Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Barley, GxH

[ Submit comment/correction ]

Map Data
Barley, GxH
Map
Hordeum-GxH-1H
[ Show all 7 ]
Species
Hordeum vulgare
Female Parent
Galleon (barley)
Male Parent
Haruna Nijo (barley)
Type
Genetic
Map Units
cM
URL
http://greengenes.cit.cornell.edu/WaiteQTL/GxH.htmlQTL study
Contact
Karakousis, Angelo
Langridge, Peter J.
Remarks
Mapping population was 120 doubled haploids.
Image
Galleon x Haruna nijo 1H map
[ Show all 7 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 282 ]
AaWBIBBB-- ---AB AAABB BAB-B BBBAB BAAAA -ABAB BBBBB BA A-B AABAA ABA-A ABBBB ABB-A AAABB ABBAB BBA-A ABAA A BBBBA BBABA AABAA ----- ----- ----- -----
ABC151BAB-- ---BA ABBB- ABABA BBBBA ABAAA BBABA ABBAA BB BBB BAABA ABAAB AABBB BAAAA AABAA ABBBB ABAB- ABAA B ABAAA BABAA BBABB ABAAB --BBB BBBBB BBAAA
ABC152(A)AAA-- ---AA AAAB- -AAAA BBAAB BAABA AAAAA ABAAA AA BAA BBAAA AABAB AAABA AAA-- ABBAB BBBAB B-BAA AA-B A AAAA- AAAAA AAAAB AAABB AAA-- A---A BABAA
ABC152(B)ABA-- ---BB BBBB- -AABA ABBBB ABBBB BBBBB BBB-B BB BBA BAAAA ABABB ABBBB AAB-- AAABA ABBBB B-BAA BB-A A ABBA- B-BBB BBBBB ABBAA ABA-- B---A BBBBA
ABC153ABA-- ----A BABAA BABAB BABAA ABB-B ABBAB ABBBB BB AB- BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABAAA BABAA BABAA BABB B BAAAB AABBB BBBAB -ABBA BBAB- AA-B- ABBBB
ABC156(A)BBBBB BBBBA BABBB BABBA BBBBB BABAA BAAAA BBBAA AA BBB BBB-B BBAAB BAAAB ABBBA BABBB BBBB- AABB- BBBB B AABBB BBBBB A-BBB BAA-B --B-B B-BB- ABBBB
ABC156(B)BBB-- ---BA AABBB BABAA BBBAB BAAAA AAAAA BABAA AA BAB BBA-B BBAAB BAAAA ABBAA BABBB BBBA- AABA- BBBB B AAABB BBAAA A-ABB BBA-B --A-A A-BA- BBAAA
ABC156(C)BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBB-A AABBB AAAAB ABAAA BABBA BBBB- BBBB- ABAB B BABAA ABBBB B-BAB ABA-B --B-A B-BB- AABBB
ABC156(D)AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABBAB BB AAA BAB-A ABBBB BBABA ABAAB BBAAB BBBA- BBAB- AAAB A BAABB ABBAA A-ABA AAB-A --A-B B-BB- ABAAA
ABC156(E)BBB-- ---AA ABBBA BBAAA BAAAA BAAAB AAAAB BBABA AB AAA AAA-B BBAAA AAAAA AAAAA AABBB BBBA- AAAA- BAAB A AABBA ABBAB A-BAB AAA-B --B-A A-AB- BBBAB
ABC162AAB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AAB-A ABABB BAABA AA AA- BBABB BBAAA AABAA AAB-A BBBBB ABBAB BAAAA BAAA A AAAA- AABAB BBBBA AAAAB ABBB- BB-B- BBAAB
ABC163AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBBBA ABBBB BBABB AB--B BBAAB BBBAB BBAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB AAAAA
ABC164BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AAB-A BBAB- BBAAB AA BB- BB--A -A--A -AAAB -BA-A BABBA BBBB- B-BBA A--B B BABA- AB-BB BABAB ABA-B ABB-- BA--- AABBB
ABC165ABA-- ---AA BABAA BABAB BABAA ABB-B ABBAB ABBBB BB AB- BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABAAA BABAA BABAA BABB B BAAAB AA-BB BBBAB -ABBA BBAB- AABB- ABBBB
ABC168BAB-- ---BA AAABA BAABB BAABB ABBAA BBABA BBAAB AA BBA BABAA AABBA BBBAB ABA-A BAA-A AB-BA ABAB- BBBA B BAAAA BBABB BBAAA ABAAB --BBA BAABB BBBBB
ABC171(A)BBA-- ----B AAAA- BBABA BAAAA BAAAB BABBA -BBBA BB BBB AABBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BB-AA BABA- -BBA B BABAA ABAAB BABA- -BBAB --A-A A--BB BABAA
ABC171(B)BBA-- ----B AAAB- BBABA BAAAA BABAB BABBA -BBBA BB BBB ABBBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BBBAA BABA- -BBA B BABAA ABAAB BABA- -BAAB --AAA ABABB BABAA
ABC171(C)BBA-- ----B AAAA- BBABA AAAAA BAAAB BABBB -BBBA BB BBB AABBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BB-AA BABA- ABBA B BABAB ABAAB BABA- -BBAB --AAA ABABB BABAA
ABC175AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB -ABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBBBA ABBBB BBABB ABB-B BBAAB BBBAB BBAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB ABAAA
ABC254AAB-- ---AA BB-BA BABBA -AABA BBAAB AABAA ABBBB BB -AA BABBA AABBA ABBBA BBB-A ABB-A ABB-B ABAA- ---A A BBAAB ----B ABBAA AABBB --BA- B--B- BB--B
ABC255AAA-- ---BA BBBB- AAABA ABBBB ABBBB BBBBB BBBAB BB BBA BAAAA ABABB BBBBB AAB-A AAABA ABBBB BABA- BBAA A ABBAB BBBBB BBBB- -BBAA --ABB BBBBA BBBBA
ABC305BBB-- ---AB AAABB AABBA BBAAB BBA-A BABBA BBBBB AA BA- AAABA ABA-B ABBBB ABB-- ABABA BBBAB B-BAA AB-B A BAAB- BBBBA ABBAA ABBAA BBAB- AB-A- ABBAB
ABC306B-B-- ---AB AAABB AABBA BBAAB BBABA BABBA BBBBB AA BAB AAABA -BABB ABBBB ABB-A ABABA BBBAB BBB-- -BBB A BA-BB BBBBA ABBA- -BBAA --ABB ABAAA ABBAB
ABC308BBB-- ---AA ABBBA BBBBB BAB-A ABAAB AABAA BBBBB BA BAB AABAA ABAAA ABBBB ABB-A AAABB ABBAB BBBA- ABAB A BBBBA BAABA AABAA AABAB --ABA BBBAB ABBAB
ABC309AAB-- ---AA BBBA- ABBAA BAAB- AA-BA ABABB BAABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AAB-A BBBBB ABBAB BAAAA BAAA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB ABBBA B-ABB -BAAB
ABC310AAB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA ABABB ABAAA ABBBB BA ABA ABABA ABBBB BBABB BBB-A ABBAA AABBB BBAB- BABA A BBAAB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
ABC321BAB-- ---AB AAABB AABBA BBAAB BBABA AABBA BBBBB BA BAB AAA-A ABABB ABBBB ABBAA ABABA BBBA- BBBA- -BAB A BAABB BBBBA A-BAA ABB-B --A-- A-AA- ABBAB
ABC455BBB-- ---BA BBBB- AAABA ABBBB BBBBB BABBB BBBBB BB BBA BBABB BBABB BBBBB BAB-A ABABA ABBBB BABA- BBBB A BBBAB BBBBB BBBBB ABBAA --ABB BBBBA BBBBA
ABC465A-A-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB ABBBB B-BBB BBBAB BB BBA BAAAA ABABB BBBBB AAB-A AAABA ABBBB BABA- BB-A A ABBAB BBBBB BBBBB ABBAA --ABB BBBBA BBBBA
ABC468AAB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AABAA ABABB BAABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AAB-A BBBBB A-BAB BAAAA BAAA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB AB-BA BBABB BBAAB
ABC483AAB-- ---AA AABBB BAB-B -ABA- B-BBB -AABB -BBBB AA B-- BBAAA A-B-B -BABB BBA-A BBABB BBBBA BBABB ABAA B ABBAA BABBB BABBB ABABB ABABB BAABB BABBB
ABG14(A)A-B-- ---AA BBBBB ABBAA BAABB AABAA AABBB BAABA AA AAA BBABB BAAAA AABAA AAA-B BBBBB ABBAB BAAA- BAAA A AAABB AABAB BBBBA -AAAB --BBA BBABB BBAAB
ABG14(B)ABB-- ---AB BBBBB BBBAB BAABB AABAA BBBBB BAABB AA AAA BBBBB BABBA BBBAA ABB-B BBBBB BBBAB BABA- BABB A BAABB ABBBB BBBBA BABBB --BBA BBABB BBAAB
ABG19ABB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB -ABAA A-ABB BAABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AA--A BBBBB ABBAB BAAA- BAAA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB --BBA B-ABB BBAAB
ABG3AAB-- ---AA BBBBA BABBA BAABA ABAAA AABAA BBABB BB BBA BABBA AABBA ABBBA BBB-A ABBBA ABBBB ABAA- BBAA B BBAAB BBBBB ABBAA AABAB --BBB BBABB BBBBB
ABG373BBA-- ---BA AABAB AABAA BBBAB BAABA BBBBA AABBA AA AB- BBA-A AAA-B -BAAB ABB-A AAABB BABAB A-ABA AA-A A BAAA- BAABA BBBBB AABBB BAB-- BA--- ABA-A
ABG390AAB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA ABABB ABAAA ABBBB BA ABA ABABA ABBBB BB-BB BBB-A ABBAA AABBB BBAB- BABA A BBAAB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
ABG391AAB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA ABABB AABAA ABBBB BA AAA ABABA ABBBB BBABA BBB-A ABBAA AABBB BBAB- BABA A BBAAB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
ABG397BBB-- ---AA ABB-A BBAAA BAAAA BAAA- AAAAB -BABA AB AAA AAABB -BAAA AAAAA AAA-- AAB-B BB-AA AAAA- BAAB A AABBA ABBAB ABBA- -AABB --BBA A-ABB BBBAB
ABG4BAB-- ---BA ABABA ABABA BBBAA BAAAB A-ABA ABBAA BB BBB BAABA ABAAB AABBB BAA-A AABAA ABBBB ABAB- ABAA B ABAAA BABAA BBABB ABAAB --BBB BBBBB BBAAA
ABG458AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB B-A-A BBBBB BB AAA BBA-A ABBBA BBABB BBB-B BBA-B BBBA- ABAB- -BAB A BAABB BBBAA A-ABA AABAA --A-- B-BB- AABAA
ABG460-A--- ----A AA-A- -AABA BBABA AAB-B ABABA AABBB BA ABA ABABA A---B BBAAB BBB-- ABBAB AABBB BBABA BABA A BBAAB BBAA- ABBAA AABAB AABAB BAAAA AABBB
ABG461BBA-- ---AB AAABB AABBB BBBAB BBABA AABBA BBBBB BA BAB AAABA ABAAB ABBBB ABBBA AAABB ABBAB BBBA- BABA B AABB- ABA-A ABBA- -ABAA --A-- A-AAA ABBAB
ABG463AAB-- ---AA AABBB BABBB AABAB BBBAB BAABB BBABB AA BBA BBAAA AABAB ABABB BBA-A BBABB BBBBA BBAB- ABAA B ABBAA BABBB BABBB -BABB --ABB BAABA BABBB
abg471BBB-- ---AB ABBBB BBBBA BBAAA BABAB BBBAA ABBBA BB BBB ABABB BABAA AAAAB AAABB ABAAA BBBAA BAAB- AABB B BAABA ABAAB BAAAA ABAAB --AAA ABBBB BABAA
ABG472BBB-- ---AB BAAAA ABBBB BAAAA BAABB BABBB -ABAA BB AAB BABBB BBBBA BBBBB ABB-A AAAAB ABBAB AAAA- AAAA A AAAAB AABBA BAABB AAAAA --BBB BABBB ABBBB
ABG497(A)AAB-- ---BA AAB-- -AABB BABBA AABAB B-ABA -BAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBB-- BBBB- AB-B B B--AA AABBB B-BA- ABABB --ABB B--BA AA--B
ABG497(B)BAA-- ---BA ABAAB BBBBB BBBAB BA-AA ABAAA ABBAB BB AAA BABBA ABBBB BB-BA AAB-B BBAA- -B-AB BBAB- A-B- A AA-AA ---AA AAAA- -AA-A ----- ---AA AA-AA
ABG498BBB-- ---BA BAABA ABBAB BAABA BAAAA BABBB -AABA BB AAB BAABB BBABA AABAB BBAAA AABAB ABBAB AAAA- AAAB A AAAAA AABBB BBABB AAAAA --AAA AAABB AABAB
ABG5BBB-- ---AA BBBAA ABBAA BAAAB BABAB AAAAB BAABA AB AAA AAABB BBAAA AABAA AAABA BBBBB ABBAB BAAA- BAAB A AAAAB ABBAB BBBAA AAAAB --BBA BBABB BBBAB
ABG54BBB-- ---BA AAABA ABBAB BAABA BAAAA BABBB BAABA BB AAB BAA-B BBABA AABAB BBA-A AABAB ABBA- AAAA- AAAB A AAAAA AABBB BBABB AAA-A --A-- A-AB- AABAB
ABG55BAA-- ---BA AABAB AABAA BBBAB -AABA B-BBA AABBA AA ABB BBAAA AAABB BBAAB ABB-A AAABB BABAB AAAB- AAAA A BAAAB BAABA BB-B- AABBB --BBB BAABA ABAAA
ABG57AAB-- ---AA AABA- BAABA BBABA AABBB A-ABA AABBB BA ABA ABABA ABBBB BBAAB BB--A ABBAB AA-BB BBAB- -A-A A BBAAB BBAAB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AA-BB
ABG59BBB-- ---B- BBBAB BABAA BBB-B -A--- BAABA BABBA AB BAB BB--B BBBAB BA--B ABBBA BABBB BBB-A BAAB- BBB- B BB-BB BBBAA BAAB- -BBBB --AB- ABBBB BBBBB
ABG62BBA-- ---AB ABBBB BBABB BAAAA -BABA B-BAB BBBBB AB BBB BAAAB BAABB AAABA ABB-B AABAA BABAB BBBA- BA-A - BBBAB BABAA BA-A- -BAAB --BAA B-AAB BABAB
ABG652(A)BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB BBBBB B-BBB BBBBB BB BBA BBA-B BBABB BBBBB BAB-A ABABA ABBB- BABA- -BBB A BBBAB BBBBB B-BBB ABB-A --A-- B-BB- BBBBA
ABG652(B)BAB-- ---AB AAA-B BABBB BBBAB BBABA AABBA BBBBB BA BAB AAA-A ABAAB ABBBB ABB-A AAABB ABBA- BBBA- ABAB A AABBA BBABA A-BAA AAB-B --A-- A-BA- ABBAB
ABG654BBA-- ----A ABBAB BAABB BAAAA ABABA BAB-A BBBBB B- BBB BAA-B BABBA BAABA ABB-B AAAAB BBBA- ABBA- -BAB A BBBAB BABAA A-ABA ABB-B --B-- BAAB- BABA-
ABG701BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB ABBBB B-BBB BBBAB BB BBA BAABB BBABB BBBBB AAB-A ABABA ABBBB BABA- BBAB A ABBAB BBBBB BBBBB -BBAA ----- B--BB BBB-A
ABG702(A)AAA-- ---BA AABBB AAAAA BBAAB BAABA BAABA -BBAA AA BBB BBAAA AABAA ABBAB AAB-A AAAAB BABAB AAAA- AAAA A BAAAA BAABA BABA- -ABBB --BAB BAAAA AAAAA
ABG702(B)AAB-- ---AA BBAAA BABBA BAABB ABAAA AABAA -BABB BB BBA BABBA AABBA ABBBA BBB-A BBBBA ABBBB ABAA- BBAA B BBAAB BBBBB ABBA- -BBAB --BBB BBABB BBBBB
ABG705AAB-- ---BA AABB- BAABB BABBA AABAB B-ABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBB BBBBA BBBB- ABAB B ABBAA AABBB BABBB ABABB --ABB BAABA AABBB
ABG707(A)BBB-- ---AB AABBA AAAAB BAAAA -AAAB A-BAA BBABA AB AAA AAABB BBAAA AAABA ABA-B AAB-A BABAA ABAA- BABB A AABBA ABBBB AAAAB ABABB --BAA A-BBB BBBAA
ABG707(B)AAB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA -BBBB A-AAA ABBBB BA ABA ABABA ABBBB BBABB BB--A ABBAA AABBB BBAB- BABA A BBAAB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
ABG708AAB-- ---BA AABBB BAABB BABBA AABAB BAABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA BBBB- ABA- B AB-AA -ABBB BA-B- -BABB --ABB BAABA AABBB
ABG712AAB-- ---AA BBBBB BABBA BAABA ABAAB AABAA ABBBB BB AAA BABBA AABBB ABBBA BBB-A ABBBA AABBB ABAA- BBBA A BBAAB BBBBB ABBAA -ABBB --BBB BBBAB BABBB
Aga7BAA-- ---BA AABAB AAAAA BBBAB BAABA B-BBA AABBA AA ABB BBAAA AAABB BBAAB ABB-A AAABB BABAB AAAB- AAAA A BAAAB BAABA BBBAB AABBB ---BB BAABA ABAAA
AMYIBAA-- ---BA ABA-B BBBBB BBBAB BABAB A-AAA ABBAB BB AAA BABBA ABBBB BBABA AA--B BBAAB BBB-B BBAB- AAAB A -AABB ABBAA AAABA AABAA --ABB BABBB ABAAA Mapped_with_probeAMYI
AWBMA1BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBA AABAA -BABA BBAAB AA BBA BBBAA A-BBB AAAAB ABA-A BABBA B-B-A BBB-- A-AB B BABAA A--BB BA-AB ABABB A-ABB BABBB AABBB
AWBMA11BBA-- ---BA BAABB AAABA BBBBB BBA-A BABBA ABBBB AA BB- AA--A -B--B -BBBB -AB-A ABBBA BBBAB ABBAA ABBB A BAAB- BB-BA BBBAA ABB-A BBA-- BB--- BBBAB
AWBMA12AAB-- ---AA AABBB BABBB AABB- BABAB BAABA BBA-B AA BB- BBA-A AA-AB AAABB BBA-A BBBBB BBBBA BBABB ABAA B ABBAA BA-BB BABBB AB--B A-A-B B--B- -BBBB
AWBMA13(A)--A-- ---BA AB-BB BBBAB BBB-B BAAAA AABAB ABABB -A BAA BABBA AABBB BBAB- AAB-B BBAAB BBBAA BBA-B AAAB A -AAB- ABBAA AA-BA AABAA -AABB B--B- BBAAA
AWBMA13(B)ABB-- --AAA BBABA BABBA BAABB BBAAA AABAA BBABB -B BBA BABBA AABBA ABBBA BBB-A BBBBA A-BBB ABAAB BBAA B BBAAB BBBBB ABBAA AABAB BBBBB BB-B- BBBBB
AWBMA15BAB-- ---AB ABBBB -ABBB BBBAA BAA-B BBAAA ABBAA AB BA- ABABB BABAA AABAB AAB-B ABAAA AB-AA BBABA AABB B BAAB- ABAAA BAAAA AB-AB B-BAB A--BB --BAA
AWBMA16BAB-- ---AB AB-BB -ABBB --BA- BAA-B BBAAA ABBAA A- BA- ABA-B BA-AA AABAB AAB-B ABAAA AB-AA BBABA AABB B BAAB- ABAAA BAAAA AB-AB B-BAB A--B- -BBAA
AWBMA17ABA-- ---AA AABAA ABBAA BABAA AABAB ABBAB ABBBB BB AB- ABA-A ABB-A -ABBA ABA-B BBBAA BABAA B-BAA BAAA B BAAA- AAABB BBAAB ABB-A BBA-- B--B- ABBAB
AWBMA20BBA-- ---BA ABBBA BBBAB BBBBB BAAAA AAAAB BAABB BA BBA BABBB BABBA BBBBB BAB-A ABABB BBBBA B-ABB AB-B B ABAA- A-BAA ABBAA AAB-B AAB-- BA--- BBA-B
AWBMA23AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BABAB BBAAB -AAAA BBBBB BB AAA BBABA AB-BA BBABB BBB-- BBAAB B-BAB A-AB- AB-B A -BAB- B-BAA AA-BA AA-AA B---- B---B BABAA
AWBMA26ABB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB ABBBB BBBBB BBBAB BB BBA BAABB BB-BB BBB-B AAB-A ABA-A A-BBB B-BA- BB-B A -BBA- B-BBB BB-BB AB--A A---B B---- BBBBA
AWBMA27--A-- ---AA AA--- -ABAA -AAA- BAAAA ABABA AAABA -B BAA BBAAA AABAA AAAB- AAA-A AABAB BBBAB BABBA BAB- B -AAA- A-ABA AA-AA AAABB AAABA AB-A- BBAAA
AWBMA28BAB-- ---A- AA-BA AAAAB BAAAA BAAAB -ABAA BBABA -B AAA AAABB BB-AA AAAB- ABA-B AABAB BABAA ABAAB BA-B A -ABB- ABBBB AA-AB ABABB AA--A A--BB BBBAA
AWBMA31BAB-- ---BA AA-BB BAABA BABBA AABAA BABAB BAABA AB BAB BBAAA ABBBA AAAB- ABA-A BABBA BBBBA BBBBA ABAB B BABAA AABBB BA-AB ABABB ABABB BABBB AABB-
AWBMA32-AB-- ---BA AA-BB BAABA BABBA AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA A-BBB AAAA- ABA-A BABBA BBBBA BBBB- A-AB B BABAA AABBB BABAB ABABB ABABB BABBB AABBB
AWBMA33B-B-- ---BA AA-BB BAABA BABBA AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA BBBBA ABAB B BABAA AABBB BABAB ABABB ABABB BABBB AABBB
AWBMA35BBB-- ---BA BBBAB BABAA BBBAB BAA-A AAABA BABBA AB BAB BBAAB BBB-B BAAAB ABB-A BABBB BBBAB BABBB B-BB B BBABB BB-AA BAABA ABBBB AAABA ABBBB BBBAB
AWBMA36BBA-- ---AB ABBBB BBABB BAAAA ABABA BBBAB BBB-B AB BBB BAAAB BAABB AAABA ABB-B AABAA BABAB B-BAB BAAA A B-BA- BABAA AAABA AB--B B--BA BB-B- B-BAB
AWBMA4B-A-- ---BA AA--B -AAAA -BAAB BAABA BAABA BBBBA -A ABB BBAAA AA-AB BBBAB ABB-A AAAAB BABAB AAABA AAAA A -AAA- B-ABA BB-AB AABBB AABAB BA-B- AA-AA
AWBMA5--B-- ----A BB--- -ABAA BBBAB BAAA- AAABA BABBA -B BAB BBAAB BBBAB BAAA- ABB-A BABBB BBBAB BABBB BBBB B BBAB- BBBAA BAABA ABBBB AAABA AB-B- BBBAB
AWBMA78----- ----- ---BB BABAB BABAA ABBBB ABBB- BBBBB -B ABB BBABB BB-BA AABBA ABB-B AABBA -A-AA ----A BABB B -AAA- A-BBB BB-AB AABBA BBABB A--B- -BBAA
AWBMA9BBA-- ---BA BAABB AAABA BBBBB BBA-A BABBA ABBBB AA BB- AA--A -B--B -BBBB -AB-A ABBB- -BBAB ABBAA A-BB A BAAB- BB-BA BBBAA ABB-A BBA-- BB--- BBBAB
AWRM1A-A-- ---AA AAB-B AABAA AAAAA BAAAB ABAAA AAABA AB BAA BBABA AABBA AAAB- AAA-A AAB-B --BAB B-BBA BABB B -BBB- A--BA AA-AA AAABB AAABA AB-A- BBAAA
AWWM1(A)BA--- ---AB AA-AB BBAB- -AA-A AAAAB BABBB -BBAA -B BBB BABBB BABA- AAABB BAA-B ABBAB BABAA BABA- ABBA A BABAB ---AB BAB-A ABB-A BB-AA ABABB BABAB
AWWM1(B)AA--- ---AA AA-AB BAABA -AA-A AAAAB -AABA -BAAA AA BBA BAAAA AABAB AAABB AAA-A ABBAB BABAA BABA- ABAA A AABAA AAABB BABBB ABA-A AB-BB BAABA BABAB
AWWM1(C)BAA-- ---A- AAAAB BBABA AAA-A AAAAB -ABBB ABB-A -B BB- BABBB BA-AA AAA-- BAA-B ABBAB BABAA BABAA ABBA A -ABAB AAAAB BABAA A--AA A--AA ABA-B BABA-
AWWM3BAB-- ---AB ABBBB BAB-B BBBA- B-ABB B-AAA ABAAA AB B-B ABABB B-BAA AABAB AAB-B ABAAA ABB-A BBABA AABB B -AAB- A-AAA BA-AA ABAAB BABAB ABBB- BAB-B
BCD1BAA-- ---BA ABABB BBBAB BBBAB BAA-A AABAB BBABB BA BA- BABBA AABBB BBABA BAB-A ABABB BBBBA BBABB AAAB B ABABA AABAA ABAAA AABAA AABB- BA-A- BBAAA
BCD102AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABBAB BB AAA BBABA ABBBA BBBBB ABB-B BBAAB BBBBB ABAB- ABAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB AAAAA
BCD1072BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA B-ABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AA-AB ABA-A BABBA BBBBA BBBB- ABAB B BABAA ABBBB BABA- -BABB --BBB BABBB AABBB
BCD1130BA--- ---B- BA-BA ABBAB BAABA BAAAA -ABBB AAA-A -B AAB BAAAB B-ABA AABA- BBA-A AABAB A-BAB AAAAB A-AB A AAAA- AA-BB BBABB -AAAA BA-AA AAAAB AABA-
BCD135-BB-- ---BA BB-AB BABAA BBBAB BAAAA -AABA BABBA -B BAB BBAAB BBBAB BAAA- ABB-A BABBB BBBAB BAABB BB-A B -BAB- BBBAA BA-BA ABBBB AA-BA ABBBB BBBBB
BCD1434BBB-- ---BA BBBAB BABAA BBBAB BAAAA BABBA BABBA AA BAB BBAAB BBBAB BABAB ABB-A BABBB BBBAA BAABB BBBA B -BAB- BBBAA BA-BA ABBBB AAABA AB-B- BABBB
bcd147BAB-- ---BB ABAAB AABBB B-BBB BBAAA BBABA ABBAA BB BBB BAABA ABA-B AABBB BAA-A AABAA ABBBB ABABB A-AA B ABAAA BABAA AAA-A ABBBA ABABA BBBAA BAA-B
BCD15BAB-- ---AB BAAAA -BBBB BAAAA BAA-B BABBB BABBA BB AA- BAB-B -BB-A -BBBB ABB-A AAAAB ABBAB A-AAB AA-A A AAAA- A-BBA BB-BB AAAAA BAB-- BA-B- AAB-B
BCD175BAB-- ---AB AABBA -AAAB BAAAA BAA-B -ABAB BBABA -B AAA AAABB BBAAA AAABA ABA-B AABBB B-BAA A-AB- -B-B A -ABB- ABBBB ABAAB ABA-B AAB-- -B--- BBB-A
BCD205BAB-- ----B AABBA -AAAB BAAA- -AA-B AABAB BBAB- AB AA- AAABB BBAAA AAABA -BA-B AABAB BABAA ABABB BAAB A AABBA ABBBB ABAAB AB-BB A-B-A AB-BB BBBAA
BCD207ABA-- ---AA AABAB AABAA BAAAA BAAAA ABAAA AAABA AB BA- BBA-A AAB-A -AABA AAA-A AABAB BBBAB A-BB- B--B B AAAA- A-ABA AA-AA AAABB AAAA- -B-A- BBA-A
BCD21(A)BBA-- ---B- BBBBB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABBAB -B AAA BBABA AB-BA BBABB ABB-B BBAAB BBBAB ABABA ABAB A BAAB- ABBAA ABBBA AABAA BAABB BA-B- AAAAA
BCD21(B)BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AA-BB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA ABBBA ABAB B BABAA ABBBB BABAB ABABB ABBBB BA-B- AABBB
BCD22BBB-- ---BA AABAB AABAA B-AAB BAA-A ABABA BAABA AB BA- BB--A -B--A -AAAA -AA-A AABAB BBBA- B-BBA B--B B AAAB- AB-AA A-AAA AAA-B AAA-- AB--- BBA-A
BCD221(A)BAA-- ---BA ABABB BBBAB BBBAB BAA-A AABAB BBABB BA BA- BA--A -A--B -BABA -AB-B BBABB BBBBB B-ABB AB-B B ABAB- AB-AA ABAAA AAB-A AAB-- BA--- BBAAA
BCD221(B)ABBBB BBBAA BBBBB BAABA BAABA ABA-B AABAA AABBB BB BAA -BA-- A-A-- B-BBA -BB-A ABBBA AABBB A-ABB BB-A A BBAB- BBBBB ABBBA AAAB- BBBB- -BB-- -AABB
BCD263--B-- ---AB AAB-B AABAB ABBBA ABAAA BBA-A ABBAA -B BBB BAABA ABAAB AABBB BAA-A AABAA ABBBB ABAB- A-AA B ABAAA BABAA BBABB ABAAB AA-BB BBBBB BBAAA
BCD265----- ---AB BAAAA AAABB BABAA AAA-B AAABA BBBAA AB AA- BA--B -BB-A -ABBA AAB-B BAAAB BBBBB A-ABB A--A B AAAB- A-BBA BABBB AAA-A AAB-- BA--- BBA-B
BCD266ABA-- ---AA BABAB BABAB BABAA ABBBB -BBAA BBBBB BB ABB BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABABA BABAA BABAA BA-B B -AAA- AABBB BB-AB AABBA B---- AA-BB ABBAB
BCD269B---- ---B- AB-AB BBBAB BBBAB BABAB -ABAB ABA-B BA BAA BABBA AABBB BBAB- AAB-B BBAAB BBBAB BBABB A--B A BAABB ABBAA AAABA AABAA BA-BB BAABA ABAAA
BCD276B-B-- ---B- AA-BB BAAB- BABBB AABAA -BABA BBA-B -A BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA B-BBA BBBBA ABAB B BABAA ABBBB BABAB ABABB AB-BB BABBB AABBB
BCD298AAB-- ---AA ABBAB BAABA BAABA ABABB AABAA ABBBB BA AAA ABABA ABBBB BBABA BBB-A ABBAA AABBB BBAB- BABA A BBABB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
BCD304AAA-- ---BA AABBB AAAAA BBAAB BAABA BAAAA BBBAA AA BAB BBAAA AABAA ABBAB AAB-A AAAAB BABAB AABAA AAAA A BAAAA AAAAA AABAB AABBB AABAB BAAAA AAAAA
BCD310AAA-- ---BA AABBB AAAAA BBAAB BAA-A BAAAA BBBAA AA BAB BBAAA AA-AA ABBAB AABA- AAAAB BABAB AABAA AA-A A -AAA- AAAAA AABAB AAB-B AAB-- BAA-- AAAAA
BCD339(A)BAB-- ---AA BBBAA ABBAA BAABB BAB-B -AAAB BAABA AA AAA BAABB BBAAA AABAA AAA-A BBBBB ABBAB BAAAA BA-B A -AAA- ABBAB BBBAA AAA-B ABB-- BB--- BBAAB
BCD339(B)ABA-- ----A AABAA BBBAA BABAA ABB-B -BBAB ABBBB BB ABA ABABA AA-AA AABBA BBA-B ABAAB BABAA BABAA BA-A B AAAA- AAABB BBAAB ABBAA BBA-- BAB-- ABBBB
BCD339(C)ABBAA AAAAA ABBAB BAABA BBABA ABBBA BAAAA BBBBA AB AAB ABAAB ABBBB BABBB BBAAA BBAAA ABBBB BABBB ABAA A BAABB BBABB ABBAA AABBB AABB- BAA-- AABBB
BCD340(A)BBA-- ---BA AAB-B AABAA -BBAB BAABA BBBBA AABBA AA -BB BBAAA AA-BB BBAA- ABB-A AAABB BABAB AAABA AAAA A -AAA- BAABA BB-BB AABBB BABBB BA-B- ABAAA
BCD340(B)AAA-- ---B- BBBAB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABBAB -B AAA BBABA AB-BA BBAB- ABB-B BBAAB BBBAB ABABA ABAB A -AAB- ABBAA AB-BA AABAA BAABB BA-B- AAAAA
BCD342BBA-- ---AB ABBB- BBABB BAAAA ABABA BBBAB BBBBB AB BBB BAAAB BAABA AAABA ABB-B AABAA BBBAB ABBA- BAAB A BBBAB BABAA AAABA ABAAB --BAA BAABB BABAB
BCD351(A)BAB-- ---AA BAAAA AAAAA AABAA AAA-B AAABA BBBAA AB AA- BAABB BBAAA BABBA AAB-A ABAAA ABBBB AAAAA AAAA A AAAA- BABBA BAABB AAAAA AAAB- AA-B- BBABA
BCD351(B)BAB-- ---AB BAAAA AAAAB BABAA AAA-B AAABA BBBAA AB AA- BBBBB BBBAA BABBA AAB-B BBAAB BBBBB AAABB AAAA B AAAB- BABBA BAABB AAAAA AABB- AA-B- BBABB
BCD351(C)BBA-- ---BA AABAB AABAA BBBAB BAA-A BBBBA AABBA AA AB- BBAAA AAABB BBAAB ABB-A AAABB BABAB AAABA AAAA A BAAA- BAABA BBBBB AABBB BABB- BA-B- ABAAA
BCD351(D)ABA-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB ABB-B BBBBB BBBAB BB BB- BAAAA ABABB BBBBB AAB-A AAABA ABBBB BABAA BBAA A ABBA- BBBBB BBBBB ABBAA ABAB- BB-B- BBBBA
BCD372BBB-- ---BA AABAB AABAA BAAAB BAA-A ABAB- BAABA AB BA- BB--A -B--A -AAAA -AA-A AABAB BBBA- B-BBA B--B B AAAB- ABAAA AAAAA AAA-B AAA-- AB--- BBAAA
BCD386AB--- ---AA BBBA- ABBAA BAABB AABAA ABBBB -AABA -A AAA BAABB BAAAA AABAA AAA-A BBBBB ABBAB BAAA- BAAA A AAAAB AABAB BBBBA -AAAB --BBA BBABB BBAAB
BCD402BBB-- ---BA BABAB -ABAA BBBAB BAA-A AAABA BABBA AB BA- BB--B -BB-B -AAAA ABB-A BABBB BBBAB BABBB B-BB B AAAB- BBAAA BAABA ABABB AAA-- AB-A- BBA-B
BCD410ABA-- ---AA AABAA BBBAA BABAA ABBAB -BBAB ABBBB -B ABA ABABA AA-BA AABBA BBA-B ABAAA BABAA BABAA BA-A B BAAA- AAABB BB-AB ABBBA BB-BB BABBB ABBBB
BCD442AAA-- ---AA AABBB AAABA BBAAB BAABA BAAAA BBBAA AA BA- BBAAA AABAA AABAB AAB-A AAAAB BBBAB AABAA AAAA A BAAAA AAAAA AABAB AABBB AABA- BA-A- AABAA
BCD453(A)ABB-- ---AB BABBB BAAAB BABBB ABABB ABBAA BBBBB BB BBB BBA-B BBBBA AABBA ABB-B AABBA BABA- BABA- BABB B BBAAB BABBB BBBAB AABBA --A-B A-BB- ABBAA
BCD453(B)BBA-- ---AB BAAAA ABABB BAAAA BAABB A-BBA BBBAA BB AAB BAB-B BBBBA BBBBB ABB-A AAAAB ABBA- ABAB- -AAA A AAAAB AABBA BAABB AAA-A --B-- B-BB- ABBBB
BCD453(C)AAA-- ---AA AABAB AABAA BAAAA BAAAA A-A-A AAABA AB BAA BBA-A AABBA AAABA AAB-A AABAB BBBA- BABB- BABB B AAAAB ABABA A-AAA AAA-B --A-- A-AA- BBAAA
BCD453(D)BAA-- ---BA ABABB BBBAB BBBAB BAAAA A-BAB ABABB BA BAA BAB-A AABBB BBABA AA--B BBAAB BBBA- BBAB- AAAB A AAABB ABBAA A-ABA AAB-A --A-- B-AB- ABAAA
BCD508AAB-- ---BA ABABA BAABB BAABB ABB-A BABBA BBAAB AA BB- BAB-A -AB-A -BBAA ABB-A BABBA ABBBA A-AB- BB-A B BAAA- B-ABB AB-AA AB--B BBB-- -A-B- BBB-B
BCD512BAB-- ---BA BBBBA ABABA BBBBA BAAAB BBBBA BBBAA BB BBB BAABA ABAAB AABBB BAA-A BABBA ABBBB ABAB- ABAA B ABAAA BABAA ABABB -AAA- --B-- ABBBB AB-BA
BCD589BBB-- ---AB ABBBB BABBB BBBAA -AABB BBAAA ABBAA AB BBB ABABB BABAA AABAB AA--B ABAAA ABBAA BBAB- AABB B -A-BA ABAAA BAAAA ABAAB --BAB ABBBB BABAB
BCD758AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB -ABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBBBA ABBBB BBABB ABB-B BBAAB BBBAB ABAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB AAAAA
BCD808BAB-- ---AB BA-AA AAABB BABAA AAABB -AABA BBBAA -B AAB BABBB BBBBA BABBA AAB-B BAAAB BBBBB ABABB AA-A B -ABB- AABBA BA-BB AAAAA A--BB B-BBB BB-BB
BG123B-B-- ----- -ABBB AAABA -ABBB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AA-BB AAA-B ABA-A BABBA BBBBA ABBBA AB-B B -ABA- ABBBB BA-AB ABA-- -B-B- BB--- AA-BB
Bmy2ABB-- ---AA B-BAB ABBAA BAABB AABAA A-ABB BAABA AA AAA BBA-B BBAAA AABAA AAB-A BBBBB ABBA- BAAA- -AAA A AAAAB AABAB B-BBA AAAAB --B-A B-AB- BBAAB Mapped_with_probeBMY2
BMYIBAA-- ---BA AAABA ABBAB BABBA BAAAA B-A-B AAAAA BB AAA BAA-A ABAAA AABAB ABA-B AABAA AABA- -AAA- -AAB A AAABA AABBB BBABB AAA-A --A-- A-AA- AAAAA Mapped_with_probeBMYI
cdo105BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB BBBBB -ABBB BBBBB -B BBA ABABB BBABB BBBBB BAB-A ABABA ABBBB BABAA BBBB A BBBA- BBBBA BB-BB ABBAA BB-BB BBBBA BBBBA
CDO1335(A)AAB-- ---AA AABBB BAABB BABBA AABAB -AABA BBAAB -A BB- BBBAA AABBB AAABB ABA-A BABBB BBBBA BBBBB AB-B B -BBA- BA-BB BABBB ABABB ABA-- BA-BA BABBB
CDO1335(B)ABB-- ---AB BABBB BAAAB BABBB ABABB -BBBB BBABB -B BA- BBAAB BBBBA AABAA ABB-B AABBB BABAA AABAA -A-B B -BAB- BA-BB BBBBA AAB-A BBA-- A---- ABBAA
CDO1335(C)BBB-- ---BB BBABA B-BBB B-ABB BBABA -ABB- BB-BB -B BBB BAB-B BB-BA -BB-- -B--- BBBBB ABBBB ABABB BB-A B -BAB- BB-BB ABBBA BBBAB BBBBB BB-BB BBBBB
CDO1396AAA-- ----- ----- ----- -ABBB B-ABA AAAAA ABABA AA BAA BBA-A AABBB AAABA AAABA ABBAB BBB-- BABA- -ABB A AAAAB AAAAA AAAA- -AA-- --A-- A--A- -A---
CDO1406BBB-- ---AB BAA-A ABBBB BAAAA BAAAB B-BBB -A-BA -B -AB BABBB -BBBA AA-BB BBA-A AABAB A-BAB AAAA- AAA- A AAAAA AABBA BBAB- -AAAA --BA- B-BBB AABAB
CDO358BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB -BBBB BABBB BBBBB BB BBA BBABB BBABB BBBBB BAB-A ABABA ABBBB BABA- BBBB A BBBAB BBBBB BBBBB ABBAA --ABB BBBBA BBBBA
CDO36ABA-- ---AA AABAA -BBAA BABAA ABB-B ABBAB ABBBB BB AB- ABB-A BBB-A -ABBA BBA-B ABAAA BABAA BABAA BA-A B BAAA- AA-BB BBAAB ABBBA BBAB- -A-B- ABB-B
CDO366AAB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AABAA -BBBB BAABA -A AAA BBABB BA-AA AAB-A AAB-B BBBBB ABBAB BAAAA BA-A A AAAB- AABAB BB-BA -AAAB AA-BA BBABB BBAAB
CDO370AAB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AAB-A ABABB BAABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AAB-A BBBBB ABBAB BAAAA BAAA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB ABBBA B--BB BBAAB
CDO373ABB-- ---AB BABBB BABAB BABBB ABABB ABBAA BBBBB BB BBB BBAAB BB-BA AABBA ABB-B AABBA BABAA BABAA BABB B BBAA- BABBB BBBAB AABBA BBABB AB-B- ABBAA
CDO393BBABB BAAAB AABBA ABAAB BABAA AABAA ABBAA BAABA AB BBB AABAB AAABB AABAB BAABA AAAAB BBBBA BBBBB BBBB A BBBBB BBABA BBAAB ABAAB AAAAB BBBBB ABAAA
cdo400-BA-- ---BA AABAB -AAAA BBBAB BAABA BBBBA AAB-A AA ABB BBAAA AAABB BBAAB ABB-A AAABB BABAB A-ABA AA-A A -AAA- B-ABA BB-AB AABBB -ABB- B--B- ABAAA
CDO419(A)AAB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA ABABB AABAA ABBBB BA AAA ABABA ABBBB BBABA BBB-A ABBAA AABBB BBAB- BABA A BBABB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
CDO419(B)AAA-- ---AA AAABB A-BAA BBAAB BAABA AAAAA ABABA AA BAA BBAAA AABBB AAABA AAA-A ABBAB BBBAB BABA- AABB A AAAAB AAAAA AAAA- -AAB- --AAA AAAAA BABAA
cdo460AAB-- ---AA ABBBB BAABA BBABA AABBB ABABA AABBB BA ABA ABA-A ABBBB BBAAB BBA-A ABBAB AABB- BBAB- BABA A BBAAB BBAAB A-BAA AABBB --B-- B-AA- AABBB
CDO474AAB-- ---AA BBABB ABBAA BAABB AABAA ABBBB BAA-A AA BAA BBABB BAAAA AABAA AAB-B BABBB ABBAB BAAAA BAAA A AAABB AABAB BBBBA AAAAB AA-BA BBABB BBAA-
CDO504AAB-- ---AA BBBB- BABBA BAABA ABAAB AABAA ABBBB BB BAA BABBA AABBA ABBBA BBB-A ABBBA ABBBB ABAA- BBBA A BBAAB BBBBB ABBAA AABBB --BBB BBBBB BBBBB
CDO57BBB-- ---AB AAB-A AAAAB BAAAA BAAAB AABAB BBABA AB AAA AAABB BBAAA AAABA ABA-B AABAB BABAA ABAB- BAAB A AABBA ABBBB ABAAB ABA-B --BAA ABBBB BBBAA
CDO580(A)ABA-- ---AA AABAB AABAA BAAAA BAAAA ABAAA AAABA AB BA- BBAAA AABBA AAABA AAA-A AABAB BBBAB BABBA BABB B AAAAB ABABA AAAAA AA-BB A-ABA AB-AA BBAAA
CDO580(B)BAA-- ---BA ABAAB BBBBB BBBAB BAB-B AAAAA ABBAB BB AAA BAB-A ABBBB BBABA AAB-B BBAAB BBB-B BBAB- AAAB A BAAB- ABBAA AAABA AA--A B--BB B--BA --AAA
CDO595BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB BBB-B BABBB BBBBB BB BB- BBABB BBABB BBBBB BAB-A ABABA ABBBB BABAA BBBB A BBBA- BBBBB BBBBB ABBAA BBAB- BB-B- BBBBA
CDO63--B-- ---BA BA-BA ABBAB BAABA BAAAA -AB-B AAABA BB AAB BAAAB B-ABA AABAB BBA-A AABAB ABBAB AAAA- A--B A AAAAA AAB-B BBBA- -AAAA A-A-- -A-A- AABAB
CDO665(A)A-B-- ---AA AAB-- BAABB BABBA AABAB -AABA BBAAB AA BBA BBBAA AA-BB AAA-B ABA-A BABBB BBBBA BBBBB AB-B B -BBA- B-BBB BA-BB ABABB A--BB BA--- BA-BB
CDO665(B)A---- ---A- -ABBB BAAAB BABBB ABABB -BBBB BBABB -B BAB BBAAB BB-BA AAB-A AB--B AABBB BABAA AABAA BA-B B -BAB- B-BBB BB-BA AABBA BB-B- AB--- AB-AA
CDO673BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB B-B-B BABBB BBBBB BB BB- ABA-B -BA-B -BBBB BAB-A ABABA BBBBB BABAA BBBB A BBBA- BBBBA BBBBB ABBAA BBAB- BB-B- BBBBA
CDO676AAA-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB -BBBB B-BBB BBBAB BB BBA BAABA ABABB BBBBB AAB-A ABABA ABBBB BABA- BBAA A ABBAB BBBBB BBBB- -BBAA --ABB BBBBA BBBBA
CDO678ABB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA ABABB ABAAA ABBBB AA ABA ABABA ABBBB BBABB BBB-A ABBAA ABBBB BBABB BABA A BBAAB BBABB ABBAA AABAB AAAAB BAAAA AABBB
CDO680ABB-- ---AA BABBB BABAB BABAA ABBBB ABBAA BBBBB -B ABB BBABB BB-BA AABB- ABB-B AABBA BABAA BABAA BABB B BAAA- AABBB BBBAB AABBA BBABB AB-B- ABBAA
cdo718BBB-- ---AA ABABB BABBA BBBAA BAABB A-AAA ABBAA AB BBB BBABB BABAA AA-BB AAA-A AAAAA ABBAB BBAB- AABB B BAABA BBAAA BAAAA ABAAB --BAB B-BBB BABAB
CDO749B-B-- ---BA AABBB BAABA BABBA AABAB BBABA -B-AB -A BBA BBBAA -ABBB -AAAB ABA-A BABBA BB-BA BBBB- ABAB B BA-AA AABBB BABA- -BABB --ABB B-BBB AABBB
cdo772AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABBAB BB AAA BBABA ABBBA BBABB AB--B BBAAB BBBAB ABAB- ABAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB AAAAA
CDO98AAA-- ---AA AAB-B AABAA BAAAA BAAAA A-AAA AAABA AB BAA BBAAA AABBA AAABA AAAAA AABAB BBB-B AABB- BABB B AAAAB ABABA AAAAA AAABB --ABA ABAAA BBAAA
CDO989BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA BBABA BBAAB AA BB- BBBAA AABBB AAAAB ABAAA BABBA BBBBA ABBBA ABAB B BABA- ABBBB BABAB AB--B A---B B--B- -ABBB
cMWG669-A--- ---AA AAB-B AAAAA BBAAB BAA-- BAAAA BBBAA AA BAB -BAAA AABAA -BBAB AAB-A AAAAB BABA- AABA- -AAA A BA-AA AAAAA AABA- -AB-B --BA- BAAAA AAAAA
CrAB--- ---AA ----A --BA- -ABA- -ABB- -B--- -B--B -- -BB BB--B -B--- AAB-A BBBB- A---- ----- ----- ---- - ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GVBBB-- ---AA BBBBA AAABA BAABB BAABB BBBBA BBAAA BB BBB BABAA --BA- AABAB BBA-A BAB-B AABAA ABABB ABAA A BAABA BABAB ABAAB AAAAA B-BBB AABBB ABABA
Hor1BBB-- ---BA BABAB BABAA BBBAB BAAAA -AABA BABBA -B BAB BBAAB BBBAB BAAAA ABB-A BABBB BBBAB BABBB BB-B B AAAB- BBAAA BA-BA ABABB AA-BA ABBAB BBAAA Mapped_with_probeHor 1&2
ksuA1B-B-- ---BA AA-BB -AAB- BABBB AABAA -BABA BBA-B -A BB- BBBAA A-BBB AAAAB ABA-A BABBA B-BBA BBBBA A--B B BABAA ABB-- -A-AB -BABB AB-BB BABBB AABBB
ksuA3(A)BAB-- ---AA BBBAA BBBAA BAAAA BAAA- AAAAB BBABA -B AAA AA-BB BB-AA AAB-A AAA-- ABB-B B-BAA A-AA- -A-B A -AAB- A-BAB AB-AB AA--B A---- A---- BB-AB
ksuA3(B)BBA-- ---BA BBBAB BAABB BAAAB ABABB -ABAA BBBBB -B BBB BA-BB BA-BA BAA-A BBB-- AAA-B B-BAB A-BA- -B-B A -BAA- B-BAA AA-BA AA--B B---- B---- BA-AB
ksuA3(C)BAB-- ---AB ABBBB BABBB BBBAA BAABB -BAAA ABBAA AB BAB ABABB BA-AA AABAB AAB-- ABA-A A-BAA B-AB- -A-B B -AAB- A-AAA BA-AA AB--B B---- A---B BA-AA
ksuD14BBB-- ----A BBBAB -ABAA BBBAB BAA-A BABBA BABBA AA BA- BB--B -BB-B -ABAB ABB-A BABBB BBBAA B-ABB B--A B BBBB- B--AA BAABA ABBBB AAA-- AB-B- BAB-B
ksuD16BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA B-ABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA ABBB- A-AB B BABAA ABBBB BABAB -BABB --BBB BABBB AABBB
ksuD22ABB-- ---AB BABBB BAAAB BAABB ABABB -BBBB BAABB -B BAB BBAAB BBBBA AABBA ABB-B AABBB AABAA AABAA BA-B B BAAB- BABBB BB-BA AABBA BBABB ABBBB ABBAA
ksuD4AAB-- ---AA AAABB BABBB AABAB -BBBB B-ABB BBABB AA BBB BBAAA AABAB ABABB BBAAA BBA-B BBBBA BBAB- ABAA B ABBAA BABBB BABB- ABABB --ABB BAABA BABBB
ksuE18BBB-- ---BA AABAB BABAA BBBAB BAAAA ABABB BAABA AB BAB BBAAB BBBAB BAAAA AAB-A BABBB BBBAB BABB- B-BB B AAABB BBAAA AAABA ABABB AAABA ABBAB BBAAA
ksuE19BBB-- ---BA AABAB BABAA BBBAB BAAAA ABABB BAABA AB BA- BBAAB BBBAB BAAAA AAB-A BABBB BBBAB BABBB BBBB B AAABB BBAAA AAABA AB-BB A-ABA ABBAB BBAAA
ksuF15ABA-- ---AA BABAB BABAB BABAA ABBBB ABBAA BBBBB -B ABB BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABABA BABAB BABA- B-BB B BAAAB AABBB BBBAB -ABBA BB-BB AABBB ABBAB
ksuF37BBB-- ---BB AAABB AABBA BBAAB BBA-A BABBA ABBBB AA BB- AAABA ABABB BBBBB AAB-A ABABA BBBAB B-BAA ABBB A BAAB- BB-BA ABBAA ABBAA BBAB- AB-A- BBBAB
ksuF41ABA-- ---AA BABAA BABAB BAB-A ABBB- ABBAB ABBBB BB AB- BBABB BBBBA AABBA BBB-B ABAAA BA-AA BABAA BABB B BAAA- AA-BB BBBAB -A--A B---B A--B- AABBB
ksuG62BAB-- ---BA BBBBA ABABA BBBAA BAAAB BBABA BBBAA BB BBB BAABA ABAAB AABBB BAA-A BAB-A AB-BB ABAB- -B-A B ABAAA BABAA BBABB ABAAB --BB- A-BBB BBABA
ksuH7AAB-- ---AA AABB- BAABB BABBA AABAB BAABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAABB ABA-A BABBB BBBBA BBBB- ABAB B ABBAA BABBB BABB- -BABB --ABB BAABA BABBB
ksuI32(A)ABB-- ---AA BBBA- ABBAA BAABB AABAA ABABB -AABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AA--A BBBBB ABBAB BAAA- -AAA A AAAAB AABAB BBBB- -AAAB --BBA BBABB BBAAB
ksuI32(B)AAA-- ---AA AABB- AAABA BBAAB BAABA BAAAA -BBAA AA BAB BBAAA AABAA AABAA AAA-A AAAAB BB-AB BABA- AAAA A AAAAA AAAAA AABA- -ABBB --AAB BAAAA AABAA
Manganese-AAAA BBAAB BBBAA AAAAA AABAA ABBAB AAAAA AAABA AA BBB AA--- ----- ----- -----
MWG503(A)AAB-- ---AA BBABB AAAAB BAABB AAABA BBB-B BAABB AB BAA BBA-B BB-AA AABAA AAA-B AABBB ABBA- AABA- BBAB A BAABB BABA- --BBA AAA-B --A-A ABAB- BBBAA
MWG503(B)BBB-- ---BA BBABB BAABB BAABB ABBBA BBBBB -BABB AB BBA BBB-B BBBBA BBBAB ABB-B BABBB BBB-- ABBB- BB-- B BAABB BBBBB BBBBA ABAAB --B-- BB-B- BBBBB
MWG514AAB-- ---AA BBBBA BABBA BAABA ABAAB AABAA ABBBB BB BAA BABBA AABBA ABBBA BBB-A ABBBA ABBBB ABAA- BBBA B BBAAB BBBBB ABBAA AABBB --BBB BBBBB BBBBB
MWG77BBB-- ---BB ABAAA AAAAB BABBA ABABB AAABB -ABAB AB AAB BBBBB BABAB BABAB AABAA BBAAB BBBBA BAAA- BAAA B ABABA BABAA BAAAB ABAAA --BBA AABBB BAABB
MWG820AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB A-AAA ABBAB BB AAA BABBA ABBBB BBABA A-B-B BBAAB BBBAB BBAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB ABAAA
NAR7(A)BAA-- ---BA ABABB BBBAB BBBAB BABAB ABAAB ABBAB BB BAA BABBA ABBBB BB-BA AAB-B BBAAB BBBAB BBAB- AAA- A BA-AA -BBAA AAAA- -ABAA --ABB BAABA ABAAA Mapped_with_probeNAR7
NAR7(B)BBA-- ---AB ABBBB BAABB BAAAA ABABA BABAB BBBBB AB BBB BAAAB BAABA BA-BA ABB-B AA-AB BBBA- ABBA- -AAB A BBB-B -ABAA AAAB- -BAAB ---A- B-BBB BABAB Mapped_with_probeNAR7
PSR108BAB-- ---AA ABBBA BBAAA BAAAA BAAAB AAAAB BBABA AB AAA AAABB BB--A AAAAA AAA-A AABBB BBBAA AAAAA BAAB A AABBA ABBAB ABBAB AAABB ABBBA ABABB BBBAB
psr115AAB-- ---AA ABBAB BAABA BBABA ABBBB ABAAA ABBBB BA AB- ABABA ABBBB BBABB BBB-A ABBAA AABBB B-ABB BA-A A BBAA- BBABB ABBAA AA-AB A--AB BA-AA AABBB
PSR117(A)BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AAB-A BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA BBBBA ABAB B BABAA ABBBB BABAB ABABB ABBBB BABBB AABBB
PSR117(B)BAB-- ---AA BBBAA ABBAA BAAAB BAB-B AAAAB BBABA AB AAA AAABB B-A-A AABAA AAA-A BBBBB ABBAB BAAAA BAAB A AAAAB ABBAB BBBAA AAAAB ABBBA B-ABB -BBAB
PSR117(C)BBB-- ---BA BBBBB ABBBA BBBBB BBB-B BABBB BBBBB AB BBB AAABB B-ABB BBBBB AAB-A BBBBB BBBAB BBBAA BBBB A BABBB BBBBB BBBAA ABB-B BBBBB B-ABB BBBAB
PSR117(D)BBA-- ----A BAABB AAABA BBBBB BBABA BABBA ABBBB AA BBB AAABA A-A-B BBBBB AAB-A ABBBA BBBAB ABBAA A-BB A BABBB BBBBA BBBAA ABBAA BBABB B-AAA BBBAB
PSR119-BA-- ---AB AB-BB BBABB BAAAA ABABA -BB-B BBBBB AB BBB BAAAB BAABA AAABA ABB-B AABAA BBBAB BBBA- B--A A BBBAB BABAA AAABA ABAAB BA-AA BAABB BABAB
PSR1196BBA-- ---AB AAABB BBABA BAAAA -ABAB BABBA ABBBA BB BBB AABBB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BB-AA BABA- ABBA B -ABAA ABAAB BABAA ABBAB --AAA ABABB BABAA
PSR1204ABA-- ----A B-BBA B-BB- -B-BB -ABA- -BABA BBAAB AA BBA BBBAA AA-BB AAA-B B-B-A AAABA AABBB BAABA BABB B AABAA A-BBB BA-AB AB--B A---- B---- AA-BB
PSR126ABB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AABAA A-ABB BAABA AA AAA BBABB BBAAA AABAA AA--A BBBBB ABBAB BAAA- BAAA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB --BBA BBABB BBAAB
PSR129BBB-- ---BB AAABB AABBA BBAAB BBA-A BABBA ABBBB AA BB- AAABA ABABB BBBBB AAB-A ABABA BBBAB BBBAA ABBB A BAAB- BBBBA ABBAA ABBAA BBAB- AB-A- BBBAB
PSR131(A)BBB-- ---AA BBBAA ABBAA BAABB -ABAB A-AAB BAABA AA AAA AAABB BBAAA AABAA AAA-A BBB-B ABBAB BAAA- BAAB A AAAAB ABBAB B-BAA AAAAB --BBA B-ABB BBAAB
PSR131(B)AAB-- ---AA BBABA BABBA -AABB -BAAA A-BAA -BABB BB BBA BABBA AABBA ABBBA BBB-A BBB-A A--BB ABAA- -B-A B BBAAB BBBBB A--AB ABBA- --BBB B-ABB BBBBB
PSR1316BBA-- ---AB AAABB BBABA BAAAA BABAB BABBA ABBBA BB BBB AABBB BABAA AA-BB AAA-B ABAAB BBBAA BABA- ABBA B BABAA ABAAB BABAA ABBAB --AAA ABABB BABAA
PSR149BAA-- ---BA ABA-B BBBBB BBBAB BABAB A-AAA -BBAB BB AAA BABBA ABBBB BB-BA AAB-B BBA-B BBB-B BBAB- -A-B A BAABB ABBAA AAAB- -AB-A --ABB B-BBB ABAAA
PSR154BAA-- ---BA ABABB BBBAB BBBAB BAA-A -ABAB BBABB -A BAA BABBA AA-BB BBABA AAB-B BBABB BBBAA BBABB AA-B B -BAB- ABBAA AAAAA AAB-A AAB-- BAA-- BBAAA
PSR162BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA BBBB- ABAB B BABAA ABBBB BABAB ABABB --BBB B-BBB AABBB
PSR164BBB-- ---BA BAABA ABBAB BAABA BAAAA B-BBB BAABA BB AAB BAABB BBABA AABAB BBA-A AABAB ABBAB AAAA- AAAB A AAAAA AABBB BBABB AAAAA --AAA AAABB AABAB
PSR167--A-- ---B- BB-AB BBBBB BBBAB BABAB -AA-A BBBBB BB AAA BBABA ABBBA BBABB BBB-B BBAAB BBBAB ABAB- A--B A BAABB BBBA- AA-BA AABAA BA-BB BABBB AABAA
PSR305BAA-- ---BA AABAB AAAAA BBBAB BAABA BBBBA BBBBA AA ABB BBAAA AAABB BB-AB ABB-A AAABB BABAB AAAB- AAAA A BAAAB -AABA BBBA- -ABBB --BAB B-ABA AAAAA
psr312AAAA- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB AAAAA ABABB AB AAA BBABA -BBBA -B-BB BBB-B BBAAB BB-AB ABAB- ABAB A BA-BB ABBAA ABAB- -ABAA --ABA B-BBB AA-AA
psr326BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBA AABAB BAABA BBAAB AA BBA BBB-A AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBB- BBBB- ABAB B BABAA AABBB B-BAB ABABB --A-B B-BB- AABBB
PSR360BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA B-ABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA BBBB- ABAB B BABAA ABBBB BABAB ABABB --BBB BABBB AABBB
PSR370(A)AAB-- ---AA ABB-B BAABA BBABA -BABB AABAA ABBBB BA AAA ABABA ABBBB BBABA BBB-A ABBAA AABBB BBAB- BA-A A BBAAB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
PSR370(B)AAA-- ---AA AABAA BBBAA BABAA -BBAB A-BAB ABBBB BB ABA ABABA ABBBA AABBA BBA-B ABAAA BABAA BABA- BABA B BAAAB AAABB BBAAB ABBBA --ABB BABBB ABBBB
PSR371AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB -ABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBABA ABBBA BBABB AB--B BBAAB BBBAB ABAB- ABAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB AAAAA
PSR394AAB-- ---AA AABAB BAABA BBABA ABBBB ABAAA ABBBB BA ABA ABABA ABBBB BBAAB BBB-A ABBAB AABBB BBAB- BABA A BBAAB BBABB ABBAA AABAB --BAB BAAAA AABBB
PSR426AAB-- ---AA BBBBB BABBA BAABA ABAAB AABAA -BBBB BB --- BABBA AABBB ABBBA BBB-A ABB-- ----B ABAA- BB-- A BB-AB BBBBB ABBA- -ABBB --BBB B-BBB BA-BB
PSR540ABB-- ---AB BABBB BAAAB BABBB ABABB ABB-A BBBBB BB BBB BBA-B BBBBA AABBA ABB-B AABBA BABA- BABA- BABB B BBAAB BABBB B-BA- AAB-A --A-- A--B- ABBAA
PSR544ABA-- ---AA AABAB AABAA BAAAA BAAAA ABAAA AAABA AB BA- BBA-A AABBA -AABA AAA-A AABAB B-BAB AABBA B--B B AAAA- A-ABA AAAAA AAA-B AAA-- AB-A- BBA-A
psr547BAB-- ---AB AAAB- AABBA BBAAB BBABA BABBA BBBBB AA BAB AAABA ABABB ABBBB ABB-A ABABA BBB-B BBBA- -BBB A BAABB BBBBA ABBA- -BBAA --ABB ABAAA ABBAB
psr598BBB-- ---AB ABBBB BBBBB BBBAA BABBB BBBAA ABBBA AB BAB ABA-B BABAA AAAAB AAB-B ABAAA BBBA- BAAB- AABB B BAABA ABAAB BAAAA ABAAB --A-- A-BB- BABAA
PSR609AAA-- ---AA AAB-A BBBAA BABAA ABBAB ABBAB -BBBB BB ABA ABABA -ABBA -ABBA BB--- AB--- B-B-A BABA- BAB- B BAAAB AAABB BB-AB -BBBA --ABB B-BBB ABBBB
psr637-AB-- ---BA ABABA BAABB BAABB ABAAA BABBA BBABB BA BBA BABAA AABBA ABBAA ABB-A BBBBA ABBBB ABAB- BBAA B BBAAB BBBBB ABBAA ABBAB --BBA BBABB BBBBB
psr666BBA-- ---AB AB-BB BBABB BAAAA ABABA BBBAB -B-BB -B BBB BAAAB -AABB -AABA ABB-B AAB-- BABAB BBBA- BAA- A BBBAB BABAA AAAA- -BAAB --BAA BB-BB BABAB
PSR899BBA-- ---AB ABBBB BBABB BAAAA ABABA BBBAB BBBBB AB BBB BAAAB BAABB AAABA ABB-B AABAA BABAB BBBA- BAAA A BBBAB BABAA AAABA ABAAB --BAA BBABB BABAB
PSR929(A)AAA-- ---AA AABA- AABAA BAAAA BAAAA A-AAA AAABA AB BAA BBAAA AABBA AAABA AAA-A AABAB BBBAB AABB- -ABB B AA-AB ABABA AAAAA AAABB --ABA ABAAA BBAAA
PSR929(B)BBA-- ---AB ABAB- BBBBA BAAAA BABAB BABBA ABBBA BB BBB ABABB BABAA AAABB AAA-B ABAAB BBBAA BABA- AA-B B -AAAA ABAAB BAAAA ABAAB --AAA ABBBB BABAA
psr931BBB-- ---AA BBBBA AAABA BAABB BAAAB BBBBA BBBAA BB BBB BAAAA ABBAA AABAB BAA-A BABBB AABAA ABABB ABAA A BAABA BABAB ABAAB AAAAA B-BBB AA-BB AAABA
PSR934AAA-- ---BA BBB-- -BBBB BBBA- BABAB AAAAA -BBAB -B AAA BBABA ABBBA BBABB ABB-B BBAAB BBBAB ABAB- A-AB A BA-BB ABBAA ABAB- -ABAA --ABB B-BBB AAAAA
pTAG354(A)BAB-- ---BA AABBA BAABA BABBB AABAA BBABA -BAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBB BB-BA BBBB- ABAA B BABAA ABBBB BABA- -BABB --BBB BAABB AABBB
pTAG354(B)AAB-- ---AA AABAB BAABA BBABA AABBB AAABA -ABBB BA ABA ABABA ABBBB BBAAB BBA-A ABBAB AA-BB BBAB- BABA A BBAAB BBAAB ABBA- -ABAB --BAB BAAAA AABBB
pTAG558BAA-- ---BA AABAB AAAAA BBBAB BAABA B-BBA AABBA AA ABB BBAAA AAABB BBAAB ABB-A AAA-- -A-AB AAAB- AAAA A BAAAB BAABA BBBAB AABBB --BBB BAABA ABAAA
pTAG637BBB-- ---AB ABBBB BABBB BBBAA BAABB BBAAA -BBAA AB BBB ABABB -ABAA -ABAB AAB-B ABAAA ABBAA BBAB- AABB B BA-BA ABAAA BAAA- -BAAB --BAB ABBBB BABAB
pTAG683BBA-- ---AA AAAAB BB-BA -AAAA AAAAB BABBB ABBBA BB BBB BABBB BABAA -AABB BBA-B ABBAB AABAA AABA- ABBA A BABAB AAAAB BABAA ABBAA --AAA ABABB AABAB
pTAG732BAB-- ---AB AAABB BABBB BBBAB BAAAA AABAA -B-BB BA -AB AABAA ABAAA AB-BB ABB-A AAAB- AB-AB BBAA- ABAB A BBBBA BAABA AABAA -ABAB --ABA BABAB ABBAB
RhAAB-- ---BA AAABA BAABB BAABA ABAAA BBABA BBAAB AA BBA BABAA AABBA BBBAA ABA-- BAA-A A-B-A ABAB- BB-A B BAAAA BBABB BBAAA ABAAB --BB- BA-BB -B--B
VRNAAA-- ---AA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AA AAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAABA ABABA ABAAB BBBA A BAAAB ABAAA AABAA AABBB BBBBB BBBBB BBBBB
WG1026-BB-- ----A ABABA -ABBB BAAB- -BA-A BABBA BBABB BB BB- BABBA AAB-A ABBAA ABB-- BBBBA ABBBB ABABB BBAA B BBAAB BB-BB ABBAA ABBAB BBBBA B--BB BBBBB
WG110BAB-- ---BA ABBBA ABABA BBBAA BAA-B -BABA BBBAA BB BBB BAABA ABAAB AABBB BAA-A AABAA ABBBB ABABB ABAA B ABAA- BABAA BBABB ABA-B AAB-- BB--- BBAAA
WG114BAB-- ---BA BAABA ABBAB BAABA BAAAA BABBB BAABA BB AAB BAABB BB-BA AABAB BBA-A AABAB A-BAB A-AA- AA-B A -AAA- AABBB BB-BB AAAAA B-A-A AA--B AABAB
WG180-AB-- ----A BBBBB -BBAA BAABB AAB-A ABBBB BAABA AA BAA BBABB BAA-A A-BAA --B-- BABBB ABBAB BAAAA B-AA A AAABB AA-AB BBBBA AAAAB -ABBA B-ABB -BAAB
WG181B-B-- ---B- AAABA BAABB BAABB AABAA -BABA BBAAB AA BBA BBBAA AA-BB BBB-B ABA-A BAABA BBBBA ABABA BB-B B -AAA- A-ABB BB-AA ABABB AB-BA BA--- BB-BB
WG222(A)BAA-- ---BA ABABB BBBAB B-AAB BAA-A AABAB ABABB BA BA- BAB-A AABAB BBAAA AAB-B BBAAB BABAA A-ABB AA-B A AAAB- AB-AA AAAAA AA--A B---B A--B- AAAAA
WG222(B)BBA-- ---AA BBBBA BAABA BAABB BAABB BBABA BBBAA BA BB- BABAA AABAA AABAA BBA-A ABBAA BABAA A-BBB ABAA A BAAB- AA-AB ABAAB AA-AA B--BB AA-BB AAABA
WG222(C)AAB-- ---AA BBBAB -BBAA BAABA AABAA ABABB BAABA AA AA- BBA-B BB-AA AABAA AAB-A BBBBB ABBAB B-AAA BAAA A AAAA- AABAB BBBBA AA--B A-B-A BB-BB BBAAB
WG222(D)BAB-- ---AA BBBAA -BBAA BAAAB BAA-B AAAAB BBABA AB AA- AAABB BBAAA AABAA AAA-A ABBBB BBBAA AAAAA BAAB A AAAB- ABBAB BBBAB AA--B A-B-A AB-BB BBBAB
WG241BAA-- ---BA AABAB AABAA BBBAB BAABA BBBBA AABBA AA ABB BBA-A AAABB BBAAB ABB-A AAABB BABA- AAAB- AAAA A BAAAB BAABA B-BBB AABBB --B-- B-AB- ABAAA
WG286AAA-- ---BA BBBAB BBBBB BBBAB BABAB A-AAA ABBAB BB AAA BBBBA ABBBB BBABA ABB-B BBAAB BBBAB BBAB- AAAB A BAABB ABBAA ABABA AABAA --ABB BABBB ABAAA
WG364AAB-- ---BA AAABA BAABB BAABB ABB-A --BBA BBAAB AA BB- BABAA AABBA BBBAA ABA-A BAABA ABBBA A-ABA BB-A B BAAA- B--BB BBAAA ABAAB ABBB- BA-B- BBBBB
WG405BAB-- ---AB ABBBB BABBB BBBAA BAA-B -BAAA ABBAA AB BAB ABABB BA-AA AAB-B AAB-B ABAAA A-BAA B-ABA AA-B B -AAB- ABAAA BAAAA ABA-B BAB-- AB--- BABAA
WG420BBB-- ---AB AAABB AABBB BBBAB BBA-A AABBA BBBB- BA BA- AAABA A-AAB ABBBB ABB-A AAABB ABBAB B-BAA AB-B A BABB- BBABA ABBAA AAB-B BAA-- AB--- ABBA-
WG516BAB-- ---AA AABBA ABAAB BBAAA BAAAB AAAAB BBABA AB AAA AAABB BB-AA AAA-A ABA-B AABAB BBBAA ABABB BA-B A -ABB- ABBBB AB-AB ABABB AA-BA AB-BB BBBAA
WG530BAB-- ---BA AABBB BAABA BABBB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB AAAAB ABA-A BABBA BBBBA ABBBA ABAB B BABAA ABBBB BABAB ABABB ABBBB BABBB AABBB
WG564BAB-- ---BA AAAB- BAABB BAABB AABAA BBABA BBAAB AA BBA BBBAA AABBB BBBAB ABA-A BAABA BBBBA ABAB- BBBB B BAAAA ABABB BBAA- -BABB --BBA BABBB BBBBB
WG622ABB-- ---BA BABAA AAAAA BABBB ABAAA ABABB AABAB AB AA- ABBAB BAAAB BABAB AAB-A BBAAB BBBBA B-AAB BB-B B ABAB- BABAA BAAAB AB--A A-BBA AA-BB BBABB
WG645ABA-- ---AA AABAA BBBAA BABAA ABBAB ABBAB ABBBB BB ABA ABABA AABAA AABBA BBA-B ABAAA BABAA BABAA BABA B BAAAB AAABB BBAAB ABBBA BBABB BABBB ABBBB
WG719BAB-- ---A- BAAAA ABBBB BAAAA BAAAB -ABBB BAABA BB AAB BABBB BBBBA ABBBB BBB-A AABAB A-BAB AAAAB AAAB A AAAAA AA-BA BBABB AAAAA BABAB A-BBB AABAB
WG789BBB-- ---BA BBBBA AAABA ABBBB BBB-B BBBBB BBBBB BB BB- BB--B -BA-B -BBBB -AB-A ABAB- ABBBB B-BAA BBBB A B-BA- BBBBB BBBBB ABB-A BBA-- BBB-- BBBBA
WG940-AB-- ---BA AB-BB BBABA BBBAA BAABB ABA-A ABBAA AB BBB BBBBA ABBAA AABBB AAA-A AAAAA ABBAB BBAB- AB-B B BAABA BBAAA ABAAA AABAA BAA-A BBBBB BAAAB
WG996AAB-- ---AA BBBAB ABBAA BAABB AAB-A ABABB BAABA AA AAA BBABB BBA-A AABAA AAB-A BBBBB ABBAB BAAAA B-AA A AAAAB AABAB BBBBA AAAAB -BBBA BB-BB BBAAB
X7GLOBAAA-- ---BA AABBB AAAAA BBAAB BAABA -AAAA BBBAA -A BAB BBAAA AABAA ABBAB AAB-A AAAAB BABAB AABAA AA-A A BAAA- AAAAA AA-AB AABBB AA-AB BAAAA AAAAA
XylABB-- ---AB BBBBB BAABA BAABA ABAAB AABAA ABBBB BB AAA ABABA AABBB BBABA BBB-A ABBBA AABBB BBABB BABA A BBABB BBABB ABBAA AABAB ABBBB BABAA AABBB Mapped_with_probeXYL

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.