Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: T.tauschii

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
T.tauschii
Map
Tt-Gill-1D
[ Show all 9 ]
Species
Triticum tauschii
Female Parent
Triticum tauschii TA1691
Male Parent
Triticum tauschii TA1704
Type
Genetic
Map Units
cM
Reference
ReferenceGill KS et al. (1992) An updated genetic linkage map of Triticum tauschii, the D-genome progenitor of wheat. Progress in genome mapping of wheat and related species: Proceedings of the 2nd public workshop of the International Triticeae Mapping Initiative, Manhattan, Kansas, 1991 27-29.
ReferenceGill KS et al. (1991) A genetic linkage map of Triticum tauschii (DD) and its relationship to the D genome of bread wheat (AABBDD). Genome 34:362-374.
Contact
Gill, Bikram S.
Remarks
Parents are D genome wheat diploids. F2 families from 60 selfed F1 individuals were scored for 196 markers. Map units are cM, Kosambi-corrected.
Locus
[ Hide all but 1 of 291 ]
1-32-4aHHABB BHHBH ----H AHH-- ----H ---BA ABHH- HHHH- AH AB- -HHHH -HBHH ABHBH
1-32-4bCCCCC CACCC CACCC ACCCC AACCC C-CCC ACCA- CACC- CC CAC CCCCC -CCAC CACCA
A001HBHHH HAHHB HBBHH HBBBB HBHAB B-HAB HABH- BBHB- AB HHA HHBBA -HHHB HHBBH
A003AAAHA AHBHH HHHAH BABAH HHHAH H-HBA HHHH- AAHH- HH HHB HHAHA -HHHB AAHHA
A006ABAAA HAHHA AAAHB AAABA HAAAA --H-A HAHAA B--AA HH HHH BHHHH BHHHH AB-HH
AB09BAHAA HDHAA HAABC BCHBA AAHHH H-BHA HAHA- HABA- HH BBB ACBAA -HBHA BAHHA
AB17AAHHA AHBHH AHHAH BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HH HHH HAABA -AHAH AAAHA
ABG356HHHHH AHAHB HAH-H AH-H- HA--B ADD-H CHABH ---A- CH BH- -BBH- -D--- -----
ABG373HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH AA-H- HA HA- -BHA- -AB-- ---D-
ABG378HHBAB AAHHB HAH-B ABBHH HBA-A BHBBB AAAAA -AAA- AH HH- HHBH- ---A- -A-A-
ABG379HAHHB AAHHH BAH-A AAHBH AAH-H HBHHH AHHAH BAHB- BH HA- -HBH- -HB-- -A-B-
Adh-D1HBHHH BHBHH HAHHH HHBBB HAAHH HBAHA AAHHH AHHAH AA HHA HAHHA -HAHA -HHA-
ADH3PHAHBA AHHHH HAHHA BAAHH AHBAB A-HBH AHAH- HAAH- HH HAH HHAHA -AHHA BAHHH
AHV5HABBB HAHBH HA-AB HABBA AHHHB A-AHA ABHH- -AHH- -- --- -AHHH -HBHH BHHAA
AR20aAACCA ACCCC ACCAC CACAC CCCCC C-CCA CCCC- AACC- CC CCC CAACA -CCAC AAACA
AR20bCAACC CACCC CCCCC CCCCC CCCCC C-CCA CCCC- CCCC- AC ACA CCCCA -CCCC CCACC
AR20cDDDDD DDDDB DDBDD DBDDB DBDD- D-DDD DDDD- BDDB- DB DDD DDBBD -DDDB DBDBD
BCD1072AAHHH AHHHH AH-BB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HA HAB BBHAA -ABAB HAAHB
BCD111--HHH AHHBB ----- -HBHB AABAB A-HHH HHAA- AH-A- AH B-A A---- -HAAA HHHHH
BCD130AADHB HHBBB HBB-B HA-H- HB--H HCCHB HHHAH ---H- -B A-- -ABH- ----- -----
bcd131AHABB HAHAA HB--A ABDHC DH--C HA-HA AHAHH -BHA- H- HH- -HHH- -DC-- -B-C-
BCD1434BHHBH AHHAA AHHBH BBAHH HHHAH B-BAA HHBB- BAHA- BB HAB AHHAA -HAAB AAAHH
BCD204DAD-A AHBHA HCHHD BAHAB AHDAH H-HHD HH-H- AAHH- CH HHC HHABA -HHDH AAAHA
BCD266aCCCCC CCCCC CCCCC AACCC CAC-C ACCCC CCCCC CACC- AC CC- -CCC- -CAA- -----
BCD266bHAAHH HHHBA HHHHH AABHH BAH-H AHBAH HHADH -DAB- AH BH- -HHH- -DA-- ---A-
BCD351ABDDA AHBHD AA-AA BCCCD HH--H H--CH HHHHH -DHH- HB HH- DHHB- --H-- -A-A-
BCD410H--C- BHBCH HH--C BB--- -B--H H--BH HHABC ---H- -H AH- -HHH- ----- -----
BG175HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH AA-H- HA HA- -BHA- -AB-- ---D-
BG508HHHHH AHAHB HAH-H AH-H- HA--B ADD-H CHABH ---A- CH BH- -BBH- -D--- -----
BG522HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH DAAH- HA HA- BBHA- -ABH- -A-A-
BG542aHAHBA AHHHB CH-HA BAH-C AHC-H A---- A-D-D --DH- HH D-- -H-D- --C-- -A-A-
BG542bABAAH HAHHA AAHHH AAABA HAA-A BAHBA HAAAA BHHH- HH HH- BAHH- -HHH- -H-H-
BG544HAHHB AAHHH BAH-A AAHBH AAH-H HBHHH AHHAH BAHB- BH HA- -HBH- -HB-- -A-B-
BG547HHBAB AAHHB HAH-B ABBHH HBA-A BHBBB AAAAA -AAA- AH HH- HHBH- ---A- -A-A-
BG552HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH DAAH- HA HA- BBHA- -ABH- -A-A-
BG823AAAAA AHBHD HH-AH BADAC DH--H HBHHA HHHHH -ACH- H- HH- -AAB- -BB-- -A-A-
BG969BBHHH BHBBH HAA-- --BBB HAA-H HBDBA AHH-H -ABA- HA HH- BAHH- -CHH- -B-A-
BRLY10aCCCCA CCCCC CCCCC ACAC- CCACC C-A-C CCAC- ACCC- CC CCA ACCCC -CAAC AA-AC
BRLY10bAHHBB HABHB HABAH HHBAB HABHH B-A-A AHAB- HAHA- BH HBH BBHAA -HBHH HABBH
BRLY10cAHBHH BABBH HAB-H HBHAH HHHHH H-AHH -BAB- HHHA- B- HHH HHHAA -BHHH HABHB
C002CCCAA CACCC CA-CC -C-CC C-AAC C-A-A ACCC- ACCA- C- CCC CCCCA -CACA CCACA
CDO099AAHHA BHHHH HHHBB BBHHH AHBAA H-HAA BHH-- AHAA- HA HAB BBHAA -ABAB HAAHB
CDO1049aAAHHA AHBHH AHHAD BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HH HHH HHABA -HHAH AAAHA
CDO1049bDDDDD DDBDD DDDDD BDBDB DDDDB D-DDD DDDB- DDDD- BD DDD DDBBD -DDDD DDDBD
CDO388aBBDDD BDBDD DDDDD DDBBB DDDDD D-DDD DDDD- DDBD- DD DDD DDDDD -DDDD DDDDD
CDO388bCCCCC CCCCC C-CCC CCCCC CACCC C-ACC AACC- ACCA- CA CCC CACCC -CACA CCCCA
CDO388cDDDDD DDBDD DDDDD BDDDB DDDDD D-DDD DDDD- DDDD- DD DDD DDDBD -DDDD DDDDD
CDO388dDDDDD DDDDB DD-BD DDBDB DDBDB D-DDD -DDB- DDDD- DD BDD DBBDD -BDDD DDDDD
CDO388eAACCA ACCCC ACCAC CACAC CCCAC C-CCA CCCC- AACC- CC CCC CAACA -CCAC AAACA
CDO388fCCCCC ACCCC CACCC ACCCC ACCCC C-CCC ACCC- CCCC- CC CAC ACCCC -CCAC CCCCC
CDO388gBHHAH BBHAH HABHH HAHBH AHBBH H-BHA HHBH- HHHH- BH HHA HHBAB -BHBA HAHHH
CDO388hDDDDD DDDDD DDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- BDDD- DD DDD BDDDD -DBDD DBDBD
CDO388iHAHBA BHHHH HHBBB BBHHH AHBAA C-BCA BHBH- HHAA- BA HAB HHAAA -AHAB HAADB
CDO388j1DDDDD BDDDD DDBBB BBDDD DDBDD B-BDD -DBD- DDDD- BD DDB DDDDD -DDDB DDDDB
CDO388j2ACACC CACCA AACCC AAACA CAAAA C-CAA CCAA- CCCC- CC CCC CACCC -CCCC ACCCC
CDO388kDDDDD DDDDD DDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- BDDD- DD DDD BDDDD -DBDD DBDBD
CDO388lDDDDB DDDBD DDDDB DDDBD DDDDB D-DDD DDDD- BDDD- BD DDB DDDDD -DBDD BDBDD
cdo395ABAHH HAHHA HAHHB HAAHH HHAAA B-HAA HAHH- HAHH- -- HAA BHBHH -HHHH HAHHH
cdo400BABCA AHHCB HAABB BHHBH AAHHA H-BHA HH-A- HHBA- HB BHH HAABA -AHHA HAAHA
CDO412DADHA HHBHH AHHAC BAHA- -HHA- H-CB- HHCH- HAHH- -- HHH AHHBH -HABH HAAHA
CDO64aBBHHH BABHH HDHHH HHBBB HAAHD H-AHD DHDH- AHHA- HD HHA HDHHA -HAHD HHAHA
CDO64bABAAH HDDBA AAHHH AAABA HAAAA B-HBH HHAA- BHHH- -- HHH BAHHH -HHHH ABBBH
CDO64cBBHAH AHAHD HAHHB HABBA BABAC A-BHC CHHB- AHHA- HH BHA ADHCA -HAHA BBHHH
CDO675ACCCAC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC C-CCA CCCC- CCCC- AC ACA CCCCA -CCCC CCACC
CDO675BCCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CACAC A-CCC CCCC- ACCC- CC CCC CCCCA -CCCC CCCCC
CDO675cDDDDD DDDDD DDDBB BBDDD DDBDD D-DDD BDDD- DDDD- DD DDB BBDDD -DBDB DDDDB
D001HAHHA AHABA HAHHB HABBA -HAAB B-AAH -HAA- BHAA- HA HHB -HHHH -ABHH BABHA
D002HBAHA BABHB BHBHB HHBHB BBHHB H-BHH AHHB- HBBH- HB ABH HHHAA -HBHH HHABH
D007aABHAH HHHHH -BBHH ---B- HBAAA B-BHB HA-H- BAHB- HB HHA HHHBA -HHHB ABHBH
D008HHABH AHAHB HAHBH AHBHB HABAB --H-H HHAHH A--AH AH BHA ABBAA HBAAA BH-HH
D009AAAHH HHHHB HHHHB BHBHB HBBHH H-HBB HHHH- BBHH- AB AHA HAHHA -AHHH HHHHH
D012HABBA ABABH HHHHB HHBHB BHAAB A-AAA AHAH- HAHA- HA HHH HAHHB -HBBH BABHA
D014CACCC CCCAA ---CC ACC-- -ACAC C-CAA AACC- CCCA- CC C-C A---- ---CC CAACC
D015HHHHH HHHHB HBBHH HBHBB ABHAB B---H BHHB- BBHA- BH HAH HBBAH -HHHB HBBAH
D016AAHHA HHBHA HHHAH BAAAB HHBAH H-BHA HAHH- AAHH- BA HHH HABAA -HHHA AAHA-
D017AAHHB AAHHA BAAHA AHHBA AAHHH H-A-H AHAA- BAHB- BH AAB -AH-A -HHAH BAHHH
D018aBBDDD BDBDD DDDDD DDBBB DDDDD --D-D DDDDD D--DD DD DBD DDDDD DDDDD DD-DD
D018bBBDDD DBDDD DDBDD BBBDD DDDDD --D-D BDDBD D--DD DD DBD DD-DD DDDDD BD-DB
D019DDDBB DDDDD BDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- DBDD- DD DDD BDDDD -DBDD DBBBD
D022HHHBH HHABB HHH-B AHBHB HHBAH A-HBH HAAA- --BH- B- HHA -BHAA -BAAH BAHHH
D023HHHHA BBHBH HHHHH BBBAB AAHAH H-AAH BHAH- HHAB- HH AHH HHHBH -BAAH AAAHH
D025DBBDD DBBDD BDDDD DDDBD DBDDD D--BD BDDD- DDBD- DD DDD DDDDD -DDDD DDDDB
D027HAHBA ABABH HHHHB HABHB BHHHB A-AAH HHAA- AHHA- HA HHH HAHHB -HBBH BAHHA
D030AAB-A AHB-A AAAAH BAHA- -HHA- H-BHA HH-H- AAAH- HH AHH HHABA -AH-H AAAHA
D036CCCCC CCAAC CCCAC CCCAC ACCCC --A-C CCC-C A--AC CC CAA CCACA CCCCC AC-CC
D038AHHHA BBHBA HHHHH BABHB HAHAH A-HAH HHAH- HAHB- BH BAH A-HBA -BAAB AAAHA
D049HAHBH AHHHH HHHBH BBHHH AHBAB A-HHH BHHH- AAAH- HA HHB BHHAA -ABHB HAAHA
E002ABAAH HAHHA AAAHB AAABA HHAAA B-HBA AAAA- BHHH- HH HHH BHHHH -HHHH AHHHH
E003-AACC CACCC ACCCC CCCCC CCCCC A-CCC CACA- CCCC- CC CCA ACCCA -CCCC CCA--
E006BBHHH BHBHH HHBHH HHBBB BAAHH H-AHA AHHH- AHHA- HA A-A HHBHA -HAHA HBAHA
E008HAHBA AHHHH HHBAA BHAHH ABBAB A-HHH HHAH- HHHH- HH H-B HHAHA -AHHH BAAHA
E009BBHHH BHBBB HABHH HHBBB BAAHH H-ABA AHHH- AHBA- -A A-A HAHHA -HAHA BHAHA
E011DDBBD DDDDB DDDBD DDDDB DDDDD D-DDD -DDB- DDDD- DD BDD DDDBD -DDDD BDDDD
E013AAHHH BABHH --AHH BHAHA ABABH B-AHA AABA- BH-H- HA HHB BHAH- -HHHB AAHAA
E014aAAABB HAHHH HAAHH ABBHA AHAAH H-HHA AHAH- HHHA- HA HAH AAHHH -ABHB AAHHH
E014bHAHBA AHABA HAHHB HABBA AHAAB H-AAH AHAA- BAAA- HA HHB AHHHH -ABHH BABHA
E015HAHHB HAAAA AAAHH HHHHB H-HAA H-BAA HHHH- H---- AA A-A HHHBA -HHHB AHABB
E016BHABH AHABB H-ABB AHBHB HHBAB A-HAH HHH-- ABHB- AH BHH ABHHH -B-AH BAABH
E017aBDDDD DDDDB DDBBB DDDDD DDDBD D-DDD BDBD- D-BB- DB D-D DDDBB -DDBD DDDDD
E018AAHHH BHHHH HHBBB BBHHH AHBAA H-HBA BHBH- AHAA- HA -AB BBAAA -AHAB HAAHB
E019AAHHA BBHHH HABHB BBHHH AH-AA H-HBA BHHH- AHAA- HA HAB BBAAA -AAAB HAAHB
Est1AHAHA HHBBB HHAAA AHHAA HHHAA AHAAH HHHBA BBHHA AH HAH AHHBH -HHBB -HBBH
Est2ABAAH HAHHA AAAHB AAABA HHAAA BAHBA HAHAA BHAAH HH HHH BHHHH -HHHH -HHH-
F001BDDDD DBDDD DDBBD DDDBD DDBBD D-BDD DDBD- DDDD- BD DDD DDBDB -BDBD DDDDD
F002aCCCCC ACACC CACCC ACCCC CCCAC A-CCC -CAC- ACCC- AC CCA ACCAA -C-AC CACCC
F002bHHABB AHAHB HAHBB AH-HB HHBAB A-HHH -HAH- HHHB- AA BHH HHBAH -BHHH BAHHH
F002cCCCCA ACACA CACCA CCCCC CCCCC C-CCA -CCC- CCAC- CC CCC CCCCC -CCCC CCCCC
F002dDDDBB DDDDB DDDBB DDBBB DDBDB D-DDD -DDD- DBDB- DD BDD DDBDD -BDDB BDDDD
F002eDDDDB BDBDB DBDDB DDDDD DDDDD D-DDB -DDD- DDBD- DD DDD DDDDD -DDDD DDDDD
F008-B--H BHB-B HHHH- HHBBB BAAHH H-AHA AHHH- AHHA- AA AHA HAHAA --AAA HHAAA
F011CCCCC ACACC CACCC ACCCC CACAC A-CCC CCAC- ACCC- AC CCA ACCCA -CCAC CCCCC
F015BHHBA AHAHH HHHBH AHHHA HAHAB A-H-B -HAH- HHHH- HH BHA HHBHA -BAAA BHHHH
F019HAHBB AHH-A -AHHH HHBBA AHHHB H--HA ABHH- BAHA- BA HHB HH-HH -H-HH BABHH
F034aABAAH HAHBH AHHHB HAHBA AHAAA B-BBA AAAA- BHHH- HH HHA BBHHH -HHHB AHHHH
F034bHHHHH HAAAA HHBAH HBHHB HAHHB B-HHA HHHH- BBBB- HB HHH HAHHH -AHAH HBAHA
F036aAAHBB BHBAB BBBAB HABBH HHBBB A-BHB -ABA- BBBH- BB ABA HBBBH -HAHB BBBHH
F036bCACAC CCCCC CAAAC ACCCC CCCCA C-CCC -ACA- ACCA- AC CAC CCCCC -CCAC CCCCA
F037CACCA ACACA CACCC CACCC CCAAC C-AAC -CCC- CACA- CA CCC CCCCC -CCCC CACCA
F041DDDDD BBDBD DDDDD BDBDB DDDDD D-BDD -DDD- DDDB- DD BDD DDDBD -BDDB DDDDD
F043aHAHAH HH-HB BAHA- -AHHH HHAHA B-BBH AHBA- B---- HB H-B H-AH- -HBAH BHHHH
F043bBDDDD DDDDB DDDDD -B-DD DBBBD D-D-B BDDD- DDDD- DD D-D DDDDD -DDBB BDDDD
F048-DBDD DDDDD DDDD- DDBD- DBDBD D-DBB DDDD- DBDD- DB DDD DDBDD -DDDD DB--D
G001DDDBB BDBDB DBBDB DDBBD DDBDD D-BDB BDBD- DBBD- DD DBD DBBDD -DDDB DDDDD
G002BABBH HHBHH HABBA HBHHB ABBHB A-HHH HHHH- AAHH- HA -HB BBHHH -ABHB HAAHA
G005DDDBB DDD-B DDDDB DDBDD DDDDB D-DDD DDDD- DDDB- DD DDD DBDDD -BDDD BDDDD
G007aHAHHH HABHB HBBHH BHBHH ABHAB H-HBH HABH- HHHH- HB AHH HHHBA -BHHH HAABA
G007bAAAAA AHBHH ABHAA BHHAA HHHAH H-HBH HHHH- HHAH- -B --H HHHBA -HHHH HAABA
G008AAAHA AHBBA HAHBH ABBBH HAHHA B-BBH AHHA- BHBH- AH AHB HHBHB -HBAH BHHBH
G009AAHHA BHHHH HHHBB BBHHH AHBAH H-H-A BHBH- AHAA- HA HAB BBHAA -ABAB HAAHB
G010BBHAA BABHH HABHH HHBBB HAAAA H-ABA AHHH- AHBA- HA HHH HHHHA -HAHA HBAHA
G012aAAHHA AHBHH ABHHA BHBAH HHHDH C-CBH BHHA- HAHH- BB HHH HHHBA -HHHH HAAHA
G012bHADHH HABHB HHHHH CHBHH HBDDB H-B-H CHCC- CHHH- HB ABA CCHBA -CH-H CDABH
G013DBDDD DDD-D DDDDB DDDBD DDDD- B-DBD DDDD- BDDB- D- DDD BDDDD -DDDD DDDDD
G014BHHAH HBBAH BABHH HBBBA AABBA H-BHA HAHA- HAHA- HH HHA HHBAH -BBAA AAHHB
G030BBHHH AHHHB HHBHH AHHHH HAHAB A-HHB HBAH- AHHA- HH HHA AHBHA -HHHH HBHHH
G034_1DDBBD DDDDD DDDDD BDDDD DDBDD D-DBD DDDD- DDDD- DD DDD BDDDD -DBDD BDBDD
G034_2HAAHH BABHB B-B-B HHBHB BBHHB H-BHH AAHH- HBAH- HB ABA HHHHA -BBHB HHABH
G036DBDDD DDDDD DDDDB DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- BDDD- DD DDD BDDDD -DDDD DDDDD
G039HAHHH HHBBB BBBHH HHHBB ABAAB B-HHA HHHH- BBHB- HB AHA HHHHA -HHHB HBABH
G043AAHHA ABAAA AAHAA HHAAA BHHBH H---B BBBH- AHBA- BH HHH HHH-H -BB-A AAAAA
G044AAAHA AHBHH HHBAB BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- BH HBB BABAH -HHHA AAHA-
G048aHAHAA HHAAB HA-HH HHHHH HHA-- --BBH AAHA- B-HA- HB HBH HHHHH -HHAB HAHBA
G048bAHHHA HHBHB -HBBA AHH-A -HHAA A-A-H BHHB- -BHH- AH HAH AHHBH -HABB AH-BH
G049aDDDBB BDBDB DBBDB DDBBD DDDDD D-BDD DDBD- DBBD- DD DBD DDBD- -DDDB DDDDD
G049bAHHBH HABAB HBBAB HAHHH HHHHH A-BHB HHHA- HBBH- HH AHA HHHHH -AHHB -HHHH
G049cDDDBB BDBDB DBBDB DDBBD DDDDD D-BDB D-BD- --BD- DD DBD DDBDD -DDDB DDDDD
G049dACCCC CCCAC CCCAC CACCC CCCCC A-CCC CACA- CCCC- CC ACA CCCCC -ACCC ACCCC
G051DDDBD D--DD DDDDB -D-DD DDDDB D-D-D DDDD- BDDD- D- DDB D-BDD -DBDD BDBDD
G053HHAHA ABHHH BAHAA HHAAH HHBAH B-HAA -AAA- BAHH- HH HAB HHHAH --HAH AAHHH
G055aBBDDD BD-D- BDBDD DBBBB BDDDD D-DDD DDDD- DDDB- DD DDD BBDDD -BDDD DDDDD
G055bCCACC C-CC- CCCCA CC-AC C-CCA C-CCC ACAA- AAAC- CC CCA CCCCC -ACCA ACCCC
G055dDD--D DDDDD DDDBD BDDDD DDBDB D-D-D BDDD- DDDD- DD DDB BDDDD -DBDB DDDDD
G055eCACCC C-AAA A-CCA CC-A- A-CAC A-C-A CCCC- AAAC- CA CCC CCCAA -ACCC CAAAA
G057aDDDDD DDBDD DDDDD BDDDD DDDDD D-DBD DDDD- DDDD- DB DDD DDDBD -DDDD DDDDD
G057bCACAA ACCAA CAACC CCCCC AACCA A-CCC CCCC- CCCA- CC CCC CCACA -ACCA CAACA
G057cCCCCC ACACC CA-CC -CCCC CACAC A-CCC CCAC- ACCC- AC CCA ACCCA -CCAC CCACC
G057dDDDDD DDDDD DDDBD DDDDD DDDDD D-BDD DDDD- DDBD- DD BDD DDDDD -DDDD DDDDD
G058HAHHB AAHHH BAHHH HHHBH HHHHH H-HHH AHHA- BAHB- BA HAB HHHHH -HBAH BABHH
G059ABAAH HAHHH HHBBH ---BH HHAAA H-HBA HH-A- HB--- -- --- BHHHH -HHHH ABHHH
G060BAHHA HAB-A HAHHH BHHHB ---HH H-B-B ---B- A-H-- BH HHH HHBBH -HHAA AHABH
G062aAHABB HAHAA BHHHH AAABH HAAHH B-HBA AHAH- HBHA- HA HHH HHHHH -AB-H ABHBH
G062bA-ACC CCACC CCACA AAACC AAACA C-CCC CCCC- CCCC- -- --- -ACCC --CCC CC-CA
G062dAHABB HAHAA BHHBB AAABH HAABA B-BBA AHAA- HBHA- BA HHH HHHHH -ABHB ABHBH
G062eDDDBB DDDDD BDDDD DDDBD DDDDD B-BBD DDDD- DBDD- BD DDD DDDDD -DBDB DBDBD
G062fABABB HAH-A BHHHH AAABH HAABA B-BBA AHAA- HBH-- -A H-H HHHHH -ABH- ABHBH
G062gBAAHH HAHAA HAHHH AAABH HAAHA B-HBA AHAA- -HHA- -- --- -HHHH -AHHH ABHBH
G062hACACC CACAA CCCCC AAACC CAACA C-CCA ACAA- -CCA- CA --- -CCAC -CCCC ACCCC
G062iAHABB HHHHA BHHHH AAABH HAAHA B-HBA AHAA- HBHH- BH BBB BHHHH -HBHB ABHBH
G062jDDDBB DDDDD BDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- DBDD- BD B-D DDDDD -DBDB DBDBD
G419aAAACA CCCCC ACCCA CACAC CCCAC C-CCC CCCC- AACC- CC CCC CCCCA -CCAC AAACA
G419bBHHAH BBHAH HABHH HAHBH AHBBH H-BHA HHBH- HHHA- BH HHA HHBAB -BHBA HAHHH
G419cDDDDD DDBDD DDDDD BDBDB DDDDD D-BDD D-DD- DDDD- -D DDD DDDBD -DDDD DDDDD
G419dCC-CC CACCC CCCCC CCCCC CAAAA C-ACC A-CC- CCCC- CC CCC CCACC -ACCC CCCCC
G419eDDDDD DDDBD DDDDD DDDBD DDDDD D-BDD DDDD- BDDD- DD DDD BDDDD -DBDD DBDBD
G419fBBDDD BDBDD DDDDD DDBBB DDDDD D-DDD DDDD- DDDD- DD DDD DDDDD -DDDD DDDDD
G465BAHAH HHHAA HAHHH HBHBA AAAHA H-BHA HAHA- HABA- HH ABH HHBAA -HBHA AAHHA
GLIhighBHHHH HHHAA AHHBB BBAHH AHHAH BHBAA HHBBA BAHAA BB HAB AHHAA -AHAB -AHAH
GLIlowHAHAH HHHHA AHHHH AAHHB HHABA BHBBH AABAH BBHHH HB HHB HHHHH -HBAH -ABHA
Glu-D1HA-BH AHHHH HHHBH BBHHA AHBAH AAHHH HHHHH AAAHB HA HHB BHHAA -ABHB -AAAA
GO55cCCCAA CAAC- CCCCA CC-AA AACCC C-AAC CCAC- CCAC- CC --A CCCCC -AAC- -CCCC
Got-D2HAHBA AHHBH HAHHB HABBA AHAAB HBHAH AHAAH BAAAH HA HAB HHHHH -HBHH BAHBH
Got-D3ABAAH HAHHA AHHHH AAABA HAHAA BAHBA HHAAH BHHHH HH HHH BAHHH -HHHH AHHHH
H001AAAHA AHBHH ABHAA BHHHH HHHAH H-HBH HHHH- H-HH- HB HHH HHHBA -HHHH HAAHA
H002ABAAH HAHBA AAHHH AAABA HAAAA B-HBA HHAA- BHHH- HH H-H BHHHH -HHHH AHHHH
H004CAC-C CCCCC CCCCC A--AC CCACA C-CAC AACA- CACC- CC CCC CCCCC -ACAC CCCCC
H005BBHHH BHBHH HAHHH HHBBB HAAHH H-AHA AHHH- AHHA- HA AHA HHHHA -HAHA HHAHA
H007ABAAH HAHHA AAAHB AAABA HHAAA B-HBA AAAA- BHHH- HH HHH BHHHH -HHHH AHHHH
H008aAA-CC C--CC CCCCC CCCCC ACCAC C-CCA CCCC- CCCC- AC ACC -CCCA -CCCC CCACC
H008bDD-BD DDBDB DDDBD BBBDB DBBDD D-DDD DBDB- DBDB- BD DDD DBDBD -DDBB DDDBB
H008cDBDDD DDDDD DDDDB DDDBD DDDDD B-D-D DDDD- BDDD- DD DDD BDDDD -DDDD DDDDD
H008dCCCCA CACCC CCCAC CCAAC AAACC C-C-C CCCC- ACAA- CC ACC ACCCC -CAAC CACAC
H008eAAACC CCCCC CCCCC CACCC CCCCC C-CCC CCCC- CCCC- AC ACA AACCA -ACCC ACACC
H008fBDDDD DBDDD DDDDD DDBDB BDBDD D-BDB BBDB- DDDD- DD DDD DDBDD -DDDD BDDDB
H009aHHHHA BBHBA HHHHH BHBHA HAHAH H-BAH AHAH- HA-B- HH BHH AHHBH -BAAB AAAHH
H009bDDDDD DDDBB DDDBB DBBDB DDBDB D-DDD DDDB- DDDD- DD BBD DDBDD -BDDD DDDDB
H009cCCCCC ACACC CACCC ACCAC AACAC A-CCC CCAC- ACCA- AC CCA ACCAA -CAAA CCCCC
H009dAACCC ACCCC CCCCC CCCCC ACCAC A-CCA CCCC- AAAC- CA CAC CCAAA -ACAC CAACC
H011DDDDD DBDBD BDDBD DBBBD DDDDD B-BBD DDDD- B-BD- DD DDD DDBDB -DDDD BDDDD
H015AHHBB HHHAA BHHHH AAABA -AABA B-HB- -HAA- HHAA- HH -HH BHHHH -ABHH AB-BH
H016HHBHA BHHBH HHHHH BBBAB AAHAH H-AAH BHAH- HHAB- HH AHH AHHBH -BAAH AAAHH
I019aABAAA AHAAA HABHA BHAHB HHAAB B-HAA BAAA- BAHH- HH HAA BHBHH -HHAA AAHHB
I019bABAAA AHAAA HABHA BHAHB HAAAB B-HAA BAAA- BAHH- HH HAA BHBHH -HHAA AAHHH
I024aHHHHA BBHBA HHHBH BHBHB HAAAH H--HH AH--- HAHB- BH B-H HH-BH -B-HB AAABA
I024bCCCCA CCCCA C-CCC CCCCC CACAC A-CAC AC--- CACC- CC C-C AC-CC -CCAC AAACA
I026HHHBH HHHHH HHBAH BABAB HBHHH H-BB- -HHH- HHHH- HH HHB BHHBH -HHAB HAHBA
I027DBBBD DDDDB D-DDD DDDDD DDDDD D-DDD DD--- DDDD- DD DDD DD-BD -D-DD BDDDD
I028HHBHA HAHHH BAHHH AHAHH HHAHA B-BBH -HHA- BAHH- HB BBB HHBHH -HBAH HHHBH
I032aABAAH HAHBA AAHHB AAABA HBAAA B-HBA -AAA- BHHH- HH HHH BBHHH -HHHH AHHHH
I032bHBHHB BH-HA HHBBH HAHBH HHAHH B-HBA -AHA- HHHH- HH HHA HHHHH -AHHH AHHHA
KSU008AAHHA AHBHH ABHAA BHHHH HHHAH HBHBH HHHHH HAHHA HB HHH HHHBA HHHHH HAHAA
KSU024aAHHAA AAHHA HAAHH HHHHB HAAAA ABBBH AHHHH HABA- HB BAH HH-HA HAHHH HAHHA
KSU024bAHHAA AAHHA HAAHH BHHBH HAHHA H-BB- HBHHH HABAA HB BA- HHHBA HAHHA HAHHA
KSU026AAHHA AHHHH AHHA- -AHAB HHHAH HBHHA HHHHH AAHHA HH HHH HHABA HHHAH AAHAH
KSU058AAHHA AHBHH AHHAH BAHAB HHHAH HBHHA HHHHH AAHHA HH HHH HAABA HHHAH AAHAA
M001aHABHH AAAH- -AH-H HHBHA --BAB A-H-- HHHB- -BHA- HH HBH HHBBA -AHAH HAAHH
M001bCCCAC CACCC CAA-A CCCCC CAACC C-CC- ACCC- AACA- CA CCC CCCC- -ACCC CCACA
M005DD-DD DDDDD BDDDD DDDDD DDD-D B-DBD DDDD- BDDD- -B B-B DDBDD -DBDD DDDBD
M009sAAACA ACCCC ACC-A CCCAA CCCAC C-CCC CCCC- CACA- CC CCC CCCCA -CCCC CAACA
M011DDBBD DBDBD DDDDB DDBDD DDDDB D-DDD -DDD- DDDD- DD DDD DDBDB -DBBD BDBDD
M070HBAHA ABAHA HHBAH BHHAA AHAHH A-AH- -HHH- HAHH- HH HHA BHBHA -HAHA BHBAB
M074BBHHH BABHH -ABHH HHBBB HAAAH H-ABA AHHH- AHHA- HA HHH HHHHA -HHHA HBHHA
M075HAHBA ABHBA HAAHH HHBHB BAHHH A-AAH HHAA- ABHA- B- HAH HHBAB -HBBH BAHHA
M083DDDDD BD--- -DDBD DDBBB BDDDD D-DDD DDDD- DDDD- DD DDD DDBDD -DDBD DBDDD
M090BHHHH HHHAH BAAHB HBBAA HHHHA H-HH- -AHA- HH--- -- -HH HHBHH -HBAB HAHBA
M092BBAHH HHBBB HAAHA HHBBH AAAHB H-AHA -BHH- AHBH- HA H-A BBAHH -HHHH HBAAA
M112HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HA HAB BBHAA -ABHB HAAHB
M113AAHHH -HHHH HHHBB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HA HAB BBHAA -ABHB HAAHB
M114aCCACC CACCC CACCC CCCCC CAACC C-ACA ACCC- ACCA- -A ACA CACC- -CA-A CCACA
M114bDDBBD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD D-DBD DDDB- DDDD- DD DDD DDDDD -DBBD BDBDD
M117ABHAH HAHHA AABHH AAABA AAAAA B-HHA HHAA- BHHH- HH HH- BAHHH -HHHH AHHHH
M147CCAAC ACCCC CAAAA CACCC ACCCA C-CCA CCCC- CCCC- CA CAA CCACA -CCAC CCAAC
M148AACCC CCCCC CCCCC CCCCC ACCAA C-CCA CCCC- CCAA- CA CCC CCAAA -ACAC CAACC
M149aHHHHH AHAHB H---B AHBHB HABAB A-HHB AHHA- HHAA- AH HHA -BAAA -B-AA BHHHH
M149bCCCCC CCCCC CACCC CCCCC CAACC C-ACA CACA- ACCA- AA ACA CAACA -CACA CCACA
M151HHHHB HAHHH BAHHH AHHHA AAHHH H-AHH -HAA- BAHB- HB HAB HHBHH -BBHH BABHH
M159AAAAA AHHAA AHAAA HHHHA AHHAH H-HHH HHHH- HAHH- HH HHH HHHHA -AAAA AAHHA
NORAAAHA HABAH HHAHH BHBAB AHHAB H-HAA HBHB- AB-H- B- HAH HABB- -HHHH AHBBH
PSR106HHHHH HAHHB BAHHH AAHHH HHAHA B-BBH AHHA- HAAA- HB BHB HBHHH -HBAH HHHBH
PSR118AAAHA AHBHH HHHHH BHHHB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HH HH- -ABA- -HHHA AHHA-
PSR128HDCHD HHBDH ABHHC BDCAC HHHAC H-HBA CHBC- HDHC- HB HCH HHHBD -HHBC HHCC-
PSR134HAHBH AHABA HAHHB HHBBA AHAAB H-AAH AHAA- BAAA- HA HAB HHHHH -ABHH BABHH
PSR141HAHHH HHBBB HHBHH HHHHB ABHAB B--HA HHHH- BBHB- AB AHA HHHBA -HHHB HBABA
PSR142HAHHB AAHHH BAHHH AHHBH AAHHH H-HHH AHHA- BAHB- BA HAB HHBHH -HBAH BABHH
PSR149AAHHH BHHHH HHBBB BBHHH AHBAA H-HBA BHBH- AHAA- HA HAB BBAAA -AHAB HAAHB
PSR152HAHHH HHBBB HBBHH HBBHH HBHAB B-HHA HHHH- BBHB- AB AHA AHHBA -HHHB HBABA
PSR154HAHBH AHABA HAHHB HABHA AHAAB H-HBH AHAA- BAHH- HA HAA BABAH -ABHH HABHH
psr161AAHHH HH-HH ---BB BBHHH AHBAH A-BAA BHHA- AAAB- BA AAB BBHAA -AB-B -AAHB
PSR163BBHAH BHBHH HABHH HHBBB HAAHH H-A-A ABHH- AHHA- HA HHA HHBHA -HAHA HHAHA
RustBHHHH HHHHH HHHBB HBHHH HHHAH BHBAH HHHBH HAHHA HH HAH AHHHA -HHAB -HHH-
TAM21HABBA AHHBH HHHHB HABBA HHAAB B-AAH HHAA- BAAA- HA HHB HHHHH -HBBH BABHA
TH005ABAAA HHAAA HABHH HHHHH HHAAB B-HHH BAHA- BAHH- HH HAH BHBHH -HHAA AAHHH
TH012ABAAH HHHBA AAAHB AAABA HAAAA B-HBA HAHA- BHHA- HH HHH BHHHB -HHHH AHHHH
TH032AHH-H HHB-A -HHBA AHBHA AHHHA H-H-B HHHB- HBHH- AH HHH HHABH -HHBB AHBBH
TH033HHAHH HAHHA AAHHH AAABA HHHHH B-HBA -HAA- BHHH- HH HHH BAHHH -HHHH HBHBH
TH055DBDDD DDDDD DDBDD DDDDD DDDDD B-DDD BDDD- BDDD- DD DDD BDBDD -DDDD DDDDD
WG114BBHHH BHBBH HHAHA HHBBB HAAAH H-ABA AHHH- AHBA- HA HHA HAHHA -HHHH HBAHA
WG177ABAAH HAHHA AHHHH AAABA HAAAA B-HBA -AAA- BHAH- HH HHA BAHHH -HHHH AHHHH
WG178ABAAH HAHHA AHHHH AAABA HAAAA B-HBA HAAA- BHHH- HH HHH BAHHH -HHHH AHHHH
WG184aACAAA CACCA CAAAC AAACA CCAAA C-CCA CACA- CCAA- CC CCA CCCCC -CCCC AACCC
WG184bACAAC CACCA AACCC AAACA ACAAA C-ACA AAAA- CCAA- AC CCA CCCCC -CCCC ACCCC
WG184cCACCA ACCCA CCCCA AACCC CAAAC A-CCC ACAC- CACC- CC CCC ACCCC -CAAC CAACA
WG222AAHHA BAAAA -A-BH BBAAA AHBAH H-HHA HHAA- AAAA- HA AAB BBBHA -ABHH AAA-B
WG223aCCCCC CACCC CACCC ACCCA AACCC C-CCC ACCA- CACC- CC CAC CCCCC -CCAC CACCC
WG223bDDDDB BDDDD BDBBD DDDDD DDDDD D-DDD DDDD- BDDB- DB DDB DBBDD -BBDD BDBDD
WG241aHBHBA HAAAB HH-HA -AHHB HHAHA A-HBH -AHB- HAHH- AB HAH BHHBH -HHHH BAHAH
WG341DDBBD DDDBD DDDDB DDBBD DDDDB D-DBD DBDD- BDDD- BD DDB DDBDD -DBDD BDBDD
WG380AHBAHH BABHB BHBHB HHBHB BBHHB H-BHH AHHB- HBBB- HB ABH HHHHA -BBAB HHABH
WG380BHBAHH BABHB BABHB HHBAB BBHHB H-BHH AHHB- HBBH- HB ABH HHHHA -BBHB HAABH
WG380cDDDDD DDDDD BDDDD DDDDD BDDDD D-BDD DDDB- -BBB- BB DDD BBDDD -BBDD DDDBB
WG405BHBBH AHABB BHBBB AABHH HHBAB A-HHH HHAB- AHHA- AH BBA AHBAA -HHAH HHHHH
WG522HBHHH HHBBB HHBHH HHBHB ABHAB B-HHA HHHH- BBHB- AB HHA HHBBA -HHHB HBABH
WG530AHHHA AHBHH HAHAA BHHHH HHHAH H-HBH BHHH- HAHH- HB HHH HHHBA -HHHH HAHHA
WG541BHBHH BHBHB HHBHB HBBHB HHBHH H-BBA BHHB- BBHA- AA HHH BHBHH -HABA BBBAA
WG564AA--A AHB-A ABHHH BAHH- -HHH- H-HBA HHHH- HAHH- H- HHH HHHBA --HBH HAAHA
WG583-AH-A AHHAA ----B BHHBH AAHHA H-B-H HHH-- H-BA- HH BHH HHAHA -AHHA H-AHA
WG622HHHHH HHBBA AAHBA ABBBH AAAAH B-HHA HBHH- ABHB- AA HHA AHBBA -AAHA AHHBH
WG644!BAHAH HHHAA HAHHH HBBBA AHHBA H-BHA HAHA- HHBA- HB HBH HHBAA -HBHA AAHHA
WG644!!BDDDD DDDDD DDDDD DBBBD DDDBD D-BDD DDDD- DDBD- DB DBD DDBDD -DBDD DDDDD
WG686-AA-H HAH-H BBHHB HHHHB HHHHH H-HHA HH-H- HHHH- HH AHA HH--H -BHHH HHABH
WG687HAHH- -HBBH HHBHH HHHHB ABHAB B-HHA -H-H- BBHB- HB AHH AHHBA -HHHB HBABH
WG710AAAHH HHBBB AABAB AHHHH HBBHH H-HBB HHHA- BBHH- AB ABA HHAHA -ABHB ABAHH
WG719!CACCC CCCCC CCCCC CCCCC ACCAC C-CCA CCCC- CCCC- AC ACA CCCCA -CCCC CCACC
WG719!!HA--- -HBBB HHHHH HBHHB ABHAB B-BHA BHHB- BBHB- AB AHA HHHBA -HHHB HBABH
WG789AAHHH AHHHA HHHBB BBHHH AHBAH H-HHA BH-H- AAAH- HA HAB BBHAA -ABHB HAAHB
WG811AAHHH AHHHA HHHBB BBHHH AHBAH H-HHA BHHH- AAAH- HA HAB BBHAA -ABHB HAAHB
WG834aAHAHH AAABB HBAHA AAHAB HBBHA B---B HABH- BBHH- AB AHA HAHHH -ABBB AHAHH
WG834bCCACC AACCC CCCAC CCCCC CCCCA C--CC CACC- CCCC- AC ACA CCCCA -ACCC ACACC
WG908ACHHAH HBHAA BAB-D HBBBA AAB-A AHBHA DAHAA AAHA- DH HH- -HHH- -CH-- -A-H-
WG908BBBBDB BBDBD BDB-D DBBBD DDB-D DDBDD DDDDD DDDD- DD DD- -DBD- --B-- -D-D-
WG909AAHHA AHBHH AHHHH BAHAB -HHAH H-HHA -HHH- AAHH- HH HHH HHABA -HHAH DDHHA
WG933HAHHB AAHHH BHHHH AHHBA AAHHH B-HHH AHHA- BAHB- BH HAB AHBHH -HBAH BABHH

[ Export mapping scores ]