAA BAAAB BBBAB ABABB BBAAB ABBB A -AAAA BABAB BBABA BBBBA AABAB BABAA
ABG495bBBAAA ABABB BABBA ABABB BAAAA AABBB BBAAA ABAAA BBAAB BBBBA BABA- BBAAB BBBAA BBBAB BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBAA BBBBB BBAAB AABAB ABAA A -ABBB AABAA BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
ABG497ABBBA ABBBA BABAB BABBB ABAAB ABBBB AABBA ABBAB AABAA BBBAB AAAAA ABAAB ABBAA BBAAB BAABB BBBA A BABBA ABAAA ABABB BBABA ABBAB BBAAB BBBBB ABAA A AABBB ABAAA BBBBB BBABA AABAA BABBB
ABG601AABBA AAABB AAABB ABABA BAAAB AABBA BABA- AABAB BABBA ABAAB BABBA AAAAA ABBBA BABAB BBAAA BBBB B ABABB BAABB AAABB BBABA BAABA BBABA BABAB BBBA B ABBAA BABAB ABABA BAABA BABAB AABAB
ABG602--AAB AABBA ABBBB ABABA AAAAA ABBAA AB-A- BBBBA B AAAA BAAAB BAAAB A-BAB BBBBA BAAAB AABAB BBAAA BABAA AAAAB BABAB BABBB BBAAA BAA-A A-AAA ABAAA BABA- AABBA BABAB BBBAA ABAAA BBAAA
ABG603-AABA BBBBB AABBA BBABA BBAAB BAABA AA-A- BB-BB BBABA ABABB AABA- --BBA BBABB BBBAA AAAAA BBAA B ABBBA AAABA ABBBA BBBBB BAAAA ABBAA B-ABA AABB B ABABB ABBBB BABAB BBBAB ABBBB BBBBA
ABG608BBBBB BBBAB ABBBB BBBBA BBABA BBBBB AA-B- ABBAB BAABB ABABA BAAAB AAAAB AABAB AAAAB BABBA ABBB B ABABA ABABA AAAAB BBABB BBBAB BBAAB BAABA ABAB B AAAAB AAAAA AABAB AAABB BBABB ABAAB
ABG609AAABBA ABAAA BBBAA BAAAA ABBAB AAAAA BB-A- BABBB ABAAB ABABB BABBA BABAA BAAAB BBBBB AAAAB BAAA B ABBBA BBBBA AAABB BAABB BAABA BBABB BBAAB BBAA B ABAAB ABABA ABBBA BBBAB BABBA AAABA
ABG609B----- --ABB BABBA ABABB BAAAA AABAB BB-A- ABAA A BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBA- BBAAB BAABA AAABB ABBAA AB-AB ABABB ABBAA BABBB ABAAB AABAB ABAAA BABBB AABBA BBBAA ABABA BAAAB ABAAB
ABG610-BBAB ABBAB BAAAB BAABB BBAAA ABBAB AA-A- -ABAB AABBB ABAAB AABAB A-AAB ABBAA BABAB AAABB ABAA A BABAB AAAAA ABABB BBABA ABAAB BBA-B B-BBB ABAA A BABB- BAAAB BBBBB BABAA AABAA BABAB
ABG613AABBA ABAAA BBBBA BAAAA ABBAB BAAAA BBAA- BABBB ABAAB ABABB BABB- -ABAA BAAAB BBBBB AAAAB BAAA B ABBBA ABBB- AAABB BAABB BAA-- ABABB BBAAB BBBA B ABAAB ABABA ABBBA -B-AB BABBA AAABA
ABG614ABABB AABAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA BBBB- BBABB BBABB BBABB AAAB- --AAA ---AA -AA-A BBABA BBAB A BAABA BAABA AAABA AAABA AAB-B BBBAB BABAA BAAA A BBAAA BABBB AABBB AAAAA ABAAA BBBBA
ABG616BAAAA BBBAB ABBAA ABBBA ABAAB BBABB AA-B- ABBAB AAABB ABBBB ABBAA B-A-- BBABB BABAA ABAAA BBBB B ABBBA BBBBB BABBA BBBBB BAAAA ABB-B AAABA AABB B ABAB- ABBBB BAABB BBBAA AABBB BBBBB
ABG618--BAA BBBBB AAABA BBABA ABABB ----- BA-AB BBBB- BABBB ABABB B-BBB AAABB BBABA -ABAB BBAAB ABB BA ABBAB AAAAB ABAAB BBAAB BB-AB ABABB BBAAB BBB BA ABBBA BABAB ABABA BBBBA --BAB BABAA
ABG619ABAAB AABBB ABBBB AAAAA AAAAA BBAAA AA-A- BBABA BAAAA BBAAB BAAA- -BBAB BBBBA BAABB BABAB AAAA A BABAA AABBA BABAA AABBB BBA-B BBBBA ABAAA ABAA A BABAB AAABA BABAB BBBAA AAAAB BBAAA
ABG702BB-AAA BBABA BBABA BBAAA AABBB AABAA BAAAB BAABA BAAAA BABBA ABBAA BAAAB BBBBA ABBBB BBABB AABA A BBAAB BBBAA BBABA AAAAB BBBAB BBBBB BAABB ABAB B ABAAA AAABA BAABB AAAAA AAABA AABAA
ABG704BAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBB-B BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB A BABAA BBBBA BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
ABG705AA-BBA ABBAA BABAB BAABB BBAAA ABBBB AABBA ABBAB AABAA BBBAB AABAB ABAAB ABBAA BBAAB BAABB BBBA A BABAA ABAAA ABABB BBABA ABBAB BBAAB BBBBB ABAA A AABBB AAAAA BBBBB BBABA AABAA BABBB
ABG705BA-ABB B-AAB AB-AA BB-AA AABBB BABAB BABBA ABBAA BAABA AAABB -AA-- BBAAA ABAAA BAABA ABAAA BBAB A BABBA AAABA ABAAB BBABB BBBBB BAAAB BABAB BBBA A -BAAA BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBABB
ABG708ABBBA ABBBA BA-AB BABBB BBAAB ABBBB AABBA ABBAB AABAA BBBAB AAAAA ABAAB ABBAA BBAAB BAABB BBBA A BABAA AB-AA ABABB BBABA ABBAB BBAAB BBBBB ABAA A -ABBB ABAAA BBBBB BBABA AABAA BABBB
ABG709BBAAA ABABB BABBA ABABB BAAAA AABBB BBAAA ABAAA BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BBBAB BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBAA BBBBB BBAAB AABAB ABAA A BABBB AABAA BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
ABG710ABBAAA ABABB BABBA ABABB BAAAA AABBB BBAAB ABAAA BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BBBAB BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBA- BBBBB BBAAB AABAB ABAA A BABBB AABBA BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
ABG710BBBABB BAAAA BAAAB AAAAA BABBB BBBAB ABBBB BABBA AABAA AAABB BABBB ABABB BBBBB BBABA ABABA AABB A AAAAB AABAA BABAA BABB- ABBAA BBBBA ABBBA BBBA B -BABB BBBAA AAABB AAABB BAABB ABAAA
ABG711ABABB AABAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA BBBBA BBABB BAABB BBABB AAAB- ABAAA BABAA BAABA BBABA BBAB A BAABA BA-BA AAABA AAABA AAAAB BBBAB BABAA BAAA A -BAAA BABBB AABBB BAAAA A-AAA BBBBA
ABG712
ABG713AABBA BABAB ABAAA ABAAB AAAAA BBAAB ABAAA AAAAB BBBBB BABBB ABAA- ABBBB BABBB BABBA BAABA AAAA B AABBB AAAAB ABABA AAAAA BAABA ABAAB BABBA AAAA A BBABB ABBBB AAABA BAABB ABABA BBBAB
ABG714ABBBB BBAAB ABAAA BAABB ABABA BABAA BBBAB BBBBA BBBBA AAABB -BA-- BAAAB ABABB ABBAB ABBAB AABB B AABBA AA-AB ABBBA BBBBA ABBBA AABBA ABBBA BBBB B -BABB ABAAA AAAAB BABBA BBBAB BBBBB
ABG715BABAB BBBBB AABAA BBABA BBBBB BABAA BBAAB BBBBA ABBBB ABABB BBBA- AABBB BBABB BBBAB BBAAB AABB A ABBBB BAAAA ABABA BBABB ABBBB ABABA BBBBB ABBB B -AAAB BAAAB BBABA AABBA AAAAB BABBA
ABG716ABAAB AABBA ABBBB ABABA AAAAA ABBAA ABBAB BBBBA BAAAA BAAAB BAAAA ABBAB BBBBA BAAAB AABAB BBAA A BABAA AAAAA BABAB BABBB BBBAB BAABA ABAAA ABAA A BABAB AABBA BABAB BBBAA AAAAA BBAAA
Acl3-B--- B-BBB B-BBB BBABA B-AA- ----- ----- ---- - ----- ----- ----- ----- --BAB BABB- A-BAA AAAAB ABBB- -A--- AB-AB ABBBB AAAAA ABBBA BAA A- --BBB BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
Act8ABA-AB AABBA AABAA BBBAA BBABB BABAA BBAAB ABAAB BBBAB BABBA ABAAB AAABA BAAAB ABAAA ABAAB BBBA A ABAAA ABBBA AABAA AABAA BBBAA ABBAB BABBA AAAB A BABAB BBBBA ABAAB ABBBB BBABA BBAAA
Act8BAAAAB AA-AB BAAAB ----- ----- -BB-B AABAB AABA B B-BBB AAAAB BABAB ABAAB AABAA BABBB AAABB AB AAA BABAB BAAAA BAABB BBABB BBA-B -B-AA ABBAA AB AAA BABAB BAAAB BBAAA BAB-A AABAB AABAB
Aga7BBABB BAAAA BAAAB AAAAA BABBB BBBAB BBBBB BABBA AABAA ABABB BABBB ABABB BBBBB BBABA ABAAA ABBB A AAAAB AABAA BABAA BABBB ABAAA BBBBA AABBA BBBA B ABABB BBBAA AAABB AAABB BAABB ABAAA
aHis3ABAAAA BAAAB ABBAB AABBA ABA-B -BBBB -B-BB BBBBB -AABB BABAB ABBAA BAAAA BBBBB AABAA ABABA BBBB B AABAA BBBBB BAABA BB-BB AA-AB ABBAB AAABA AABB B BBABB BBBAA B-ABB BBAAB A-BBB AAABB
aHor2BAAAB AABBA AABAA BBAAA BBAB- AAAA- -B-BB A-AAB BBABB BABBA ABAAB AAABA BAAAA -AAAA AAAAB BBBA B ABAA- ABBBA AABAB AA-AB BB-AA ABBAB BABBA AAAB A BABBB BBABA A-AAB ABBBB A-ABA BBAAA
Amy1ABA-B ABAAB ABBAA BBAAA BBABB BABAA BAB-A ABBAA BBABB ABABB BAAB- ABAAA BABAA BA-BA ABAAB -BA- A BAABA AA-BA ABAAA BAABB BAAAB BBBAB BABAA BBAA A -BAAA BAABB AABBB AAAAA ABBAA BBABA
AtpbBBABA AAAAA BAAAB AAAAA BAABB ABBAB ABBBB AAAAA AABAB AABBB BBBBB ABA-- BBBBB BBBBA ABABA AABB B BBAAA ABBBA BABAA ABBAA ABAAB ABBBA BBBBA BBAA B AAAAB BBAAA AAABB AAABB BAABB AAAAA
B12D----- ---B- -A--- --A-A ----- ----- AAAAA --- -- -BABA BAAB- A-AA- ----- B-BA- -B-A- ---A- BBAA- ABBBA AAAAA ABAAB BB-BB AAAAA ABBAA AAAAA AAB-- ----A ABBAA BABAB BBBBB ABBBB BBBB-
BCD102ABABB BBAAB ABBAA BBBAA AABBB BABAB BABBA ABBAA BAABA AAABB BAABA BBAAA ABAAA BAABA ABAAA BBAB A BABBA AAABA ABAAB -BA-B BBBBB BAAAB BABAB BBBA A BBAAA BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBABB
BCD111ABAAB AABBA ABBBB AAAAA -AAAA AABAA ABBAB BBBBA BAAAA BAAAB BAAAA ABBAB BBBBA BAABB BABAB BBAA A BABAA AABBA BABAB BABBB BBAAB BBA-- ABAAA ABAA A BABAB AABBA BABAB BBBAA AAAAB BBAAA
BCD129BAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB ABBB- BBBBB -AABB BABAB ABBAA BBAAA BBBBB AABAA ABABA BBBB B AABAA BBBBB BAAAA BBBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBAAA BBBBB BAAB-
BCD269ABABB A-BAB ABBAA BBAAA BBABB BABAA BBBBA BBABB BBABB ABABB AAABB ABAAA BABAA BAABA ABABB BBAB A BAABA BAABA AAABA AAABA ABBAB BBB-- BABAA BAAA A BBAAA BAABB AABBB AAAAA ABAAA BBBBA
BCD298BBBBB BAABA BBABA BAAAA ABBAB BABBB BABAB ABBAA -AB-A BBBAB BBBBB AAAAB ABAAB BAABA BAABA ABBB A BBBAB BBBBB BAAAB BAABA BBAAB BBBB- BABBB BBAB A AAABB ABABB BABAB A---- ----- -----
BCD351ABBABB BB-BB BABBB BBABA BBBAB BBBBA AAAAA BBBBB BBABA BAABB AAAAB ABBAA BBBAB BBBAA AABAA BBAA B ABBBA AAAAA ABAAB BBBBB AAAAA ABBAA AAAAA AABB B BBABA ABBAA BABAB BBB-B ABBBB BBBBA
BCD351BABAAB AABBA ABBBB ABABA AAAAA ABBAA ABBAB BBBBA BAAAA BAAAB BAAAB ABBAB BBBBA BAAAB AABAB BBAA A B-BAA AAAAB BABAB BABBB BBAAA BAABA ABAAA ABAA A BABAB AABBA BABAB BBBAA ABAAA BBAAA
BCD410BABBAA AABBA BBBAB BABAA AAABB AABBB AABBA ABBAB AABAA BBBAB AAAAA BBBAB ABBAA BBAAB BAABB BBAA A BAABA ABAAA ABABB BBABB ABAAB BBAAB BBBBB ABAA A ABBBB ABBAA BBBBB ABABA AABAA BABBB
BCD453AABABB A-BAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA BBBBA BBABB BABBB BBABB AAB-- ABAAA BABAA BAABA BBABA BBAB A BAABA BAABA AAABA AAABA AAAAB BBBAB BABBA BAAA A BBAAA BABBB AABBB BAAAA ABAAA BBBBA
BCD453BA-BAA BBAAB BBBAB BAAAA BBBAB ABAAB ABAAB AABAB ABBBB ABABB BAB-- AAAAA BAABB BBBBA AAABB BAAA B BABBA BBBBA BAABA BAABB BAABB BABBB BAABB ABAA B AAAAB ABBBA BAAAA BBBBB BBBBA AAABA
Brz BAABB BBBBB AABBA BBABA BBAAB BBABA AAA-A BBBBB BBABA ABABB AABAA ABB-- BBABB BBBAA AAAAA BBA AB ABBBA AAAAA ABBBA BBBBB BAAAA ABBAA BAABA AAB BB ABABB ABBBB BABAB BBBAB ABBBB BBBBA
CDO348ABBBA ABBBA BABBB BABAA AAABB AABBB AABB- ----- -ABAA ABBAB -ABBB BBBAA ABBAA BBABB BAA-- BAB AA AAABA ABAAA ABAAB BBAB- ABABB BBA-B BABBB ABB AB ABBBA AAAAA BBBBB ABABA AABAA BAAAB
cdo395AAABB -BBAB ABBAB AAAAA A-AAB A-A-A BABA- BBBBA BBBBA BBAAA BBAAA AABAB BAAAA BAABA AABAB BABA A A-BAA AABAB AAAAA BABBB AABAB BBBBB BABB- BABB - ---BA B-A-- -AABB AABBA ---BB BA---
CDO506ABBBB BABAA B-ABB BB-AA BABBA AABBB BAAA- ABBAA ABBB- BBBAB BBBAA -AAAB ABAAA -ABAA ABBAA -BAA B ABAAA --B-- AAA-- -AABB BAA-- AA-BA ---AB AB-- - -B-AA BAAB- ----- BBB-A BB-AB B-AB-
CDO537ABAAB -ABBA A-BBB ABABA AAAAA ABBAA ABBA- BBABA BAAAA BAAAB BAAAA A-BAB BBBBA -AAAB AABAB -BAA A BABAA AAAAA BABAB -ABBB BBAA- BAABA A-AAA ABAA - -ABAB AABB- -A-A- BBBAA AAAAB BBAA-
CDO650BABAB BBBBB AA-AA BAABA BBBBB AABAA BBAA- BABBA ABBBB AAABB BBBA- AABBB BBAAB BBBAB BBAB- AABB A ABBBB BAAAA ABABA BBABB ABABB AABBA BBB-B ABBA B AAAAB BAAAB ----A AABBA AAAAB BBB--
CDO669ABBBB BBAAB ABAAA BAABB ABABA BBBAA BBBA- BBBBA BBBBA AAABB BBABB BAAAB AAABB ABBAB ABBA- AABB A AABAA AABBB ABBBA BBBBB ABBBA AABBA A-BBA BBBB B AAAAB ABAAA ABABB BABBA BBAAB B-B-B
cMWG720---B- ABAAA BBBBA BBAAA ABBBB BAAAA BBAAB BABBB BBAAB ABABB BABBA BABBB ----- -B-B- AAAAB AAA AB ABB-A ABBBA AAABB -AA-B BAABA ABABB B-AA- BAB AA ABAAB ABABA ABBBA ABBAB BABBB BAABA
Dhn3ABABB AABAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA BBBBA BBABB BABBB BBABB AABBB --A-- BABAA BAABA BBABA BBAB A BAABA BAABA AAABA AAABA AABAB BBBAB BABBA BAAA A BBAAA BABBB AABBB BAA-A ABAAA BBBBA
dhn5ABABB AABAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA BBBBA BBABB BABBB BBABB AABBB ABAAA BABAA BAABA BBABA BBAB A BAABA BAABA AAABA -AA-A AABAB BBBAB BABBA BAAA A BBAAA BABBB AABBB BAAAA ABAAA BBBBA
dMlgBABAB BBBBB AABAA BAABA BBBBB AABAA BBAAB BABBA ABBBB AAABB BBBAB AABBB BBAAB BBBAB BBABB AABB A ABBBB BAAAA ABABA BBABB AB-BB AABBA BBBBB ABBA B AAAAB BAAAB BBABA AABBA AAAAB BABBA
Dor3ABABA AABBB BAAAA AAAAB BAABB ABBAA ABBBA AAAAA AABAB AABBB BBBBB BBABA BBBBB -BBBA ABAB- AABB B BBA-A ABBBA AABAB ABBAA AAAAB ABBBA BBBAA BAA- B AAAAB BBAAB AABBB AAABB AAABB AAAAA
Dor5ABBBA ABBBA BABAB BABBB BBAAB ABBBB AABBA ABBAB AABAA BBBAB AAAAA ABAAB ABBAA BBAAB BAABB BBB- A BABAA ABAAA AB-BB BBABA ABAAB BBAAB BBBBB ABAA A AABBB ABAAA BBBBB BBABA AABAA BABBB
dRpg1BAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB A BABAA BBBBA BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
dRunBBABA ABAAA BAAAB AAAAA BAABB BBBAB AB-BB BAABA A ABAA AAABB BBBBB ABABB BBBBB BBABA ABABA AABBB ABAAB ABBAA BABAA ABBBA ABAAB BBABA ABBBA BBBAB ABABB BBBAA AAAAB AAABB BAAAB AAAAA
Glx BAAAA BAAAB ABBAB AABBA ABAAB BBBBB ABBBB BBBBB AAABB BABA- ABBA- ----- BBBBB AA-A- ---BA BB BBB A-BAA -BBB- --AA- BBBB- AA-A- ABB-- -AAB- -A BBB BAABB BBBAA BAABB BBAAA BBBBB BAABB
His4AABABA AA-BB BAAAA AAAAB BAABB ABBA- ABB-A AAAAA AABAB AABBB BBBBB BBABA ----- ----- ----- - ---- ----- ----- AABAB ABBAA AAAAB A-B-A BBBA A BAAAB AAAAB BBAAB AAABB AAAAB AAABB AAAAA
iEst5BAAAA BAAAB ABBAB AABBA ABAAB BBBBB ABBBB BBBBB AAABB BABAB ABBAA BBAAA BBBBB AABAA ABABA BBBB B AABAA BBBBB BAAAA BBBBB AAAAB ABBBB AAABA AABB B BAABB BBBAA BAABB BBAAA BBBBB BAABB
iEstYABAAA AAABB BBBBB AAABB BAAAA AABAB BBAAB BBABA BBBAB BBBBA BABAB BBAAB BBAAA BAAAB BBABA BAAA B ABBAA ABBAB ABAAB ABBAA BABBB ABAAB AABAB ABAA A BBBAB AABBA BBBAA ABABA BAAAB BBAAB
iPgd1ABAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA ABBBB AABAA BBABA BBBB B AABAA BBBBB BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
iPgd2ABABA AABBB BAAAA AAAAB BAABB ABAAA ABBBB AAAAA AABAB AABBB BBBBB BBABA BBBBB BBBBA ABABB AABB B BBAAA ABBBA AABAB ABBAA ABAAB ABBBA BBBBA BAAA B AAAAB BBAAB AAABB AAABB AAABB AAAAA
ksuA1BBBBAA -B-A- BBBBB ----- -A--- AAA-A AA-B- -BBBB BAAAA AA-AA -AB-- ----- ABBBA BBBBB -BABB AB B-A BBAAB ABB-A AB-AA BAAAB BBABB BBABB BABBB BB AAB BBABA AABAB BBABB ABAAA AABAA AAA-B
ksuD17ABA-B BB-AB ABBAA B-AAA AABB- BA-AB BABBA ABBAA BBABA AAABB BAAB- --A-- A-AAA -AABA A-AAB BBAB A BABBA AAABA ----- -BAB- BA-BB BAAAB BABA- BBB AA BBAAA BAABB AAABB AAAAB BBBAA BBAB-
mSrhBBBAA ABBAA BBBBB ABAAA BAABB AABAA AABAA BABBB BAAAA AABAA AABBA BBBAA ABBBA BBBBB BBABB ABBA A BBAAB ABBAA ABBAA BAAAB BBABB BBABB BABBB BBA AB BBABA AABAB BBABB ABAAA AABAA ABAAB
MWG003BBABB BBBBB BABBB BBABA BBBAB BBBBA AAAAA BBBBB BBABA BAABB AAAAB ABBBA BB-AB BBBAA AABAA BBAA B ABBBA AAAAA ABAAB BBBBB AAAAA ABBAA AAAAA AABB B BBABA ABBAA BABAB BBBBB ABBBB BBBBA
MWG036BBAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB - AABAA BBBBA BA-AA ABBB- A-AAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
MWG041--AAA ABABB BABBA ABABB BAAAA AABBB BB-A- ABAAA BBAAB BBBBA BABAB B-AAB BBBAA BBBAB BAABA AAAB A ABBAA ABBAB ABABB ABBAA BBBBB BBA-B A-BAB ABAA A BABB- AABBA BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
MWG2040BBB-- ABABB BA-BA BBABB BAAAA AAB-B -BAAA ABAAB BA-AA BBBBA BAB-- B-ABB BBBAB BBBAA BAABA - AA-- ABBAA -B-AB ABABB ABBBB BBBBB BBAAA AAB-B ABAAA -ABBB AABAA BBB-A ABAAA B-AAB ABAAB
MWG2053AABBA BABAB A-AAA ABAAB AAAAA BBAA- ABAA- AAAAB BBBBB BABBB ABAAA -BBBB BABBB AABBA BAABA AAAA B AABBB AAAAB ABABA -AAAA BABBA ABAAB BABBA AAAA A -BABB ABBB- -AAB- BAABB ABABA BBBA-
MWG2054ABAAB AABBA ABBBB ABABA AAAAA ABBAA ABBAB BBBBA BAAAA BAAAB BAAA- ----- BBBBA BAAAB AABAB BBA AA BABAA AAAAB -A-AB BABBB BBAAA BAABA ABAAA ABA AA BABAB AABBA BABAB BBBAA ABAAA BBAAA
MWG2065ABA-B BAAAB ABBAA BABAB AABBB BABAB BBBAA ABBAA BBBAA BAABA BAAB- AABAA ABAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA AAABA ABAAB BBABB ABBBB BABBB BABAA BBAB A -BBAA AAABB AAABB BAAAB BBBAB ABABB
MWG502AAAAB AABAB BAAAB BAABB BBAAA BBBAB AABAB AABAB AABBB ABAAB BABAB ABA-B AABAA BABBB AAABB ABAA A BABAB BAAAA BA-BB BBABB BBA-B BBAAB ABBAA ABAA A BABBB BAAAB BBAAA BABAA AABAB AABAB
MWG503ABBAA AAABB ABBBB AAAAA AAABA BBAAA AABBB AAAAA AABAB BBABB BABAA ABBAB BAABA BAABA BBAAA AAAA B BBBBA AABBA BAAAA AAABB BBAAB -ABAA AAAAA ABAA A BABAB AAABA BAABA BBBAA BAAAB BBAAA
MWG511BBABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AAAAA BBABB BBABA BAABB AAAAB ABBAA ABBAB BABAA AABAA BAAA B ABBBA AAAAB ABAAB ABBBB AAAAA ABBAA AAAAA AABB B BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
MWG520ABABB ABABA AABBA ABABA AAAAA ABBAA ABAAB ABAAA BABAA BAAAB BABAB ABBAB BBBBA BBAAB AABAB ABAA A AABAA BAAAB BABAB ABBBB ABAAA BAABA ABABA AAAA A --BAA AABBA BABAB BBBAA ABAAA AAAAB
MWG522BBB-A ABBAA BBBBB ABAAA BAABB ABAA- AABAA BABB- BAAAA AABAA AABBA BBBAA ABBBA BBBBB BBABB ABBA A BBAAB ABBAA ABBAA BAAAB BBABB BBAB- -A--B BBAA B BBAB- -ABAB B-ABB ABAAA AABAA AAAAB
MWG555
MWG555aBAAAA BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA ABBBB AABAA BBABA ABBB B AABAA BBBBA BAAAA -BB-A AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
MWG557-BAAB AABBA A-BBB ABABA A-A-- ----B AB-AB BBBBA BAAAA BAAAB BAAAA A-BAB BBBBA BAAAB AABAB BBAA A BABAA AAAAB BABAB BABBB BBA-- BAA-A ABAAA ABAA A BABA- AABBA BABAB BBBAA ABAAA BBAAA
MWG571DABABA BBBBB BABBB BAABA AAAAB BBBBA AABBA ABAAB BAABA BABBB BAAAB ABAAA AABBB BABBB AABAA AAAB A ABBBA AAABB AABAB ABBAB AABBA AABBB BAAAA ABBB B ABABB ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBABB
MWG573BBA-B BBBBB BA-BB BBABA BBBAB BBBBA AAA-A BBBBB BBABA BAABB -AA-- ABBA- BBBAB BB-AA AABAA -BA- B ABBBA AA-AA ABAAB BBBBB AAAAA ABBAA AAAAA AABB B -BABA ABBAA BAB-B BBBBB A-BBB BBBBA
MWG602ABBBB BABAA BBABB BBAAB BABBA AABAB BAAAB ABBAA ABBBA BBBAB BBBAA AAB-B ABAAA BABA- -BBAA ABA- B ABAAA BBBBB AA-BB BAABB BAABB AABBA BBBAB ABAB A ABAAA BAABA BAABB BBBAA BBBAB BBABB
MWG626ABA-B BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AAAAB BBABB BBABA BAABB AAAAB ABBAA ABBAB BABBA AABAA AAAA B ABBBA AAAAB ABAAB ABBBB AAAAA ABBBA BAAAA AABB B BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
MWG632-BBBB BABAA BBABB BBAAB BABBA AABAB -A-AB ABBAA ABBBA BBBAB BBBAA A-B-- ABAAA BABAA ABBAA ABAA B ABAAA BBBBB AAABB BAABB BAABB AAB-A BBBAB ABAB A ABAA- BAABA BAABB BBBAA BBB-B BBABB
MWG635aABBBA ABBBA BABAB BABBA ABABB ABBBB AABBA ABBAB AABAA BBBAB AAAAA ABAAB ABBAA -BAAB BAABB BBBA A BAABA ABAAA ABABB BBABA ABAAB BBAAB BBBBB ABAA A ABBBB ABAAA BBBBB ABABA AABAA BABBB
MWG635bBBBBB BBBAB AABAA AABBA BBABB BBABA AAABA ABAAB BBABB ABBAA BBAAB ABAAB BABAA AAAAB BAABA ABBB B ABBBA ABABA BABAB AAABB BBAAB ABBAB BAABA ABAB B AAAAB BABAA AAAAA AAABB BBAAA BABAB
MWG636-BAAB AABBA ABBBB ABABA AAAAA ABBAA AB-AB BBBBA BAAAA BAAAB BAAAB A-BAB BBBBA BAAAB AABAB BBAA A BABAA AAAAB BABAB BABBB BBAAA BAA-A ABAAA ABAA A BABA- AABBA BABAB BBBAA ABAAA BBAAA
MWG652ABABB ABAAB ABBAB BABBB ABBAA BABBB BBBAA ABBAA ABBAA BAABA AABBB BABAB ABABA BABBA AABAB BABA B BBBBA AAABA BBBBB BAABA ABABB AAABA BBBAA BBAB A BABBA AAABB BAAAA BAAAB BBBBB BBABB
MWG655AABBBA ABAAA ABBBA AAABB ABBAA BBAAA --AAB ABAAA BBBBA BAAAB BBBAB AA--- BABAB BBABA BBBBB AAAB B BBAAA BBBAB BABBB -AB-B ABBAB ABAAB BBAAA AAAA B BBBAA ABABB BAAAB BABAB ABAAB AAAAB
MWG655B-ABAA BBAAB BBBAB BAAAA BBBAB ABAAB --AAB AABAB ABBBB ABABB B-BA- ----- --ABB BBBBA AAABA BAA AB BABB- BBBBA BAABA -AA-B BABBB BABBB BAABB ABA AB AAAAB ABBBA BAAAA BBBBB BBBBA AAABA
MWG655CAABAA -BBBB AAABA BBABA ABAAA BABBA --AA- BBBBA BABBB ABABB BBBBB AA--- -BABA BABAB BBAAB ABBB A ABBAB AA-A- ABAAB -BA-B BBBAB ABABB B-AAB BBBB A ABBBA BABAB ABABA BBBBA AABAB BAB-A
MWG663 ----- -B--B ---AB BABBB AB--- ----- BBAAA BBB BA ABBAB BABAA AABBA --B-- A-ABA -B-AA AABA- B ABAB BBABA AAABA BBBBB BAABA ABABA AAABA BBBAA B -A-- BABBA AAABB BABAA BAAAA BABBB BBAB-
MWG682ABB-A ABAAA BBBBA BAAAB ABBAA BBAAB AAAAB AAAAA BBBBA BAAAB BBBA- BAAAA BAAAB BBABA BBBBB AA-B B BBABA BB-AA BABBB AAAAB ABBBB ABAAB -BAAA AABA B -BBAA ABABB BAAAB BABAB AAABB BAAAB
MWG733AABABA AAAAA BAAAB AAAAA BAABB ABAAA ABBBB AAAAA AABAB AABBB BBBBB ABABA BBBBB BBBBA ABABA AAB- B BBAAA ABBBA BA-AB ABBAA ABAAB ABBBA BBBBA BBAA B AAAAB BBAAB AAABB AAABB BAABB AAAAA
MWG733BBA-AA BAAAB ABBAB AABBA ABAAB BBBBB ABBBB BBBBB AAABB BABAB -BBAA -AAAA BBBBB AABAA ABABA BBB- - AABAA ---B- BA-BA BB-BB A--AB ABBAB --ABA -ABB B BBABB BBBAA BAABB BBAAA BBBBB B-ABB
MWG740BBBBB BAABA BBABA BAAAA ABBBB BABBB BABAB ABBAA AABAA BABBB ABBAB BAAAB ABAAB BAABA BAABA ABB- A BBBAB BBBBB BB-AB BAABA BBAAB BBBBB BAABB ABAB A AAABB ABABB BABAB AAAAB BAABA BABBB
MWG798AAB-A BABAB A-AAA ABAAB AAAAA BBAAB ABAAA AAAAB -BBBB BABB- A-AAA A-B-B BABB- -A-BA BAAB- AAAA B AABBB AAAAB ABABA AAAAA BABBA ABAAB BABBA AAA- A BBABB ABBBB AAABA BAABB ABABA BBBAB
MWG808ABABB BBB-- B-BBB BBA-A -AAAB BBBBA AAAAB BBABB BBABA BAABB -AA-- ABBAA ABBAB BABBA AABAA AAA- B ABBBA AA-AB ABAAB ABBBB AAAAA ABBBA BAAAA AABB B -BABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
MWG813ABB-B BABAA BBABB BBAAA BABBA AABBB BAAAB ABBAA ABBBA BBBAB BBBA- AAAAB ABAAA BABAA ABBAA ABAA B ABAAA BBBBB BAABB BAABB BAABB AABBA BBBAB ABAB A -BAAA BAABA BAABB BBBAA BBBAB BBABB
MWG820ABABB BBAAB ABBAA BBAAA ABBBB BABAB BABBA ABBAA BBABB AAABB BAABA ABAAA BAAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA AAABA ABAAB BAABB BAAAB BBAAB BABAB BBBA A BBAAA BAABB AAABB AAAAA BBBAA BBABB
MWG836BAABA BBBBB AABBA BBABA ABAAB BAABA AABAA ABBAB BAABA ABABB AABAA -BB-- BBABB BBBAA AAAAA BBAA B ABBBA AAABA AABBA BBBBB BAAAA ABBAA BAABA AABB B ABABB ABBBB BABAB BBBAA ABBBB BBBBA
MWG838BBAAA AAABB BBBBA AAABB BAAAA AABAB BBAAB ABAAA BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BAAAB BBABA BAAB B ABBAA ABBAB ABAAB ABBAA BABBB ABAAB AABAB ABAA A BBBAB AABBA BBBAA ABABA BAAAB ABAAB
MWG844ABBBA AAAAA AAABA AAAAB ABAAA BBAAA AAAAA AAAAA BABBA AAAAA ABBA- ----- AAAAA AAAAA BBBBA AAA BB BBABA ABBAA BA-BB AAAAB ABBBB ABAAB BBAAA AAB AA AABAA ABABB BAAAA BAAAA AAAAB AAAAB
MWG847 BBB-A A-BAB BAABA BBBBB AAABA AAABA BBAAA B-BBB -ABBA BBBA- A-BB- -BB-- B-BAB -ABAA BBAA- BAB B- AAAAA ABBAB ABABA BABBB ABBAA AAAAA AABAB BBA -B BABBB BAAAB BBAAA AAABA BAAAA AAAAB
MWG851aBAAA- BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBAA BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB A AABAA BBBBA BA-AA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
MWG865ABAAB AABBB ABBBB AAAAA AAABA BBAAA AABBB BBABA AAAAB BBAAB BABAA ABBAB BBABA BAABA BBAAA AAAA B BBBBA AABBA BABAA AAABB BBAAB BABAA ABAAA ABAA A BABAB AAABA BAAAA BBBAA AAAAB BBAAA
MWG878AA-B-A A-AAA A--BA AAABB ABBAA BBAA- AAAAB ABAAA -BBBA BAAA- B-BA- -AA-A BABA- -B-B- ---B- AAAB B B-AAA BBBAA BABBB AAAAB AB-BB A-AA- -BAAA AAB- - BBBAA ABABB BAAAB BABAB ABABB AAAAB
MWG878B----B BBBAB ----- AABBA BB-B- ----- AAABA ABAA B BBABB ABBA- BBAAB ABA-B BABA- -A-AB B--B- AB BBB ABBBA ABABA BABAB AAABB BB-AB -BBAB BAABA AB A-- AAAAB BABAA AAAAA AAABB BBAAA BABAB
MWG889ABBBA BBBBB BBBBB BAAAA AAAAA BBBBB ABABA ABAAB BAABA BABBB BAAAB ABA-- AABBB BABAB BABAA ABAB B BBABA AAABB AAABB ABBAB ABBBB BAABB AAABA AABB B ABAAB ABBAA BAABB BABBB ABBBB BBAAB
MWG912BBA-B BAAAA BAAAB AAAAA BABAB BBBAB BBBBB AABAA BABAA ABABB BABBB ABABB BBBBA -AABA ABAA- ABBB A AAAAB AABAA BABAA BABBB ABAAA BBABA AABBA BBB- B ABABB BBBAA AAABB AAABB BBABB BBAAA
MWG916ABABB BA-AB ABBAA BABAB AABBB BABAB BBBAA ABBAA ABBAA BAABA BAABB AABAA ABAAA BAABA ABAAB BBAB A BABBA AAABA ABAAB BBABB ABBBB ABBBB ABAAB BABA - BBBAA AAABB AAABB BAAAB BB-AB ABABB
MWG920AABB-- ABBAB BA-AB BAABB BBAAA ABBAB AABAB AABBB AABBB ABAAB -AB-- A-AAB ABBAA BABAB AAABB - BA-- BABAB -AA-A ABABB BBABA ABBAB BBAAB BBBBB ABAAA BABBB BAAAB BBB-B BABAA AABAA BABAB
MWG934ABABB AABAB ABBAA BBABB BBAAA BABAA BBBBA BBABB BABBB BBABB AABBB ABAAA BABAA BAABA BBABA BBAB A BAABA BAABA AAABA AAA-A AABAB BBBAB BABBA BAAA A BBAAA BABBB AABBB BAABA ABAAA BBBBA
MWG943AAAAA ABBBB ABABA ABAAB BAAA- BBBAA AAABA ABAAA ABBAB ABBB- BBBA- -AA-B ABAAB BAAAA AAABB AABB B BBAAA ABBBA ABAAB AABAA BAA-A A-BBB BABA- AAAA B ABAAB BBABB BAABA AAAAB BAABA BBBAA
Nar1ABABB ABAAB ABAAB BABBB ABBAA BBBBA BB-AA BBBBA ABBAB BABBA AABBA BABAB ABABA BBBAA AABAB BABA B BBABA AAABA BBBBB BAABA ABABA AAABA BBBAA BBAB A BABBA AAABB BABAA BAAAA BABBB BBABB
Nir A-A-- A-BAB A-BA- BBAAA BBABB BA-A- BBBBA B-ABB -BABB A-A-- AAABB A-A-A BABA- -A-BA ---B- BBA B- B-ABA BAABA AAABA AAABA ABBAB BBBAB BABAA BAA AA BBAAA BAABB AABBB AAAAA ABAAA -BBB-
Plc BAAAA BAAAB BBBAB A-BAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBA- BBAAA AABBB AABAA BBABA ABB BA BABAA BBBBA BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AAB AB BAABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
Pox ABAAB AA--A AABBA A-ABA AAAAA ABBAA ABBAB BBBBA BABAA BAAAB BABAB ABBAB BBBBA BA-AB AABAB BB- AA BABAA AAAA- B-BAB BBBBB ABAAA BAABA ABAAA AAA -- BABAB A-BBA BABAB BBBAA ABAAA AAAAA
Prx1ABAAAA BAAAB ABBAB AABBA ABAAB BBBBB ABBBB BBBBB AAABB BABAB ABBAA BAAAA BBBBB AABAA ABABA BBB- B -AB-A BBBBB BAABA BBBBB A-AAB ABB-B AAABA AABB B BBABB BBBAA BAABB BBAAA BBBBB BAABB
Prx1BBBAAA ABABB BABBA ABABB BAAAA AABAB BBAAB ABAAA BBAAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BBAAB BAABA AAA- A ABBAA ABBAB AB-BB ABBAA BBBBB BBAAB AABAB ABAA A BABBB AABBA BBBAA ABAAA BAAAB ABAAB
PSR106ABABB BAAAB ABBAB BABAB AABAB BABA- BBBAA ABBAA ABBAA BAABA BABBB AABAA ABAAA BAABA ABAAB BBAA A BABBA AAABA BB-A- BAABB ABBBB BABBB BABAA BBAB A BBBAA AAABB AA-BA -AAA- BBBBB ABABB
PSR129A-BBB B-BBB BBBBB BBBAA BBABA BBBBB ABABA ABBAB BAABB ABABB BAAAB AAAAB AABBB BAAAB BABBA ABAB B BBABA ABABB AAAAB ABAAB ABBAB BBABB AAABA AABB B AAAAB AAAAA AABAB AAABB BBABB ABAAB
PSR167ABABB ABAAB BBAAB AABBB BBBAA BBBBA ABAAA BBABA ABBAB BABAA AABBA BABAB ABABA BBBAA AABAB BABA B BBA-A AAABA BBBBB AAABA ABABA AAABA BBBAA BBAB A BABBB AAABB BABAA BAAAA AABBB BBBBB
RipABABB BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AAAAB BBABB BBABA BAABB AAAAB ABB-- ABBAB BABBA AABAA AAAA B ABBBA AAAAB ABAAB ABBBB AAAAA ABBBA BAAAA AABB B BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
RisBPP161BAA-A BAAAB BBBAB AABAA ABBAB BBBBB BBBBB BBABA AAABB BABAB ABBA- BBAAA AABBB AABAA BBABA ABBB A BABAA BBBBA BAAAA ABBBA AAAAB ABBBB AAAAA AABA B -AABB BBBAA BAABB BBABA BBBBB BAABB
TubA1BABAB BBBBB AABAA -AABB A-BBB AABAA BBBAB BABBA BBBBB AAABB BBAAB AAB-B BAAAB BBBAB BBBAB -ABB A ABBB- B--BB ABABA BBABB ABABB AABBA ABBBB ABBB B AAAAB AAAAB BBABA BABBA ABAAB BBABA
TubA2A-A-A AA-AB BAAAB -AAAA BAABB ABAA- ABBBB AA-AA AABAB AABBB BBBBB -BA-- --BBB BBBBA ABAB- ---B B BBAA- -BB-- BABAB ABBAA ABAAB ABBBA BBBBA BAAA B AAAAB BBAAB AA-BB AAABB BAABB AA---
TubA3BBAAB BA-BA BBABA ----A -BBB- BABBA BABBB AA-AA -ABAA B-BBA ABBAB BAA-- ---AB B-BBA ----- --- -A B---- ----- ----- AAAAB ABAAB BBBBB BAAB- A B--- -AAA- AAABA BA-AB AAAAA AAABA A-B--
VAtp57AABABA BBBBB BABBB BBABA BAAAB BBBBA AAAAB BBABB BBABA BAABB AAAAB ABA-- ABBBB BA-BA AABA- AAAB A ABBBA AAA-B ABBAB -BB-B AABAA ABBBA B-AAA ABBB B BBABA ABBAA BABBB BBBBB ABBBB BBBBA
WG222ABAAA AAABB BBBBB AAABB BAAAA AABAB BBAA- BBABA BBBAB BBBBA BABAB BBAAB BBBAA BAAAB BBABA BAAA B ABBAA ABBAB ABAAB ABBAA BABBB ABAAB AA-AB ABAA A BBBAB AABB- -BBAA ABABA BAAAB ABAA-
WG364BBBAA ABBAA BBABB ABAAA BABBB A---- BABAA BABBA BAAAA AABAA AABBA BABAA ABBBA BBBBB BBABB ABBA A BBAAB ABBAA AB--A BAAAB BBABB BBABB BA-BB BBAA B BBABA AAAA- -BABB ABAAA BAABA ABAAB
WG380ABBBBB B-BAB ABBBA BABBA BBABB BBABB AAABA A-BAB BAABB ABABA BAAAB ABAAB AABAB AAAAB BABBA ABBB B ABABA ABABA AAAAB BBABB BBBAB BBAAB BAABA ABAB B AAAAB AABAA AABAB AAABB BBABA AAAAB
WG516ABBB- ABAAA AB-BA AAABB ABBAA BBAAB AAAAB ABAAA BBBBA BAAAB -BBA- A-AAA BABAB BBABA BBBBB - AA-- BBAAA -BBAB BABBB AAAAB ABBBB ABAAB BBAAA AAAAB BBBAA ABABB BAAAB BABAB ABABB AAAAA
WG622A-BBB BBAAB ABAAA BABBB ABABB BAB-A BBBAA BBBBB BBBBA ABABA ABABB BAAAB ABABB ABAAA ABBAB BABA B BABBA AA-AB ABBAA BBBBA ABBBA BBBBA ABBBA BBAB B -BABB ABAAA AAAAB BABBA BBBBB BBBBB
XBA1-BAB- ---AA ---A- A-AAA --B-- ----B B-ABB ----A ---A- --A-- B-BB- --A-B BBBBA -AABA ABAAA ABBB A AAAAB A-BAA BABAA BABBB ABAAA -BABA AABBA BBBA B ABABB BBBAA AAABB AAABB BAABB ABAAA

[ Export mapping scores ]