Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Oat-2013-SNP-PxG

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Oat-2013-SNP-PxG
Map
Oat-2013-SNP-PxG-1
[ Show all 22 ]
Species
Avena sativa
Parent
Provena (oat)
94197A1-9-2-2-2-5 (oat)
Type
Genetic
Map Units
cM (Haldane / Kosambi)
Reference
ReferenceOliver RE et al. (2013) SNP discovery and chromosome anchoring provide the first physically-anchored hexaploid oat map and reveal synteny with model species. PLoS ONE 8:e58068.
Remarks
Data extracted from Supplemental Data from reference PLO-8-e58068
Original SNP scores and component map for oat population: Provena/GS-7 (=94197A1-9-2-2-2-5)
SNP Note: progeny ID number 69 was dropped from the data of PG-1 to PG-98 for quality reasons during mapping.
Parents P and G and progeny PG-1 to PG-98.
Locus
[ Hide all but 1 of 412 ]
BA_grs_c10611BAABAABBAAAABBABAAAAABABBABBAAAABBABAAAAABAAABBABBABBBBBBBAABABBAABBBBHAAABBBABABABBAAAABBBBABAABABASNPBA_grs_c10611_259
GMI_DS_A3_227BAABAABBBBBBBBA-BAAABABABABAABBABBBABAABABABAABAAB-BBBAAAABABBBAABABBAAAAAABAAAABBBBAAAAAABBBBABBAAASNPGMI_DS_A3_227_89
GMI_DS_A3_289BABABAABAABBABAAABABABABAABAABABAAABBAABBAABABABAABBABBABBBAABABBBBBBABBAABBBABBBBBBBBAABBBBAABBBABASNPGMI_DS_A3_289_88
GMI_DS_A3_37ABBBAABBBABAAABBBBBABBBABAABABABBBAAABBAAABABABAABAABAABBBBAAABBABAAAAABBAHABBAABAAAABAAABABBABABABBSNPGMI_DS_A3_37_143
GMI_DS_A3_435ABBBAABBABABABBAAAAAABAABBAABAAAAABBAABBAAABBABBABBABAABBAAABBAABBAABABBAAABABAABAAABBAABAABAAABBBBBSNPGMI_DS_A3_435_344
GMI_DS_A3_489BAAABBBBBB-ABABBABABAAAAABABBBBABABBBBBBBAABBABABBAAAABABABABAAABBABABBAAABAAABABBBABABAAABAAABAAABBSNPGMI_DS_A3_489_351
GMI_DS_A3_74ABABABBABBAABABBBABABABABBABBABABBBAABBAABBABABABBAABAABAAABBABAAAAAABAABBAAABAAAAAAAABBAAAABBAAABABSNPGMI_DS_A3_74_292
GMI_DS_CC10461ABBBABABABABABBBBBAABAAABBABBAAABBBBBBAAABABABABBAAAABABBABBBABAABAAAAAABAABABAAAAABBABABBAAABABBABASNPGMI_DS_CC10461_118
GMI_DS_CC10481BAAAAABABBBBABABABAABBBABBBABABABBBAAAAAAAABBABAAAAAABAABBAAABAAAAABABABBBBBABBAAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_DS_CC10481_156
GMI_DS_CC11787BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC11787_243
GMI_DS_CC1661BABBBBBBBAAABAABAAAAABBAAABBAAAABAABAAAABBBBBBAABBABBBBAAAAABAHBABBBABHBAAABAABBAAABABAABBBAABBBBHBASNPGMI_DS_CC1661_180
GMI_DS_CC1776ABBABABBBABBAABAABBBAAAABABAHAABAABAABAABBAAABBBBABBBBAABABBBBBABBBAABAABBBBBAHBABABBBBABAABABBBBBBBSNPGMI_DS_CC1776_314
GMI_DS_CC3048ABABAABABABBAAAABBBABAABABAAAAAABBABHABAABAABBAABABBBABAAAAABBBBBBBAAA-AAABBABBAAABABBBAABBABABBAABASNPGMI_DS_CC3048_64
GMI_DS_CC4430ABBABBBBABBABBAABBABABBBBBAABBAABBBBABABBBBBAABAABBBBAAAAAABABBBHBABAB-AABABBBBBABABABBBHAABAABBBABBSNPGMI_DS_CC4430_239
GMI_DS_CC4885BABABBBBAAAAABAABAAAAAAAAABBBABABABBAABBBBABABAABAAAAAABAAAAABABABBBABHAABHAABAAAABAAAAAABBBAABHABBBSNPGMI_DS_CC4885_61
GMI_DS_CC5188ABAAAABABBABAAABABAABAABBABBABBABBABAAABAAAABBABBBBABBAAABBBBABAAAHABBABBBBBBBBAAAHBABABAAAAAAABABBBSNPGMI_DS_CC5188_127
GMI_DS_CC5652ABABAABBABABAABBAAAAAHAABAAABAAAAABBBABBAAAABABBABAABBABBAAABABABBAABAHAAABAABAABAAABBAABAABBAABBBBBSNPGMI_DS_CC5652_132
GMI_DS_CC5720BAABAABBAABBBABBAAAAAAAABAABBAAAABBBABAAABAABAABBBBBBABABBBBABAAAAABBBABABBAAAABBBBABABBABBAABBBABAASNPGMI_DS_CC5720_167
GMI_DS_CC6030ABBABABBBBBABBABAABBBBABBBABAAAABAABHAAAABABABAAABBAAABAABABBABABBAAAAABBAABBBAABBBAABAAABBBABAABBAASNPGMI_DS_CC6030_255
GMI_DS_CC6354BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_DS_CC6354_109
GMI_DS_CC6556ABBBBBBAAAAABBBBAABBBAABAAAAABBBABAABAABBABBBBABBBBBBABBABBBBABABABABAHABABBBBABBBABABBBBBBBBABAAABASNPGMI_DS_CC6556_81
GMI_DS_CC6822BAAABBABAABBAABABBAABBBAABAABABBAAABBABAAABAAAAAABBBBABBABBBAABBBAAAAB-BBBABBABAAAAAABBAHBAAABAAAAABSNPGMI_DS_CC6822_86
GMI_DS_CC6823-BB-BH----B-B-B---BB-BBB-B-BBBBB--BBB-BB-BB-B-BB-BB-BBB---BBBB--BBBB-BBBB-----BB-BBB--BB----B--BBBB-SNPGMI_DS_CC6823_75
GMI_DS_CC6903ABBABBAABBABBBBABABABBBBBABBAABABABAAAAABABBHABBAABABAAAABABBAABABBBAAABABABAABBBBBBABABBABAAAABAAAASNPGMI_DS_CC6903_318
GMI_DS_CC7281BABABBBBAAAABABBBAABBBBABBAABBBBBABAABAAABBBBABBABABBBBBBBBBAAAAABAABB-BBBAABABBBBAAAAAABBBBAAABBBABSNPGMI_DS_CC7281_186
GMI_DS_CC7370ABBABABAABBAAABBBBABABBBBBBAABAAABABAHBBAABABBBBBBABBAABABAABBHBABBBAAAAAABAABAABAAAABAABBAAABAABABBSNPGMI_DS_CC7370_52
GMI_DS_CC7541ABABBBBAABBAABBBABBBBAAAAAAABABBAAAB-BBABAABABBAAAAABHBBABABAAABBBAAAB-BABBBABHBAAAAAABAAAAAABBBBBBASNPGMI_DS_CC7541_122
GMI_DS_CC7582BAAABBAAABBBBBAAAAABABABABBABAAAAABBBAAABBABABABAABBABAAAAABBBAABBBBBBAAABABAABBABBBBABBBAAAABABABAASNPGMI_DS_CC7582_55
GMI_DS_CC7846ABABAAAABBBBABAAABBAAAABAABBAAAABBABBABBBAAAABAABABAAAAAAAAABBBBBABBAA-AAABBABAAAABBBBBBAAAABBBAAABASNPGMI_DS_CC7846_153
GMI_DS_CC7847ABBABABBBABBAABAABBBAAAABABABAABAABAABAABBAAABBBBABBBBAABABBBBBABBBAAB-ABBBBBABBABABBBBABAABABBBBBBBSNPGMI_DS_CC7847_62
GMI_DS_CC8041ABABHBAHHABAHHBHHHHBHHHAHAHBAAHHHBAHAHHHABHBAABAHHAHAHAHHBHHHHHHAAAHBBHAHAHHHHAHBBBHAHHBBBHHBBHAABHHSNPGMI_DS_CC8041_85
GMI_DS_CC8293ABBABABAAAAAAAABABBBBBAAAABAABBBBAABABABABABAABAABBABABABBBAABAABBBBAHABBABAABABAABBBBAABBBAAABBAABBSNPGMI_DS_CC8293_216
GMI_DS_CC8468BAABBBAAAAAAAABABBAAAAAAAABABBBBBBBAABBAAABABABBBAABBBABBABAABABAABBBBAAABBBAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_DS_CC8468_91
GMI_DS_CC8733BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAABBBAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAHAAABAAAAAABBBAAAABAAAABAAAAAASNPGMI_DS_CC8733_129
GMI_DS_CC8829BABBBBABAABABBBABABAABBAABAABAABAABABBBABBBBAABAAAABAABBBAAAABABBBHBAA-AAAAAAAABBBHBBAAABBBBBBBABAAASNPGMI_DS_CC8829_137
GMI_DS_CC9093ABBABABBBABBAABAABBBAAAABABABAABAABAABAABBAAABBBBABBBBAABABBBBBABBBAAB-ABBBBBABBABABBBBABAABABBBBBBBSNPGMI_DS_CC9093_95
GMI_DS_CC9187BAABBBBAAABAAABBABAAABAAAABABBBBBABAAABABBBABABABABBBBABBAAAABABAABBAB-AABBAAABBAAAHBBABBAAABAABAABBSNPGMI_DS_CC9187_141
GMI_DS_CC9424BABAABBBAABBABBBBBAAABBABBAABABBABBABBBAAABAAABBBAABBBABAAABAABBBABBAA-AABBABAAAABBBBABBAAABAAAAABBASNPGMI_DS_CC9424_119
GMI_DS_CC9493BABBBBBBBBBAABAAAAABBBABHAABABBAAHBABBBBABBABABAABABBABBABBABBBBABAABBHABAAAAABBBABBBBAAAAABBAABBBBBSNPGMI_DS_CC9493_63
GMI_DS_CC9934BAABABAAAAABAABABBAAAABAAABABBBBBBBAABBABABABABBBAABBBABBABAABABAABBBBAAABBAAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_DS_CC9934_185
GMI_DS_oPt-12128BABAABBHBAAABAAABBBBBBBABBAAAABABBABABAAABAABBABAABABBAABABBBAABAAABABBBAABABAAAABAABABBAAABABABABAASNPGMI_DS_oPt-12128_39
GMI_DS_oPt-12215ABAAAAABAABBBBBBBBBBABAABBABBAABBBBBAAABAABBAAABAAAAABAABBABAABABBABAAABABABBAAAAABAAAABBBBAAAABAAABSNPGMI_DS_oPt-12215_45
GMI_DS_oPt-14552BAABABAABBAABAABBAAABBBBABABBBBABBABBABBBABBBAAAABAABABBABBAABABAAABBAABAAABABAABABAAAABABBABAAAAAAASNPGMI_DS_oPt-14552_101
GMI_DS_oPt-1466BABABABBAABBBHABBBABBABABBAHAABAABABBABBBBABAAAAAABBAAABABBBBAAABBAAABAABAABBBBABBAABABAAABAAABBABBBSNPGMI_DS_oPt-1466_323
GMI_DS_oPt-14907BABBBBBABBAAAAAAAAABBABBAABBABBAAAAABBBABBAABBBABBBBBABBAABABBABAAAABBBABABAAABBBAABBBBAAAABBBBABBBASNPGMI_DS_oPt-14907_38
GMI_DS_oPt-15198BABBBBABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAAABBABAAAAAAABBBABAABBBBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_DS_oPt-15198_64
GMI_DS_oPt-16541BABAABAABAAAABABAAAABABBABABBBBAAAABBAAAAABABBBBBBBAAABBABABBBBAA-ABBBBBBBAABBAAAABBAAABAABBBBBBAAAASNPGMI_DS_oPt-16541_253
GMI_DS_oPt-17084ABBAABABBAABBABBBABBABBBAAABBAABAABAAABBAAABBAABABABAABABBBBBBBBBBBAABBBBABABAABABBBAAAAAABABBBABBBBSNPGMI_DS_oPt-17084_293
GMI_DS_oPt-17694ABABBBABBBBBBABBAABBBBABBABAABABBBAAABBBABABBAABABAAAABABAAABAABBBBBAABBAABAABHBBBABBBBABBBABABAABABSNPGMI_DS_oPt-17694_374
GMI_DS_oPt-2385ABABABBABAAAAABBBBBABABABAAAABBBBBAAABBBAABABBBAABAAAABBBBBAAABBAAAAAABBBABABBAABAAAABAAABBBBABABABBSNPGMI_DS_oPt-2385_166
GMI_DS_oPt-2653BAABAABBAABAAAABABABAAAAABAABBABABABBBBBABAAHBAABBABABBBBABAABBABAAABBBABABABBAAAAAABABAABABBBBABBBBSNPGMI_DS_oPt-2653_332
GMI_ES01_c10147ABAABABABBAABABBAABBABABBABAABAABABAABAABAAABAAABBBAABBBAABBBAABABABBAAABABAAAABBBBBBAABAABBBAABBABBSNPGMI_ES01_c10147_214
GMI_ES01_c10310ABABBBAAAAAABABABABBBAABAAABABABAAABBBBBBBBAABBBBBBBBABBAABBBABABBBABABAAAABBAABBBABABBABBABBABAAAAASNPGMI_ES01_c10310_366
GMI_ES01_c10372BAABBBBAAAAAABAABBBAAAABABABAAAAAABB-ABABBBAABBABBBABBABAABAABAAAAAABA-ABBABAAAAAABAABBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES01_c10372_615
GMI_ES01_c11420BABBBBABAABABBBABABBABBAABAABAABAABABBBABBBBAABAAAABAABBBAAAABABBBABAABABAAAAAABBBAABABABBBBBBBABAAASNPGMI_ES01_c11420_274
GMI_ES01_c11827BABBBAABABBBBABABAAAAAABABBABBBABABAAABAAAABABBAABABBABBAABBBABAABAAABBAABBABAAABBABAAAAAABAABBABABASNPGMI_ES01_c11827_414
GMI_ES01_c11874BABBBBBABBAAAAAAAAAABABBAABAABBAAAAABBBABBAABBBABBBB-ABBAABABBABAABABBBABABAABBBBBABBBBAAA-BBBBABBB-SNPGMI_ES01_c11874_130
GMI_ES01_c12117BAAABAABBBBBBABBHBABBABAABAABABBAAABBABBABBAAAAAABBAAABBABBBABABABAAABBBBBABBABAABAAHBBAABAAAAAAABBBSNPGMI_ES01_c12117_562
GMI_ES01_c1223BABBAABBABBBBABBBBABBBBABAABBAAABBABBABBABABAABABAHBAAABABBABBAABBAAABAAAAABBBBBBAAABAAAAABAAAABBBBBSNPGMI_ES01_c1223_200
GMI_ES01_c12564ABABABAABBAAAABAAABAABABABBAABBBBABAABAAAABABBBBABAABBBABAABABBBAABBBABBABBBAAABABBBABBBBBABBBAABAAASNPGMI_ES01_c12564_210
GMI_ES01_c1287HAAHHAAAAHHAAAHHHHAAAAHHAHHAAHAAAAHAHHHHHAHHHAAHHAHHAHAHHHHHAHAHHAHAAAAAAAHAAHHAAHHAHAHHAHAAHHAHAAAHSNPGMI_ES01_c1287_580
GMI_ES01_c13233BAAAAABABBBABAAABABABBHABAABAABABBAABABAABBBBAAAAAAAAAABBBBABABBABAABAAABBBABBABABBAAAABBBAAAABABABHSNPGMI_ES01_c13233_204
GMI_ES01_c13403AB-BAAAAABABBBAABBBBBBBBBAAAAABAABAABAAAAAABAABBBBAAAABAABBBBAHABBAABBABBAABBABABBBBAABAAABAAABABBAASNPGMI_ES01_c13403_102
GMI_ES01_c13657ABBAAABBBBBBBBABAABBBBBBBBABAAAAAAABBAABBAABABAAABBAAABAAB-BBABABBAAAABBBAAABBAABBBAABBAABBBABBABBAASNPGMI_ES01_c13657_337
GMI_ES01_c13834ABABAAAABBHBABABABBAABBBAABBAAAAABABBABBBAAAABAAAABAAAAAAAAABBBBBABBAABAAAABABAAAABBBBBBAAA-ABBAAABASNPGMI_ES01_c13834_134
GMI_ES01_c13907BABBBAAABAABBBBAABBAAABBAAAAAAABBAAABBBBBBAAABABBBAAABABABBABBAABBABBBBABABAAAAAABABAAAABBBBABBAAABASNPGMI_ES01_c13907_104
GMI_ES01_c14065ABBBAABBABABABBAAAAABBAABABABABBAABBAABBBAAABBBBABBAAAAABAAABBAABBAABAABAAABABAABAAABBAABAABAAABBBBBSNPGMI_ES01_c14065_159
GMI_ES01_c14084BAAABAABABHBBBAAAAABABABA-BBBAAAAAHBBAAAB-ABAAABBABBABAAAAA-BBAA-BHBBBAAABABAABBA-BBBABBBAAAABABABAASNPGMI_ES01_c14084_302
GMI_ES01_c14131BAAAAABABBABBBABBABABBAABBABBAAABBABAABBBBABABAAABAABBABBABBBBAABABBBABBAAABAAAABABAAAAABBABBBABABBBSNPGMI_ES01_c14131_173
GMI_ES01_c14139ABBAAABBBABBAABAABBBAAAABABABAABAABAABAABBAAABBBBABBBBBABABABBBABBBAABBABBBBBABBBBABBBBABAAAABBBBBBBSNPGMI_ES01_c14139_498
GMI_ES01_c14349ABABABBABABABBBBABABBABAAAABAABBBBABBBBAABABAAAABAAAAAABBBABAABBAAABBBABAABBAAABBBBBABBBBBBBBBBAABAASNPGMI_ES01_c14349_357
GMI_ES01_c14397ABBBBBBBAAABABBBABABAABBABBABBABABBBABBBBAAAABBBBBBBBABAAAABABAABABBABBBAAABAABABAABABBAAABBBAABABAASNPGMI_ES01_c14397_365
GMI_ES01_c1475ABAAAABABBABAAABABAABAABBABBABBABBABAAABAAAABBABBBBABBAAABBBBABAAAAABBABBBBBBBBAAAAAABBBAAAAAAABABBBSNPGMI_ES01_c1475_450
GMI_ES01_c1517BABABAABABABAAAABABAABABBBBABBAAAA-AAAABBABABBBBABBBBBBAABBABBAABBBAAABABBAABBBAAAAABAAAAABBAAABBABBSNPGMI_ES01_c1517_378
GMI_ES01_c1537BAABBAABBABBBBAABAAABBABBABAABAABBAAAAABBBABBBBABAAAAABBBAABAAABBBABBBBBBABBABABHABAAAABAAAAAABBABBASNPGMI_ES01_c1537_1127
GMI_ES01_c15405ABBABABAABBAAABBBBABABBBBBBAABBAABABBABBAABABBBBBBABBAABABAABBABABBBAABAAABAABAABAAAABAABBAAABAABABBSNPGMI_ES01_c15405_389
GMI_ES01_c15628ABABBBABBABAAABABAAAAABBBBABABAAABABAAAABB-BBBAAAABBBAAABAABAAAAAAHAABBAAAHBBAAAABABABABBABBABBABBBASNPGMI_ES01_c15628_381
GMI_ES01_c16132ABAAAABAABABAABAAHAAAAABABBBAABHAHABABABABABBBAABBAAABABBABHBAAAABABBAAAABABBBBAABABBBBBAAABAAABABBASNPGMI_ES01_c16132_303
GMI_ES01_c16275ABAABBABBBBABBBBAABBBBABBABABBABBBAAABABABABBABBAAABAABABBABBABBBBBBABBBAABAABBBBBABBAAABBBABBBAABBBSNPGMI_ES01_c16275_104
GMI_ES01_c16314ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES01_c16314_308
GMI_ES01_c16767ABBBABBAAAAAAAAAAABAABABBABABBAABABAABAAAABBBBBBBAABBBAABAAABABAAABBBABBABBAAAABBABBAAABBABBBBABBAAASNPGMI_ES01_c16767_69
GMI_ES01_c16774BAAABABBBAABABABBBBBBBABABBBABABAABAAABABBBBBAABBBBABAABABBBBABAAAAAAABABAABABBAABBABBABABABABAAABBASNPGMI_ES01_c16774_222
GMI_ES01_c17040ABBABBBBABBABBAABBABABBBBBAABBAABBBBABABBBBBAABAABBBBAAAAAABABBBHBABABABABABBBBBABAAABBBHAABAABBBABBSNPGMI_ES01_c17040_394
GMI_ES01_c17064BAABHBAAABAAABABBAAABBBBABABABBABAABAAABAAHBBAAAABAAAAABAAAHAAABAAABBAABAAAAABAAAABAAAABABBBBAAAAAAASNPGMI_ES01_c17064_407
GMI_ES01_c17183BAAABAAAAAABABAAAABAABAAAABBABAABBAAAAAABAAAABBAABBBBABABABABAABAAABBABBAAABAAABAABBABBAABAABBBABAAASNPGMI_ES01_c17183_318
GMI_ES01_c1725ABAAABBBABBBAAABBAABBBAAABBBBBBAABBBAAAAAABABABAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBBABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES01_c1725_728
GMI_ES01_c18017BABBBAAABAABBBBAABBAAABBAAAAAAABBAAABBBBBBABABABBBAAABABABBABBAABBABBBBABABAAAAAABABAAAABBBBABBAAABASNPGMI_ES01_c18017_440
GMI_ES01_c18122BAABAABAABBABBBAABABBBABAABBBAABBBAAABBAAABAAAABBBAAABABABBBAABBAAABBABABBAABABBBBBBBABAABBABABAABAASNPGMI_ES01_c18122_404
GMI_ES01_c18839BAAAAABABBBBABBBABBABBBABBBABABABBBAAAAABAABBABAAAAAABAABBAAAB-AAAABABABBBBBABBAAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_ES01_c18839_132
GMI_ES01_c19245BABABAAAABABAABABABBABABBBBABBBAAABAAAAABABBBBBBABABHBAAAABABBAABBBAAABABAAAABBAAAABBAAAAAAAAAAABABBSNPGMI_ES01_c19245_178
GMI_ES01_c19480BAABAABBAAAABBABAAAAABABBABBAAAABBABAAAAABAAABBABBABBBBBBBAABABBAABBBBBAAABBBABABABBAAAABBBBABAABABASNPGMI_ES01_c19480_559
GMI_ES01_c19628ABBBBBABAAAABAABBAABA-ABAAABABABAAABBBBBABBAABABBBBABABBAABBBABBBBBBBA-BAAAABAAABBABABBABBABBABAAAAASNPGMI_ES01_c19628_354
GMI_ES01_c2150BAABHBBAAAAAABAABBBAAAABABABAAAAAABBHABABBBAABBABBBAABABAABAABAAAAAABAAABBABAAAAAABAABBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES01_c2150_256
GMI_ES01_c2163ABBBAABABAABAAABAAABBAAABAAABAAAAABBBABBABAABABBABABABABBAAABABABBAABABBAABAABAABAAABBAABAABBABBBBBBSNPGMI_ES01_c2163_409
GMI_ES01_c22545ABABBAAABBAABAAAAABBBABBAABBAAAABAABAAABBBABBBAAABBAAABABBBABBAAABAABBBBBAABABBBBAAAABAABBBABBBBBAABSNPGMI_ES01_c22545_242
GMI_ES01_c22619ABBABBAABBABBBBABABABBBBBABBAABABABAAAAABABBHABBAABABAAAABABBAABABBBAAABABABAABBBBBBABABBABAAAABAAAASNPGMI_ES01_c22619_143
GMI_ES01_c24656BAABBBBAAAAAABAABBBAAAAAABABAAAAAABBBABABBBAABBABBBABBABAABAABAAAAAABAAABBABAAAAAABAABBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES01_c24656_105
GMI_ES01_c2481BAABABBBBBABABABBBAABAAABABAAAAABBAABBAABAABABAABABBBAABBBAAAABBAAAABBAAABBBBBBABAAABBAABBBBBBBAAAAASNPGMI_ES01_c2481_1101
GMI_ES01_c26749BAABBABAABBAABBAABBABAAABBBAAABABAABBBAABBBAABBABABABBABAAAAAAAAAAAABAAAABABABBABAAABBBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES01_c26749_466
GMI_ES01_c27692BAAAABAAABBAABAAAAABBAABABBBBBAABABBBAABAAABABABBABBABBAAAABABAABBBBBBBAABAAAABBABABBABBBBBABBAAABAASNPGMI_ES01_c27692_191
GMI_ES01_c284BAABABAABAABAABBAABAAAAAAABBAABBAAAABABAAAAAABABBBABBBBBBBAABAAAHAAABABBBABBBABAAABBBBAA-BBABBAAAAAASNPGMI_ES01_c284_1036
GMI_ES01_c2879ABAABABABBAABABBAABBABABBABBABAABABAABABBAAABAAABBBAABABAABABAABABABBAAAAABAABABBBBBBAABAABBBAABBABBSNPGMI_ES01_c2879_300
GMI_ES01_c3132ABBABABBAABBABABAABAAABABABAAABBAABBAAAAABAABBBBBABBBBAAAAAABABABBBAAB-AABBABBBBBAABBBABBABBAAABABBASNPGMI_ES01_c3132_376
GMI_ES01_c3302BAAAABAAAAABAABABBAAAABAAABABBBBAABAABBBBABABABBBAABBBABBABAABABAABBBBAAABBAAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_ES01_c3302_178
GMI_ES01_c3759BAABBAAAAABAAABBBBBAABBBABAAABAAAABABBBBBABBBAABBABBABABBABBABBBBABAABAAAABBABBAAABABABBABAAABABAAABSNPGMI_ES01_c3759_358
GMI_ES01_c3919BAABBAAAAABAAABBBBBAABBBABAAABAAAABABBBBBABBBAABBABBABABBABBABBBBABAABAAAABBABBAAABABABBABAAABABAAABSNPGMI_ES01_c3919_84
GMI_ES01_c4041BABBA-ABAABBABAABBAABABAABABBABBABABBABBABBBABBBAAABBAAABBAAABBABABAA--BABABBBBAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES01_c4041_423
GMI_ES01_c4081ABABBBBAAABAAAAABBHABBAAABBBBBBABAABABABABAAAABBBBAABAAAABBAAAABABBAAABBAABAABABAABBBBABBBBAAABBBAABSNPGMI_ES01_c4081_182
GMI_ES01_c4371BABBABABAABBABAABBAABABAABAABABBABABBABAABBBABBBAAABBABABBABABBABABAABHBBBABBABAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES01_c4371_166
GMI_ES01_c4452ABABBABBABBBBABABBBBABABBABAAAABBBAAABBBABABBBABABABAABABABABAABBBBABABAAABAABBBBBAABBBABBBABABAABABSNPGMI_ES01_c4452_325
GMI_ES01_c4491BABBBABBBABBABAABABBBABABBABABAABAABAABBAAHBBABAAABAABBABAABABAABBABBAAABBBBAAAABBABAAABBABAAABBABBASNPGMI_ES01_c4491_147
GMI_ES01_c515ABAAAAAAABBBABBABBBBBAABBBAABBBBABBABBBBAAAAAABBAABAAAABBBBBABHABAAABAAABBBABBAABBBABABBAAABBAAAAHABSNPGMI_ES01_c515_543
GMI_ES01_c5395BABAAABAAAAAABAABBAAAABAABABAABAAABBBABABAAAABAABABBBBABABBBABAAAAAABAAABBABBAAAAAAAABABAAABAAABBABASNPGMI_ES01_c5395_117
GMI_ES01_c6574BABABAABAABBABAAABABABABAABAABABAAABBAABBAABABABAABBABBABBBAABABBBBBBABBAABBBABBBBBBBBAABBBBAABBBABASNPGMI_ES01_c6574_349
GMI_ES01_c7940ABBABAAAAABABAABAABBAAAABABABAABBBBAAAABABAABBABABAAAAABAAABAAAABABBAAAAABAAAAAAABBBAAAABAAABBBBBBABSNPGMI_ES01_c7940_496
GMI_ES01_c796ABABBBAAAAAABABABABBBAABAAABABABAAABBBBBBBBAABBBBBBBBABBAHBBBABABBBABABAAAABBAABBBABABBABBABBABAAAAASNPGMI_ES01_c796_180
GMI_ES01_c7970BABBBAAABAABBBBAABBAAABBAAAAAAABBAAABBBABBABABABBBAAABABABBABBAAABABBBBABABAAAAAABABAAAABABBABBAAABASNPGMI_ES01_c7970_395
GMI_ES01_c8301ABBBAABBBAAAAABBBBBABABABAABABBBBBAAABBBAABABABABBAABABBBBBAAABBAAAAAABBBABABBAABAAAABAAABBBBABABABBSNPGMI_ES01_c8301_93
GMI_ES01_c8343ABABABBABABABBBBABABBABAAAABAABBBBBBBBBAABABAAAABAAAAAABBHABAABBAAABBBABAABBAAABBBBBAB-BB-AABBBAAB-ASNPGMI_ES01_c8343_342
GMI_ES01_c8445ABABBAAHABBHABBBAAAAAAABAABBBBABAABABABBBABBAABABBABAABBABAAABBABBBABA-ABBABABBBBABBABAABBBABABABABBSNPGMI_ES01_c8445_691
GMI_ES01_c8716BABBBAAABAABBBBAABBAAABBAAAAAAABBAAAABBBBBAAABABBBAAABABABAABBAABBABBB-ABABAAAAAABABAAAABBBBABBAAABASNPGMI_ES01_c8716_268
GMI_ES01_c9256ABABBAAHABBBAABBAAABAAABAABBBBABAABABABBBBBBAABABBABAABBABAAABBABBBABAAABBABABBBBABBABAAABBABABAAABBSNPGMI_ES01_c9256_320
GMI_ES01_c9384ABABBAAAABBBBABBAABAAAABAAABABABAABABBBBBBAAAAAAABABAABBABAAABBABABABAAABBABABBABAAAABBAABBABABBAABBSNPGMI_ES01_c9384_567
GMI_ES01_c9472BAAABAAAAAABABAAAABAABAAAABBABAABBAAAAAAAAAAABBAABBBBABBBABAAAABAAABBABBAAABAAABBAHBABBAABAABBBABAAASNPGMI_ES01_c9472_428
GMI_ES01_c9768BAAABAABABBBBBAAAAABABABABBBBAAAAABBBAAABBABAAABBABBABAAAAABBBAABBBBBBAAABABAABBABBBBABBBAAAABABABAASNPGMI_ES01_c9768_191
GMI_ES01_c9910BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES01_c9910_138
GMI_ES01_lrc10967ABBABBAABBBBAABABBBBBABAABAABBBBAA-ABBBBBA-BBAABAABAAAAAAABBABAABBAAAAABBBAAABABABAABBBBAAAABABBABABSNPGMI_ES01_lrc10967_551
GMI_ES01_lrc11702BABAAAABBBABBBBBAAABAABBBAAAAAABABBABABABABBBBAAAABBABBBBAABBBBABAABBBAABAABBABABBAAAABAAAABABAAAAAASNPGMI_ES01_lrc11702_525
GMI_ES01_lrc12212ABBAABABAHBBBHBBABBBABBAAAABBBABBABBAABBAABBAAABBAABAAAABBBBBBAABBAAABABBBBBBAABAABAAAAABABABBABABABSNPGMI_ES01_lrc12212_420
GMI_ES01_lrc12590BAAAAABAAB-BABBAABBABBBABBBABABABBBAAAAABAABBABAAAABABAABBAAABAAAAABABBABBBBABBBAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_ES01_lrc12590_96
GMI_ES01_lrc22461ABBABBB-ABABAABBABBBAABBBBBABBABABBBABBBBAAAABABABABABBAAAABABAABABAABBBAAABAABABAABABBAAABBBAABBBAASNPGMI_ES01_lrc22461_468
GMI_ES01_lrc22746ABBBABBABAAAAABBBBBABABABAABABBBBBAAABBBAABABBBABBAABABBBBBAAABBAAAAAABBBABABBAABAAAABAAABBBBABABABBSNPGMI_ES01_lrc22746_326
GMI_ES01_lrc22977BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAABBBAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAAAAABAAAAAABBBAAAABAAAABAAAAAASNPGMI_ES01_lrc22977_595
GMI_ES01_lrc32060ABBABABBABBAAABAAABBBABBBABBABBBBAABABAABABBBAAABAAAAAABABBBBABAABABBABBBBBAABBAABBAABAAABBBABBABABBSNPGMI_ES01_lrc32060_201
GMI_ES01_lrc8208ABAAHABABBAABABBAABBABABBABBAHAABABAABAABAAABAAABBBAABABAHBABAABABABBAAABABAABABBBBBBAABAABBBAABBABBSNPGMI_ES01_lrc8208_413
GMI_ES02_c10749ABABABBABAAAABABABBBBBBABABBAAABABABBBABBBBABBABBABAABAAAABAABBBBABBBAABBBABABBBAABABBBBBBABBAABABABSNPGMI_ES02_c10749_342
GMI_ES02_c10836ABBABBAAAABAHAABAABBABAAAAAABAABABBAABABBBAABBABBBAAABABAAABAABAAABBBAAAABBAAAAABABAAAABBAAABBBBABABSNPGMI_ES02_c10836_312
GMI_ES02_c11747ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES02_c11747_563
GMI_ES02_c11842ABBBABABABABABBBBBAABAAABBABBAAABB-BBBAAABABABABBAAAABABBA-BBABAABAAAAAABAABABAAAAABBABABBAAABABBABASNPGMI_ES02_c11842_367
GMI_ES02_c11888BAABABAABAABBBABBBBAABAAABAABAAAABBABABBABAAABBBABBBBBBABAAAABABAABAAAAAAAABBAABBAABBABBBAAABAABABAASNPGMI_ES02_c11888_236
GMI_ES02_c12135ABAAAABAABABAABAABAAAAABABBBAABBABABABABABABBBAABBAAABABBBBBBAAAABABBAAAABABBBBAABABBBBBAAABAAABABBASNPGMI_ES02_c12135_181
GMI_ES02_c12288ABABHBHHHABAHHBHHHHBHHHAHAHBAAHHHBHHAHHHABHBAABAHHAHAHAHHBHHHHHHAAAHBB-AHAHHHHAHBBBHAHHBBBHHBBHAABHHSNPGMI_ES02_c12288_695
GMI_ES02_c12289BABABAABAABBABAAABABABABAABAABABAAABAAABBAABABABAABBABBABBBAABABBBBBBAABAABBBABBBBBBBBAABBBBAABBBABASNPGMI_ES02_c12289_381
GMI_ES02_c12488ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES02_c12488_534
GMI_ES02_c12621BAAABAAAAAABABAAAABAABAAAABBABAABBAAAAAAABAAABBAABBBBABBBABABAABAAABBAABAAABBAAABHHBABBAABAABBBABAAASNPGMI_ES02_c12621_204
GMI_ES02_c12761ABBABBABBAABBBBABBBBBAABBBBBABABBAABBBABBABAABBBAABBBBBABBBBBBBBBAHABBHBBABBBAAAABBBBBBBABBAABBBBABBSNPGMI_ES02_c12761_183
GMI_ES02_c12844BABBABABAABBABAABBAABABAABAABABBABABBABBABBBABBBAAABBABABBABABBABABAABBBABABBABAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES02_c12844_488
GMI_ES02_c13236BAAABAABBBBBBBBBBBABBABAABABAABAABABBABBBBAAAAAAABBAAABBABBBABAABBAAABAABAABBBBAABAABBBAABAAAABAABBBSNPGMI_ES02_c13236_178
GMI_ES02_c13356ABBBABAAABBAAABAAAAAAABABAAABABABBABBBABAAAAABBAAAABABBABAAAABABBBBBBBABABBABAABBAABAABABABABABBBAABSNPGMI_ES02_c13356_599
GMI_ES02_c13393BAAABAAAAABAAABBBBBAABBBABAAABBBABBABBABBABBBABBAABBABABBABBAABBBABAAB-AAABBABBAAABABABBAAAAABABAAAASNPGMI_ES02_c13393_451
GMI_ES02_c13415BAABBABABBBAAABBBBAAAABBABBAABAAAABBBBBBBABBBAABBABBABABAB-BBBABBBBABAAAAABAABBAABAAAAABABAABBABAAABSNPGMI_ES02_c13415_701
GMI_ES02_c13447BABBBHABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAAABBABAAAAAAABBBABAABABBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_ES02_c13447_229
GMI_ES02_c13817BAABBAAAAABAAABBBBBAABBBABAAABABABBABBBBBABBBABBBABBABABBABBAABBBABAABHAAABBABBAAABABABBABAAABABAAAASNPGMI_ES02_c13817_311
GMI_ES02_c14180ABAAAABABBABAAABABAABAABAABBAABAAAABAAABAAAABBABBBBABBAAABBBBABAAAHABBABABBBBBBAAAHBABABAAABAAABABBBSNPGMI_ES02_c14180_257
GMI_ES02_c14254ABBBBBBAABABBBAABBBABABAABBABABAABBABBAABAABBBAAABBABABBAAABAABABBAABBBBBBBBAABAAABBBABBAAABBABBBABASNPGMI_ES02_c14254_241
GMI_ES02_c14336BAAABBAAABBBBBAAAAABAAABABBABABAAABBBAABBAABABABBABBABBAAAABABAABABBBBBAABAAAABBABBBBABBBBBAABBBABAASNPGMI_ES02_c14336_416
GMI_ES02_c14497BABABAABABBBBBAAAAABABABABBBBAAAAABBBAAABBABAAABBABBBBAAAAABBBAABBBBBBAAABABAABBABBBBABBBBAAABABABAASNPGMI_ES02_c14497_585
GMI_ES02_c14559BAABBBBAAAAAABAABBBAAAABABABAAAAAABBBABABBBAABBABBBABBABAABAABAAAAAABA-ABBABAAAAAABAABBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES02_c14559_362
GMI_ES02_c14642BAAABABABABABAAAAABBABBBAABAABBBAAAAAABBBABABABAABBBBABAABAAABABBABBBB-BABBABABBBBBAABABAABBBABAABABSNPGMI_ES02_c14642_662
GMI_ES02_c14677ABAAABBBABBBAAABBAABBBBAABBBBBBAABBBAAAAAABABAAAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBAABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES02_c14677_456
GMI_ES02_c14804BAAAHABBAAABABABBBBBBBABABBBABABAABAAABABBBBBAABBBBABBABABBBBABAAABAAABABAABABBAABAABBABABABABAAABBASNPGMI_ES02_c14804_736
GMI_ES02_c15089BAABAABBBBABBBBABBAABABBBABBABBABAABBABAAABBAABAAABBBABABBBABBABBBAAABBABAABBBBBABABBBBAABBBAAAABABASNPGMI_ES02_c15089_196
GMI_ES02_c15462BAABBBBABBBAAAAAAAABBAABAABBABBAAAAABBBABBAABBBAABBBBABBAABABBABAAAABBBABABAAABABAABBBBAAAABBBBABBBBSNPGMI_ES02_c15462_413
GMI_ES02_c15540BAABBAAAAABAAABBBBBAABBBABAAABABAABABBBBBABBBABBBABBABABBABBAABBBABAABHAAABBABBAAABABABBABAAABABAAAASNPGMI_ES02_c15540_620
GMI_ES02_c15617ABBABABBABBAAABAAAABBABBBABBABBBBAABABAABABBBAAABAAAAAABABBBBABABBABBBBBBBBAABBAABBAABAAABBBABBABABBSNPGMI_ES02_c15617_183
GMI_ES02_c15926ABBBABAAAAABABBBBAHABBBBBABHAAABABAAAAAAABAAABABBBBBBBABABABABBBAABABAABBBAABAABABABAAABBBABABABBBAASNPGMI_ES02_c15926_519
GMI_ES02_c16349ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBBBAABBBABABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES02_c16349_294
GMI_ES02_c16931BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES02_c16931_154
GMI_ES02_c16987BAABBABAABBAABAAABAABAAABBBAABBABAABBBAABBBAABBABABABBABAAAAAAAAAAABBAAAABABABBABAAABBBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES02_c16987_268
GMI_ES02_c17191BAABBBAAABAABBABBAAABBBBABABABBABBABBABBAABBBAAAABAAAAABABABAAABAAABBAABAAAAABAAAABAAAABABBBBAAAAAAASNPGMI_ES02_c17191_397
GMI_ES02_c17364ABABABAABAAAAHBAAABAABABBABABBABBABAABAAAABABBBBBAABBBBABAAAAABBAABBBABBABBAAAABBABBAAABBABABBAABAAASNPGMI_ES02_c17364_288
GMI_ES02_c17401ABBBABBBABABBBAABAABBAAABABBBAAABAABAABAABAAABBABBAABABAABAABBAAABABBABBABAABAABBBABBBAABBBBBABABBBBSNPGMI_ES02_c17401_684
GMI_ES02_c17596BAABABAAAAABAABABBAAAABAAABABBBBBBBAABBABABABABBBAABBBABBABAABABAABBBBAAABBAAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_ES02_c17596_199
GMI_ES02_c17921ABBBBABBBAAABAHBBBBABBAABAAAAABBABAAABBABBBABABABBAABAABBABABAAAAAAABBABBABBBBAABAHABBAAAAABAABABBBBSNPGMI_ES02_c17921_986
GMI_ES02_c18621BABBBBBAAABBABBBAABAAABBABABBBABBABAAAAABBABABAABBBBABBBBBBABABBBBBAABABBBBABAABAAAABABBABBBAAABABBBSNPGMI_ES02_c18621_282
GMI_ES02_c19005BAABAABAABBAAAABAAAAABBAAAAABABAABBAAABAABABBAAABBAAAAABAAAAAAAAABABAAAAABAAABBBBAAAAAAABAABBAAAABAASNPGMI_ES02_c19005_223
GMI_ES02_c19578ABBBABBBBBBABABBBBABBAABBBAABBBBAABBBBBBBABBBAABBAAAABAAABABABBABBBAABBABBBAABBBA--ABAABBABBAAABABBBSNPGMI_ES02_c19578_292
GMI_ES02_c19974BAAAAAAAAAABABAAAAAAABAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAABAAAABBAABAAAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAAABAABAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES02_c19974_185
GMI_ES02_c2053ABBBAABBBBABBBAAABABBBBAABBAAABAAAABBABBBBAABAABABBBAAABBAAABABBBBABBABABAAAAABBBBAABAAAABBBBAAABABBSNPGMI_ES02_c2053_415
GMI_ES02_c21402BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAABBBAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAAABABAAAAAABBBAAAABAAAABAAAAAASNPGMI_ES02_c21402_61
GMI_ES02_c22115BAAABAABBBBBBBBBBBABBABAABABAABBABABBABBBBAAAAAAABBAAABBABBBABABBBAAAB-ABAABBBBAABAABBBAABAAAABAABBBSNPGMI_ES02_c22115_682
GMI_ES02_c2281BAAABAABABBBBBAABAAAABHBBBABBBAAABHABABABABABAABBBAAAAABBAAAAAABAAAABAHAABBBBABABBBBAABBABABBBBBBAABSNPGMI_ES02_c2281_159
GMI_ES02_c23179BABABAAAAAABBAAABAAAABBABBBBABABABAABAABBBBABBAAABBABBABAABBABBAAABBBA-ABAAABAAABBABABABBBABBABAAABBSNPGMI_ES02_c23179_274
GMI_ES02_c23736ABABABBABBAABABBBABABABABBABBABABBBAABBAABBABABABBAABAABAAABBABAAAAAABAABBAAABAAAAAAAABBAAAABBAAABABSNPGMI_ES02_c23736_166
GMI_ES02_c247BAAABBAABABABAABBBBBBABBAABBABBBBBAABBAABBBAABAABAABABBAABBBAABBAABBABAABBBABABBABBBAABBABBABBBAAAAASNPGMI_ES02_c247_241
GMI_ES02_c25461BABABAABBAABBAAABAAAABBBBBBBABABBBBABAABBBBABAABBBBABBAAAABBBBBAAABBBAAABAAABAAABBABBBABBBABBABAAAABSNPGMI_ES02_c25461_277
GMI_ES02_c26223ABBABBAAAABABAABAABBABAAAAAABAABABBAABABBBAABBABBBAAABABAAABAABAAABBBAAAABBAAAAABABAAAABBAAABBBBABABSNPGMI_ES02_c26223_268
GMI_ES02_c26540BAAAAAAAAAAABABAAHHAAAAAABABBAAHABBAAHAABBBAABAAAAHAHAABBHHBBABAHAHAAHHAHAHABAAHAAHHHABBAAAAAAAABBHHSNPGMI_ES02_c26540_175
GMI_ES02_c26937ABBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES02_c26937_168
GMI_ES02_c27778ABAAAABAABABAABAABAAAAABABBBAABBABABABABABABBBAABBAAABABBBBBBAAAABABBAAAABABBBBAABABBBBBAAABAAABABBASNPGMI_ES02_c27778_528
GMI_ES02_c2988ABBABAAAABABAAABBBBBBABBAAABBBBAAABABBBBBABBBAABAABAAHAAAAABBBABBBABABBBABAABBAAABABBBBBAAABBAABAABBSNPGMI_ES02_c2988_293
GMI_ES02_c31310BABBBBABAABABBBABABBABBAABAABAABAABABBBABBBBAABAAAABAABBBAAAABABBBHBAAHAAAAAAAABBBHBBAAABBBBBBBABAAASNPGMI_ES02_c31310_407
GMI_ES02_c3181BAABBBAAAAAAAABABBAAAAAAAABABBBBBBBAABBAABBABABBBAABBBABBAAAABABAABBBBAAABBBAABBAAABBAABBAAABAABAABBSNPGMI_ES02_c3181_680
GMI_ES02_c3374BAAABAABBBBBBBBBBBABBABAABABAABBABABBABBBBAAAAAAABBAAABBABBBABABBBAAABAABAABBBBAABAABBBAABAAAABAABBBSNPGMI_ES02_c3374_73
GMI_ES02_c34690BAABABAAABAABBABBAAABBBBABABABBABBABBABBAABBBAAAABAAAABBABAAAAABAAABBAABAAAAABAABABAAAABABBABAAAAAAASNPGMI_ES02_c34690_199
GMI_ES02_c35031BABABBABABAABABBAAABABAABABBBBBBAABAABABBABBAABBABABABABBBHBAAAAABABBBABBBAABABBBBABAAABBAABABAABBABSNPGMI_ES02_c35031_175
GMI_ES02_c3531BAAAABABAABBAABABBAABBBAABAABABBAAABBABAAABAABAAABBBBABBABBBAABBBAAAABBBBBABBABAAAAAABBAHBAAABAAAAAASNPGMI_ES02_c3531_401
GMI_ES02_c3577ABABBBABBABAAABABAAAAABBBBABABAAABABAAAABBBBBBAAAABBBAAABAABAAAAAABAABBAAABBBAAAABABABABBABBABBABBBASNPGMI_ES02_c3577_672
GMI_ES02_c37368BAABAHABBBBBBBBABAAAAABBBBABBAAAABBA-ABABABABBABBAABA-AHAAABBABBAAAABA-AABABBAHABBAAAABBAAABBBAABBAASNPGMI_ES02_c37368_176
GMI_ES02_c38081ABAABAAAAAABBAABABABBABABABBBAAABABAAABAAABBAABBABBAAAABABBBABBBABAABBAAAAABBBAAAABABBBBABBAAABAABBASNPGMI_ES02_c38081_363
GMI_ES02_c38444BAABABAAAAABAABABBAAAABAAABABBBBABBA-BBBBABABABBBAABBBABBABAABABAABBBB-AABBAAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_ES02_c38444_270
GMI_ES02_c38800BAAABBBABBBABBAAAABBABBBAABBABBBAAAABBBABABBAABAAABAAABAHBBABBABBBABABBAAABHAABABBBABBBAAABBBABAABBBSNPGMI_ES02_c38800_418
GMI_ES02_c4066BAAABBAABABABAABBBBBAABBABABABAABBAABBAAABBBAAAABAABBBBBABBBAABBAABBABHABBBABABBABBBAABBABBABBBAAAAASNPGMI_ES02_c4066_165
GMI_ES02_c4822BABBBBABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAABBBABAAAAAABBBBA-AABBBBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_ES02_c4822_169
GMI_ES02_c501ABAABBBABBBABBBBABBBBAAABABABABBAABBAABABABAAABBAAAABABBABABAAABBBAAABBBBAABBBABAAAAAABABBAAABBBBBBASNPGMI_ES02_c501_285
GMI_ES02_c5703ABBABAAAAABABAABAABBAAAABABABAHBBBBAAAABABAABBABABAAAAABAAABAAAABABBAAHAABAAAAAAABBBAAAABAAABBBBBBABSNPGMI_ES02_c5703_238
GMI_ES02_c5884BAABBBBAAAAAABAABBBAAAAAABABAAAAAABBBABABB-AABBABBBABBABAABAABAAAAAABAAABBABAAAAAABAABBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES02_c5884_318
GMI_ES02_c631BAABAABABBBAAAAABAAAABAAAAAABABAAABAABBAABAABABAABAAAAABAAAAAAAAABABAAAAABAAABBBAAAABAAABAABBAAAABHASNPGMI_ES02_c631_591
GMI_ES02_c6784ABBBBABAAABABBBBAABBBAABAAAAABBBABAABAABBABBBBABBBBBBABBABBBBABABABABABABABBBBABBBABABBBBBBABABAAABASNPGMI_ES02_c6784_277
GMI_ES02_c7768ABBBBBABAAAABABABABBAAABAAABABABAAABBBBBBBBAABABBBBBBABBAABBBABBBBBABABAAAAABAABBBABABBABBABBABAAAAASNPGMI_ES02_c7768_318
GMI_ES02_c8186ABBABBAABAAABBBBBABBABAAHABAAABAAABABABABABAAAABBABBBAABABABBAAAABBBBAABABBAAABAABBBABBBBABABAABAAAASNPGMI_ES02_c8186_443
GMI_ES02_c8277ABBAABABAHBABBBBABBBABBAAAABBAABBABBAABBAABAAAABBAABABAABBABBBAABBAABBABBBABBBAAAABBAAAABABABBABAAABSNPGMI_ES02_c8277_506
GMI_ES02_c841ABBBBBABAAAAABBBABAAAAABABBABBABBABBBBABBABAABBABBBBBBBAABABABAAAABBABABAAABAABAAAABBBBAAABBBBAABBBBSNPGMI_ES02_c841_728
GMI_ES02_c8676ABBBBABBBBBABBABAABBBBABBBABAAAABBABBAAAAAABABAAABBAAABAABABBABABBAAAABBBAABBBAABBBAABAAABBBABAABBAASNPGMI_ES02_c8676_360
GMI_ES02_c884ABABAAAABBBBABABABBAABBBAABBAAAAABABBABBBAAAABAAAABAAAAAAAAABBBBBABBAAHAAAABABAAAABBBBBBAAAAABBAAABASNPGMI_ES02_c884_341
GMI_ES02_c939ABBABABBABBAAABAAAABBABBBABBABBBBAABABAABABBBAAABAAAAAABABBBBABBBBABBBBABBBAABBAABBAABAAABBBABBABABBSNPGMI_ES02_c939_180
GMI_ES02_lrc13446BABAABBBAABBABBBBBAAABBABBAABABBABBABBBAAABAAABBBAABBBABABABAABBBABBAAAAABBABAAAABBBBABBAAABAAAAABBASNPGMI_ES02_lrc13446_328
GMI_ES02_lrc13785ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES02_lrc13785_433
GMI_ES02_lrc18698BABAAAABBBABBBBBAAHBAABBBAAAAAABABBABABABABBBBAAAABBABBBBAABBBBABAABBBAABBABBABABBAAAABAAAABBBAAABBASNPGMI_ES02_lrc18698_350
GMI_ES02_lrc20576BAAABBAAABBBABAAAAABAAABABBBBABABABBBAABAAABABABBABBABBAAAABABAABABBBBBAABAAAABBABBBBABBBBBAABAAABAASNPGMI_ES02_lrc20576_405
GMI_ES02_lrc37378BAABABAAAAABAABABBAAAABAAABABBBBABBAABBBBABABABBBAABBBABBABAABABAABBBBAAABBAAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_ES02_lrc37378_471
GMI_ES02_lrc37952BABBBBABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAABBBABAAAAAABBBBABAABBBBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_ES02_lrc37952_106
GMI_ES15_c10103ABBBBABABBAABAABAABBAAABBABBABAABBBAABABBAAABABBBBBAABABAAAABAAAABABBAAAAABAABABBBBBBAABHABBBABBBABBSNPGMI_ES15_c10103_419
GMI_ES15_c10509ABBABABBABBABBAABBBBABBBABAABBAABBBBABABBBBBAABAABBBBAAAAAABABBBBBABAB-BABBBBBBBAAAAABBBAAABAABBHBBBSNPGMI_ES15_c10509_256
GMI_ES15_c10680ABAAABBBBABABBAABAAABABABABBAAAAAAABABBAABBBAABBBBBABBBAAAAAABAABAABAA-BABABBBAABBBABAAAABBBBABBABBASNPGMI_ES15_c10680_325
GMI_ES15_c10742ABABABBABBAABABBBABABABABBABBABABBBAABBAABBABABABBAABAABAAABBABAAAAAABAABBAAABAAAAAAAABBAAAABBAAABABSNPGMI_ES15_c10742_192
GMI_ES15_c10756BABBABABAABBABAABBAABABAABABBABBABABBABBABBBABBBAAABBAAABBAAABBABABAABBBABABBBBAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES15_c10756_401
GMI_ES15_c10811BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAAHBAAAABBBAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAAAAABAAAAAABBBAAAABAAAABAAAAAASNPGMI_ES15_c10811_217
GMI_ES15_c10866ABBABABBAABBABBAABBBAAAABABAAAABAABAABAAABAAABBBBABBABAABAABBABABBBAABBABBBABABBABABBBBABAABABBBBBBBSNPGMI_ES15_c10866_209
GMI_ES15_c11012BAAAAAABBBBBAAAABBAAABBABBBBBAAABABAABBBABAAAABAAAAAABAABAAAABABABABABABABAAAABAAABABAAAAAAAABABBBABSNPGMI_ES15_c11012_143
GMI_ES15_c11166ABBABAAAAABABAABAABBAAAABABABAABBBBAAAABABAABBABABAAAAABAAABAAAABABBAAAAABAAAAAA-BBBAAAABAAABBBBBBABSNPGMI_ES15_c11166_228
GMI_ES15_c12108BAABBAHABBAABBABBAAAAABBAABBBBAAAABBBABBBABBAABABBABAAABBBABBAABBBBABAABBABAABAAABHBBAAABBABABABABABSNPGMI_ES15_c12108_368
GMI_ES15_c12274BABAAABBBBBBABABABAAABBABBBABABABBBAAAAAAAABBAAAAAAAABAABBAAABABAAABABABBBBAABBAAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_ES15_c12274_189
GMI_ES15_c12434ABAAABABABABAABAABBAAAABABBBABBABAABBABABABBBHAAAAAHBABAABABBABABBBABB-ABBABAAAABABAABAAABAABABABAAASNPGMI_ES15_c12434_433
GMI_ES15_c12694ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES15_c12694_287
GMI_ES15_c1273BAABBABABBBBBBAABAABAAABABBABABABBAABAAAAABABAABAAAABABABBBBABAABBABBABAABBBAAABBBABAAABAABBAABBABABSNPGMI_ES15_c1273_527
GMI_ES15_c13888BAABAAABBBBBAABBAAABABABBBABABABAAAAAABBABBBAABABAABABAABBBABBBBABBBAAAAAAAABAAHAAABABAABBABAAAAABAASNPGMI_ES15_c13888_212
GMI_ES15_c14129ABBAAABAABAAAABBAABBAABAAAABAABBAABBBBBAAABAAAABABBBBBAAABBABBBAAAAAAAAAABAABABAABABBBBBBBBBBBABBAAASNPGMI_ES15_c14129_69
GMI_ES15_c14533ABBBBBABAAAAABBBABAAAAABABBABBABBABBBBABBABAABBABBBBBBBAAAABABAAAABBABBBAAABAABAAAABBBBAAABBBBAABBBBSNPGMI_ES15_c14533_341
GMI_ES15_c15112ABABBBBAAABAAAAABBAABBAAABBBBBBABAABABABABAAAABBBBAABAAAABBAAAABABBAAABBAABAABABAABBBBABBBBAAABBBAABSNPGMI_ES15_c15112_317
GMI_ES15_c15399BAABBBBAAAAAABAABBBAAAAAABABAAAAAABBBABABBBAABBABBBABBABAABAABAAAAAABAAABBABAAAAAABAABBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES15_c15399_80
GMI_ES15_c15790BAAAAAABBBBBAAAABBAAABBABBBBBAAABBBAABBBABAABBBAAAAAABAABAAAABABABABABABABAAAABAAABABAAAAAAAABABBBABSNPGMI_ES15_c15790_334
GMI_ES15_c1630ABABABBABABAAABBBBBABABABAAAABBBBBAAABBBAABABBBAAAAAAAABBBBAAABBAAAAAABBBABABBAABABAABAAAABBBAAABAABSNPGMI_ES15_c1630_786
GMI_ES15_c1697BAAABBAABBBBBAABBBBBAABBABAAABABBBAABBAAABAAAAABBAABBBBBABBBAABBAAABBABABBBABABA-BBBABABABAABBAAAAAASNPGMI_ES15_c1697_192
GMI_ES15_c17005BABBBABBAABBABABABAHAABAABABBBABBBBAAAAAABABAHABBBBAAABBBBBABBABAABBAAHABBBABBABAAAABABBABBBABABAAABSNPGMI_ES15_c17005_479
GMI_ES15_c17743BAABAAABAAABAABABAABBABAABBAAAABAAABABBABABBABAABBBABBBABBAABBBAAABBBABABBHABABAAABBAAAABBABABAABABASNPGMI_ES15_c17743_247
GMI_ES15_c19227ABAAABBBABBBAAABBAABBBBAABBBBBBAABBBAAAAAABABAAAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBAABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES15_c19227_114
GMI_ES15_c20302HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSNPGMI_ES15_c20302_110
GMI_ES15_c2041ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBABAABBBBBABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES15_c2041_605
GMI_ES15_c2151B--B-B-BBBBBBBB-B-----BBBB-BB----BB-B-B-B-B-BB-BB--B-B-B---BB-BB----BBB--B-BB-B-BB----BB---BBB--BB--SNPGMI_ES15_c2151_461
GMI_ES15_c2193BAAABABBAAABABABBBBBBBABABBBABABAABAAABABBBBBAABBBBABBABABBBBABAAABAAABABAABABBAABAABBABABABABAAABBASNPGMI_ES15_c2193_426
GMI_ES15_c2524ABBAABBBBBABBBAAAAABBAAABABBBABBBBABAAAAABAAABBAABAABABAABAABAAAABABBABBBBAABAABBBABABAABABBBABABBBASNPGMI_ES15_c2524_413
GMI_ES15_c2709ABBBBBAAABABBBBBBAAAABABAABAAAABABAAAABAABBAABABBABBBBABABBBABABAABBBBBAABABBAABAABBAAABAAABBAAABBBBSNPGMI_ES15_c2709_405
GMI_ES15_c276ABABBAAABBAABAAAAABBBAABAABBABAABAABAAABBBABBBAAABBAAABABABABBAAABAABB-BBAABABBBBAAAABAABBBABBBBBAABSNPGMI_ES15_c276_367
GMI_ES15_c2802ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBBBAABBBABABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES15_c2802_625
GMI_ES15_c285ABBBAAAAAAABAABBBAAABAAABABAAAABABBAAAAAABAAABABBBABBBABABABABBAAABABAABBBAABAABABABAAABBBABABABBBAASNPGMI_ES15_c285_271
GMI_ES15_c2968B-B-B-BB-BBBBB-BBB-BB-B--B-B--B--B-BB-BBBB-B-----BB----B-BBBBB--BB---B--B--BBBB-BB--BBB---BB--BB-BBBSNPGMI_ES15_c2968_502
GMI_ES15_c3200ABBAABABAHBABBBBABBBABBAAAABBAABBABBAABBAABBAAABBAABABAABBABBBAABBAAABABBBABBBAAAABBAAAABABABBABAAABSNPGMI_ES15_c3200_563
GMI_ES15_c337BABBBBBBBABABAABBBAABBBAAABAABAABBAABAABBBBABAABBBAABBBAAAABBABBABABBBABHAABAAABBBAABBAABBABBABBBBBBSNPGMI_ES15_c337_508
GMI_ES15_c3688BABBABABAABBABAABBAABABAABABBABBABABBABBABBBABBBAAABBAAABBAAABBABABAABBBABABBBBAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES15_c3688_477
GMI_ES15_c3717BABBABABAABBABAABBAABABAABAABABBABABBABBABBBABBBAAABBABABBABABBABABAABBBABABBABAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES15_c3717_245
GMI_ES15_c4017BAABABBBBBBBABBABAAABABBBBAAAAAAABABBBBBBBBABBAAABAAABABBBBAABBABAAAABBAAABBBBAABBABBBAAAAABABAABAABSNPGMI_ES15_c4017_310
GMI_ES15_c4667BAABABABBAABBBAAAABABAAABAABBAABBABAA-AABBABAAAAAABAABBABABBAABABAAABBABBBABBABBABBBBABBAABBBABBABAASNPGMI_ES15_c4667_481
GMI_ES15_c482BAAAABAABBBABABABBABBAABBABBBBBBABAABAAAAABBBAABAAAABABBBBBAABABBBABBAAAABBBAAABABAAAABBAABABBBBAAABSNPGMI_ES15_c482_113
GMI_ES15_c5289BABABBBBAABBABBBBBAAABAABBAABBBBABBABBBAAABHAABBBAABBBABABABAABBBABBAA-AABBABAAAABBBBABBAAABAAAAABBASNPGMI_ES15_c5289_317
GMI_ES15_c5463ABBAABBAA-AAAABAABBAABBBAAAHAABBAA-BBBAAABA-AAABABBBBB-BBABABABAAABAABABABAABABAABABBBBABBABBBAABAAASNPGMI_ES15_c5463_272
GMI_ES15_c5905ABAAABBBABBAAAABBAABBBAABBBBBBBAABBBAAAAAABBBABAAABBBABABAABAABBAABAAAABABABBBBBBABABBBBAAAABAABBBABSNPGMI_ES15_c5905_473
GMI_ES15_c6102ABBBBBBAAAAABBBBAABBBAABAAAAABBBABABBAAABABBBAABBBBBBABBABBBBABABABABABABABBBBABBBABABBBBBBBBABAAABASNPGMI_ES15_c6102_442
GMI_ES15_c6115BAABBABBBHBAABAABBBBAABAAAAABABAAAABBABAAAABAAABBBBAABAABBABAAAABBAABA-AABABAABABAABBAABBBAABA-BAABASNPGMI_ES15_c6115_586
GMI_ES15_c6155BAAABABABBBBHBBAABBABHBABBBABBBABBAAAAAABAABBABAAAABABAABBAABBAAAAAAABHABBABABBBAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_ES15_c6155_291
GMI_ES15_c6167BABBAAABBBABBBBBAAHAAABBBAAAAAABABBABABABABBBBAAAABBABABBAABBBBABAABBBAABBABBABABBAAAABABAABBBAAABBASNPGMI_ES15_c6167_525
GMI_ES15_c6191BAABAABBBBABHBBABBAABABBBABBABBABAABBABAAABBAABAAABBHABABBBABBABBBAAABBBBAABBBBBABABBBBAABBBAAAABABASNPGMI_ES15_c6191_370
GMI_ES15_c6435BABAABBABAAHBAAABBBBBBBABBAAAABABBABABAAABAABBABAABABBAABABBBAABAAABABBBAABABAAAABAABABBAAABABABABAASNPGMI_ES15_c6435_299
GMI_ES15_c6870BAABAABAAABBBAAAAAAABBAAAAABAABBAAAAAAAAAABBBABBBABAAAABBBBABBAAABABBAAABBBABABBABBABAABBBBBAABABAABSNPGMI_ES15_c6870_218
GMI_ES15_c690ABBBAAAAABABBBAABBBBBBBBBAAAAABAABAABAAAAAABAABBBBAAAABAABBBBAAABBAABBABBAABBABABBBBAABAAABAAABABBAASNPGMI_ES15_c690_324
GMI_ES15_c7042BABBBBABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAABBBABAAAAAABBBBABAAB-BBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_ES15_c7042_524
GMI_ES15_c713ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBABAABBBBBABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES15_c713_848
GMI_ES15_c7179ABBABAAAABABAAAABBBBBABBBAABBBBAAABABBBBBAABBAABAABAABAAAAABBBAABBABABBBABAABBAAABABBBABBAABBAABABBASNPGMI_ES15_c7179_388
GMI_ES15_c7272ABBBBBBBAAABABBBABABAABBABBABBABABBBABBBBAAAABBBBBBBBABAAAABABAABABBABBBAAABAABABAABABBAAABBBAABABAASNPGMI_ES15_c7272_387
GMI_ES15_c7722BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAABBAAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAAABABAAAAAAABBAAAABAAAABAABAAASNPGMI_ES15_c7722_409
GMI_ES15_c8064ABABBABABABBAAAABBBABBABABAAABAABBABBABAABBABBBABAABBABBAAAAABBBBBAAABBAAAABBBBAAABAABBAABBABAABAABASNPGMI_ES15_c8064_341
GMI_ES15_c8103ABBAAAABBBBBBABBAAABBBBABABABBBBBBAAABABAAABBAABAAABAABABBABBABBBBBBABHBAABABBBBBBABBAAAAABABBBABBBBSNPGMI_ES15_c8103_525
GMI_ES15_c8191ABABBBAAAAAABABABABBBAABAAABAAABABABBBBBBBBAABBBBBBBBABBAABBBAAABBBABABAAAABBAABBBABABBABBABBABAAABASNPGMI_ES15_c8191_415
GMI_ES15_c8227ABABABBABABABBBBABABBABAAAABAABBBBBBBBBAABABAAAABAAAAAABBAABAABBAAABBB-BAABBAAABBBBBABBBBBAABBBAABAASNPGMI_ES15_c8227_257
GMI_ES15_c8238BABABABBAABBBAABBBABBABABBAAAABAABABBABBBBABAAAAAABBAAABABBBBAAABBAAABAABAABBBBABBAABABAAABAAABBABBBSNPGMI_ES15_c8238_156
GMI_ES15_c858ABBBAABBAAABABBAAAAABBAABABBBABBAABBAABBBAAABBBAABBAAAAABAAABBAABBBABAHBAAABABAABAAABBAABABBAABBBBBBSNPGMI_ES15_c858_507
GMI_ES15_c8970BABABABBAABBBHABBBABBABABAABBAAAABABBABBBBABAAAABABBAAABABBABAAABBAAABAABAAABBBABAAABAAAAABAAABBABBBSNPGMI_ES15_c8970_315
GMI_ES15_c900BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAABBAAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAAABABAAAAAAABBAAAABAAAABAABAAASNPGMI_ES15_c900_850
GMI_ES15_c9068BABABAABABABAAAABABABAABBBBABBAAAABAAAABBABABBBBABBBBBBAAABABAAABBBAAABBBBAABBBAAAAABAAAAABAAAABBABASNPGMI_ES15_c9068_311
GMI_ES15_c9085BABABABBAABBBAABBBABBABABAAHAABAABABBABBBBABAAAAAABBAAABABBBBAAABBAAABAABAABBBBABBAABABAAABAAABBABBBSNPGMI_ES15_c9085_462
GMI_ES15_c9521BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES15_c9521_561
GMI_ES15_lrc19562ABAAABBBABBBAAABBAABBBAAABBBBBBAABBBAAAAAABABABAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBAABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES15_lrc19562_699
GMI_ES17_c1086ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBB-AABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBBBAABBBBBABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES17_c1086_770
GMI_ES17_c11186ABBABABBAABBABAAABBAAABABABAAABBAABBAAAAABAABBBBBABBABAABAAABABABBBAABBAABBABBBBAAABBBAABABBAAABABBASNPGMI_ES17_c11186_555
GMI_ES17_c1186BAABAABBBBABABBABBAABABBBBBBABBABAABBABAAABBAABAAABBBABABBBABBABBBAAAB-BBAABBBBBABABBBBAABBBAAAABABASNPGMI_ES17_c1186_142
GMI_ES17_c12316BABAAAAAAAAAABABAAAABAAAAABAAABBBAAAAABBAAAAAABABAAAAAAAABAAABBBAAAABAABABAAAABABAAAAABAABAAAAAAAAAASNPGMI_ES17_c12316_291
GMI_ES17_c12516BABBBAAABAABBB-AABBAAABBAAAAAAABBAAAABBBBBAAABABBBAAABABABAABBAABBABBBAABABAAAAAABABAAAABBBBABBAAABASNPGMI_ES17_c12516_818
GMI_ES17_c12536BAABBABAB-ABAAAABAAABAABBBBAABBAABAABBAABBABBBBAABBABABBAABAAABBAABBAABAAABAAABBBBAABBBBABABAABABBBASNPGMI_ES17_c12536_430
GMI_ES17_c12785BABABABBABBBABABAABABBBBBBABABBBBBBBAAABBAABAABBABBBAABAAAABBAAAAAABBAAAABABAABAAAABABABBAABBBBBBAAASNPGMI_ES17_c12785_576
GMI_ES17_c12869ABAABABABBAABABBAABBABABBABBABAABABAABAABAAABAAABBBAABABAABABAABABABBAAABABAABABBBBBBAABAABBBAABBABBSNPGMI_ES17_c12869_484
GMI_ES17_c13962BAAAAABABBBABAAABABBBBHABAABAABABBAABABAABBBBAAAAAAAAAABBAAABABBABAABAAABBBABBABBBBAAAABBBAAAAAABABHSNPGMI_ES17_c13962_600
GMI_ES17_c14163ABABAABABABBABAABBBABABBABAAAAAABBABBABAABAABBAABABABABAAAAABBBBBABAAHBAAABBABAAAABABBBAABBABABBAABASNPGMI_ES17_c14163_394
GMI_ES17_c15132BAAABABBBBBABAAAABABAAAAABABBBBABABBBBBBBABBBABAAAAAAABABABABAAABBABABBAAABBABBABABABBBAAABABABAAABBSNPGMI_ES17_c15132_382
GMI_ES17_c1546BABAABBBAABBBBAABABABBABABABBBABBABBABBHBBABAAAABBBBAABAAABABAABABBBBA-AAHAAAAABBBAAABBBBAABBBBABAAASNPGMI_ES17_c1546_405
GMI_ES17_c1612BAABABAAAAABABBBAAABBAAAAABAAABBAAAABBBAAAAABBABBAAABBBBBBBABAAAAAABBAAABABAAAAAABBBBAAABBAABBAAAAAASNPGMI_ES17_c1612_641
GMI_ES17_c1727BAABBAAAAABAAABBBBBAABBBABAAABABAABAAHBBBABBBAHBBABBABABAABBAAHBBABAAAAAAABBABAAAAHABABBABAAABABAAAASNPGMI_ES17_c1727_406
GMI_ES17_c17329BAABABABBBBBBBBABAAAAABBBBABBAAAABBABABABBBABBABBAABABABAAABBABBAAAABHBAABABBABABBAAAABBAAABBBAABBAASNPGMI_ES17_c17329_384
GMI_ES17_c17442ABBBBBBABBABBBABABABBBAAAABBABABAAAAAABBBBBABBABAAAAAABBAABAABBABABBBAABBBABBABBAABAHBABBAAABAABBBABSNPGMI_ES17_c17442_334
GMI_ES17_c17526BABAAAABBBABBBBBAAHBAABBBAAAAAABABBABABABABBBBAAAABBABABBAABBBBABAABBBAABBABBABABBAAAABAAAABBBAAABBASNPGMI_ES17_c17526_507
GMI_ES17_c17538ABAAAABAABABAABAABAAAAABABBBAABBABABABABABABBBAABBBAABABBBBBBBAAABABBAAAABABBBBAABABBBBBAAABAAABABBASNPGMI_ES17_c17538_273
GMI_ES17_c18122ABABAAAABBAABAAAAAABBAABAAAAAAAAAAABAAABABABBAAAAAAAAAAAABAAABAAABAAABAABAAAABBABAAAAAAABABAAAABAAABSNPGMI_ES17_c18122_180
GMI_ES17_c18582ABABAHAABAAAAABAAABAABABBABABBABBABAAHAAAABABBBBBAABBBAABAAAAABBAABBBA-BABBAAAABBABBAAABBABABBAABAAASNPGMI_ES17_c18582_193
GMI_ES17_c19062BAAABBAAABBBBBAAAAABAAABABBABABAAABBBAABBAABABABBABBABBAAAABABAABABBBBBAABAAAABBABBBBABBBBBAABBBABAASNPGMI_ES17_c19062_191
GMI_ES17_c19385ABBBBBABAAAABAAABAABAAABAAABABABAAABBBBBABBAABABBBBBBABBAABBBABBBBBABABBAAAABAABBBABABBABBABBABAAAAASNPGMI_ES17_c19385_93
GMI_ES17_c19709BAABAABBABBBBABBAAAAAAAABAABBAABAABAABABBAABAAABBBBBBABABBBBABAAAAABBA-BABBAAABBBBBABABAABABABBAABAASNPGMI_ES17_c19709_452
GMI_ES17_c20215ABAABBABBBAAAAABBBABBBAABBBBBBBAABABBAAAABBBBABAAABBBABABABBAABBAABABAABABABBBBBBAAABBBBAAAABBHBBBABSNPGMI_ES17_c20215_324
GMI_ES17_c2063ABBABABBABBABBAABBABBBBBBBAABBAABBBBABABBBBBBABAAABAAAAAAABBABBBHBBBABAAABAAABABBBHAAABBHAABAABBBBBBSNPGMI_ES17_c2063_243
GMI_ES17_c20752BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES17_c20752_1084
GMI_ES17_c21168ABBBAABABAABAAABAAABBAAABAAABAAAAABBBABBABAABABBABABABABBAAABABABBAABA-BAABAABAABAAABBAABAABBABBBBBBSNPGMI_ES17_c21168_588
GMI_ES17_c2122ABBABABBABBABBAABBABBBBBBBAABBAABBBBABABBBBBBABAAABAAAAAAABBABBBHBBBABAAABAAABABBBHAAABBHAABAABBBBBBSNPGMI_ES17_c2122_619
GMI_ES17_c2183BAAABAABBBBBAABBABABBBBAABAABABBAAABBABAABBAAAAAABBAAABBABBBABABABAAABBBBBABBABAABAAABBAABAAAAAAABBBSNPGMI_ES17_c2183_936
GMI_ES17_c2251ABBAABBAAHAABABAABAAABABAABBBABBAABBBBAAABABAAABABABAAHBBABABABBAABAABBBABAABABAAAABBBBABBABBBAABAABSNPGMI_ES17_c2251_283
GMI_ES17_c2286BABBBBABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAABBBABAAAAAABBBBABAAB-BBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_ES17_c2286_285
GMI_ES17_c2356ABAAABBBABBBAAABBAABBBBAABBBBBBAABBBAAAAAABABAAAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBAABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES17_c2356_160
GMI_ES17_c244ABAABBBAAABAAAAABBABBBAAABBBBBBABAABABABABAAAABBBBAABABAABBAAAABABBAAABBAABAABABAABBBBABABBAAABBBAABSNPGMI_ES17_c244_1098
GMI_ES17_c2651ABBAABBBBBABBBAAAAABBAAABABBBABABBABAAAAABAAABAAABAABABAABAABBAAABABBA-BBBAABAABBBABABAABABBBABABBBBSNPGMI_ES17_c2651_991
GMI_ES17_c2656ABAABABABBBBBABABABBABABBBBABBAAAABAABAABAAABAABABBBABBBAABBBAABBBBBBAAABABAAAABABBBBAABAABBBBABBBBBSNPGMI_ES17_c2656_146
GMI_ES17_c2699ABAAABBBABBBAAABBAABBBBAABBBBBBAABBBAAAAAABABAAAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBAABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES17_c2699_441
GMI_ES17_c2707ABBABBBAAAAABBAABBBABABAAABABABABBBBBBAABAAABBABABBABABBBAAAAAAABAAABBBBBBBBABBABBBABABBABBABBBBBABBSNPGMI_ES17_c2707_866
GMI_ES17_c2767ABBABBAABAABAAAABBBBBBBBAABAABBABBABHABAABBABBBAAAAAABBBAAAABABBBBBAAB-HBAABBBAAAABBABBBBBBABAABBABBSNPGMI_ES17_c2767_643
GMI_ES17_c2826BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES17_c2826_360
GMI_ES17_c2976BAABBABAABBAAABBBBAAAABBABBAABAAAABBBBBBBABBBAABBABBABABABBBABABBBBABAAAAABAABBAABAABABBABAABBABAAABSNPGMI_ES17_c2976_706
GMI_ES17_c3051ABBBABBBBBBABABBBBABBAABBBAABBBBAABBBBBBBABBBAABBAAAABAAABABABBABBBAAB-ABBBAABBBAHHABAABHABBAAABABBBSNPGMI_ES17_c3051_143
GMI_ES17_c3079BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES17_c3079_602
GMI_ES17_c3195BAAAAABABBBBABBAABBABBBABBBABABABBBAAAAABAABBABAAAABABAABBAAABAAAAABABAABBBBABBAAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_ES17_c3195_668
GMI_ES17_c3217BABABBBBAABAABABBBAABBBAABAABBBAABBABBBAAABHABBBBAABBBBBABBBBBABBABABAAAABBABABAAABBBAABAABBAAAAABBBSNPGMI_ES17_c3217_588
GMI_ES17_c3291ABBAAABBBBBBBBABAABBBBBBBBABAAAAABABBAABBAABABAAABBAAABAABBBBABABBAAAA-BBAABBBAABBBHABBAABBBABBABBAASNPGMI_ES17_c3291_859
GMI_ES17_c3320ABBBBBBABBABBBABABBBBBAAAABBABABAAABBBABBBBABBABBAAAABAAAABAABBBBABBBAABBBABABBBAABAHBAABBAHBAABABABSNPGMI_ES17_c3320_786
GMI_ES17_c3370ABBABAAAABBBBAAABABBABBBABABBBABAABAAAABBBBABABBABBBABBBAABBBAAABBBBAAABBAAAAAABBBBBBAABAABABAABBBABSNPGMI_ES17_c3370_293
GMI_ES17_c3397BAABBABABBBBBBAABAABAAABABBABABABBAABAAAAABABAABAAAABABABBBBABAABBABBABAABBBAAABBBABAAABAABBAABBABABSNPGMI_ES17_c3397_167
GMI_ES17_c3418BAABBBAAAAAAAABABBAAAAAAAABABBBBBABAABBAABBABABBBAABBBABBAAAABABAABBBBAAABBAAABBAAAHBAABBAAABAABAABBSNPGMI_ES17_c3418_95
GMI_ES17_c3486B--B--B--BB----B-----BB-----B-B--BB---B--B-BB---BB-----B---------BBB-----B---BBBB-------B--BB----B--SNPGMI_ES17_c3486_177
GMI_ES17_c3844BABAABABBBBBABABAABAAAABAABABBABAAABAABBBBBAABBAAABBABBBBAABBAABAABBBBBAAAABBAABBAABAAABAAAAABAAAABBSNPGMI_ES17_c3844_181
GMI_ES17_c3975BAAAABAAAAAAAABBBABAAAABBAABBBABBBBAABBAAABBABBABAAABBBAABBBABAAAABAABABABBBBBABABBBABBBBAAABBBBABAASNPGMI_ES17_c3975_209
GMI_ES17_c4051BAAAAAAABBBABAAABABABBAABAABAABABAAABAAAABBBBAAAAAAAABABBBBABABBABAABAAABBBABBABABBABAABBBAAABBAAABBSNPGMI_ES17_c4051_315
GMI_ES17_c4115BABBABABAABBABAABBAABABAABABBABBABABBABBABBBABBBAAABBAAABBAAABBABABAAB-BABABBBBAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES17_c4115_637
GMI_ES17_c4200AHAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASNPGMI_ES17_c4200_911
GMI_ES17_c4266BAABBBABBABBBBAABBAABBABBBBAABAABBAAAAABBBABBBBABAAAAABBBAABAAABBBBBBB-BBABBABABBABAAAAAAAAAAABAABBBSNPGMI_ES17_c4266_283
GMI_ES17_c4295ABAABBAABBBBAABABBBBBABAABAABBBBAABABBBBBABBBAABAABAAAAAAABBABAABBAAAAABBBAAABABABAABBBBAAAABABBABABSNPGMI_ES17_c4295_432
GMI_ES17_c5169BAABAAAABAABHABBAABABAAAAABBAABBAAAABABAAAAABBABBAAAHBBBBBBABAAAAABABABBBABAAAAABABABAAAHBBABBAAHBAASNPGMI_ES17_c5169_555
GMI_ES17_c5197ABBABAAAAABABAABAABBABAABABABAABBBBAABABBBAABBABBBAAABABAAABAABAAABBBAAAABBAAAAAAABAAAAABAAABBBBABABSNPGMI_ES17_c5197_503
GMI_ES17_c5367ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBABAABBBBBABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES17_c5367_259
GMI_ES17_c5590ABAAABBBABBBAAABBAABBBBAABBBBBBAABBBAAAAAABABAAAAABBBABABBABAABBBABAAAABABABBBBBAABABBBBABAABAABBBABSNPGMI_ES17_c5590_702
GMI_ES17_c5666ABBA-ABBBABBAABAABBBAAAABABABAABAABAABAABBAAABBBBABB-BAABABBBBBABBBAABBABBHBBABBABABBBBABAABABBBBBBBSNPGMI_ES17_c5666_258
GMI_ES17_c5832BAABABABBAABBBAAAABABAAAAAABBAABBABAAHAABBABAAAAAABAABBABABBAABABAAABBABBBABBABBABBBBABBAABBBABBABAASNPGMI_ES17_c5832_342
GMI_ES17_c7183BABBBBABBABABBABBABBBBBABAAABBAABABABABABABAAABBAAABBABAAAAAAABBBABAAB-BBABAAAABBABAAAAABBBABBBABAABSNPGMI_ES17_c7183_281
GMI_ES17_c7254ABAAAABABBABAABAABAAAABBABBBAABBAAABBBABAAABBBAABBBAABABBBBBBBAAABAABBABABABBBBAABABBBBAAAABAAABABAASNPGMI_ES17_c7254_313
GMI_ES17_c7306BAABBABAB-ABAAAABAAABAABBBBAABBAABAABBAABBAABBBAABBABABBAABAAABBAABBAABAAABAAABBBBAABBBBABABAABABBBASNPGMI_ES17_c7306_1002
GMI_ES17_c7320ABABBAAAABBAABBBABBAABABBAABBBBABBBABAAAAAAAAABBBAABABBBAABBABAAABAABAAABAABABABBBAHBAABBABABAABABAASNPGMI_ES17_c7320_909
GMI_ES17_c7323BABBABABAABBABAABBAABABAABABBABBABABBABBABBBABBBAAABBABABBAAABBABABAABBBABABBBBAAAAAABBABBAAABBAABAASNPGMI_ES17_c7323_831
GMI_ES17_c7914ABABAAAAABBBBABABABAAABBAABBABABAAHBABBBBBAAAAAAABABABBBABAAAABABBHABAAABBABABBABAAAABBAABBABAAAAABBSNPGMI_ES17_c7914_290
GMI_ES17_c7997ABAHAAAABBABBAAAAABBAAABBABBAAABBAABAAABBBAHBAAAABBAAAAABAAABBBAABABAB-BBAABABBBBBAAABAABBBABBBBBAAASNPGMI_ES17_c7997_871
GMI_ES17_c806ABABAAAABBBBABABABBAABBBAABBAAAAABABBABBBAAAABAABABAAAAAAAAABBBBBABBAA-AAAABABAAAABBBBBBAAAAABBAAABASNPGMI_ES17_c806_849
GMI_ES17_c8066ABBBBBABAAAABBBBABBABABBBBBBABABBBABBAABBABBABABBABBBABABBBBBBBABABABBBBBABBBAAABBBAABBBABBAABBBBABASNPGMI_ES17_c8066_237
GMI_ES17_c8085BABBBBABAABABBBABABBABBABBAABBAABBBABBBABBBAAABAAAABBABABAAAAAABBHHBAABABABAAAABBBAABABABBBABBBABABASNPGMI_ES17_c8085_232
GMI_ES17_c822BABABAABABBBBBAAAAABABABABBBBAAAAABBBAAABBABAAABBABBBBAAAAABBBAABBBBBBAAABABAABBABBBBABBBAAAABABABAASNPGMI_ES17_c822_647
GMI_ES17_c8412BAAAAAABBBBBAAAABBAAABBABBBBBAAABABAABBBABAAABBAAAAAABAABAAAABABABABABABABAAAABAAABABAAAAAAAABABBBABSNPGMI_ES17_c8412_398
GMI_ES17_c882ABBABABAAAAAAAABABBBBBAAAABAABBBBAABABABAAABAABAABBABABABBBAABAABBBBAAABBABAABABBABBBBAABBBAAABBAABBSNPGMI_ES17_c882_882
GMI_ES17_c9625BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAABBBAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAAAABBAAAAABAAAAAABBBAAAABAAAABAAAAAASNPGMI_ES17_c9625_419
GMI_ES17_lrc11645BABABHABABABBBAAAAABABABBBBBBAAAAABBBHAABBABAAHBBBBABBBHBAABBBAABBBBBB-AABABAABBABAABABBBAAAABBBABBASNPGMI_ES17_lrc11645_145
GMI_ES_CC10109ABBBAABBBBABBBAAABABBBBAABBAAABAAAABHABBBHAABAABABBBAAABBAAABABBBBAHBAAABAAAAAHBBBAABAAAABBBBAAABABBSNPGMI_ES_CC10109_283
GMI_ES_CC10629ABAABBBAAABAAAAABBHBBBAAABBBBBBABAABABABABAAAABBBBAABABAABBAAAABABBAAAHBAABAABABAABBBBABABBAAABBBAABSNPGMI_ES_CC10629_401
GMI_ES_CC11076ABBBB-ABAAAABAAABAABAAABAAABABABAAABBBBBABBAABABBBBBBABBAABBBABBBBBABAHAAAAABAABBBABABBABBABBABAAAAASNPGMI_ES_CC11076_204
GMI_ES_CC11253ABBAABABBAABBABBBABBABBBAAABBAABABBAAABBAAABBAABABABAABABBBBBBBBBBBAABHBBABABAABABBBAAAAAABABBBABBBBSNPGMI_ES_CC11253_379
GMI_ES_CC11271ABBABBABBAABBBBABBBBBAABBBBBABABBAABBBABBABAABBBAABBBBBABBBBBBBBBAHABB-BBABBBAAAABBBBBBBABBAABBBBABBSNPGMI_ES_CC11271_65
GMI_ES_CC11290BAABBBAAAAAAAABABBAAAAAAAABABBBBBBBAABBABABABABBBAABBBABBABAABABAABBBBAAABBBAABBAAABBABBBAAABABBAABBSNPGMI_ES_CC11290_204
GMI_ES_CC11621BAABABBAAAABABAABBBAAAAAABABAABAAABBBABABBBAABAABBBABBABAABAABAAAAAABAAABBABAAAAAABAABBBAAABAAABBAAASNPGMI_ES_CC11621_230
GMI_ES_CC11826ABAABBBAAABAAAAABBHBBBAAABBBBBBABAABABABABAAAABBBBAABABAABBAAAABABBAAABBAABAABABAABBBBABABBAAAHBBAABSNPGMI_ES_CC11826_84
GMI_ES_CC12297BABABBBBAABAABABBBAABBBAABAABBBAABBABBBAAABHABBBBAABBBBBABBBBBABBABABA-AABBABABAAABBBAABAABBAAAAABBBSNPGMI_ES_CC12297_189
GMI_ES_CC12360BAABBBBAAABAAABBABAAABAAAABABBBBBABAAABABBBABABABABBBBABBAAAABABAABBABHAABBAAABBAAAHBBABBAAABAABAABBSNPGMI_ES_CC12360_189
GMI_ES_CC13153BAABAABABBBAAAAABAAAABAAAAAABABAAABAABBAABAABABAABAAAAABAAAAAAAAABABAABAABAAABBBAAAABAAABAABBAAAABAASNPGMI_ES_CC13153_338
GMI_ES_CC13394BAABAABBBBABBBBBBBABBABBBABBAAAABAABBABAAABBAABAAAABBABBBBBABBABBBAAABAAAAABBBBBABAABBBAABBBAAAABABBSNPGMI_ES_CC13394_332
GMI_ES_CC13970ABBBAABBBAAAAABBBBBABABABAABABBBBBAAABBBAABABABABBAABABBBBBAAABBAAAAAAHBBABABBAABAAAABAAABBBBABABABBSNPGMI_ES_CC13970_83
GMI_ES_CC14000BAABABAAAAABBBBAAAABBAAAAABAAABBAAAAABBAABABBBABBAAABBBBBBAABAAAABABBAAAAABAAAAAABBBAAAABAAABBAAAAAASNPGMI_ES_CC14000_280
GMI_ES_CC14178BABABBABBAAABABABABBBAAAABAABBABBABBBBABAAAABABBBBBBABBBBBBBBBAAABABBAABABBBAABBBABBAABAABABAAABBBBASNPGMI_ES_CC14178_167
GMI_ES_CC14663BAAABABBBAABBBABBBBBBBABABBBABABAABAAABABBBBBAABBBBABAABABBBBABAAAAAAA-ABAABABBAABBABBABABABABAAABBASNPGMI_ES_CC14663_275
GMI_ES_CC15389BAAAAABBBBBBABABABAABBBABBBABABABBBAAAAAAAABBAAAAAAAABAABBAAABAAAAABAB-BBBBBABBAAABABAABAABAABABBBBBSNPGMI_ES_CC15389_69
GMI_ES_CC16159ABAAAABAABABAABAABAAAAABABBBAABBABABABABABABBBAABBAAABABBBBBBAAAABABBAAAABABBBBAABABBBBBAAABAAABABBASNPGMI_ES_CC16159_120
GMI_ES_CC16289ABABBAAABBAABAAAAABBBAABAABBABAABAABAAABBBABBBAAABBAAABABABABBAAABAABBHBBAABABBBBAAAABAABBBABBBBBAABSNPGMI_ES_CC16289_111
GMI_ES_CC16445ABBABBBBABBAAABABABAAAAAABBAAAABAABBABABAABAABBHBAABABABBBBBAAAAHABABAABABBAABBAABBABBBAAABABABAABBBSNPGMI_ES_CC16445_119
GMI_ES_CC2088BABABBBBAAAABABBBAABBBAABBABBBBBAABAABAAAABBAABBABABBBBABBBBAAAAABAABB-BBBAABABBBBAAAAABBBABAAAABBABSNPGMI_ES_CC2088_506
GMI_ES_CC2606ABABABBBBBABBBAABAABBAAABABBAAAABAABBABAABAAAABABBAABABAAAAABBAAAAABBAHBABAABAABBBABBBAABBBBBABABBBBSNPGMI_ES_CC2606_241
GMI_ES_CC3702ABBABABAABBAAABBBBABABBBBBBAABBAABABBHBBAABABBBBBBABBAABABAABBABABBBAA-AAABAABAABAAAABAABBAAABAABABBSNPGMI_ES_CC3702_289
GMI_ES_CC4633BABHBBBBAABBABBBBBAABBBAABAABBBAABBABBBAAABHAABBBAABBBABABABAAABBABAAAAAABBABAAAABBBBABBAAABAAAAABBASNPGMI_ES_CC4633_339
GMI_ES_CC5758ABAAABBABAAAABABABBBBBBABABBAAABABABBBABBBBABAABBABAABAABAAAABABBABBBAABBAABABBBAABABBBBBBABBAABABABSNPGMI_ES_CC5758_340
GMI_ES_CC6279ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSNPGMI_ES_CC6279_474
GMI_ES_CC6322ABBABBAAAABAAAAAAABAABAAABAABBBBABBAABABBBAABBABBBBAABBAAAABAABAAABBBAABBBBAAAAABABBAAABBAAABBBBABABSNPGMI_ES_CC6322_820
GMI_ES_CC6673ABBAABABAHBBBHBBABBBABBAAAABBBABBABBAABBAABBAAABBAABAAAABBBBBBAABBAAABABBBBBBAABAABAAAAABABABBABABABSNPGMI_ES_CC6673_460
GMI_ES_CC6708ABBAAABBBBBBBBABAABBBBBBBBABAAAAAAABBAABABABABAAABBAAABAABABBABABBAAAAHBBAAABBAABBBAABAAABBBABAABBAASNPGMI_ES_CC6708_301
GMI_ES_CC6818BAABBABAABBAABAAABAABAAABBBAABBABAABBBAABBBAABBABABABBABAAAAAAAAAAABBAAAABABABBABAAABBBBBBABAAABAAAASNPGMI_ES_CC6818_106
GMI_ES_CC7307BABBBBBAAABBABBBAABAAABBABABBBHBBABAHAAABBABABAABBBBHBBBBBBABABBBBBHABBBBBBABAHBA-AABABBABBBAAABABBBSNPGMI_ES_CC7307_489
GMI_ES_CC7433BABBAABAAAABAAAABBAAAABAABABAABAAABBBABABBBAABAABBBABBABAABAABAAAAAABAAABBABAAAAAABAABBBAAABAAABBAAASNPGMI_ES_CC7433_103
GMI_ES_CC7714BAAAAABABBBABAAABABBBBHABAABAABABBAABABAABBBBAAAAAAAAAABBABABABBABAABAAABBBABBABBBBAAAABBBAAAABABABHSNPGMI_ES_CC7714_103
GMI_ES_CC7849ABABBAAABABBAAAABBBABBBBAAAAABBABBABBABAABBABBBABAABABBBAAAAABBBBBAAABHAAAABBBAAAABAABBAABBABAABAABASNPGMI_ES_CC7849_819
GMI_ES_CC7894ABABAAAABBBBABABABBAABBBAABBAAAAABABAABBBAAAABAABABAAAAAAAAABBBBBABBAAAAAAABABAAAABBBBBBAAAAABBAAABASNPGMI_ES_CC7894_200
GMI_ES_CC8351ABAAAABABBABAAABABAABAABBABBABHAAAABAAABAAAABBABBBBABBAAABBBBABAAAHABBABABBBBBBAAAHBABABAAABAAABABBBSNPGMI_ES_CC8351_255
GMI_ES_CC8503ABBABABBBBBAAAABBBBAABBBBBABBBAABBBBAAABBABAAABAABBBAAAAAABBABBBBABAAB-BBBABBBBBBAAABBBBABBBBABBBBBBSNPGMI_ES_CC8503_89
GMI_ES_CC8927BAABABABBBBBBBBABAAAAABBBBABBAAAABBABABABABABBABBAABABABAAABBABBAAAABABAABABBABABBAAAABBAAABBBAABBAASNPGMI_ES_CC8927_168
GMI_ES_CC8945ABAAAAAAABBBABBABBBBBAABBBAABBBBABBABBBBAAAAAABBAABAAAABBBBBABBABAAABAAABBBABBAABBBABABBAAABBAAAAHABSNPGMI_ES_CC8945_103
GMI_ES_CC9014ABBABBAABBBBAABABBBBBABAABAABBBBAABABBBBBABBBAABAABAAAAAAABBABAABBAAAAABBBAAABABABAABBBBAAAABABBABABSNPGMI_ES_CC9014_257
GMI_ES_CC9290-B--BBBB------BB-BBB----B-B-BB-B-B--BBB-BBBBB-B-BB-B-B---BBBB--BB---BBA--B---BB-BB----BBB-B-BB---BB-SNPGMI_ES_CC9290_178
GMI_ES_CC9730ABBBBABBBBBABBABAABBBBABBBABAAAABBAB-AAAAAABABAAABBAAABAABABBABABBAAAAHBBAABBBAABBBAABAAABBBABAABBAASNPGMI_ES_CC9730_217

[ Export mapping scores ]