Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, CxH

Map Data
Barley, CxH
Map
Hordeum-CxH-1H
[ Show all 7 ]
Species
Hordeum vulgare
Female Parent
Chebec (barley)
Male Parent
Harrington (barley)
Type
Genetic
Map Units
cM
URL
http://greengenes.cit.cornell.edu/WaiteQTL/CxH.htmlQTL study
Contact
Karakousis, Angelo
Langridge, Peter J.
Remarks
Mapping population was 120 doubled haploids.
Image
Chebec x Harrington 1H map
[ Show all 7 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 245 ]
AAW605AAAAA BAAAA AABBA BBBBA ABA-- -ABAA AAAAA A--BA -A A-- A--AB -BA-- BA--B -A-B- AA-B- ----A ----- ---A A -ABAB -ABA- --B-B ----- -B--- ----- -----
ABC151ABABA BAABA BA-BB BAAAB BBAAB AAABB ABABA BBAAA -B BBA AAABA ABABA ABABB AABAA BAAAB AAAAA BAAAA AAAB A ABAAA BABBB AAABA BAA-A AAABB BAABA BBBAB
ABC152BBBB- BBBBB BABBB BAAAB BBAA- BAABB ABABB BBAAB A- BBA AAABA ABBB- ABABB BABAA --ABB A-A-- B-ABA AAAB A ABAA- B-BBB BABBA B-A-A AAAAB BAABA BB-AB
ABC153AAAAA ABAAA -BBBB AAAAB BABA- ABAAB A-BAA AABBA BB ABA AAAAB BABA- BAAAA ABBAA BBBAA BAAAB BBAAA BBAA A AABBA AABBA BBAAB AAAAA AAABB AAABB AAAAB
ABC154AABAB BBB-A B-B-A ABBAA BBBA- AAABA BAABB AABAB B- BA- BBBAA AAB-- ABBBB BAABB --BBB B-B-- B-BBA BBBB B BBBB- BBBBA ABBBA A-A-A ABBAB BBBBB AA-A-
ABC156-BBAB ABBBB ---AA BBBAB AAA-- -ABBB ABBBA ABBAB BA ABA BBAAA AAABB ABBBB BBABA BABBB AA-AB ABBBB BBBB B BAABB AABBA BBBBA ABBBA ABAAA BBABB BAABA
ABC162ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA A-ABB --BBA BBABA ABBAB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
ABC164AABBB AAABB AABAA ABABB ABABB AAAAA AAABA AABAB AA AAB ABBAA BAABB BBAAA BAABA BABBB BBABB AAABB BBBA A ABABA BABAA ABAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAA
ABC165AAAAA ABAAA BBBBB AAAAB BABAA ABAAB AABAA AABBA B- ABA AAAAB BABA- BAAAA ABBAA BBBAA BAAAB BBAAA BBAA A AABBA AABBA BBAAB AAAAA AAABB AAABB AAAAB
ABC171BABBB ABAAA AA-AB AAAAA BBB-- BAAAB BAABB BBABB AA ABA BBABA AABBB BBABB BAABB BABBB BABBB BBAAA BBBB A AAABB BBABA ABABB BBAAB BAABA AAABB ABAAA
ABC255BBBB- BBBA- B--BB BAAAA -AA-- BAABB AAAAA BAAAB AA BBA BAABA ABABB ABABB BBAAA BAABB ABAAA BAABA AAAB A BBAAA BABBB AABAA BAAAA AAAAB AAABA BBB-B
ABC305BBABB ABABA BBBAB ABAAB AAAA- ABBBA BABAB BAABA A- BAA AABAB ABAB- ABABB BBBAB ABABA AABBA BBBAB BABA B AABAB AABBA AAAAB ABABB BABBA BBBBB ABBAB
ABC306BBABB ABABA BB-AB ABAAB AAAA- ABBBA BABAB BAABA AA BAA AABAB ABBBB ABABB BBBAB ABABA AABBA BBBAB BABA B AAB-B -ABB- AA--B ABABB BABBA BBBBB ABB-B
ABC308(A)BBABA BBBAB ---BA ABABA AAAA- -BBAA BBBAB AAABB BB BAA BABAA ABBBA BBAAA BBBAB BAAAA BBBBB BBBAA BABA B ABAAB AABBB AAB-- -AAAB AAABB BBBAB BABBB
ABC308(B)BBBBB BBBBB ---BB BBBAA ABBA- -BABA BABBA BBBBB AA BAA AAAAA AABBB AABAA BABBB BAABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBBBB ABB-- -BBAB BABBA BBBBB BBAAB
ABC309ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA AAABB BABBA B-ABA AB-AB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
ABC321BBABB ABABA BB-AB ABAAB AAAAA ABBAA BBBAB BAABA BB BAA AABAB ABABB ABABB BBBAB ABABA BABBB BBBAA BABA B AAAAB AABBA AAAAB A-ABB BAABA BBBBB ABBBB
ABC451AAAAA BAAAA AA-BA BBBBA ABAAB AABAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB AABBA BBABA ABBAB AAAA A AABAB AABAB AABAB ABABA BBAAA AAABA BABBA
ABC454ABAAB AAAAA AA-BA BBABA ABAA- AABAB AABAA ABABA BB ABB ABAAB ABAAB AAAAA AAAAB AABAA ABAAA ABBAB AABA A BABAA BAB-B AAABB ABABB ABAAA AAAAA BAB-B
ABC468ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA AAABB -ABBA BBA-A AB-AB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
ABC483--BBB AAABB -AAAA BBABA ABAB- -ABAA A-ABB AABAB AA AAA BBBBA AAABB BAAAA BAABA BABBB BBABB ABABA BBAB A ABB-A BABAA ABAAB ABABA BAABA BBAAA BBBB-
ABG11BBBBB BBBBB BB-BB BBBAA ABBA- BBABA BABBA BBBBB AA BBA ABAAA AABBB AABAA BABBB AAABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBBBB ABBAA A-AAB BABBA BBBBB BBAAB
ABG14AAAAA BAAAA AA--A BBBBA ABAAB AABAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB AABBA BBABA ABBAB AAAA A AABAB AABAB AABAB ABABA BBAAA AAABA BABBA
ABG3-BBBA B--BB BA-BA ABBBB ABBBB -BBBA BBABB ABABA -B ABB BABB- BB-BB -ABAB BBB-A BAABB BBB-A BBB-B ABBB B AAAAB -BBAB BBBBB BBABA AB-BB BBBBA BABAB
ABG320BBBBA BBBAB BA-BB AAAAA BAAAB BAABB ABAAA BAAAB -A BBA BAA-A ABBBA ABABB BBBAA BAABB ABA-A BAA-A A--B A ABAAA BABBB BABAA BAAAA AAAAB BAABA BBBAB
ABG373AABAA ABBBA BBAAA BABBA ABAB- BBBBB BAABB ABBAB B- AAA BBABA BBBA- BBABA ABBAB BB-BA AAAAB AAAAA AAAA A BAAAA AABAB AABBA --BBA B-BBA AAAAA BA-BB
ABG380BBBBA BBBBB BA-BB BBAAB BBAA- BAABB BBBB- BAAAA BB BBA AAABA ABBBA ABBBB BBBAA BAABB AAAAA BAABA AA-B A ABBAB BBBBB BABBA BAABA AAABB BAABA BBAAB
ABG391ABBBA ABABB AA-AB BAAAB AABA- AAABA BBBBA BBABA AB BAB AAB-A BAABB ABABA B-BBB AAAAB ABABA BBBAA BBAA B ABAAB ABAAA BABAA BAAAA BBBBA ABAAB AAA-B
ABG397ABBBB AAAAB AA-BB AABAA AABAA AABBB AAABA BAAAA AB BAA AAAAA ABAAB ABAAA BAAAB AABAB ABAAB BBBAB AABB A BBAAA BAAAB AAABB ABBAA AAABA AAAAA AABAB
ABG4ABAA- BBAAB AB-AB ABAAA BBAA- AAAAB BAABB AAABB AA BAA ABAAB ABABB AABAA BABAA BAABB AABBB BBABB AAAA B BABAA BABAA BBBAB BAAAA BBABB BBAAB BAB-B
ABG453ABAAB AAAAA AA-BA BBABA ABAAB AABAB A-BAA ABABA BB ABB ABAAB ABAA- AAAAA AAAAB AABAA ABAAA ABBAB AABA A BABAA BABAB AAABB -BABB ABAAA AAAAA BA-BA
ABG460AABBA AAA-B AAAAB BAAAA AABA- AAABA -AAAA BABBB A- BA- ABABA AAA-- ABAAA B-BAA --AAA B-A-- B--AA BBAA B AAAB- AAABA -BAAA B-B-A BBBBA ABAAB AB-B-
ABG461BBABB BBABA BB-AB ABAAA AAAA- ABBAA BBBAB BAABA BB BAA BAB-A AB-BB ABABA BBBAB BAABA BABBB BBBAA BABA B AAAAB AABBA AABAB BBAAB BAABB BBBBB BABBB
ABG463AABBA AAAB- AA-AB BAAAA AABA- AAABA BAAAA BABBB AA BAB ABA-A AAABB ABAAA BBBBA AAAAA BBAAA BBBAA BBAA B AAABA AA-AA BBAAA BABAA BBBBA ABAAB ABA-A
ABG472AAAAA BABBA AA-BA ABABA AAAA- BBAAB ABBAA BABAB AB BBA AAABA AABAB AABAA AAAAB AABAB BAAAA BBABA BA-B B ABBBB BBBAB BABAB BAAAA BBABB BAAAB BAABB
ABG476BBBBB BBBBB BB-AB BBBAA ABBA- BBABA BABBA BBBBB AA BAA AAAA- AABBB AABAA BABBB BAABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBBBB ABAAA ABBAB BABBA BBBBB BBAAB
ABG497(A)--BBA BB-BB BA-BB BB-AB BBAAB -AABB BBBB- ABAAA -B BBA -AAB- AB-BA -BBBB BBBAA BAA-B AAA-A BAA-A A--B A ABBAB BABBB -A-BA BAABA AAABB BAABA BBAAB
ABG497(B)-B-BB AB-BA BB-AB ABAAB AAAAA -BBAA BBBAB BAABA -B BAA -ABB- AB-BB -BABA BBB-B AB-B- B-B-B BBB-- B--A B AAAAB AABB- AAAAB ABAAB BAAB- AAAAA BBAAA
ABG498AAAAA BAAAA BA-AA ABABB AABAB BBAAB ABBAA BABBB BB BBA ABABA AABBB ABBAB BAABA AABAB BAAAA BBABA BAAB B ABABB BBBAB BABAB B-BAA BBABA BAAAB BAAAA
ABG5ABAAB AAAAA AA-BB BBABA AAAA- AABAB AABAA BBABA BB ABB ABAAB ABAAB AAAAA AAAAB AABAA ABAAB ABBAB AABA A BBBAA BAAAB AAABB ABBBB ABAAA AAAAA AAB-B
ABG53BBABA BBBBB BB-BB BBABB BABAB ABAAA ABBBA BAABA -B AAA AAABB AA-BB BAAAB AAABB BABBA BBAAB AAA-A AB-A B BABBA ABBAA ABABA BABAA BABAA AAAAA AABAA
ABG57AABBA AAABB AAAAB BAAAA AABAB AAABA B-AAA BABBB AA BAB ABABA AAAB- ABAAA BBBAA AAAAA BBAAA BBBAA BBAA B AAAAA AAABA BBAAA -BBAA BBBBA ABAAB AB-BA
ABG62ABBBA BBABB BA--B BBBBB BABAA BABAB AAABB BBABB AA ABB ABBB- BBAAA ABBBB ABBAB BBAAB BBBAB BBAAB BBBB A AABBB AAAAB BBABB AAAAB BBBAA BAAAB AABAA
ABG652BBBBB BBBBB BB-BB BBBAA ABBAB BBABA BABBA BBBBB -A BAA AAAAA AABBB AABAA BABBB BAABB AABAA BBA-B AB-A A BBBBB BBBBB ABAAA ABBAB BABBA BBBBB BBAAB
ABG654ABBBB BBBBB BA-BB BABBB BABA- BABAB AAABB BBABB AA ABA BBAB- BBABA ABBBB ABBBA BBBBB BABAB BBAAB BBAB A BAABB AAAAA BBABA AABAB BBBAA BBAAB AABAB
ABG701BBBBB BBBBB BB-B- BBBAA ABBA- BBABA BAB-A BBBBB AA BAA ABA-A AABBB AABAA BABBB AA-BB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBBB- ABBAA ABAAB BABBA BBBBB BBAAB
ABG704BBBBA BABAB BA-BB BAAAA BAAAB BAABB AAAAA BAAAB AA BBA BAABA AB-BB ABABB BBAAA BAABB BBAAA AAABA AAAB A BAAAA BABBB ABBAA BAAAA AAAAB AAABA BBBAB
ABG705AABBB AAABB AA-AA ABABB ABABB AAAAA AAABA AABAB AA AAB ABBAA BAABB BBAAA BAABA BABBB BBABB AAABB BBBA A ABABA BABAA ABAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAA
ABG707(A)ABBBB AAAAB AA--B AABAB ABBA- AAABB AAABA BAAAA BA AAA AAAA- AAAAB ABAAA BABAB BABBB ABAAB BABBA AABA A BBABA AAAAB ABABA ABBAA ABAAA AABBA AAAAB
ABG707(B)ABBBA AAABB AA--B BAAAB AABA- AAABA BAABA BAABB AA BAB AABBA BAABB ABAAA BBBBB AAAAB ABAAA BBBAA BBAA B ABABA AAAAA BAAAA BABAA BBBBA ABAAB ABAAA
ABG712ABBBA BAABB BA-AB ABBAB ABBA- AAABA BBBBB ABABA AB AAB BABBA BB-BB BABAB BBBAB BAABB BBBAA BBBAB ABBB B ABAAB ABBAA AABBA BBABA BAABB BBAAA BAB-B
ABG75BBBBA BABAB BA-BB BAAAA BAAA- BAABB AAAAA BAAAB AA BBA BAABA ABABB ABABB B-AAA BAABB BBAAA AAABA AAAB A BBAAA BABBB AAB-A B-AAA AAAAB AAABA BBB-B
AMYI-BBAB ABBBB BB-AA BBBAA AAAAA AABBA ABBBB AABAB BA AAA BBA-A AAABB ABBBB BBABA BABBB AABAB ABBBB BB-B B BAABB BABBA BBBBA AABBA ABBAA BBABB BAA-A Mapped_with_probeAMYI
AWBMA15BBBBB AB-B- ---AB BBAAB ABBA- ABABA B-BB- BBBAB A- BAA A-AAB -BBB- AABAA BABAB B-ABB AABBA BBABB ABBA - -BB-B BABBB ABAAA --BAB BABBA BB-AB ABAA-
AWBMA16BBBBB AB-B- ---AB BBAAB A-BAB ABABA B-BBB BBBAB A- BAA AAAAB ABBB- AABAA BABAB B-ABB AABBA BBABB ABBA A ABBAB BABBB ABAAA AABAB -ABBA BB-AB ABAAB
AWBMA17BAAAA ABAAA BBBBB AAAAA ABBAB AABBB BABAB ABBBA AB ABA AAAAB BABB- BAAAA BBBAA BBBBB BAAAB BBBAA BBAA B BABBA AABBA BBABA BAABA A-ABB BAABB BBAB-
AWBMA20AAAAA BBBBA -BBBA ABBBA BBBAA BABBB A-ABB BABBB B- BBB A-BAA BBAB- BBABA ABAAA BBBAB BBBBA BBBBA BBAA B AABBB BBAAA BAAB- A-A-A --ABB BBBBA AAAAA
AWBMA21AAAAB BAAAA BAABA BBAAA BBAAA AABAB AAAAA ABABA AB AAA BAAAB ABAA- BAAAB AAABB --BAA AAAAA B-BAA AAAA B AAAA- ABBBA AABAB ABA-A AAAAA AAAAA AA-B-
AWBMA23ABBAB ABBBB AABAB BBBAB AAABA AABAB A-BAA ABAAB B- AAA BBAAA AABB- ABBBB BBABA BABBB AABAB ABBBB BBAB B BAABA AABBA BBABA AABAA ABAAA BBAAB BAABA
AWBMA26BBBBB BB-BB BBBBB BBBAA ABBA- BBABA BABB- BB-BB A- BBA ABAA- AABB- A-BAA B-BBB ---BB AABB- -BABB A-BA A BBBBB BBBBB ABBAA --AAB B-BBA BB-BB BB--B
AWBMA28ABBBB AAAAB --BBB AABAB AB-A- AAABB A-ABA BAAAA B- AAA A-AAA AAA-- ABAA- BABAB B-BBB ABAAB BABBA AABA A BBA-A AA--B AB-BA -ABAA -BAAA AA-BA AAAAB
AWBMA3ABBBA BAABB BA-AB ABBAB ABBAB AAABA B-BBA ABABA AB AAB AABBA BBAB- BABBB BBBBB BAAAB BBBBA BBBAB BBBB B ABAAB ABAAA AABBA -BABA BBBBB BBAAB BAABB
AWBMA32AABBA AAABB -AAAB BAAAB AABAB AAABA B-AAA BABBB AA BAB ABABA BAABA ABAAA BBBBA AAAAB ABAAA BBBAA BBAA B ABABA AAAAA BAAAA B-BAA B-BBA ABAAB ABAB-
AWBMA36ABBBA BBABB BABBB BBBBB BABA- BABAB AAABB BBABB A- ABB ABBBB BBAA- ABBBB AABAB --AAB BBBA- B-AAB BBAB A AABBB ABAAB BBABB A-A-B BBBAA BAAAB AA-AB
AWBMA5BBABA BBBBB BBBBB BB-BB B---B ABAAA A-BB- BAABA AB AAA AABBB AAAB- BAAAB AABBB BABBA BBAAB A-AAA ABBA B AABBB ABBBA ABAB- -BBAA B-BAA AAA-A AA-A-
AWBMA9BBABB BAAAB AA-BB ABAAB BABAA AAAAA ABBAA BAABA AA BBB AAB-- AA-BA AABAB BAABA AABAB BBBBA BBBBB BBBB B ABBBB BBABA BBA-B BBAAB AAAAB BBBBB ABBAA
AWRM1BBABA BA-BB -BBBB BBAAB BABA- ABAAA A-BBA BAABA A- AAA AABBB AAAB- BAAAB AABBB BABBA ABAAB AABAA ABBA B AAB-A ABBBA ABBBA BBBAB -ABAA AAAAA AABAB
AWWM1(A)BABBB AB-AA AABAB -AAAA BBBBB BAAAB BAABB BBABB AA ABA BBABA -AB-B BBABB B-ABB -ABBB ABBB- BAAAA BBBB A AAABB BAAAA AAABB AAAAB BAABB AAABB ABAAA
AWWM1(B)BBBBA BB--B BABBB BAA-A B--AB BAA-- AAAAA BAAAB AA BBA BAABA ABABB ABABB BAAAA -AABB ----- -AAB- AAAB A A-AAA BBBBB AABAA BAAAA AAAAB AAABA BBBAB
BCD1072AABAB AAA-B AA-AA ABABB ABABB AAAAA AABBA AAAAB AA AAB ABBAA BAABB BBBAA BAABA BABBB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BBA-A ABAAB BAABA BAAAB BBBAB
BCD1130ABAAA BAAAA BAAAA ABABB ABBAB BBAAB ABBAA BABBB B- BBA ABABA AAB-B ABBAB BAABA -ABAB BAAA- ABABA BAAB B A-ABB BBBA- B-BAA B-BAA BAABA BAAAB BA-AA
BCD129BBBBA BBBA- BABBB AAAAA BAAA- BAABB ABAAA BAAAB AA BB- BAABA ABBB- ABABB BABAA --ABB ABAAA B-ABA AAAB A ABAA- BBBBB AABAA BAA-A AAAAB BAA-A BB-A-
BCD135BBBBA BBBBB BABBB BAAAA BAAAB BAABB ABAAA BBAAB AA BBA BAABA ABBBA ABABB BABAA -AABB A-AA- BAABA AAAB A ABAAA BBBBB BABAA BAAAA AAAAB BAABA BB-AB
BCD147(A)BBBBB BBBBB -BBAB BBBAA ABBA- BBABA B-BB- BBBBB A- BAA A-AAB AABB- AABAA BABBB B-ABB AABBA BBABB ABBA A -BBBB BBBBB ABAAA --B-- B-B-A BBBAB BBAAB
BCD147(B)AABAB AAABB -ABAA ABABB ABAB- AAAAA A-BBA AAAAB A- AAB A-BAA BAAB- BBBAA BAABA BABBB BBBBB AAABB BBBA A -AA-A BABAA BBAA- ABAAB BAA-A BAAAB BBBAB
BCD15(A)BBBBA BBBAB BABBB AAA-- BAAAB BAABB ABAAA BAAAB A- BBA BAABA ABA-B ABABB B-BAA -BABB ABAA- B-ABA AAAB A ABAAA B-B-B AABAA BAAAA AAAAB AAABA BB-AB
BCD15(B)AAAAB BBBBA BBBBA ABB-- BBBAA BABBA AAABB -ABBB B- BBB ABBAA BBB-B BBABB B-AAA -BBBB B-BB- B-BBA BBAA B ABBBB BBB-A A-BBB ABABA BBAAB BBBBA AA-AA
BCD175ABBBB -AAAB -ABBB AABAB ABBA- AAABB A-ABA BAAAA B- BAA A-AAA AAA-- ABAAA BABAB BABBB ABAAB BAB-B AABB A BBABA AAAAB ABABA --BAA ABAAA AABBA AA-AB
BCD205ABBBB AAAAB AA-BB AABAB ABBAB AAABB A-ABA BAAAA BA BAA AAAAA AAAA- ABAAA BABAB BABBB ABAAB BABAB AABB A BBABA AAAAB ABABA -ABAA ABAAA AABBA AAAAB
bcd21ABBBA BBBBB BABBB BABBB BABA- BABAB AAABB BBABB A- ABB ABABB BBBA- ABBBB AB-BA BB-AB BABAB BBAAB BBAB A AAAAA AAAAA BB--B -BAAB BBBAA BBAAB AA-AA
BCD22----- BABBB -BBBB BBAAB BABAB ABAAA ABBBB BAABA A- AAA AABBB AAAB- BAAAB AABBB BABBA AAAAB AABBA ABBA B --BBA ABBAA AAABB BABAB B-B-A AAAAB AABAB
BCD221ABAAB AAAAB AABBB AAB-- AABAB AABBB AAABA BAABA BB BAA ABAAA ABAAB ABAAA A-AAB -ABAB AAAAA ABBAB AABB A BBBAA BAAAB AAABB ABBBB ABABA AAAAA AAABB
BCD265-BBB- B---- ----B ABBAB ABBAB AAABA BBBBB ABAB- AB AAB BABB- BB-BB BABAB BBBAB BAABB BBBAA BBB-B -BBB B ABA-B ABB-- AABBA BBABA BBABB BBAAA BABBB
BCD269---AB AB-BB -BBAA ABBAA BABAA AAABA B-BB- AABAB -A BAA BBAAA AABB- ABBBB BBABA BABBB ABBAB BBBBB BBBB B -AABB BABBA BBBBA AABBA A-BAA BBBBB BAAB-
BCD276AABAB AAABB AABAA ABABB ABABB AAAAA AABBA AAAAB AA AAB ABBAA BAABB BBBAA BAABA BABBB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAB
BCD292BAAAA ABAAA BBBBB AAAAA BABA- ABAAB A-BAA AABBA -A BAA AAABB ABB-B AAAAA AB-AA BBBAA BAAAB BBBAA BBAA A BABBA AABBA BBA-A AAAAA A-BBB AABBA A-A-B
BCD298AB-BB BBBAB A---A ABAAA BBAA- BAA-A BABBA AAABB AA B-A -BBB- ABBBB AAABA BABAA BAABB AABBA ABABB AABB A BAAAA BABAB BBBAB BBAAA BBABA BBAAB BABBB
BCD304AABBB ABAAA BBAAA BABBB ABABA ABBBB BABBB ABBAB BB AAB BBABA BBBA- BABBB ABBAB BBAAA AAABB ABABA BAAA B BAAAA AABBB BBBAA ABBAA BBBAA ABABA ABAAA
BCD310AABBB ABAAA BBAAA BABBB ABABA ABBBB BABBB ABBAB BB AAB BBABA BBBA- BABBB ABBAB BBAAA AAABB ABABA BAAA B BAAAA AABBB BBBAA ABBAA BBBAA BABAA BAAAB
BCD334AAAAA BAAAA AA-BA BBBBA ABA-- -ABAA AAA-A --A-A A- AA- ABA-B A-AA- B-AAB AAAB- AA-BA B-A-A A--A- AA-- A -ABAB AAB-- AABAB A---- --AAA AAABA BA--A
BCD339(A)BAAAA BAABA BAABA AAAAA ABABB ABABA ABBAA BAAAB AB BAB BABBA BAAA- AABAA BABAB AAAAA BAAAB BAABB BBBB A AABAB ABBBA BAAAB -AAAA BAAAB BBAAA AAABB
BCD339(B)BBBBA BBBBB BABBB AAAAA BAAAB BAABB ABAAA BBAAB AB BBA BBABA ABBB- ABABB BBBAA BAABB ABAAA BAABA AAAB A ABAAA BABBB BA-AA -AAAA AAAAB BAABA BBBAB
BCD339(C)BAAAA ABAAA BBBBB AAAAA ABBAB AAABB BABAB ABBBA BB ABA AAAAB BABB- BAAAA BBBAA BBBAB BAAAB BBBAA BBAA B BABBA AABBA BBAAA -AABA ABABB BAABB BBAAB
BCD339(D)AABAA AAABB AAAAA AAAAB AAAAB AAAAA AAABA AAAAB AA AAB AABAA BAAB- ABAAA BAABA AAAAB ABAAA AAAAA BBAA A AAABA AAAAA BAAAA -BAAA BAABA AAAAB ABAAA
BCD339(E)ABBBA AAABB -AAAB BAAAB AABAB AAABA B-ABA BAABB A- BAB A-BBA BAAB- ABAA- BBBBB AAAAB ABAAA BBBAA BBAA B ABABA AAAAA BAAAA -BBAA BBBBA ABAAB ABAAA
BCD339(F)ABBBB AAAAB -ABBB AABAB ABBA- AAABB AAABA BAAAA B- BAA AAAAA AAAA- ABAA- BA-AB BABBB ABAAB BABAB AABB A BBABA AAAAB ABABA --BAA ABAAA AAAAA AABAB
BCD340AABAA AB-BA -BAAB BABBA ABAB- BBABB BAABB ABBAB B- AAA BBABA BBBA- BBABA ABBAB BBABA AAAAB AAAAA AAAA A BAAAA AABAB AABBA AABBA -BBBA AAAAA BAABB
BCD342ABBBA BBBBB BA-BB BBBBB BABAA BABAB AAABB BBABB AA ABB ABA-B BB-AA ABBBB ABBBB BBAAB BBBAB BBAAB BBAB A AABBB AAAAB BBABB AAAAB BBBAA BBAAB AABAA
BCD351(A)BAAAA BAABA BAABA AAAAA ABAB- BBAAA ABBAA BAAAB A- BAB BAABA BAAA- AABAA AABAB AAAAB BAAAB BBABA BABB B AABAB BBBBB BABAB BAAAA BAABB BAAAA AAABB
BCD351(B)ABBBB AAABB AAAAA BBBBB BBAB- BAAAA AABBA ABAAA A- BAB AAAAA AAAA- BABAA BABAA BBBBA ABBAB ABBBB ABBA A AAAAB BBBAB ABAAB BAABB BAABA BABBA BBBAB
BCD355AAAAA BAAAA AA-BA BBBBA ABA-- -ABAA AAA-A --A-A A- AAB ABA-B A-AA- B-AAB AAAB- AA-BA B-ABA A--A- AA-- A -ABAB AAB-- AABAB A---- --AAA AAABA BA--A
BCD372BBAAA BBBBB BBBBB BBABB BABA- ABAAA ABBBA BAABA AB AAB AAABB AAABB BAAAB AAABB --BBA B---- ---BA ABBA B BAAB- ABBAA ABABA BBB-A BABAA AABAA BA-AA
BCD386AAAAA BAAAA A--BB BBBBA ABAAB AAAAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB AA-BA ABABA ABBAB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BABBA
BCD402(A)ABAA- -AAAA AABBA BBABA ABAAB AABAB AABAA ABABB AB BAB ABAAB ABAAB AAAAA AAAAB --BAA A-A-- ABBAB AABA A BABAA BABAB AAABB ABA-B ABAAA AAAAA BA-BB
BCD402(B)BBAAA ---AA ABBBA BBA-- -ABAA ABAAA -ABBA BBABA BB AAB AAABB BABBA AAAAB AAABB --BAA B-AA- AAABB ABBA B BAABA ABBAA ABABA ABB-A BBBAA AABAA BA-AA
BCD410BAAAA ABAAA -BBBB AAAAA AABA- ABAAB A-BAB AABBA B- ABA AAAAB BAB-- ----- BBBAA BBBAB BAAAA BBBAA BBAA B BABBA AABBA BB--A -AABA AAABB BAABB BAAAB
BCD451BBBAA BBABA AB-AB AAABA ABAB- BABBA AAAAA BABBB AB BBA BAAAA AABBA BAAAA AAABA AABBB AABAB BABBB AAAA B BBBAB AABBB BBBBB AABBA BBBBB BBBBA ABAAA
BCD453(A)-BAB- BBBBB BB-BB BBAAB BABA- ABAAA ABBBA BAABA AB AAA AABBB AAABB BAAAB AABBB BABBA ABAAB AAAAA ABBA B AABBA ABBBA ABABA BABAB BABAA AAAAA AAB-A
BCD453(B)AAAA- BAAAA BA-BA BBAAA BBAA- AABAB AAAAA AAABA AB AAA BAAAB ABAAA BAAAA AAABA ABBAA AAAAA BABAA AAAA A AAAAB AABBA AAAAB ABAAA AAAAA AAAAA AAA-B
BCD508AABAB ABBBA BBAAA BABBB -BABB B-BBB BAABB ABBAB BB AAA BBABA BBBAB BBBBA ABBAB --ABA A-AAB AAABA AAAA A BAAAA ABBAB ABBBA AAB-A BBBAA AABAA BA-AB
BCD512BAAA- ABAA- BB-B- AAAAB BABA- ABAAB AABAA AABBA BB ABA AAAAB BAAAA BAAAA ABBAA BBBAA -AAAB BBAAA BBAA A AABBA AA--A BBAAB AAAAA AAABB AAABB AAA-B
BCD808ABBBA BA-B- ----B -BBAB ABBAB A-ABA BBBBB ABAB- AB AAB BABBA BBBBB BABAB B-BAB BAABB B-B-- BB-AB ABBB B ABAAB A-B-A A-BBA BBABA BBABB BB-AA BA-BB
bcd809BBABB BBAAB AA-AA ABBAA BAAAA BAAAA BBBBA AAAAB AA ABA ABBAA AAAB- BB-BB BABAA BABBB AABBA BAAAA AABB A BBBBA AAABB BBAAB -BABA BBABA BAAAB BB-BA
Bmy2ABAAA BAAAA AA--A BBBBA ABAA- AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAA- ABAAB BABAA AAABB AABBA BBABA ABBAB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BABBA Mapped_with_probeBMY2
BMYIBBBAA BBAAB BA--A BABBB ABBA- B---- BABAA BBBBB B- B-A A-AB- AABAA ABBAB BABBB BBAAA -AAAB BBB-A A-AB B ABAAA B-BA- BABAA BBABA BAABA BAABA AAAAA Mapped_with_probeBMYI
BMYI(isozyme)BBBAA BBAAB BAAAA BABBB ABBA- BABAA BAB-A BBBBB BB BBA ABABA AABAA ABBAB BABBB BBAAA BAAAB BBBBA ABAB B ABAAA BABAB BABAA BBABA BAABA BAABA AAA-A Mapped_by_functionBmy1 (Hordeum)
CDO1312AAAAA BA-AA BAAAA ABABB ABBA- BBAAB ABBAA BABBB B- BBA ABABA AAAB- ABBAB BA-BA B--AB BAAAA A-ABA BAAB B ABA-B BBBAB BA--B -BBAA BBABA BAAAB BA-AA
CDO1335(A)AABBB AAABB -ABAA ABABB ABABB BAAAA A-ABA AABAB A- AAA ABBBA AAAB- BBAAA BAABA BABBB BBABB AAABA BBBA A ABABA BABAA ABAAA ABAAB B-ABA BB-AA BBBBA
CDO1335(B)AAAAB BAAAA -AABA BBAAB BBAAA ABAAB A-AAA AAABA A- AAA BAAAB ABAA- BAAAA AAABA ABBAA AAAAA BAAAA BAAA A AAAAB AABBA AAAAB ABAAA A-ABB AA-AA AAABB
CDO1400BBBBA BBBAB BABBB AAAAA BAAAB BAABB ABAAA BAAAB -A BBA BAABA ABABB ABABB BABAA -AABB ABAA- BAABA AAAB A ABAAA BBBBB AABAA BAAAA AAAAB AAABA BBBAB
CDO1406AAAAA BABAA AA-BA ABABA AABA- BBAAB ABBAA BABAB BB BBA AAABA AABBB ABBAB BAAAA AABAB BAAAA BBABA BA-B B ABBBB BBBAB BABAB BBBAA BBABA BAAAB BAAAB
CDO347AAAAA BBB-A BBBBA ABBBA -BBAA B-BBB A-ABB BABBB BA BBB ABBAA BBABB BBABA AAAAA --BAB B-B-- ---BA -BAA B AABBB B-AAA BAABB ABA-A BBABB BBBBA AA-AA
CDO358BBBBB BBBBB BBBBB BBBAA AB-A- BBABA -ABBA BBBBB A- BAA AAAAB AABBB AA-AA ----- --ABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BB--- A-AAA AAB-B BABBA BBBBB BB-AB
CDO366AAAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAA- AABAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB --BBA BBABA A-BAB AAAA A AABA- AABAB AABAB ABA-A BBAAA AAABA BA-BA
CDO370ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA AAABB -ABBA BBAB- ABBAB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
CDO373AAAAB AAAAA BABBB BBA-B BABAA ABAAB AABAA AAABA AB ABA AAAAA BAAAA BAAAA A-BAA -BBAA A-AAB BAAAA BAAA A AABBB ABBBA BAAAB AAAAA AAABB AAABA AA-BB
CDO393AABAA ABBBA BBAAB BABBA ABAB- BBABB BAABB ABBAB B- AAA BBABA BBAA- BBABA ABBAB BB-BA AAAAB AAAAA AAAA A BAAAA AABAB AABBA -ABBA BBBBA AAAAA BA-BB
cdo400AABAA ABBBA BBAAA BABBA -BABB BBBBB BAABB ABBAB BB AAA BBABA BBBAB BBABA ABBAB -BABA A-AAB AA-BA AAAA A BAAAA A-B-B AABBA AABAA BBB-A A-AA- B--BB
cdo419ABBBA ABABB AA-AB BAAAB AABA- AAABA BBBBA BBABA AB BAB AABAA BAABB ABBBA B-BBB AAAAB ABABA BBBAA BB-A B ABAAB ABAAA BABAA BAAAA BBBBA ABAAB AAAAB
cdo460AABBA AAABB ----- --AA- -AB-- AAABA BAAAA BABBB AA BAB ABABA AAABB ABAAA BBBBA AAAAA BBAAA BBBAA BB-A B AAABA AAAAA BB--A BABAA BBBBA ABAAB ABABA
CDO474(A)ABAAA BAAAA AABBA BBB-A ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA A-ABB --BBA BBAB- ABBAB AAAA A AABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
CDO474(B)AAAAB BAAAA AABBA BBB-A ABAAB AABAA AAAAA ABABA AB AAB BAAAB ABAAB BAAAB A-ABB -BBBA B-AAA ABBAB AAAA A AAAAA ABBAB AABAB ABAAA BBAAA AAABA AA-BA
CDO506AABBA AAABB AAAAB BAAAA AABA- AAABA B-AAA BABBB A- BAB ABABB AAAB- ABA-A BB-AA AA-AA BBAAA B-BAA BBAA B AAABA AAABA BB--A --BAA --BBA ABAAB AB-BA
CDO57(A)ABBBB AAAA- AA-BB AABAB ABBA- AAABB AAABA BAAAA BA AAA AAAAA AAAAB ABAAA BABAB BABBB ABAAB BABBA AABB A BBABA AAA-B ABABA ABBAA ABAAA AABBA AAA-B
CDO57(B)BBBBB BBBB- BB-BB BBBAA ABBA- BBABA BABBA BBBBB AA BAA AAAAA AABBB AABAA BABBB BAABB AABBA BBABB ABBA A BBBBB BBB-B ABAAA ABBAB BABBA BBBBB BBA-B
CDO580BBABA BBBBB BBBBB BBAAB BABA- ABAAA ABBBA BAABA A- AAA AABBB AAAB- BAAAB AA-BB BABBA ABAAB AAAAA ABBA B AABBA ABBBA ABA-A -BBAB BABAA AAAAA AABAA
CDO588AAAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AABAA AAAAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BAAAB AAABB --BBA BBABA ABBAB AAAA A AABAB AABAB AABAB ABA-A BBAAA AAABA BA-BA
CDO595BBBBB BBBBB B---- -BB-A --BAB BBABA BABBA BBBBB AA BAA AAAAB AABBB AABA- B-BBB --ABB AABBA B-ABB ABBA A BBBBB BBBBB ABAAA AABAB BABBA BBBBB BB-AB
CDO63ABAAA BABAA BAAAA ABABB ABBA- BAAAB ABBAA BABBB BB BBA ABABA -AAB- ABBAB BAABA BAAAB BAAAA ABABA BAAB B ABABB BBBAB BABAA --BAA B-ABA BAAAB BA--A
CDO665(A)AABBB AAABB -ABAA ABABB ABAB- BAAAA A-ABA AABAB A- AAA ABBBA AAAB- BBAAA BAABA BABBB BBABB AAABA BBBA A ABABA BABAA ABAAA -BAAB BAABA BB-AA BBBBA
CDO665(B)AAAAB BA-AA -AABA BBAAB BBAA- ABAAB A-A-- AAABA -- AAA B-AAB ABA-- BAAA- AAABA ABBAA AAAAA BAA-A BAAA A AAA-B AABBA AAAAB -B-A- --ABB AAAAA AA-BB
CDO677ABAA- BAAA- B---- -BABB ABBA- BBAAB ABBAA BABBB B- BBA ABAB- -ABBB ABBAB BAABA BABAB BAAAA ABABA BAAB B ABABB BBBAB BABAA BBBAA BAABA BAAAB BAAAA
cdo718BBABB BBAAB AA-AA ABBAA BAAA- BAAAA BBBBA AAABB AA ABA ABB-- AA-BB ABABA BABAA BABBB AABBA AAABB AABB A BBABA AABBB BBBAB BBAAA BBABA BBABB BBBBA
CDO795AAAAA BABBA AAABB ABABB ABAB- BBAAB ABBBA BAAAB A- BAA BAAAA BABA- AA-AA AA-AB AABAA BAAAA B-ABA BAAB B AABAB BBBBB BA--B -AAAA BBABB BAAAA AA-BB
CDO836----B BBBB- -BBBA ABBAA BBBAA BABBA A-ABB BABBB B- BBB ABBAA BBBB- BBABB BBAAA BBBBB BBBBA BBBBA BBAA B -BBBB BBBAA AABBB ABABA -BA-B BBBBA AAAA-
cMWG694AAAAB BAAAA BA-BA BBAAA BBAA- AABAB AAAAA ABABA AB AAA BAAAB ABAAA BAAAB AAABB ABBAA AAAAA BABAA AA-A B AAAAB AABB- AABAB ABAAA AAAAA AAAAA AABBA
csRCH4(1)AABBA AAABB AAAAB BAAAA AAAA- AAA-A BAAAA BABB- AA BAB AAABA AAABB ABAAA ----- ----- ----- ----- ---- - ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
csRCH4(3)BBABA BABBB BBABA ABABA AAAA- BBB-A BBBAB AAAB- BB BAA BABAA ABBBB BBAAA ----- ----- ----- ----- ---- - ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
csRCH4(4)BBABB BBABA BBAAB ABAAA AAAA- ABB-A BBBAB BAAB- BB BAA BABAA ABBBB ABABA ----- ----- ----- ----- ---- - ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
csRCH4(5)AAAAB BAAAA BAABA BBAAA BBAA- AAA-B AAAAA AAAB- AB AAA BAAAB ABAAA BAAAA ----- ----- ----- ----- ---- - ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
germinBAAAA BAABA BAABA AAAAA ABAB- ABABA ABBAA BAAAB AA AAB BABBA BABAA AABAB BABAB --AAA BABAB B-ABB BBBB A AABAB ABBBA BBBAB AAA-A BAAAB BBAAA AA-BB
GIVBBBAA BBAAB -BBAB ABABA ABAB- AAAAA B-AAB BABAA A- BBA AAAAA AAAAB BAAAA AAABA BABBB AABBB B-BBA AAAA B BBB-B BAAAA BABAB ABBAA BBBBB BA-AA BABA-
HaAAAAA BAAAA BA-BA BBAAA BBAA- AAAAB -AAAA A-AAA AB AAA -AA-B A-AAA BAAAB AAABB AB-BA A--AA -ABAA AAAA B -AAAB ABBBA AABAB AA-AA A-AAA AAAAA -AB--
Hor1BBAAA BBBAA ABBBA BBABB BABAA ABAAA BABBA BBABA BB AAB AAABB BABB- AAAAB AAABB BABAA BBAAA AAABB ABBA B BAABA ABBAA ABABA ABBBA BBBAA AABAA BABAA Mapped_with_probeHor 1&2
ksuA1(A)BBBBB BBBBB BBBBB BBBAA ABBAB BBABA BABBA BBB-B AA BAA AAAAB AABBB AABAA B-BBB -AABB AA--- BB-BB -BBA A BBBBB BBBBB ABAAA AABAB BABBA BBBBB BB-AB
ksuA1(B)AABAB AAABB AABAA ABABB ABABB AAAAA AABBA AAA-B AA AAB ABBAA BAABB BBBAA BAABA AABBB BBBB- AA-BB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABAAB BAABA BAAAB BB-AB
ksuA1(C)ABABB BBBAB AABAA ABAAA BBAAB BAAAA BABBA AAABB AA BAA ABBBB ABBBB AAABA BABAA BAABB AABBA ABABB AABB A BAAAA BABBB BBBBB BBAAA BBABA BBAAB BABBB
ksuA1(D)AABBB AAABB AAAAA BBABA ABABB BABAA AAABB AABAB AA AAA BBBBA -AA-B -AAAA BAABA AABBB B--BB ABA-A BBBB A A-BBA BABAA ABAAB ABABA BAABA BBAAA BBBBA
ksuA3(A)ABBAB AAABB AABAA BBABB ABAB- AAAAA AABBA AAAAB AA AAB ABBAA BAABB BBBAA BAABA --BBB BBBBB A-ABB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABA-B BAABA BAAAB BB-AB
ksuA3(B)BABBB ABAAA AABAB AAAAA BBBB- BAAAB BAABB BBABB AA AB- BBABA AAB-B BBABB BAABB --BBB ABBB- B-AAA BBBB A AAABB BAAAA AAABB AAA-B BAABB AAABB AB-A-
ksuD14BBABA BBBBB -BBBB BBABB BABA- ABAAA A-BBA BAABA A- AAA AAABB AABB- BAAAA AAABB BABBA BBAAB AAAAA ABBA B BABBA ABBAA ABABA -BBAA BABAA AAAAA AABAA
ksuD18A---- AA--- -A-BB AABAB ABBAB AAABB A-ABA BAAAA BA AAA AAAAA AAAA- ABAAA BABAB BABBB ABAAB BABBA AABA A BBABA A-AAB A-ABA AABAA ABAAA AABBA AAAAB
ksuD19ABBAB BBAAB A---- ABAAA BBAAB AAAAB BAABB AAABB AA BAA ABAAA ABAAB AABAA BAABA BAABB AABBB BBABB AAAA B BABAB BABAA BBBAB BAAAA BBABB BAAAB BABBB
ksuD4AABBB AAABB A--AA BBABA ABAB- BABAA AAABB AABAB AA AAA BBBB- AAABB BAAAA BAABA BABBB BBABB ABABA BBAB A ABBAB BAB-A AB--B ABABA BBABA BBAAA BBBBA
ksuE18(A)BBBAA BBBBB BB-BA BBABB BABAA BBABB BBBBA BBABA BB AAB AAABB BABBA BAAAB AAABB BABAA BBAAA AAABB ABBA B BAABA ABBAA ABAAA BABAA BABAA AABAA BABAA
ksuE18(B)BBABB ABABA BB-AB ABAAB AAAA- ABBAA BBBAB BAABA BB BAA AABAB A-BBB ABABB BBBAB ABABA BABBB B-BAA BABA B AAAAB AABBA AAAAB ABABB BAABA BBBBB ABBBB
ksuE19BBABB ABABB -B--- ABAAB ABBA- ABABA BABBB BAAAA AA BAA AA-AA -BBBB AABAA BABAB BBABB AABBA B-ABB BA-A - BBBAB AABBB AAA-B A-BBB BABBA BBBAB ABA-B
ksuE2AAAAA BAAAA BAAAA ABABB ABBAB BBAAB ABBAA BABBB B- BBA ABABA AABB- ABBAB BAABA --BAB B-AA- A-ABA BAAB B ABAB- BBBAB BABAB BBB-A BBABA BAAAB BA-A-
ksuF41AAAAA -BAAA BBBBB AAAAB BABA- ABAAB AAB-- AABBA B- AB- AAAAB BAAA- BAAAA AABAA --BAA BAAA- B-AAA BBAA A AABB- ABBBA BBAAB A-A-A AAABB AAABB AA-A-
ksuH7AABBB AAABB AA-AA ABABB ABABB BAAAA AAABA AABAB AA AAA ABBAA AAABB BBAAA BAABA BABBB BBABB AAABA BBBA A ABABA BABAA ABAAA ABAAB BAABA BBAAA BBBBA
ksuI32ABAAA BAA-A AA-BA BBBBA ABAA- AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB AB-AB BABAA AAABB AABBA BBABA ABBAB AAAA A AABAA AABA- AAA-B ABABA BBAAA AAABA BABBA
LDBBBB- BBBBB B--BB BBBAB BBBAB BAABB BBBBB BBAAA AA BBA ABABA ABBBB AABBA BBBBB BAABB AABBA BBABA ABAB A ABBB- BBBBB AABBA BAABB BAABA BAAAA BBAA- Mapped_with_probeLD
Mne(A)AAAAA BABBA -AABB ABABB ABABA BBAAB A-BB- BAAAB A- BAA BAAAA BABA- AABAA AABAB AABAA BAAAA BBABA BAAB B AAB-B BBBBB BABAB -AAAA B-ABB BA-AA AAABB Mapped_with_probeMne
Mne(B)AAAAA BABBA -AABA ABAAA AAAAB BBAAB A-BA- BABAB A- BAA AAABA AABA- AABAA AAAAB AABAB BAAAA BBABA BABB B AAB-B BBBAB BABAB -AAAA BBABB BA-AB BAABB Mapped_with_probeMne
Mne(C)BBABB BBABA -BBAB ABAAA AAAAA ABBAA B-BA- BAABA B- BAA BABAA ABAB- ABABA BBBAB AAABA BABBB BBBAA BABA B AAAAB AABBA AAAAB -BAAB B-ABB BB-BB AABBB Mapped_with_probeMne
MWG503AAAAB BAAAA BA-BA BBAAA BBAAA AABAA AAAAA ABABA -B A-A BAAA- ABAAB BAAAB AAABB AABBA AAAAA BBB-- A-AA B AAAAB AABBA --BAB ABAAA AAAAA AAAAA AABBA
MWG865AAAAB BAAAA BA--A BBBAA BBAA- AABAA AAAAA ABABA AB AAB BAAA- ABAAB BAAAB AAABB AABBA ABAAA BBBAA AAAA B AAAAB AABAB AABAB ABAAA AAAAA AAABA AABBA
MWG897AAAAB BBBBA BB-BA ABBBA BBBAA BABBB ABABB BABBB BA BBB ABBAA BBBB- BBABB BBAAA BBBBB BBBBA BBBBA BBAA B ABBBB BBBAA AABBB -BABA BBAAB BBBBA AAAAA
NAR7(A)BBBAB ABBB- BB-AA ABBAA AABA- AAABA ABBBB AABAB BA BAA BBAAA AA-BB ABBBB BBABA BABBB ABBAB ABBBB BBBB B BAABB BAB-A BBBBA AABBA ABBAA BBBBB BAA-A Mapped_with_probeNAR7
NAR7(B)ABBBA BBBB- BA--- BABBB BABA- BABAB AAABB BBABB AA ABB ABABB BB-AA ABBBB ABBBA BBAAB BABAB BBAAB BBAB A AABBB AAA-A BBABB AAAAB BBBAA BBAAB AAB-A Mapped_with_probeNAR7
PSR108(A)ABBBB AAAAB AABBB AABAA AABA- AABBB AAABA BAAAA B- BAA AAAAA ABAA- ABAAA BAAAB --BAB ABAAB B-BAB AABB A BBBA- BAAAB AAABB ABB-B AB-BA AAAAA AA-B-
PSR108(B)BBBBB BBBBB BBBBB BBBAA ABBAB BBABA BABBA BBBBB AA BBA ABAAA AABBB AABAA BABBB --ABB AABBA BBABB ABBA A BBBB- BBBBB ABBAA ABA-B BABBA BBBBB BB-A-
psr115ABBBA AAABB AA-AB BAAAB AABAB AAABA B-ABA BAABB AA BAB AABBA BAAB- ABAAA BBBBB AAAAB ABAAA BBBAA BBAA B ABABA AAAAA BAAAA -BBAA BBBBA ABAAB AB-AA
PSR117(A)AABAB AAABB AABAA ABABB ABABB AAAAA AABBA AAAAB AA AAB ABBAA BAABB BBBAA BAABA -ABBB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAB
PSR117(B)ABAAB AAAAA AABBB BBAAA AAAAB AABAB AABAA BBABA BB BBB ABAAB ABAAB ABAAA AAAAB -ABAA ABAA- ABBAB AABA A BBBAA BAAAB AAABB ABBBB ABAAA AAAAA AA-BB
PSR119BBBBA BABAB BABBB BAAAA -AAAB BAABB -AA-A BAAAB -A BBA BAABA ABABB ABABB BAAAA -AABB B-AAA AAABA AAAB A BBAAA BBBBB AAB-A BAAAA AAAAB AAABA BB-AB
PSR1196BABBB ABAAA AA-AB AAAAA BBBB- -AAAB BAABB BBABB AA ABA BBABA AABBB BBABB BAABB BABBB BABBB BBAAA B--B A AAABB BBABA A-ABB BBAAB BAABA AAABB ABAAA
PSR1204AABAB AA-BB AABAA ABABB ABAB- AAAAA A-BBA AAAAB A- AAB ABBAA BAAB- BBBAA BA-BA BA-BB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BB--- --AAB B-ABA BA-AB BB-AB
psr131ABAAB AAAAA AA-BA BBABA ABAAB AABAB AABAA ABABA BB ABB ABAAB ABAAB AAAAA AAAAB AABAA ABAAA ABBAB AABA A BABAA BABAB AAA-B ABABB ABAAA AAAAA BABBB
PSR1316BABB- A-AAA A--A- AAAAA -BB-- -AAAB BAA-B BBABB AA ABA B-ABA -ABBB BBABB BAABB BABBB -A-BB BBAAA BB-B A AAA-B BBABA ABABB BBAAB BAA-A AAABB ABAAA
PSR141AAAAA BABB- AAABB -B-BB ABBB- BBAAB ABBBA BAAAB A- BA- BAAAA AAB-B AABAA AABAB --BAA B-AA- B-ABA BAAB B BABAB BBBBB BABAB BAA-A BBABB BAAAB AA-BB
PSR160BBBBA BA-AB BA-BB BAAAA BAAA- -AABB AAAAA BAAAB AA BBA BAAAA ABAB- ABAB- BBAAA BAABB BBAAA AAA-A AA-B A BAAAA BAB-- A--AA BAAAA AAAAB AAABA BBBAB
psr161AABAB AA-BB -ABAA A-ABB ABABB AA-AA A-BBA AAAAB AA AAB ABBAA BAABB BBBAA BAABA -ABBB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABAAB BAABA BA-AB BBBA-
PSR162BBAA- BA-BB AA-BB BBABA BABAB -AABA ABABB BABBA -A ABA -ABAB AA-BA -AAAB AABBA BABBA BBA-A AAB-A ABBB A BABBA BBAAA AAABB BBBAB ABAAA AAAAB AABBB
PSR305BBABA BAAAB AA-BB ABAAB BABA- AAAAA ABBAA BAABA AA BBB AABAB AAABA AAAAB BAABA AABAB BBBBA BBBAB BBBB B ABBBB BBABA BBA-B BBABB AAABB BBBBB ABB-A
psr312BBABB BB-AB -ABAA ABBAA BAAAA BAAAA B-BB- AAABB A- ABA A-BBB AAAB- ABABA BABAA BABBB AABBA AAABB AABB - BBA-A AABBB B-BA- B-AA- B-A-A BBAAB BBBBB
PSR360ABBAB AAABB AA-AA BBABB ABAB- AAAAA AABBA AAAAB AA AAB ABB-A BAABB BBBAA BAABA BABBB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAB
PSR370ABBBA ABABB AA-AB BAAAB AABA- AAABA BBBBA BBABA AB BAB AABB- BAABB ABABA BBBBB AAAAB ABABA BBBAA BBAA B ABAAB ABAAA BABAA BAAAA BBBBA ABAAB AAAAB
PSR381BBBB- BBBBB -A-BA BBAAB BBBA- ABAAA ABBBA BAABA AB ABA AABBB AAABB BAAAB AABBB BAABA ABAAB AAAAA ABBA B AABBA ABBBA ABAAA B-BAB BAAAA AAAAA AAB-A
PSR394AABBA AAABB AAAAB BAAAB AABAB AAABA BAAAA BABBB AA BAB ABABA BAABB ABAAA B-BBB -AAAB ABAAA BBBAA BBAA B ABABA AAAAA BAAAA BBBAA BBBBA ABAAB ABABA
PSR426ABBB- BAABB B---B ABBAB ABBA- ABBBA BBBBB ABAB- AB AAB BABB- BBBBB BABAB BBBA- BAABB -BBA- BBB-B -BBB B AAAAB -BB-- AAB-A -B-B- BAABB BBAAA BABBB
PSR540AAAAB AAAAA BA--B BBAAB BAAA- ABAAB AABAA AAABA AB ABA AAA-- BA-AA BAAAA ABBAA ABBAA AAAAB BAAAA BAAA A AABBB AABBA BAAAB AAAAA AAABB AAABA AAABB
PSR544BBABA BABBB BBBBB BBAAB BABA- ABAAA ABBBA BAABA AA AAA AABBB AAABA BAAAB AABBB --BBA ABAA- A--AA ABBA B AABBA ABBBA ABABA B-B-B BABAA AAAAA AA-AB
psr547BBABB ABABA BB-AB ABAAB AAAAA ABBBA BABAB BAABA AA BAA AABAB AB-BB ABABB BBBAB ABABA AABBA BBBAB BABA B AABAB AABBA AAAAB ABABB BABBA BBBBB ABBAB
PSR596BBBAA BBAAB AB--B ABABA ABAB- AAAAA BAAAB BABAA AA BBA AAA-- AAAAB BAAAA AAABA BABBB AABBB BBBBA AAAA B BABAB BAAAA BABAB AABAA BBBBB BAAAA BABAA
PSR637(A)BBBBA BABA- BB-BB BAAAA BAAA- BAABB AAAAA BAAAB AA BBA BAABA ABBBB ABABB BBAAA BAABB BBAAA AAABA AAAB A BBAAA BAB-B AABAA BAAAA AAAAB AAABA BBB-B
PSR637(B)BBABB ABABA B--A- ABAAB AABA- ABABA BABBB BAABA AA BAA AABAA ABBBB ABBAB BABAB ABABB AABBA BBBBB BABA B BBBAB AABBA AAAAB ABBBB BABBA BBBAB ABA-B
PSR637(C)ABBBB AAABB BA-AA ABBBB ABBB- BBBAA AAABA ABBBA AB BBB AAAAA AAABB BABAB BBBAA BABBA ABBAA BBBBB ABBA A AAAAB ABB-B AABBB BAABA BAABA BBBBA BAB-B
psr666ABBBB AAAAB AA-BB AABAA AABAB AABBB AAABA BAAAA BB BAA AAAAA AAAAB ABAAA BABAB AABAB ABAAB BBBAB AABB A BBAAA BA-AB AAABA ABBAA ABABA AAAAA AABBB
PSR899ABBBA BBBBB BA-BB BBBBB BABA- BABAB AAABB BBABB AA ABB ABBBB BBAAA ABBBB ABBAB BBAAB BBBAB BBAAB BBAB A AABBB AAAAB BBABB AAAAB BBBAA BBAAB AABAA
PSR901AAAAB BAAAA BA-BA BBAAA BBAAA AABAB AAAAA ABABA AB AAA BAAAB ABAAA BAAAB AAABB ABBBA AAAAA BABAA AAAA B AAAAB AABBA AABAB ABAAA AAAAA AAAAA AABBA
PSR911ABBBB AAABB AAAAA ABB-B ABBBB BAAAA AAAAA ABBBA AB BBB AAAAA AAABB BABAB B-BAA -ABBA ABBAA ABBBB ABBA A AAAAB BABAB ABBBB BAABA BAABA BABBA BB-AB
PSR929(A)BBABA BAB-B BB-BB BBAAB BAB-- -BAAA -B--A -AABA AB AAA AABBA -AABB BAAAB AABB- BA-B- -B--B AABAA --B- - ----- ---B- --A-A BBBAB BABAA AAAAA AABAB
PSR929(B)BBBBB BBBBB BB-BB BBBAA ABBB- BBABA -ABBA BBBBB AA BAA ABAAA -ABBB AABAA BABBB AA-BB -ABBA BBABB -BBA B BBBBB BBBBB ABB-A ABAAB BABBA BBBBB BBAAB
PSR934BAAAA ABAAA BB-BB AAAAA BABAA ABAAB AABAA AABBA BB ABA AAA-B BA-BA BAAAA ABBAA BBBAA BAAAB BBBAA BBAA A BABBA AABBA BBAAB AAAAA AAABB AAABB AAAAB
pTAG645ABABB BBBAB A--AA ABAAA BBAA- BAAAA BABBA AAABB AA BAA ABB-B AB-BB AAABA BABAA BAABB AABBA ABABB AABB A BAAAA BABAB BBBAB BBAAA BBABA BBAAB BAB-B
pTAG683(A)BABB- ABAAA AA-AB AAAAA BBBB- BAABB BAABB BBABA AA ABA BAABA AABBB BAABB BAABB BABBB ABABB BBAAA BBBB A AAABB BBA-A AAABB ABAAB BAABB AAABB ABA-B
pTAG732BBABA BBBBA ---BA ABABA AAAAA BBBAA BBBAB AAABB BB BAA BABAA -BBBB BBAAA BBBAB BA-AA BBBBB BBBAA BABA B ABAAB AABBB AABAB BAAAB AAABB BBBAB BABAB
RhABBBA AAABB AAAAA BBBBB BBAB- BAAAA AABBA ABAAA AA AAB AAABA AAAAB BABAA BABAA BBBBA ABBAB ABBBB ABBA A AAAAA BBB-B ABABB AAABB BAABA BABBA BBB-B
WG1026ABBBB AA-BB BA-AA ABBBB ABBBB BBBAA AAABA ABBB- AB BBB AAAAA -AA-B BABAB BABAA BABBA ABB-- BB-BB -BBB A AAAAB A-BAB A-BBB BAABA BAABA BBBBA BABAB
WG110ABBAB BBAAB -BBAB ABAAA BBAA- AAAAB B-ABB AAABB AA BAA A-AAA ABAA- AABAA BABAA BAABB AABBB BBABB AAAA B BABAB BABAA BBBAB -AAAA BBABB BBAAB BABBB
WG114AAAAA BAAAA BAAAA ABABB AABAB BBAAB ABBAA BABAB B- BBA ABABA AAAB- ABBAB BAABA AABAB BAAAA BBABA BAAB B ABABB BBBAB BABAB BABAA BBABA BAAAB BAAAA
WG178BBABB BBAAB AABAA ABBAA BAAAA BAAAA BBBBA AAAAB AA ABA ABBAA AABBB BBABB B-BAA -ABBB A-B-- BA-AB AABB A BBBBA A-ABB BBAAB BBABA BBABA BAAAB BB-BA
WG180AAAAB BAAAA AABBA BBBBA ABAA- AABAA AAAAA ABABA A- AAB BAAAB ABAA- BAAAB AA-BB A--BA BBAAA ABBAB AAAA A AAAAB AABAB AAB-B -BAAA BBAAA AAABA AA-BA
WG181ABBBB AAABB AAAAA BBBBB ABABB BAAAA AABBA AAAAA AA AAB ABAAA AAA-B BABAA B-BAA BBBBB B---- -BBBB -BBA A AAABA B-BAA BBAAA AAAAB BAABA BAABA BB-AB
WG184BBAB- BAB-B A--BB BBAAB BABAB ABAAB ABBBB BAABA -A AAA AA--- -AABB BAAAB AABBB BABBA AAA-B AAB-A A--A B AABBA A-BAA AAABB BBBAB BABAA AAAAB AABAB
WG232AAAAA BABBA -AABB ABABB ABAB- BBAAB ABBBA BAAAB A- BAA BAAAA BABA- AABAA AABAB AABAA BAAAA BBABA BAAB B AABAB BBBBB BABAB BAAAA BBABB BAAAA AA-BB
WG241AABAA ABBBA BB-AB BABBA ABA-- --ABB B-AB- ABBAB B- AAA B-ABA BBBA- BBABA ABBAB BBABA AAAAB AAAAA AAAA A -AAAA AABAB AAB-A -ABBA BBBBA AAAAA BA-BB
WG286BBBAB AABBB B---- BBBAB AAAA- AABBB ABBBA ABBAB BA ABA BBAAA AAABB ABBBB BBABA BABBB AABAB ABBBB BB-B B BAABB AABBA BBBBA ABBBA ABAAA BBABB BAABA
WG364A-BBB AAABB AAAAA BBBAB BBABB BAAAA AABAA ABAAA AB BAB AAAAA AAAAB BABAA BABAA -BBBA A-BA- ABBBB ABBA A AAAAA BABAB ABAAB BAABA BAABA BABBA BB-AB
WG405(A)ABBBB BBBBB BABBB BABBB BABAA BABAB AAABB BBABB A- ABA BBABB BBBB- ABBBB AB-BA BBBBB AABAB BBAAB BBAB A BAABB AAAAA BBABA -BBAB B-BAA BBAAB AABAB
WG405(B)AABAB AAABB AABAA BBABB ABABB AAAAA AABBA AAAAB A- AAB ABBAA BAAB- BBBAA BAABA BABBB BBBBB AAABB BBBA A AAABA BABAA BBAAA ABAAB BAABA BAAAB BBBAB
WG405(C)ABABB BBBAB AABAA ABBAA BBAAA BAAAA BABBA AAABB A- AAA ABBBB AAAB- AAABA BA-AA BAABB AA-BA AAABB AABB A BAAAA BABBB BB-AB -BAAA B-ABA BBABB BABBB
WG420BBABB BBABA BBAAB ABA-A AAAAA ABBAA BBBAB BAABA BB BAA BABAA ABB-B -BABA B-BAB -AABA BBBB- B-BAA BABA B AAAAB AABBA AABAB BBAAB BAABB BBBBB BA-BB
WG516ABBBB AAAAB AABBB AABAB ABBAB AAABB AAABA BAAAA B- BAA AAAAA AAAA- ABAAA BABAB BABBB ABAAB BABAB AABB A BBABA AAAAB ABABA -ABAA ABAAA AAAAA AABAB
WG564ABBBB AAABB AAAAA BBBBB ABAB- BAAAA A-BBA AAAAA A- AAB ABAAA AAAA- BABAA BA-AA BB-BB BBBAB AAB-B ABBA A AAABA BBBAA BBA-A -AAAB BAABA BAABA BB-AB
WG622BAAAB AAABB -AABA AABAA ABAB- ABABA A-AAB ABAAA B- AAB ABBBA BAAA- AABAB BBBAA AAABA BABAB BAABB BBBB A AAABB ABAAA BBBBB -ABAA BAAAB BB-BB AAABB
WG645BAAAA ABAAA BBBBB AAAAA ABBAB ABABB BABAB ABBBA BB ABA AAAAB BAABA BAAAA BABAA --BAB BAAAA BBBAA BBAA B BABBA ABBBA BBAAA AAA-A ABABB BAABB BB-AB
WG719AAAAA BABBA AAABA ABABA AABA- BBAAB ABBAA BABAB AB BBA AAABA AABAB AABAA BAAAA AABAB BAAAA BBABA BAAB B ABBBB BBBAB BABAB BAAAA BBABA BAAAB BAAAB
WG789(A)BBBBA -BBBA BABBB BAAAB BBAAB BAABB --ABB BBAAA BB BBA AAABA ABBBA ABABB BA-AA --ABB A-AAA BAABA AAAB A ABAAA BABBB BAB-A BAA-A AAABB BAABA BB-AB
WG789(B)BBBBB -BBBB BBBBB BBBAA ABBAB BBABA --BBA BBBBB AA BAA AAAAA AABBB --BAA BBBBB ---BB A-BB- BBABB ABBA A BBBBB BBBBB ABAAA AAB-B B-BBA BBBBB BB-AB
WG940ABABB BBBAB AABAA ABBAA BBAAA BAAAA BABBA AAABB AA AAA ABBBB AAB-B AAABA BABAA BAABB A-B-- AAABB AABB A BAABA BAB-B BBBAB BBAAA BBABA BBABB BA-BB
WG996ABAAA BAAAA AABBA BBBBA ABAAB AAAAA AABAA ABABA AB AAB ABAAB ABAAB BABAA AAABB -ABBA B-AB- ABBAB -AAA A -ABAA AABAB AAAAB ABABA BBAAA AAABA BA-BA
X7GLOBAABBB ABAAA BBAAA BABBB ABABA ABBBB BABBB ABBAB BB AAB BBABA BBBA- BABBB ABBAB BBAAA AAABB ABABA BAAA B BAAAA AABBB BBBAA ABBAA BBBAA BABAA BAAAB
Xyl----- ----- ----- ----- ----- BAAAB -BBBA ABABA AB AA- A---- -B-BB BABBB ----B BAAAB BBABA BBBAB BBBB B ABA-B ABAAA AAB-A BBAB- BBBBB BBA-B BAAAA Mapped_with_probeXYL