Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Durum wheat, Svevo x Ciccio

[Submit comment/correction]

Map Data
Durum wheat, Svevo x Ciccio
Map
Svevo/Ciccio-1A
[ Show all 14 ]
Species
Triticum turgidum
Parent
Svevo
Ciccio
Type
Genetic
Map Units
cM
Reference
ReferenceGadaleta A et al. (2009) Genetic and physical mapping of new EST-derived SSRs on the A and B genome chromosomes of wheat. Theoretical and Applied Genetics 118:1015-1025.
Contact
Blanco, Antonio
Remarks
120 F7 recombinant inbred lines, single seed descent
Data Curator
Matthews, David E.2009.05
Locus
[ Hide all but 1 of 522 ]
(Break)
(Break1)
(Break2)
A703897
AL825137
AL825137-7BAAAAAAABAAABBBAAB-BBBBBBAB--BBBBAABBBBB-ABBBBBAAAB B-BBAAAB-AAAAAAA-BAAAABBBBAA-AAB-BAAAAAA-AAA----BA BBBB-BBBBBBBBABBBBBB
BE419757
BE419757-1BABBABAA-AA--AAABABAABABBAABAB-BAABAAAB-AABBBBBAAAA BBBAABBBBBBABAAABBBBBABBBABAAAAABABBBABBABABBA--BB BABA-ABAAABAAABBBAAB
BE427655
BE427655-6ABABABABBBABA-BAAABBA-BBBBB-AAABAABBAAABAAAA-AAABBB BAAABABBBABAABBBABBAAABABBAAABAAABABABBAABAABAAABB BAAAAABBBBAABBABBABB
BF483631
BF483631-6AAA-ABABBAAB-BBABAABBBAA-BBBHA-AAABAABABAA-BAAABABA ABAAAHABABA-ABBBABBABABAB-BAABAABABAAHBAAAAABB--BA BAAB-BBBAABAAAABB-AB
BJ213673a
BJ213673a-7BBAABABBBBABBAAAAAABBAABBBABABAABB-BABBAABBABABBBAA ABABBABBBBABAAAAABAABBBABBBABBABBBBBA-AAAAAAABB-BB BBABABABBBBABAAAB-AA
BJ213673b
BJ213673b-6BBBBBABABBAAAABBABBBBABABBBAABA-AA-BBABBAABAAAAABBB BBBBBAB-BABABAABAABABBBABAAABBABBABAB-ABBBBAABB-AB BABABBBABAAABBABB-BA
BJ227727
BJ227727-2BAAABAABBBAABABABBAAABAAAABABABAABBABBABAAABBBABBBB AAABAAAABBBBBBBAB-BAB-AB--ABBAAABBBBBABA--BBAAA-AB BA-BAABBAB-ABBB-BA-B
BJ236800
BJ236800-6BBBAA-B-BBABBBBB-A-A-AAA-BBBABA--AABBABBAABAA----BA A-BBBBBABBBBBBAABABABBBAA-ABBBABBAAABBABABAAABBABA -A-ABHBABBBABAABBBAA
BJ237020a
BJ237020a-1ABAAB------------AABBAAABAABAABBAAAAAABBBBBBAAAABBB AABABBAAAABBABAABAAAAABBBAAABAAAABABBBBAAAAABABBAA AAABABAABABAAABBA-BA
BJ237020b-3BBAAB------------BBBABABABABAAAABBBBBBABBBAAABBABAA BBABBBBBBAAABAABBBBBAABBABBAAAABABBABABAABAABAAAAA BBABABBABBBABBBAA-AA
BJ239878
BJ239878-7BBBAA-AABBBB-ABAB-BA--BAABBBAB--BAABABABBAA-AABBBBB --BAAABBBAAABBAABA--ABB-ABBA-B-BBAABABBABABBBA--AA BABA-BAABBBAAABBBAAA
BJ253815a
BJ253815a-3B-BBAAABABBBAAHABBABABAABBBBBABAABBHABAABABBBABHBAB ABBBBBHABBAAABAAHAABABHBA-AABA-ABABBBBABBBAA-AAAB- BBBB-B-ABB-A-AAABAAA
BJ253815b
BJ253815b-2B-BBBAAAAABABABBAABBABBBABBAAABBBABBBAAAAABBABBBAAB ABABABBBBAAABBABBABA-AABB-BABAAABBBABBAABAABAABBB- BBAA-A-AAB-A-BABBAAA
BJ261821
BJ261821-6ABBBABABBBBBABBBBBABB-AAABBBABBBAABAABABAABBAABBABA AAAAAAABBBAABBABBBAABBABBAAAAABABABBBAAAAAB-BBAABA BA-BBBBBAAABAAABBB-B
BJ262177a
BJ262177a-5AABB-BABBAAABBAAAAAABAABBA-BAABAABBA-ABBBBB-BBBA-B- BAABBABABBBA-ABAABBAABAAAAAABAAABAABAABBBAAAAAABBB AABBABBBABAABB-ABAAA
BJ262177bABB-BAABBBABABBBAABBBBBBB-BAAABAAAB-AABBAB--AAB-B- BBBABBABABAB-BBAAABBBAABABAABAAABBBBBABBBAABBAAABB AABBBABBABAABA-ABBAB
BJ262177d
BJ262177d-4ABAB-BAAAABAAABABABBBBBABB-BBAAABABA-BABABB--AAB-B- AABABABBABBA-AAABBBBBBBABBBABBAABABABBABABABBABBBA BBBAABBAAAAAAA-ABBAB
BJ262177e
BJ262177e-7AABB-BAABBBAAAB-AAABBBAABB-ABBBAAABA-BBABAB--AAA-B- -BAAABABABAB-BBBABBBBAAAABBABAAABABBBAAABBABBAAAHB BABHAAABBBAABA-ABBAB
BJ267382-1AAAA--AAAAAAAAAABABAAABAA-AABBAABBAAA-A-BBBBAAAAAAA AAAABBBBBBABABAABBBBBA-BABAABBAABAABABBAAB-AABAAA- BAAAAAAAAABAA-AA---A
BJ274952
BJ274952-3BBBBAAABABBBAAHABBABABAABBBBBABAABBHABAABABBBAB-BAB ABBBBBHABBAAABAAHAABABHBABAABAAABABBBBABBBAAAAAABB BBB-ABBABBBABAAABAAA
BJ306922
BJ306922-7BAAHBABABBABBAAAAABABAHBABAAABABABABABBBBABBBBHBABB BBBBAABABBBAABABHBAAAABBBBBBBBA-BABBBAABAAAAAAABAB --BABBABABBAAAAABBAA
BJ318987
BJ318987-1BABBBAABABABABBAABBAAAAAA-BBBAAABABABBAABBBABBBBAAB AAB-BBBABBBBBBBBABAABABBBBABAAAABABBBBBBABAAABBBBB -ABABBAAABAABABAB-AB
Bla1BBHBAAAABBBBBABBHBBBBAAAAABBBBBBAAHABBBBBBBHAAABBB AABABBABABBBHAAABAAAAABBAAABBAAHABABBBBABAAABBBBAA AABBBBAABBBBABBBBBBB
BQ169752
BQ169752-4ABBBAAAAAAABABBAAABABBABBABBAAABABBABABBABBBAABAABB BBBBABBBBBBBBBAABAAAAABBBBAABAABBBAAABAABBABBABABB AAAABBBBBABABABABABA
BQ170801
BQ170801-2BABABAABBBA-BBAABBAAAHBAAHBBBABAABBBBBABBAABBBAAABB AAAAABAABABABBBABABAABABABABBAAAABBBBABA--ABA-AABB BAA-ABABAHBABBBBBB-B
BQ246417
BQ246417-6ABABABABBBABABB-AABBABBBBBBAAAABAABBAAAAAAAAAAAABBB BAAABABBBABAABBBABBAAABABBAAABAAABBBABBA-BAAHAAABB -AAAA-BBBBAABBBBBABB
BQ607256
BQ607256-1AAAABAAAAAABBBHABAABBAAABABBBBBAAAAAAABBBABBAAAABAB AABABBAA-AB-A-AABAA-AABBBAABBAAAABABBBAHAAABABBBAA AAABAB-ABABAAAHBBBAB
BQ620347ABBBAHA-AAA-HBHAAAABBHAAABBAB-AAA-AABBABAABBA-BBBA ABHABABBABBBAAAABBB-BABBABBABBA-ABBABBBAHAA-BA--BB BBAA--BABAAABBAAB-BB
BQ805704
BQ805704-6ABAAABABBAAABABHA-B--BBBABBA-BBAAABHBAAABAAABBBB-BA B-AABBAAA-BAAABAAABBAAAABBAAABABAAABAAABABBAA---BB -HBAAABBBABABBBBBBBB
BQ838884
BQ838884-1ABBBBBBBAAAAABAAAAABAAAABAAABAABBBBAAAABBBBBAABBB-B BBAAABABABAAAAABABABABBAAHBAABABABBBBBBBBBABBBBAAB ABBBBBBBABBAHAHBBBBB
BU099658-2A-ABBAAABBBBBAAAAABBABABBBABAAABAAABABAAABBBABAAAAA BBBABBABBAABBBBAAAABBAABABBBBAAAABABAAABBBAABBBAAA AHBABABAABAAAABABHAA
CA498822ABBBBAABBBAAAAAABAABA-ABAAAABABAAAB-HBBAABBBBBHABA --B-AAABBBBBBBAHBBBABAAAABABA-AB----A---AAAABAABBB -BBABAABBAABBBBBAAAB
CA499463
CA499463-4ABBAABAAABABBBBAABBABABBAAAAABBAAABABBABBABBBBBBABA BAABABBBAABBABBAABABAABBAABAABAABBAABBAABAAABABAAA ABBAA-AABBAAAAABBABB
CA499601
CA499601-3BBBBAAABBBBBAABAABBBAABABBBBBABAABBHAABABABBBABH-AB ABBBBBAABBABABAAAAABABHBABAAABAABABBBBAABBAAAA-ABB BBHBABBABBBABAHABAAA
CA594434a
CA594434a-1AAAABAA-BBBBBAA-BABABBBBAABBABBABABBBABAABABBBABBAB --BBBBBBAAAAAABABBABAA-A-ABBBAAB-BAB-ABBBBAAABBBAA BAAB-ABABA-AB-AABBA-
CA594434b
CA594434b-2BBBAAAAAAABABABAABABABBBABABA-AABBABBAAABABBABBABAB --ABBAABHABAABBBABBAABAAB-BABAAA-BB-BBABAAA-AA-ABA BAAH-ABBBBAABAABBHAB
CA594434c
CA594434c-7BABAAAAABBBBBABBAABAABAABBABAABAAAABAAABBAAAAABBBAB -ABABAABAAAABBBAAABAABBBA-BAAAAA-BA-BBABBBA-AA-BBA AABA-BBBBBBABBAABAAA
CA594434d
CA594434d-6BABBABBABBABBABAABBBBBAABBAAABABABBBAABBBABAAABAABA -BBBABBBBABAAAABABBABBBAB-AABBAB-AA-BAAABBB-AB-BBB AABA-BBBBA-ABBABBBBA
CA597228-1ABBBBBBB-B-BBBBBBAAAAAAAAAB--AAAAAABAAAABAAAAAAAAAA AAAAAAAAA-AAAABBB-BABABBBABABBABBBBBBABABBBBBB-A-A ---BB-ABA-BBA--A-B-B
CA600780AAABBAAAAABBBAAA--BABBABBBABAABBBBBBBBB-BBBAABAAAA -BABBBAA-AAAABAA-BBAAABAABBAAAAA-AAAAAAA-AAA----AA BABBBABBBAAABAAAAAAB
CA623872
CA623872-3ABABBBBBBABBABB-BABA---AB-BBBBB-BBABBB-AAA-BB--BBBB B--BAAA-AB-BABBBBB-ABB-BBBBBBABBB-BBBBBBA-BBABAABA -AAABAA--AABABAABAAA
CA651264
CA651264-1BAABAAABBAAA-ABABABAABBBBABA-ABBAA-BBABABABBBBBA-AB BBAAABBA--AAAAAA-BB-AABBB--AA-BABABBAABA--ABB-BBBB -AHB-AB-AA-ABA-BBHBA
CA658758
CA658758-2ABAAAABB--ABB----ABABAB-BA-ABBABABBBBABBABAABBB--BA ABABB-BABABA-ABAAAABBABAABAABBABAAABAABABB---BBAAA BBA-A-AAABAABBB-B-AB
CA662535-2ABABBAAAABBBBAAAAABBA-ABBBABB-ABAAABABAAABBAABAAAAA BABABB-BBAABBBBAAAAAAAABABBBBAAAAA-BABABBBAAABBABA AHBA-ABAABAAAABA-HAA
CA663888
CA663888-4BABABBAAAABBBAABBBAABBBABAAHBBABBBAABBAAAABBAAAABAA BBABAAAAAAAAAAABBB-AAABBBBABBBBBBBBBABAAAAAAABBBBB BBBAABBAABAAAAAABBBB
CA668775
CA668775-7ABABABBAB-BABABAABABAABA-BBBAAA-ABAAABAAAAABHAAAAHB ABHABABAAAHAAAHBBBBBAAAABAAAABAAAABAAAABAAABBAAAB- B-BBABBBHA-AAAABBAAB
CA668788a
CA668788a-7BAAABABBBBAABABAAABBBABBBBABABA-BBA-ABBA-BBABABBBAB BB-BBABBBBAAABAAABAABB-BBABABBBBBBBBAAA-A-BAABAABB BBABA-ABBBBAB-AAB-BA
CA668788b
CA668788b-7ABABABBABABABABAABABAAAABBBBAAA-ABA-ABAA-AABHAAAABB AB-ABABAAAAAAAABBBBBAA-ABAAAABAAAABAAAA-A-ABB-A-BA B-BBA--BHABAA-AB--AB
CA677684a
CA677684a-3ABBBAABBBBBABABAA--BAAB-BABB-ABBABBBBBAB-ABAABAAA-A ABAABBAA-AAAAABBBBABABBBBAABAAAAAABBA-AB-AAA-AABA- AA-ABBAAABBABABBBB-A
CA677684b
CA677684b-1BABBAABABBBABBAAA--AABA-BAAB-ABABAAAAAAA-AABBBBBA-B BBBBABAB-ABAABAAABBBABAAAABBBAABBAAAA-AA-AAA-BBBB- AB-ABAABBBAAABBABA-B
CA679329a-1BBBB-AA--BABABBAABBAAABAAABBB-AABBAAB-AABBBABBB--BB AAB-ABBBB-BBBBABABAAB-BBBB-AA-BAB-BB-BBBBBBAAABBBB AABAB-ABA-AABABABBAB
CA679329bABBABA--AAAAAAABAAAABABBABAA-ABAAAAA-AAAAABABB--AA BBBAABBBA-B-BAAAAABBB-BBBAAAAAAAB-BA-ABAABABBBBABB BABAB-BAA-BAAABABAAB
CA681959a
CA681959a-6A-AAABABBAABABBAAABBBBBBBBBAABABAABBBAAB-AA-BBAABBA BAABBABBBABA-BB-ABBA--ABBBAAA-A--BAAABBAABAABB-A-- --A--A-BBBBABBABBABB
CA681959b
CA681959b-2BABBBAAAAABABABBAABBABABBBBAAABBBABBBAAAAABBAABBAAB ABAAABBBBBAABBBBBABBABBBBAAABBBABBBABBAABAABABBB-A BAABBABBABAABBBBBBAA
CA694714
CA694714-4BABABBAAABBABAAABBABBABBBBABBBBABBAHBBABBABAAABABAA ABABAAAHBAABAABBAAABABBBB-ABBBAABAAAABAABBAAABBABA BBBAABBABBAAAAABB-AB
CA695634
CA695634-2BBAABAA--BAABABHBBAAABABAA-ABAAAABBA-BABAAABABAB-BB AAAAAAAABBBBBBBABABBBAABBAABBAAABBBBBBABABHBAA-BBB BBBBBABBABBBBBBBBBBB
CA703897-1AABBBBA-AA-A--AAABABAABBBAABBAAABBAA-AABA-A-BABBA-B ABAABAA--BB-A-ABABAAABBBAB-BABAABBABBABAAAABB--BBA ABBABBBAAAB-BBA-B--B
CA707573
CA707573-5BABAA-AAAA-ABB-BABBBBBAAAA-BABAAAB-BABAAAHAABBABBAA BAAAAAAABBABABBABBBBBBAAAAABAAAA-BAABBABA-AB-HAAAB BBBB-BBB-ABAABHBBBAB
CA716967
CA716967-6ABABABAB-BABABBAAABBABBBBBBAAAABAABBAAABAAAAAAAABBB BAAABABBAABAABBBABBAAABABBAAABAAABABABBAABAA-AAA-B BAAAAA-B-BAAB-ABBAB-
CA724675
CA724675-2BB-ABBAAA---BABAA-BBBBABBB-B-B-ABBBBB-AABA-BABBAAA- BBABA-AB-AAAABBBBBBAABABBBB-BBAABBBABAAAAA-BAABAAA AAABAAAAAA-A-AA-AAAB
CA736628-AABBAABABBAABAAABAAAHAABAAABBABAAAHABBAAAAAAAAABB ABAABBABBBAABBBABBABABBAAABBBAAAAABABABBAAAABAABAA BBABAABAAAAAABBABAAA
CA741546
CA741546-6BBBAAABABBAB-BBBAABAB-BAB-B-AB-BAAA-B--B-ABA-BBAB-A ABBBBB--BA-ABBAABABABBBAAAABBBABBAAABBABABAAAB--BA BABA-ABABBBABAABBBA-
CA741577a
CA741577a-1AABB-BAB--AAAAABABABAA--BAAABAAABBBAAAA-AABBAAA-AAB BBAABBBAABBAAAAB--AAAAABBBAAABAABBA-BAB-ABAB-ABBBB AB-BBBB-BABBBB------
CA741577bBAA-ABA--BBBBBBBBBABA--ABBBBBBBAAABBBB-BBAABB--BBA AAABBAABBBA-BBBA--BBBBBABABBBABBABB-ABA-ABBA-AAAAA BA-ABAA-AAAAAA------
Centromere-1A
Centromere-1B
Centromere-2B
Centromere-4B
Centromere-5A
Centromere-5B
Centromere-6A
Centromere-6B
Centromere-7A
Centromere-7B
Gli-A2BAAABABBAABABBAAABBABBBBBBABAABAABBAAABAAAHBAAABBB BAAABABBBABAABBBABBAAABABBAAABAAABABABBAABAAAAAABB BAAAAABBBBAABBBBBABB
Gli-B2BBAAABABBABBBBBAAABBABABBBBABBAAAABBABBBABHABAAHBA ABBBBBBABBBBBBAABABABBBAAAABBBABBAAABBABABAAABBBBA BABAAABABBBABAABBBAA
NP234852
NP234852-6ABA-ABABBBABABBAAABBABHBBBBAAAABAABBAAABAAAAAAAABBB BAAABABBAABAABBBABBAAABABBAAABAAABABABBAABAAHAAABB BAAAAABBBBABBBABBABB
TC101037
TC101037-6BABBABBABAAABABABBBBB-BABBAAABBAABBBAABBBABAAABAABA ABBBABBBBA-AAAABAABABBBABAABBBABBBAABAAABBAAABHBBB AAB-BBBBBAAABBABBABA
TC65966
TC65966-6BBAABHBABBAAHBBAABBABABABBBABBHBAAHBBABBAABAABBABBA ABBBBBBABBBABAABAAAABBBAAAABBBABBAAABBABABAAABBHBB BABABABBBBBAABABBBAA
TC67416
TC67416-4BABABBABABBBBABBAAABBABBAABABBBBBAABBAABBABAABBBBBA BBAAABAABAABABABABAAABBABBAAABBAABABBABABHABABBABA BBBAA-BAAAAAAAAABAAB
TC67645
TC67645-7ABBAABBBAB-AA-ABBBABAB-ABAAB-ABBBABBBA--AABBBABBAB- AABAB-BBBB-BBBAAA--A--BBBABABBBBBABABAAAABABBABBBB AAAABAAAAB-ABABABBAA
TC69046a
TC69046a-1BABAHABABBBBABBBABHBBABBAAA-BBABA-BAABBA-BBB-BBAAAB -AABABAA-ABABBAAABBABABAABABABHBHABAABBABBBAAABBAA AABABAHAAABABAHBAAAA
TC69046b
TC69046b-1ABAABAAAAAABBAABBAABBAAABAABBBBAB-AAAABA-BBB-AAABBB -AAAABAA-ABBBBAABAAAAABBAABBBAAAABAHBBBHAAABBBBAAA AAABABAABAABABAABAA-
TC69176
TC69176-7BAAAAABB-BBABABAAABBBAABBBABABAABAABABBAAAAABABAAAB BBABBABBBBAAABAB-BAABBBBBBBABBABBBBBAAAABBAAAHAABB ABBBABBBBB-A-A-BAAAA
TC69177
TC69177-7BAAAAABBBBAABABAAABBB----BABABAABAABABBAAAAABABAAAB BBAB--BBBBAAAAABABAABBBBBB----ABBBBBAAAABBAAABAABB ABBBABBBBBBABABBBBBB
TC69937-4BA-A---AB--A-B-AB--BB--B-B----B-AB---BB-A-B---BAAA- --B-B---BAABA-BB---B-ABBAB-B-AAA--ABA-----A----ABA BBB-ABBBBBAAAABBB-AA
TC70722
TC70722-7BBA-AAAABAABAABBABAAAAAAABABABBA-BAAABBAABBABABBHAA BBABAABAABBBBBBABBBBBBAAABAAABBAAAAAB-BBBBBBAABABA BBBABBBABBA-ABAAB-BB
TC70788-6BABBBBBBABAAAAABABABAABBBBAABAAABBBAAAABBBBBABBB-BB BBA-BBHABBBAAAABABAA-B-B--ABAB-BB-BBBABB-BABBAAA-A ABBABABAABBAHHHB-BAB
TC71236
TC71236-2BBBAAHAAAAABBBBA-BBBBBABBAAAABBABBBBAA-AAABAABAAAAH HBBBAAAAHBAAAABBABBBAAABBBBABBAAAABABAAAABABAABHAA BAAABBBHABAAAHABBBAB
TC72953
TC72953-2B-BAAAAAAABABABBAABBABABABAA-BBBBABBBAAAAABBABBBB-B BBAAABBBBBA-BBBBBABAABAABHBABABABBBABBABBA-BAABABA BBABBABAABBAABBBBB-A
TC74823
TC74823-3AABBBBAAAAAAABBAAABBBABAAABBAAAAABAAABBBAABBAAABABB BBBBBAAAAAAAAAAABHA-BBBHA-A-BBAABAB-BAAA--BAB-B-BB ABBABBBBABBAHBABBBBB
TC77302
TC77302-3AAAAABBBABBAABBAABAAAAABABABBAAABBAABBABBABAABBAAAB BAAAAABAAABAABBAAAAAABABBAAAABABBAABABAAAB-BA-AABA AAAAABBAAABABBBABAAB
TC77481
TC77481-4BBABBABABHBBABBA-ABAAAABAABBBABAABBBBAABAAAAHBBAAB- AAAB-BBABAAAAAAABBABABBAABABBBABBAAABBHBABABB---BB B-AAABAABAB-A--A-BAB
TC77993
TC77993-7ABBBABBBAABA-A-ABBA-BAABBBB-A-B-BBBBABBAAABAABAABBA A-ABABABBBBB-AABBBBAAABBABAABAABABBBBAAABABBA--AAB AAA-ABAAABAAABBBBAA
TC77994
TC77994-7ABBBABBBAA-AA--------AAABBBBHAABBBBBBABBAAABAABAABB AABBBAAABBBABBA-BBBABB-BBABAABBBBABABHAHABHABABBBB ABAABBBAHABAAABABBAB
TC80528a
TC80528a-3AAAABABABBBABAABBABABAABAAAABBBBABABBBAAAAAABBBAAAB BABBAABABBBAABABABAAAABBBBABABBBBABABAABAAAAAABBBB BABABBABAABABAAABBBB
TC80528b
TC80528b-4BBBAHBABAABBBABBAAABBABBAABAABBBBAAABABBAABAABBBBBA BBHAAABABABBABABABAABBAABBAAABBAABABBBBABBABABBABA BBBAAABAAAAAAABBBAAB
TC80528c
TC80528c-6BBBBBABABBAAHBBAABBABABABBBABBHAAAHBBABBAABAAABABBA ABBBBBBABBBABAABAAAABBBAAAABBBABBAAABBABABAAAABBBB BABABABBBBBABBABBHAA
TC81096
TC81096-2ABAABAB-AAABABAAABBBABBABABAA-BA-BABAAAAABAB-ABBBH- AAABBA-BBA-HAAAAA-ABAAAAABAAA-ABAB-ABBB-AA-BBBAA-A BBABBB--AAAAH-B-BBAB
TC81688
TC81688-1BA--A-AAAAAABAAABBBAAAABBB-ABAAABAAAAB--AAABHBB-A-- AB-AABABBA-ABAAABABA-ABBAAB--A-ABABABAA-AA-BBABB-B AABAHABBAAAAAABBBH-B
TC82001
TC82001-2AAABAABAAAAABBBBA-BBBABABAAABAAABAABBBBBABBABBBBABB -AABBBAABA-ABBAABAAAABABABAAAAABABAABAAAABBABBBAB- BBABB--AABAAABBBBBAB
TC82742
TC82742-2BBAAAAAAAAABBBB-ABBBBBABBABAAABBBBAAAAAAAAAAAAABAAB BAABBAABHBAAAABBBAABBAABBHBBBHBABBAABAAAABABAABBAA BBAABABBABAABAABBAAH
TC84464
TC84464-6ABABABAB-BABA----ABBABBB-BBAAAABAABBAAAB-AAA-AAABBB BAAABAB-BABAA-BBABBAA-BABBAAA-AAABABABBAABAABAAABB BAA-AABBBBAABBBBBBBB
TC84481a
TC84481a-6ABABA-A-BBABABBAAABBABABBBBABAA-AABBAAABAAAAAAAABBB B-AABA-BHA-AABBBABBAAABABBAAABAAAB--ABBAABAABAAABB BAAAAABBBBAA-BA-BAB-
TC84481b
TC84481b-6BBAAB-B-BAAAABBAABBABABABBBA-BA-AAABBABBAABAA-BABBA A-BBBB-ABB-ABAABAAAABB-AAAABBBABBA--BBABAB-AA-BABB BABABABBBBBA-BA-BB--
TC84551
TC84551-1AAABBBAAABABB-BBAAABA-BAAAA-AAABBABBAAABBBBB-AABAAB ABAAABABBAABAAABABABABBABABAABABABAABABB-AABBBB-BA BB-BABBBABBAAAA-BBBB
TC85035
TC85035-6BBHAABBAABABBBBAAABBBABABBBBABHA-AABBABB-ABAABBA-BA ABBBB-BABBBHB-AABAB-BBBAAAABB-ABBAAA--ABABAAABBABA BABA-A-ABBBABA-BBB-A
TC85037
TC85037-6BBAAB-BABBAABBBAABBABA-A-BBAABBBAAHBBABBAABAABBAHBA A--BBBBABB-ABAABAAAAB--AAAABBBABBAAABBABAB-AAB-HBB BAB-BA----BABBA-BBAA
TC85050
TC85050-4ABBBABAAAABBABBAAABABBBBBABBABBAABBABAB-BBBBAABAABB BBBBABAABAAABABHBBAAHBABBBAABBAABBAAA-BABBABBABABB ABBABBBBBABAAB-BBAAB
TC85125
TC85125-6ABABABABBBABABBAAABBABHBBBBAAAABAABBAAAB-AAAAAAABB- B--A-ABBAABAABBBABBAAABABB-AA-AAABABABBAABAAB--ABB BAAA-A-BBB-A---BBABB
TC85294a
TC85294a-1ABAABAABABABBBAABAABBAAABABBBBB-AAAAAABBBBBBAAAABBB AABABBAAABBBABAAB-----BBBAABBAAAABABBBBBAABBBBBBAA A-BBABAABA-AAABBBBBB
TC85294b
TC85294b-1BABAHABABBABABBBABHBBABAAAAABBA-AHBAABBAB-BBABBAAAB AHB-ABAAB---ABAAA-----BAAAAAAB-BHABABBBAABBAAAABAA A-BABABBAB-ABBBABBAB
TC85303a
TC85303a-6BBHAAHBABBABBBB-AABABABABBBBA-BBAAABBA-BAABAABBAB-A ABBBBBB-BB-BBB-----ABBBAAAA-BB-B-A-ABBABABAAABBABA BABABABABBBABAABBBAA
TC85303b
TC85303b-6ABABABABBBABABB-AABBABBBBBBAA-ABAAABAA-BAAAA-AAAB-B BAAABAB-BA-AAB-----AAABA-BA-AB-A-B-BABBAABAABAAABB BAAAAABBBBAABBBBBABB
TC85687-AABAAAABABBABBBAAABBBBBABBAAABAAABABBABBBBBBBBBAB -ABBAABBABBB-AAAABBBABBBABBBBAAABBBBAABAAAABBAABBB BBAABABABABAABBABABB
TC86533
TC86533-7BAAHAABABBABBAAAABBBBAHBABAA-BAA-BABABBBBABBBBHB-BB ---B-ABABBBB-BABHA--AB--BHABBBABBABB-AABBAA-AAABAB BAAABB-BAA-AAAAABBAA
TC86610-2BABAAB-BA-AAAABBAAABAAABBBBAAABBAAABAAABAABAABBBABA ABBBAAABABABAABBAB----BBBAABBBBAAABB--BB--BA-BAABA ABBABBAAB--AAAABBA-A
TC87011
TC87011-3BBABBABBAAABBBBBBAAAABAABAABBABAABBAAAABBAABABBBBBB AAABABABBBAA-BA--AB-BBABBBBBBBABABA-BA---A-BABBABB BBBBAABBABAAAAAABBAA
TC87195a
TC87195a-1ABAABAAA-AABBBAABAABBAAABABBBBB-AAAAA-B-B---AAAABBB A-BABBAAABBBABAABAAAAABBBAABBABAABABBBBBAAAB-BBBAA -ABB-BAA-ABAAABB-BAB
TC87195b
TC87195b-1BABAAABA-AABABBBABABBABAAAAABBA-AABAA-B-B---AABAAAB A-BBABAABABAABAAABBABABAAAAAAABBAABABBBAABBA-AABAA -ABA-AAB-ABABBBA-BAB
TC88378
TC88378-1BABBAABABBBABBABA--------AABBBBBBAAAAAABBAAABBBBABB ABBAABABAAAAABAAAABBABABAABABAABBBAAAAAABABABAAABB ABBABAAB-BAABBBABAAB
TC88560
TC88560-3AAAABABAB-AABAABBAAABABAAAABABABBBABABBAAAABBBBAAAB BBBBAABABBBAABABBAAAAA-BBBABABBBBABABAABAAAA-ABBBB BBBAAA-AAABABA-ABABA
TC88833
TC88833-7BBABBAAABAABABBBAABABBBA-AABBBBABBABABBABABABABBBAB BBABAABAABABBBAABBBBBBAAA-AAABAABBAAABBBBBAA-BBBBB BBBABBBBBBAAAA--BAAB
TC89014a
TC89014a-3B-B-ABBAAABBABAAAAABBBBAAAABBBBABABBABABAABAAAA-ABA ABBBBBB-AABBBABBAA-BBBBABBA-AAA-AAB-AB-BAAAA-ABBAB AAAAABBABBAAAABBBAAB
TC89014b
TC89014b-3A-A-AAAB-BBAAABAA-HBAABBBABBAAA-ABBBBBABBABBAAAAAAA BBHBBBA-BAAAAA--BBABABAABA-AAA-A-AB-AA-AAAAA-ABBAB A--ABBAAAA-ABABBBA-B
TC89976aBBBBBBBBBABABBABABBBABBAB-BBAAAABBABBBBBBBAA-BBA-A BABBBABAABBBAABAABABBABAABABABBBAAABAABBABBABBBAAB AABAAAABABABBAB-BBBB
TC89976b-BBBAAAAAAAB-ABBBBBA-AAABA-AAAABABBBAAAAAAA-ABAAAA ABAAABBBBAAAABBABABAAAABBAAAAAAAABBABAAABAABAABABA BBAAAABAAAAAABBAABAA
TC90640
TC90640-2AAAAHAHBAAABHBBABBBABBAABAAAAHA-ABABB-HAA-AAA--HAAA ABBBABBABABBBBBHAABABAAABAAAHB-HABHBBABABA-ABAAAAA BABABBBHAH-A-AAABAB-
TC90641
TC90641-2AA--A-BBAAABBBBAB-----AABAAA-AA-ABABBBHAAHAAAAAB-AA AB-BABBABABBBBBBAABABAAABAA-ABBHABABBABA-A-A-AAAAA B-BABBBHAHAAAAAABA-B
TC91009AAABABABBAABAABA--ABAABAAAH-BABABABABBAA-A--BBAABB BBB-AABABBBAABA-HAAAAHBBBBAB-B-BBAHABAABAAAA-ABAA- B--ABBABA-B-BAAABBBA
TC91645
TC91645-1AAAABABABBBB-AAABABABBBBAABBBBBBBABBBABAABABBBABAAB BBBBBABBAAABAABBABBBBAAAABBAAABBABABBABBBBBBBB-B-A AAB-B--ABAAABAAAAAAB
TC91851
TC91851-5A------------B-ABAB-BB-BBBAB-ABAABBBAABABBABBB-AA-A BBABAABABBBABABAAABAAAABAAAABAAAABABABA-HA--AAABBB AHBBABBBAHBABAHABAAA
TC92445
TC92445-7AABBABABBBBABABBBAAAABBBBBBBAAAAAAABBAABAAAABBBBBBB BAAABBABABABBBBAAABBBAABABBABAAAABBBBBBBHAABBABABB BABBAAABABAABABAABAB
TC95235
TC95235-1ABBABABAABBBBAAABABABAAABAABBBBAAABAABBBBBBBAAAAAAB AABABBABBBBB-AAABAAAAABBAAABBA-AABABBBBBABAABBBBAA AABBBBAABABAABABBBBB
TC95791
TC95791-7BAAAHABBBBABBABAA--BBAABBBABABAA-BABABBAABBABABBHAB B-ABBABBBBAAAAAA-BAABBBABABAHB-BBBBBAAAABAAAABBBBB BBABABABBBBABAAABAAA
TC99810BBBBAABAABBBABAAABABBBAAAABAAABBABABBBABBBB-BBABBB BBBBBBBBBABBABAB-AABAAAAABAAAAABBBAAABBBBBBBAABBAA ABBABABABAAABBBABAAA
WsBBABAAAABBBBBABBAABBBAABAABBBBBAAAAABBBBBBBAAAABBB AABABBABABBBAAAABAAAAABBAAABBAAAABABBBBBAABABBBBAA AABBBBAABABAB-------
Xbarc141
Xbarc141-5ABBBBBABBAABBBBB-AA-HAAB-ABHAA-AABA-AABABABBABAAAAH BBAABABABBBABAAAABAAABBBAAHBBAAAHAABAAAABBAAAAABBB BABBABBBAABABHABBBBA
Xbarc171
Xbarc171-6ABBBAHABBAABABHHBAA---AABB---------AA-ABAAAB-AAHABA -AABBBB--HAAA-BBA-AABAAAB-BAABBAAAABBABHHHHAHBA-BA BAABBABBAAAAAAABBAAB
Xbarc178
Xbarc178-6BAHAAABAABBBBABA-BBBBABAABABABBAAAABHABAAHBBABBAAAA AABBBABBBAHABBBBABAAABBABABAAAABBAAAABAABAAABB-ABA H-AABBABBABABABBHAAA
Xbarc18
Xbarc18-2BBBABAAABAABBABAABBBBBABBAAAABAABBBBAAAAABBBBBBA-AB BBABAAABHBAAAABBBBBBBAABBBBAB-BAB-B-BBAAABABAABAB- BAA-BB-BABBABAABBBAA
Xbarc28a
Xbarc28a-3AAAAAHAAABBAAABAAAABBBA-ABBBHBBBAAABAAB-AAABA-AAABB BAAAABBABBBHBAAABBABBABAAABBB-BABBBAAAAABBAAAABAAA ABABABBBBAA-BAAB-BBA
Xbarc28b
Xbarc28b-1AABBBBABAAAAAAAAABBBA-A-BAAABAAABBAAAA--ABBBBABBABB BBAABBAAABBAAAABABAAABBBBBABA-AABBABBABAAAABBABABA ABBABBBAAAB-BBAB-BBB
Xbarc68
Xbarc68-6BBABBABABBAABBBAABBABABABBAABBB-AABBBA-BAABAAABABBA ABBBBBBABBBABAABAAAABBBAAAABBBABBAAABBABABAAAABBBB BABABABBBBBABBABAHAA
Xbarc8
Xbarc8-1B-BAAABABBABABBBAABBAABABAAABA-AABBA-BAABBABABBABAB AABBABBAHHAAABAAAABABABAAAAAA-ABAABHBBBBAB-AAAABAA BABABAAAAHBAAABABBAB
Xbarc83a
Xbarc83a-1BBBBABABBBAABAAABABBABAB-ABBBABAABAABBBABABBABBAAAB BBA-BBBAAABBABAABBBA-ABABAAABBAABABBAABABBAABBABBB BAABBABABBBABAABBBAA
Xbarc83b
Xbarc83b-7B------------AABAAABBAAA-BAAABABABABAABABAAABBBBBAA AAA-BBBABBAABBBAABAB--ABBBAB-AABBBABBBAAAAAAABABBB BABBBABABABBABABBABA
Xbarc85-7BBABABABABBBBBBA-BBB-BABAAABBBAAABAB-BAAA-AABBAABAA AAABAABBBBBBBABBBBBB-A-AAAAABABAABABABABABBBAAAAAB AA-----AABAAAAAAAABA
Xcfa2040
Xcfa2040-7AABBABAABBBABABABAHBBBBABBA--AH-A-BBBAABBABABAABBBH ABBABBABAB-A-BBAAABBBAABAHAHBAAAHBBBBAABBAABBAAABB AABAHAABABA-B-BABBAB
Xcfa2129a
Xcfa2129a-1BAABAAABABBAHAHBBABAABHBHABABABBAAABBABAAABBHBBAAAB BBAAABBAABAAAABB-BBBAABBBAAAABBABABBBABAABABBBABBB BABBBABAAABABABBBBBA
Xcfa2129b-1ABABABBABABBBABABAABBABAABABBBBAAABBAABBAABBBABABBB BABBBBBBAABBABAA-BABAAAAAAABABBABBAABBAHBABBBABAAA BAHBBABABAAAAABBBBBA
Xcfa2164
Xcfa2164-2ABABAABAAAABBBAAABABAABABABAABBABBABBBBBABABBABBBAA AAAABAAABBBABAAAAAABABAAABAAAAABABAAABBBAAABBB-ABB BBABBBBBBABABABABBAB
Xcfd15
Xcfd15-1BAB-HABABBBBA-BBABA--AB-AA--BBABAHBA-BBABBBBA--AAAB BAABAAAABABABBAABBBAHABAABABABABHABAABBA-BAAAABBA- AABABABBAABABAAABB--
Xcfd6
Xcfd6-7AABABBAAABBBABBBAAABBBBABB-ABBBAAABABABABABABAABBBB ABAA-BABAB-BABBBABBBBA-A-BBABAAABA-BBA-ABB-B--BBAB AABAAAABBBAABABABBAB
Xcfd86-2AAABBABBB-BAABAAA-AAAABBA-BBBABAAABBBABBABBAAABAAAB AAABBBBABAAABAAABBABABAABBABBABABBABBBAAABBABABAAA AB--------AAAA-AAAAA
Xgwm1009
Xgwm1009-6ABA-----BB-BABBAAABBABHB-B-AAAA-AABBAAAHAAAABAAABBB -BAABABBHABAABBBABBAABHBBBBAABAAABABABBAAB-AA-AA-- ----A-BBBB--B-A-BA--
Xgwm1061a
Xgwm1061a-7AABBABABBBBABABABAABABBBBBAB-AAAAAABBABBAABABBAABAB BBBABBABABABABBAAABBBAABABAABA-ABBBBBBBBB---BAAABB AAABBA----AABABAB-AH
Xgwm1061b
Xgwm1061b-7BBABAAABBAABAABBABABBBBABBBBABBAABAAAABAABBABABBBAA BBABABBAABBBBBBABBBBBBAAABAAABBAAAAABABBB-B-AABBAB BBBAAB----AAABAABBBB
Xgwm108a
Xgwm108a-3BBABBABBAAABBBBBBAAAAAAABAABBABAABBB-AABBAAHABBBBBB AAABABABBBAABBAABABBBBABBBBBBBABHBHBAAABBAABABBBBB BBBBAABBABAAAAAABBAA
Xgwm108b
Xgwm108b-3AAAAABAAABBAAAAAAAAAAAABABBBBBBBAAAB-ABBAABBAAAAABB BAAAABBABBAABAAABBABBABABABBBABABBBAAAAABABAAAAAAA ABABABBABAAABAABBBBA
Xgwm124
Xgwm124-1BABBABAAAAAAHAAABABAABABBABABAHBA-H-A-BAAABBHBBAAAB HBBAABBBBBBABAAABBBHBABBBBBAAAAABABBBA-BABABBBHBBB BABABABBAAAAAABBBAAB
Xgwm126-5AABABAAABAAABABBAAAABAAAAAABABBBBBBBBBAAABABAAABAAB AB-BBABBA-BBABBBAAAABAABABBBBABABABAAAAAA-ABAAAAAA AAAB-BABBHBAAABABABH
Xgwm132a
Xgwm132a-6BBBAAHBA-BABBBBBA--------BBBABBBAAABBABB-ABAABBABBA ABB-BBBABBBBBBAABABABBBAAAABBBABB-AABBABABAA----BA BABAAA-AB--ABAA-BBAA
Xgwm132b
Xgwm132b-6AAABABAB-AABABBAB-------BBBBBAAABABAABAB-AABAAABABA AAA-AAABABAAABBBABBABABABABAABAAA-BBBABAAAAAB--ABA BAABBB-BA-BBAAA-BBBB
Xgwm132c
Xgwm132c-2BBBAAHBA-BABBABAA--------BBAAABBBBBAAHAA-BBAAABAAAB BAA-BAABBBAAAABBBBBBBAABBBBABBBAB-BABAAAHBABA---BA BBAABB-BA-AABBA-BBAB
Xgwm136
Xgwm136-1ABAABAAAAAABBHAABAABBAAABABBBBBAAAAAAABB-BBBAAAA-BB AABABBAAABBBABAABAAA--ABBAABBAAAABABBBBH-A-BBBBBAA AABBABAABABAH-BBBB-B
Xgwm153
Xgwm153-1BAAAABABBA-BBAB-AAAABABBBABBBHBAAABABA--BBAABBBAAAA BB-AABBB-BBABAAABHBBBABBBABAAAA-BAB-BABBABABBABHHB BA-ABABAAAB-AABB-AAB
Xgwm155
Xgwm155-3AAA-ABBAABA-ABAAABBABBABAABABBBABAAABABBAAAABABBABB BAAAABBABB-BAABABAAAABB-BB-BBBBBB-BBAAABABBABBBAAB AAAABBABBBBAABAB-BAA
Xgwm156
Xgwm156-5AABBABABBAABBBA-AAABHHABAA-BAABAABAAAABBBAABABAA-BB BBAABABABBBABAAAABBAABBBAA-BBAAAABBBAA-ABBAAABABA- BABBABBBAABAB-ABBABA
Xgwm160
Xgwm160-4ABBBAB-AAABBA-BAAABABBABBABBABBAABBABABBBBBBAABAABB BBBBABAABAAABABBBBBB-BABBBAABBAABBAAABBABBABBABABB ABAABBBBBABAABBBBAAB
Xgwm162
Xgwm162-3AAABBBBBABBA--B-A-AAAABBABBBB-BBBBAABBABBBBAABB-BBB BABAAABBBABAABBBBAAAAB-BBAAA-BABBABBABAAAB-BBAABB- AAAABBBBAAAABBB-BBAB
Xgwm210
Xgwm210-2BB-ABA-BBB-ABBBABBAAABBAAABABABAABBBABABBAABBBAAABB AAAA-BABBABBBABABA-AAAABAAABBA-BABBBBAB-AA--AAAAAB BAABABABAHBABBBBBBAB
Xgwm234
Xgwm234-5BBAAHHBBBAAABBA-BBBBABABAAAAAAAAABBBBAABBBBBBBABBHB BAABBBAABAABAAAAAAABABBAAAAAAAABABABBBABABAABBABAA BBABBABABBBAABAABAAA
Xgwm251
Xgwm251-4BBBABABBBHBBABABBBBBBAAAAAAAB-BA-BABABBAABBBAABBAAA ABBBBABABAAAAABBAAABA-HAAABBAABBBAABBA-BBBAAABBB-A BBHABBBB-BAAAABABHAA
Xgwm268
Xgwm268-1BABBABAAAAAAHAAABABA-BABBABABAHBAAHAAABAAAB-HB-HAAA HBBAABBBBBBABAAAB-BBBABBB-BAAAAABABBBABBABABBABBBB BAB-BABAAABAAA-BBA--
Xgwm274a
Xgwm274a-4A----BAB-BABABAAA-BABAABBABAABBA-BBABABBABABAAB-ABB BBBBABAABABAAABBB-BBABAABBAAAAAABBAAAAAABAABBABBBA ABAAABBBBBBAABABBABB
Xgwm274b----AABABABAAAAAAAABAABBAAAABAA-BAAAABAABAAAABAAAB BBABAAAABAAAAAAAAAAAABAABBAAAAAABBAAAAAAAAAAAABBBA ABAAABABAABAAAAABAAA
Xgwm299
Xgwm299-3BBAAHBBHBABAABBAAAHAAHABBABABABBAABAABABHBABBABABBB AABBAAABABBAHBBBABAAABAABBHHABAHBBBBBBBBA-HBABAHBB BABBBBAAABAAABBABAAB
Xgwm304
Xgwm304-2ABABBABAAAABBAABAABBABBABABAAABBBBABABABABBABABBBAB AAAABAAABABAAAAAAAABAAAAABAAAAABABAAABBBAABB----BA BBABABBBBAABAABABBAB
Xgwm328
Xgwm328-2ABABBABAAAABBAA-AABBABA-BABAAABABBABABAAABAABABBBAB AHAABAABBABHAAABAAABAAAAABAAAAABABAABBBBAAABBBA-A- BBA-AB-BAAAAHABAB-AB
Xgwm330ABBABAAAABBAAB-BBBABABABABBBBB-BBABAABABABBABAABAB ABABBABBBAABBBABAAAAAAABBAABBABAAABAABBABAABABBABA BBAABBABAAAABBBBBBA-
Xgwm332
Xgwm332-7ABABBBB-A-BA-A-AABABA-ABBBAABBAAAABABBBBBAAB-ABABAH --AAABBAAB-BABBBAB-BBA-B-B--BBAB-ABBBBH-ABABBAAA-B BABAHBABABHABABBBAAB
Xgwm333
Xgwm333-7BBAAAABABBABAAABAAABBAAABBAAABABABABAABABAAABBBBBHA AAABBBBABBAABBBAAAABBBABBBAABAABBBHABBBAAAAAAHABBB BAABAABABABAABABBA--
Xgwm334
Xgwm334-6AB-AABB--AAAB-BA-AB-BBBBAB-BBBABAABBAAABAAABBBABBBA BBAABABBHABAAHBAAB--AAABBBHAABABBBBBABA-ABBAHAAABB BAABAA-BBBHABBBBBBBH
Xgwm339
Xgwm339-2AAABAABAAABABBBBAAABAABABAAABABBBAAABBBBAABABB-BBAA BAABBAAAABBAAABABAABABABABAAAABBABAAABBBAABA-BAAAB ABABABBABBBAAA-BBBBA
Xgwm340
Xgwm340-3BBAABBAABABAABA-AABAAAABBBBBBAB-AAAABBABAAABBABABBB AABABAABABBAABBBBBAAAAAABABABAABBBABBBBB-BAAABAABA AAABAAA-AAAAABAABAA-
Xgwm350
Xgwm350-4ABBBA-BAAAA-A---AABAB-ABBABBABAAA-BABABBABBBAABAABB B--BABAABAAABA-BBBBBBB-BBB-ABBABABAAAB-ABB-BBBBABA ABAABB-BBBBBBABBAABA
Xgwm368AA--BBAABBABAAABAABAA-BBHA-BBBAABAHBBABBAB-BA-A-AA A--BAAAABAABAAHBBAABABBBB-AB-B-ABAAAABAABB--ABBAB- BBBAAB-ABBAAAAABBAAB
Xgwm369
Xgwm369-3ABBAABBBAABBHABBAAHBAA-AAAAABABHABBAABAAAABABABBHBA BBBBB-BABAABAAAAAAABAAAHAHAAABABB-AHAAABABAAHBBBBA ABA-B-BBA-AABABBBAAA
Xgwm372
Xgwm372-2ABAB-AB-AAABB-AAAH--AABABABAAHBABBABBBBBABBA-ABBBAA --AABAAABBB-BAHAAA-BABAAABAA-AABA-A--BBBAA-BBBAAHB -BHBHBHBBBBAHABABBBB
Xgwm389
Xgwm389-3BAHBAB-AAABBABABA-ABBBBAAAABHBB-AABAAB-AAABAAB-AABA ABBBBBBAAAABBABBAABBBABAAHAB-AABBBBAABBBAAAABABBBB AAABABBBBAA-AABBBAAB
Xgwm400
Xgwm400-7BABAAAAABBBBB--AAABAABBHBBABAABAAAABAAABBAAAAAABBAB AABABABBHHHAHBBAAABAABBBABBAAAABABAAABBBAABBBABBBA BBABAB--BBBABBBABAAB
Xgwm408
Xgwm408-5BBHAAABBBBBAA-ABAAAAAABAAABBB-BAAAAABAABAHBBAABABBB ABBBBAAAAAAAABAABAABABBABBAABAAAABABBBAAABAAB--BA- AAAAAA-H-AAABBBABBA-
Xgwm493
Xgwm493-3B-ABBBBHBBBBBBAAAAABBBBAAAABBHB-AABBABBBAABAABAABBA ABBABBAAAABBBBBBAABBBBBBBBABHBABAABAABBBAAAABBBAAB ABBBABBBBBHAABBBBAAH
Xgwm497
Xgwm497-1AAAABABAABBBBAAABABABBAAAABBAHBBBABBBABAABABBBABBAB BBBBABBBAAABAABAAH--------BAAABBABABBABABBBBBBBBAB BABBBABABAAAHAHABHAH
Xgwm499
Xgwm499-5BAABBBBBBBBHBBBABBABAAABBHBB-H-AHBBBABBBBBBBAB-AABA B--AAAAB--BB--BBHB-BABAAA-ABABAABAAA-BAAABABBABAAA BABABAAA-BBABABBBAAA
Xgwm508
Xgwm508-6BBBAABBABBABBBBBAAB-BABABBBBABBBA-HBBABBAAB-ABB-BBA ABBBBBBAB-BBBBAAB-BA-BBAAAABBBABBAAABBABAB-AABBABA BABABABABBHABAABBBAB
Xgwm526-2BABAAABAAABABBB-ABBBBABA-HBABBB-ABAAABABAABABABBABB BABAAABABBABBAABABABAAAAABBBAAHBABBBAABAABBA-ABAAA ABAAAABAAAAAAAAAAAHA
Xgwm544a
Xgwm544a-5BAAAABBB-BAABBB-ABBBBBABAAABBBABA-ABA-AAABAA-BAABAA BAAAAAAABHABABHABBBBAAAAAAABBABAABABBB-BABABHHAABB BBBBBBBBBAAAABBBBBBA
Xgwm544b
Xgwm544b-1BAB B A-AAAAAA-AA-BABAABABBABABAABA-B-A-BAAABBHBBAA AB-BBAABBBBBBABAAAB-BH-ABBBBBAAAAAB-BB-A-BAB-BB--B BBBABABABBAAAAA-BBBAAB
Xgwm55
Xgwm55-2BBBBBHBABAABBBBAABBBBBABBAABABA-B-BBAAAAA-BBABBAAAB B---AAABHBAAAB-BBBBB-A-BBBBABBAA-ABABB-AABABA-BABA A-B-BA-BAABABAABBBAA
Xgwm566
Xgwm566-3B-BBAAABBBBBA-HBABBAAABABBBBBHABBAAA-A-AHHBHHABHBAB ABBBBBAABBABABAAABABABBBABAABBAABABBBBAAAHHAAABAB- BBHBABB-BBB-B---B---
Xgwm577
Xgwm577-7BBABBAAABAABABBAAABABBBAABABABB-BBABABBABABABABBBAB BBABAABAABABBBAABBBBBBAAABAAABBABBAAABBBBBBA----BB BAABABAAAABBBBBBABBB
Xgwm58
Xgwm58-6BABBABBABAAABABABBBBBBBABBAAABBAABBBAABBBABAABBAABA ABBBABBBBABAAAABAABABBBABAA-BBABBAAABAAABB-AABHBBB AABABBBBBAAABB-BBA-A
Xgwm5a
Xgwm5a-2BABABAABBBAABBAABBAAABBAAABABA-ABBB-BBABBAABBBBABBB AAAAABAABABABBBABABAAAABABABB-AAABBBBABAA-ABAA-ABB AAABABABAABABBBBBBAB
Xgwm5b
Xgwm5b-3AHBBHBAAAAABBBABAAAABBABAABBBA-BAAB-ABBBABABBBBBABB BBBBBBHAAHABAAAAAABBBAABABABA-BABABBAABBA-BABH-BBA AABAABBBAABABAABBHAB
Xgwm60
Xgwm60-7ABBAABBBABAAAAA-BBABABBAAAABABB-BABBBABAAAAABBBBA-B AAB-BABB-AABBAABA-BA-BABBABABBBBBAHABAAAABABB--ABB -AA-HAAAABAABABAB---
Xgwm601
Xgwm601-4ABABABABAABAAABBBABBBBBBBBABBAAABABAABBBABBBBAABBBB AAB-BABBAABABAAAB-BBBBBABBBABBAAB-BAABABABAB-BBB-A ABBBAAAAAAAAAA-AAB-A
Xgwm611
Xgwm611-7BBAHBAHABAABABBAAABABABA-AABBBAABHABABBABABABABBBAB A-A-ABAAABABABAABBABA-AAABAAAB-ABBAAABBBHB-A---BBB BBB-BBBBBBAAAAAABA-B
Xgwm613
Xgwm613-6B--ABBBABBABBBBAABBBAAABBB--AAB--B-BAAAABBBABAABBAA BAABBBBBBBABBBA--A---BAAABB--ABBBBBABBBBABAAAAB--B BBBABBAABAAABABBBAAA
Xgwm614-2ABBBBBAABBBABAABAA-BAABBABBBABB--ABAAABBBBBBBBBABBB BAAA-AABABABAAABBBABABBBABBBB-ABBABAAAABABABBB-ABB ABABAAA-BBBBBBB----A
Xgwm63
Xgwm63-7AAABB-AAABBAAAB-ABABBBAABB-ABB-AAA-AA-B--ABBBAA--BB ABAAABABABABABBBABBB-AAAABB-B-AAB-BBB-AABB--B-AABB BABAHAABBBAABABBBAAB
Xgwm633
Xgwm633-1AAAABAB-BBBBBAAABABA-BBBAA-BAHBA-ABBHBBAA-ABBABABAB BBBBHBB-AAABAABAAHBBAA-AABAAAABHHBABBAAABBBBBBBBBA BA-----AB-AABAAAB-BH
Xgwm636
Xgwm636-2AAAAAABBAAABBBBABBBABAABAABAAAABABA-BBAAAHAAAAABAAA ABBBABBABABABBBHAABAABAABAAAAABAAAABBABABA-AAA-AAA BABABBBBAHAAAAAABA-B
Xgwm637
Xgwm637-4ABBAABABBBA-BHBBABBABAAB-AAAABBAAABABBABBABBBBBBABA BAABABBBABBHBBBBAAABAABBBBBAABAABBBABAAABABA-BBAAA AB-AAAA-BBBAABAB-AAB
Xgwm659
Xgwm659-1BABBAAABAB-ABBA-ABBAABAABA----BABAAAAAAABAAABBBBA-B ABBAABABA--AABAAABBBABAAAHBBBA-B-HAAA-AABAAABAABBB ABAAAAABBBAAABB-----
Xgwm783
Xgwm783-7BBABBAAABAABABBBAABABBBAAAAB-BB-BBABAHBHBABABABBBAB BBABAABAABABBBAABBBBBBAAABAAAB-ABBAAABBBBB-A----BB BHBHBBBBHHBAAAAABA-B
Xgwm835aABABABABBBBBBBBABBBBABB-A-B--ABABBAAABABBBBABB-ABB BABBABAABAB-BB-ABBBABABBABABBBABBBBBBBBBBBBAABAB-- --BABBBBAABABABB--AB
Xgwm835bABABABABBBBBBBBABBBBBBB---B--ABABBBBBBBBBBBBBB-AAB BABBAAB-BABBBB-ABBBABABAAB-BAB-BBABAABBABBAAAABB-- --BABABBAAB-BAAA-BBB
Xgwm835c
Xgwm835c-1ABAABAAAAAABBBAABAAABAAA-A-B--BBBAAAAABBBBBBAAA-ABB AAAABBAAAABBBB-ABAAAAABBABABBAAAABABBBBBAABBBBBA-- --ABBBAABABABABB-AAB
Xgwm88
Xgwm88-6BABBABBABAAABABABBBBBBBABBAAABBAABBBAABBBABAABBAABA -BB-ABBBBABAAAABAABABBBABAABBBABBAAABAAABBBABBBBAB ABAHHBBBHAHABBABBA-A
Xgwm894
Xgwm894-4ABBAABAABBABBHBAABBABAABAAAA-BBAAABABBABBABBBBBBABA BAAB-BBBAABBABBAAHBBAABBAABAABAABBBABBAABAAAA--ABA ABBAABAABB-AAHAAB-AB
Xgwm895
Xgwm895-2ABABAABAAAABBHAAAHABAABABAAA-BBABBABAAABABBABABBBAA AAAABAAABBBABAHAAAABABAAABAAAAABABAA-BBBAAABBBAHHB BBABABBBBAAAA-BABBAB
Xgwm937
Xgwm937-4ABBAABAABBABBHBAABBABAABAA-AABBAAABABBABBABBBBBBABA BAABABBBAABBABBAAHABA-BBAABAABAABBBAB-AABAAAAABABA ABBAABAABBB-AHAABAAB
Xgwm95
Xgwm95-2AHABAABBABBABBABAAABAABABAAAAABAHHABBBBBABBABABBBAA AAAABAAABBBABAHABAABA-ABABAAAABBA-AAABBBAABABBAAHB ABABABHABABAHBBBBBAB
Xgwm99
Xgwm99-1AAAABABABBBBBAAABABABBBBAABBAB-BBABBHABHABABBBABBAB BBBBHBBBAAABAABAAHBBAAAAABBAAABBABABBAB-BBBB------ BAB--A-ABA-ABA---BAA
Xwmc153
Xwmc153-3ABAHABBAABAHABAAABBABBBBAABABBAABAAABABBAABAAABAABB BAAAABAABBAHAABABBAAABBABBABBBABBABBAAABABAABABBBB AAAABBABBBA-A-ABBB-B
Xwmc161
Xwmc161-4AABBABAABBABAHBAAABBBAAAAAAABBBBHABABBABBHHBBBBAABB A-ABABBBAABABBBBAAABAABABABA--AABBBABAAAHAAAHAHA-- -----AAA-BHAA-A--A--
Xwmc175
Xwmc175-2BBBAAAABAABBBABBABABABABABBAABBBBAABBAAAAABBABBBBAB BAAAABBBBBAAABABAABAABAABABABABABBBABBABAAAB----BA ABABAABAABAAABBBBBAB
Xwmc206a
Xwmc206a-5BABABABABBBBBBBABBABAABABABBBBBABBBBBBBBBBBBABAA-BB BBABAAABBABBBBBBBBAAABAAAAABAAAABAA-BBAAABAB-AABBA BABAAAABABAABABBBBAA
Xwmc206b
Xwmc206b-4BABABBAAABBABAA-BAABBABBBBABBBBAABABBBABBABBAAAB-AA ABABAAAABAABAABBBAABAABBBBABBBAABAA-ABAABBAA-BBABA BBBAABBABBBAAAAABAAA
Xwmc206cBABAAABBBBAAABAAAABAABBBABBAAABABBBBBABBABBABAA-AA BBABBAAABAAAAABBBBAAABAABAAAAAAAAAB-AAAAAAAA-ABBAB AAAABBAAAA-ABABBBAAB
Xwmc206d
Xwmc206d-3ABAHABBBBBABABHABBABBAHBAH-BBBAHBBAAHBHABABAABBA-AB BAAAABHABABABBBAAAAAABBBBBBAABABBBB-ABAAABAB-AAABA AA-AAABAAA-AHBHABAAB
Xwmc219
Xwmc219-4ABBBABAAAAABBBBAAABABBABBABBABBBABBABABB-BBBAA-AABB BBBBABAABAAA-AB-BB- B-AABBBAABBAABBAAABBABBABBABAB A-BAABBBBBABAABBBBAAB
Xwmc232
Xwmc232-4ABBBABA-ABABABAAAABABABBBABAABBAABBABABBABABAABAABB BBBBABAABABAAABHBABBABBB-BBBBBAABBABAAAABAABBABBBA AB-AABBBAABAABABBAAB
Xwmc235
Xwmc235-5BB--BA-BBB-AABAAAAA-AABBAA-HBABAABB-A-ABAA-AAABABBB AAABBAA------BH-HHAHHHBABBABBBAAAAABB-AAABAABHBBAA ABAAAAAHBABAABHABBAB
Xwmc254
Xwmc254-1AAAABABABBBBBAAABABABBBBAABB-BBBBABBBABAAB-BBBABBAB BBBB-BBBAAABAABAAHBBAAAAABBA-ABBABABBABABBBBBBB-AA -ABBBA-AB-AA--BABBA-
Xwmc311
Xwmc311-7BBAHB--ABAABABBA-ABAB-BABAABBBABBHAB--B--ABABABABBB ABAAAAAABBAAABAABBAAABAAABAAABBABAAAABBBBBBAABBBBB BBBHBBBBBBAHAAAABABB
Xwmc326a
Xwmc326a-1BH-A-ABABBABABBAAABBAABAAAAABAAAABBAABABBBABABBAAAB BABBABAABBAAABABA-BABABAHAAAABABABBBBBBAABAA--A-AA B-BBBAAAABBABBBAAB--
Xwmc326c
Xwmc326c-2AA-A-ABBBAABBBBABBBABBAABABAABABABABBBAAAAAAAAABABA ABBBABBAABBABBBAAABABAAABAABABBAABABBABABABA-BA-AA BBBAABBBAAAAAABABA--
Xwmc329
Xwmc329-1BABAHABABBABABBBAABBAABAAAAABAAAAHBAA----BBBABBAAAB AABBABAABABAAB-AABBABABAAAAAABABHABHBBBAABAAAAABAA HABBBABABBBAAAAABAAH
Xwmc332
Xwmc332-2BABBBAAAABBBAABAABBBABABABBBAAH-BABBBAAAAABBAABBHAB AAAAABBBBBAABBABBABBABABBABABABABBBABBAA-AABABBBBB BHABBABAABAABABABAAA
Xwmc335
Xwmc335-6A-ABABABB--------AAABBAAABBBBAABAABAABBBAAABAABAABB B-AAAA-BABBAABBBABBABBBABABAAABAAA-BBBBAAAA-ABAAAB BAAABA----ABAABAAAAA
Xwmc363
Xwmc363-2B-BBAAABBBB-BABBABABA-ABAB-AB-B-BAA--AAAAA--B-A--B- BAA-ABBB-BAAABB--ABAABBAAABAAABA---ABBABBABB----B- BBBBABBAB-BAABBB-BA-
Xwmc382a
Xwmc382a-2BABABAABBBAABBAA-BAAABBA-AB-BABAA-BB-BAB-AABBBAAABB -AA-ABAABABABBBABABAABABABABBAAAABBBBABAAAA-AAAAB- BAABABABABBABBBBBBBB
Xwmc382b
Xwmc382b-2AAAAAABBAAABBBBA-BBABBAA-AA-AAABA-AB-BBA-AAAAAABAAB -BB-BBBABABABBBAAABABAAABAAAAABAABABBABABAB-AAAAAA BABABBBAAAAABAAABABB
Xwmc398
Xwmc398-6BBBBBA-ABAAAHABBABBBBABABBAAABBBAABABABBAAB-AAAAABA A-BBBABBBABABAABAABABBBABAAABBABBA-ABAAABBBAABBBAB BA-ABBBABAAABAABBABA
Xwmc406
Xwmc406-1BABAAABA-BABABBBAABBAABAAAAABAAAAHBAABAABBABABBAAAB AABBABAABAAAABAAAABABABAAAAAABABAABHBBBBABAAAAABAA BABABAAAAHBABH-ABBAB
Xwmc415a
Xwmc415a-5BABABABABABHBBHABBABABABBABBBBBAABBBABBBBBBBABAA-BB BBAAA-AABABBBBAABBBBAABAA-ABAAA-BAAABBAAABABBBHBBA BHAAAAHBABAABABBBAAA
Xwmc415b-5ABBHABABAAAABBAABBBAHBAAAAAHBBAA-BAA-BAH-ABABAHB-BB AABBA-AABBB-BBAAHBBBAABBBBBBAAA-AAAAAA-BAAAAAABBHA HHABBBAAAAAAABABBAAA
Xwmc419
Xwmc419-4BABBBAAABBBBBBBBABBBABBBBAAAABABBABBABBBBBAABBBBAAA BBAAABABBBBAABBBAABAAAAAABBABABAAABBABBAAAABABAA-- --B---ABABAA-AB-AAAA
Xwmc428
Xwmc428-3AABBBBAAAAAA-BBAAABBBABAAA-BAAAAABAA-BBBAABBA------ --B-BAAAAAAAAAAAB-ABBBBHAAAABBAABABABAA-ABAABABHAB ABBABBBBABBAHBABB-A-
Xwmc430a
Xwmc430a-3BAABBBBAAABBABAAAAABBBBAA-ABAABBAABBABBBAABAABAAABA ABBBBBAAAAABBABBAABBBBBABBABBBABABBAA-BBBAAABBBBB- AB-BABB-BBAAAABBBA--
Xwmc430b
Xwmc430b-6BBBABABBBBAABABAABABAABB--BBAABAABAAAAAABBAABAABAAA BBABBBBBBBAABBAABAAAABAAABBAAAABABAAA-ABABABAABAA- BB--ABA-BAAAAAA--BA-
Xwmc430c
Xwmc430c-4BBABBABABHBAABBA-ABAAAABA-AABABAABBBBAABAAAAHBBAABB A-ABABAABBAAABAABBABABBB-BABBBABBAAAB--B-BABABBBB- BB--ABA-BABAABAABBA-
Xwmc434-2BBABAABAABBBBABAAA-BBABBAAABBBA-ABBB-BAAAABB-B-A-AB BB-BAABBB-BBAB-BBAB-BA-BBBAA-BB-B-BB-BB-BBABB-AAAA AABAAAAAAABABBAAA---
Xwmc44
Xwmc44-1BABBABBAAAAABAA-ABBBBBAABBBABBBBBABAAA-BAABABBBHABB ABBAAHABAAAAABAAB-BBBBABAABBAAABBA-ABAHAAAAAHABABB ABHABHHHABAAAABABHBB
Xwmc441
Xwmc441-2BBBABH-B-A-ABABAABABAAABABBBAAABBBABBAAABBBBABBABAB BAABBAAB-AAAABBBAABAABAABABABAAABBBAABABAAABAAA-BA BAABBABABBAABABBBABB
Xwmc453
Xwmc453-2A-AAAABA-AAABBABBBB-BABBBAAABAABBABBBBBBAHBABBBBABA BAABBBBABABAABBABAABBBBBAAAAABHBA-AAAAAABBBABBBAAA ABBBBBAAAABAABBABAAB
Xwmc479
Xwmc479-7ABBBAABBABBAAAABBBAAABABBAAAAABAAABBAAAAABAABAAAAAB BABABAB--A---BBBABBBBBABABBBBBABAABBBAAAABAAAABAAB AAHAAAABAAAABABABBAA
Xwmc48
Xwmc48-4BABABBAAABBABAAABAABBABHBHABBBBBB--------ABBAAABBAA BBABAAAABAABAAHBBAABAABBBBABBBAABAAAAHAABBAA-BBAHA BB-AABBABBAAAAAABBAA
Xwmc489a
Xwmc489a-2BABABAABBBAABBBABBAAAABAAAABABAAABBBABABBAABBBAAABB AAAAABAABABABBBABABAAAABABABBAAAABBBBABAAA-BAAAAAB BAABABABAABABABBBBAB
Xwmc489b
Xwmc489b-5AABAB-ABBABBHBAABABAA-ABBBABAABAAAB-B-BAB-ABBBBAAAA BBAAAAB-BBBBBBBAABBAAA-AAAABAAAABBABABA-B-ABAAABAB AABAABBBABBABABAB-AA
Xwmc500a
Xwmc500a-4ABBBBBBABAABABBA-ABABBBBBABBABAAABBABABBAAABAABAABB BBA-ABA-BAAABABBBABBBBBBBBAABBAABBAAAABA-BABBA-ABB BBAAAB-BBABAABABBAAB
Xwmc500b
Xwmc500b-7BBABA-ABBAABAABB-BABBBBAABABABBBABAAABBAABBABABBAAA BBA-AAB-AB-BBBBABBBBBBAAABAAABBAAAABBAAB-BBBAA-AAA BBBABB-AABAAABAAAABB
Xwmc500c
Xwmc500c-1BABAA-BABBABABBA-ABBAABAAAAABAAAABBAABAABBABABBAAAB AAB-ABA-BBAAABAAAABABABAAAAAABABAABBBBBB-BAAAA-BAA BABABA-AABBABBBABBAB
Xwmc517
Xwmc517-7BAAABABBBBABBABBAABBAABABAABAAABBBBABBBBHBBABBBBHAH AAABBABBBBAAAAAABBAAHBBABABHBBABBABHAAAAABBAA-BBBB BAABBBABBBBAAAAABBBA
Xwmc527a
Xwmc527a-3BBABAAHBAABBAABBBBAAA-BABABBAAAAABBHABABBAABAAABBA- AAABABAAABABAABBBABBAABAABABB-BABBABBBHBAAHBABBBAA BHABABBAABBABAHAHABA
Xwmc527b
Xwmc527b-3AABBBBAABAABBBBAABAAB-AABABBBBABABABABBBAABBAABBBB- BBBBBBABAAAAAAAABBBABAABAAAAB---BABBBBABABABBABBBB ABBABBBBABBAAB-BBABB
Xwmc540
Xwmc540-7BAAABABBBBABBABAAAABB-HBBBABAB-ABBABABBAABBABABBBAB BBABBABBBBAAAAAAAB--BBBABAB--BABBBBBAAAAA-AAABBBBB BABBABA--BBAAAAABABA
Xwmc581
Xwmc581-7BBABBAAABAABABB-AA-ABBBAABABABBHBBAAABBABABABABBBAB BBABAABAABABBBAABBBBBBAAABAAAB-ABBAAAABBBB-AABBBBB BBBBBBBBBBA-A-BABA-B
Xwmc597a
Xwmc597a-7BAAAABAABBBBAABBAABBBBBAAAAAABBBBAABAAABBAABAABBBAB AABABABBBBAABBAAAABAABBBABBAAAABBBBBBBBBBBABBABB-- ----BB--BBBA-ABABABB
Xwmc597b
Xwmc597b-1BBBAABBABHAAABBAAABBAABABAAABABAABBAABAABBABABBABAB AABBABBAHBAAABAABABABABAAAAAABABAABABBBBBBAAAAAB-- ----BA--AHBA-ABABBA-
Xwmc597c
Xwmc597c-2BAABBAABBAAABAAABBBAABBAABBABABBABBABAABAABBABABBBB AAABAAAABBBABABABABABBABAAABBAAABBBBBBBAABABAAAA-- --------AAAAABBBBAAA
Xwmc597d
Xwmc597d-6BBBAABBABBABBBBBAABABBBABBBBABBBAAABBABBAABAABBABBA ABBBBBBABBBBBBABBABABBBAAAABBBABBAAABBABABAAABBB-- ----BA--BBBA-AABBBBA
Xwmc606
Xwmc606-7B--AABAAABBBAAHBA-BBBBBABAAAABBBBAABAAAB-BAAAABBBAB AABABABBBAAABABAAABAABBHABBAAABABBBBBAABBBBABHBB-- ------BBBBBAB-BBBAAB
Xwmc617
Xwmc617-4BABAABABHABBBABBAAABBABBAABAABBBBAAABABBAABAABBBBBA BBAAAABABABBABABABAAABAABBAAABBAABABBABABHABABBA-A BBBAHHBAAAAAAABBBAAA
Xwmc630a-2AB--ABABB-ABABBA-ABBABHBBBBHAAABAABBAAA-AHAAAAAABBB BAAABABBHABAABBBABB-AABA-BAAABAAABHBBBBAHBAAHAAA-B BAAAAABBBBAABBHBBABB
Xwmc630b
Xwmc630b-6AA--HAABABABBBBA-BBABBAHBAA-BHABAAABBBHBAHAAAAABAAA ABABABBABABBBBBBAAB-BBAABAAAHB-BAAHBBABAHAAABBAAAA BABABBBBAHAAABHAAA-B
Xwmc630cB---BABAABBAAAA-BABAAABAABAAAABBABBBAABBBBBAABBABB BAAABAABAAAAAAABBAA-BAABBAABAAABAAAABABBBAABABBBAB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Xwmc661
Xwmc661-2BA-ABAAB-BAABBBABBAAAA--AA-A-ABAABBBABABBAABBBAAABB AAA-ABAAHABH-BBABABA-AABABAB-AAAABBBBA-AAHA-AAAAAB BAABABABAHBABHBBBBAB
Xwmc705
Xwmc705-5AABBB-ABBAAAHBABAABABAABBBABA-BBABBAAABHBBAB-BBAABA B-ABA-BABBBABABAA-BAABABAAAABAAAAAABAABBHBBAA-ABBB -B---AAAAHBABABABBAB
Xwmc710 1.5
Xwmc710-4BABABBABABBBBABBAAABBABBAABABBBBBAABBAABBABAABBBBBA BBAAABAABABBABABABAAABBABBAAABBAABABBABABHBBABBABA BBBAAAB-AAAA--BBBAAB
Xwmc728
Xwmc728-1BABBAABABBBABBABABBABB-ABAAHBAA-BAAAAAABBAAABBBBABB ABBAABAB-B-A-BA-AABBABABABB-BAABBBAAAAAABABBBAAABB ABAABA-BBBAA--BABA--
Xwmc764
Xwmc764-2BABABAABBBAABBHABBAAAABAAHBABABAABBBABABBAHBBBAAABB AAAAABAABABABBBHBABAABABABABBAAAHBBBBHBAAAABAAAABB BAABABABAHBABBBBBBHB

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.