Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Diploid Oat, AFLP

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Map Data
Diploid Oat, AFLP
Map
Avena-Yu-A
[ Show all 7 ]
Species
Avena strigosa
Avena wiestii
Parent
Avena strigosa CIav3815
Avena wiestii CIav1994
Type
Genetic
Map Units
cM, Kosambi
Reference
ReferenceYu GX and Wise RP (2000) An anchored AFLP- and retrotransposon-based map of diploid Avena Genome 43:736-749.
URL
http://wheat.pw.usda.gov/ggpages/Wise_2X_Avena/Data in Map Manager format, .PDFs of the map drawings
Contact
Wise, Roger P.
Remarks
The diploid Avena population was made by crossing A. strigosa with A. wiestii and 100 F8:9 lines were derived by single-seed descent from a F6:8 RI population.
[ Show all 6 ]
Data Curator
Hane, David
Carollo, Victoria
Image
Avena AFLP primer table
[ Show all 8 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 512 ]
Agx4ABABBABBBBAAABBABBBBABBBBBABABAAAABAABABBAAAABBABB BBBABBAAAAAABABBBAAABBAABAAAAAABABAAABBABAUBBBABAB
Agx7ABABBABBBBAAAABABBBBABABABAAABAAAABUABABBAAAABBABB BBBBBAUAAAAABABBUAAABBUAUAAUAUABAAAAAUBABAABBBUBAU
Agx9ABABBABBBBAAABBABBBBABBBBBAAABAAAABAABBBBAAAABBABB BBBBBABABAAABABBBAAABBAABBAAAAABABAAABBABAUBBBABAB
Bare-E1-1bBAAAAAAABAAAABBABAABABBAAABAAABAABABBBBBBBBABABBAB BABAAAAABABAAAABUABBAAUAABBUAUAABAAABABABABAUUUUUU
Bare-E1-2aBAAAAAAABAAAABBABAABABBAAABAAABAABABBBBBBBBABABBAB BABAAAAABABAAAABUABBAAUAABBUAUAABAAABABABABAUUUUUU
Bare-E1-3bBABABBABABBAABBAABAABAAAABBABABBBAABAAAAAABBAAABAB BABBBAAABBAAUAAAUABAABUBAAAUAUBAAABUAAAABUUUUUUUUU
Bare-E1-4aBABBAAAAABBABBABAABBABAABABAABAABAUABABABAABABAABA BBABABAABBAABABAUABBBAUABBAUBUBBBBAUABAAAABAUUUUUU
Bare-E1-5aBAAAABBBBABBBABABBBABBABBAABBBBABABBAABABAAABBAAAA BBBABABAABABABBBUBBBBBBBBBBUBUAAABBAAAABBABAUUUUUU
Bare-E10-1bBAAABBABABBAAABBAAABBAAAAABBBABAAAAABBBBBBBBBBAUAA BBBBBAABAABAAUUUUUUUUUUUBBBBABAABAABAABBAABBUUUUUU
Bare-E10-2aBBAABAABBBBAABABAAABAABBAABBBBBABBAABBAABABBBABABA ABBBBBBBBBBBBAABBAABBAABAAAABAAAABABABAAABAAUUUUUU
Bare-E10-3bBAAAAABBBBBBAABBBABAAABAAAABAAABAAAAABBAABAAAAAABA ABBABBAAABBAAAAAAAABBBABAAAABAAAABABABUUUUAAUUUUUU
Bare-E10-4aABAAAABBBBAAAABABABBBABABAAAABBBAABBAAAABBAABAAAAB AABBAAABBBABBBBBBABABBBBBBABBBBBAABAABBBBABAUUUUUU
Bare-E10-5aAAAAABAABABBABBBAAABABBABBBBABBABABBABAABBBAAAABBA ABBBBBBABBABAAABBAABAABABBABBBABBBBBABBBBBAAUUUUUU
Bare-E10-6bAAAABBAABABBABAABABBBABAAAAABBABBBBBBAABABBBBAABAA ABABAAABBABAABAAAABAABABABBAAABBBABABABBBBABUUUUUU
Bare-E10-7aAAABBAABBAABABBBABABABABBBBBAABABABAABAABBBBAAAABA ABABABAABBBBBABBBABBBABABBABBBABBABABAABBAABUUUUUU
Bare-E10-8aABAAAABBBBABAAAABABBBAAAAAABBABBAAABAAAAABAABBAAAB ABABABBBBBABABAABABABABBBBABBBBAABBAABAABABAUUUUUU
Bare-E10-9aABAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABABBAAABAAAAABAABABAAB AABBAABBBBABABBBBABABABBBBABBBBAAABAABAABABAUUUUUU
Bare-E12-1bBBAABAABBBBAABABAAABAAUBAAABBABAUBAAABUABABBBABABA ABBUBABBBBBABBABUAAABAAUUBAABUBAABAABBBBAAUBUUUUUU
Bare-E12-2bBBAABBABBBBAAABBABABBAUAAABBBBBAUAAABBUBBBBBBBABAA BBBUBABBABBBBBBAUAAABAAUUABABUBBBAABAAABBAUBUUUUUU
Bare-E12-3bAAABBAABBAABABBBABABABUBBBBBABBAUABBABUABBBBAAAABA AABUABABBBBBBABBUABBBAAAABAABUUBBABBBAABBAUBUUUUUU
Bare-E12-4aBABABAABAAABBAAAABABBAUABBBBBABBUAABAAUBBABABABBAB BBAUBBBBBBAABAABUAABAABBBBABAUBBBBBBBBBAABUBUUUUUU
Bare-E12-5aABAAAABBBBAAAABABBBBBABBBAAAABBBUABBAAUABBAABBABBB AABUAAABBBABBBBBUABABAUBUBBBBUBBBABAABBABBUAUUUUUU
Bare-E12-6bABAAABABBAAAABBBBAABABBABBBBABBBUBBBBBUABBBABAABBA ABBUBBBABBBBAAAAUAAAAAAAABAUBUABBBBBBBBBBBUAUUUUUU
Bare-E12-7bAABABBBABABBABAABAABBBUAAAABBBABUBAABAUBABAABBBBAA BBBUAABBBBBBBBABUAABBAAAABABAUABBBABABABBBBAUUUUUU
Bare-E12-8aBBAABAABBBBABBBBABABABUBBABBBABAUBBAABUBBBBBBBBBBA ABBUBABBBBAABABBUAABBABABABUBUAABBABBABABBBAUUUUUU
Bare-E12-9aBBABBAABBABAABABAAABBAUBAABBUBBAUBBAABUABABBBABABA AABUBBBBBBBAAAAAUAABBABAUAAUAUBAABAABABBAABAUUUUUU
Bare-E14-1aUBABBAUBBBBAABABAAABUABAAABBBBBABBAAABBUUABBBABABA ABBABBBBBBBBABAAUABUBABAUABBAUBAABAAUABBABAAUUUUUU
Bare-E14-2bUBABABUABBAABBBABBBBABABBBABAAAAAAAAAAAUUABABBBABB BBBBAABBBAAABABBUAAUBBAAABABAUAAAAAAUUUUUUUUUUUUUU
Bare-E14-3aUBAAABABBAAAABBBAAABABBAUBBBABBBBBBBABBUUBBABAABBA AABBBBBABBBBAAAAUAABAABAUBABBUABBBBBUBBBBBAAUUUUUU
Bare-E14-4bUABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABAABABBBBUUBAABBBBAB BBBAABAABABAAABBUAABBAAAABBUAUAABBAAUBABBABAUUUUUU
Bare-E14-5bBABBABABABABAAAAABAAAAAABBBBAABBBABBABBUUBAAAABAAB AAAABAAABAAAAAAAUAABABUBUAAAAUBBAAABUAAABBBBUUUUUU
Bare-E14-6aBBBBBBAAAABAABABAABBBBBAAABBBABABBABBABUUAAABBAAAA BBBABAAAAAAAABAAUBAAAABABAABAUABBABBUAAABAAAUUUUUU
Bare-E14-7aBBBBBBAAAABAABABAABBBBBAAABBBABABBABBABUUAAABBAAAA BBBABAAAAAAAABAAUBAAAABABAABAUABBABBUAAABAAAUUUUUU
Bare-E16-1aBABABBABABBBABBAABAABABABBBABABBBAABAAAAAABBAAABBB BBBBBAABBBBAAAAAUABBABBBBBABBBBAAABAABAABBBBUUUUUU
Bare-E16-3bBBABAAAAABBABBAAAABBABAABABAABAABAAABABABAABAAAABA BBABABAABBAABABBUAAAAAAAABAABABBBBAAAAAAAAAAUUUUUU
Bare-E16-4bAAAABAABBAABABBBAAABABBBBBBBAABABABBABBABBBBAAAAAA AAABABABBBBBBABBUABBAAAAABAABUABBBABBAABBAAAUUUUUU
Bare-E16-5aBAAAAAAABAAAABBBBAABABBAAABAABBAABABBBBBBBBABABBAB BABAAAAABABAAAABUABBBAAABBBAAUAABABABBBABBBAUUUUUU
Bare-E16-6aBAAAAABBBBBBAABAABBBABAAAAAABABBAABAAAAAAABABBABAB BBBABABBBAABABBBBBAABABBABBBBUABABBAAAABBBAAUUUUUU
Bare-E2-1aBAAAAAAABAAAABUBBAABABBAAABAABBAABABBBBBBBBAAABAAB BABAAAAABABAAAABUABBBABABBAAAUAABAAUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-E2-2aBABAABABAAAUAAUAAAAAAABABBBBABBBABBBAABBBBAAAABAAB ABAABBBBBBAAAAABUAABAABABBABAUBBBABUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-E2-3bBABBABABABABAAUAABAAAAAABBBBAABBBABBABBABBAAAABAAB AAAABAAABAAAAAABUAABABABABAAAUBBAAAABUUUUUUUUUUUUU
Bare-E2-4bBAAABAAABBBABBUAAAABABUAAAABAABAABAAABABBBBABAABAB AAABBBABBBBAAABBUAABAAAAAABABUAAABAABUUUUUUUUUUUUU
Bare-E3-1bBABAAAAAAAAAAAABAAABABBAAABAAABAABABBBBBBBBABBBBAB BABAABAABABAAAABUAAAAAAAAABAAUABBBABBABBABAAUUUUUU
Bare-E3-2aBBAAABUABABAABBBAAABABBABBBBABBBBBBBABBABBBAAAABBA ABBBBBUABBBBAAAAUAAAAABABBAUBUABBBBBBBBBBBAAUUUUUU
Bare-E5-1bAABUBBBAABBBBAAAAAAAABABABAABABAAABBBAAAAABBBABAAA BBBBAAABBAABBAABUAAABAAAUBABBUBBBABBAAAAAAABUUUUUU
Bare-E5-2aBBAUBAABABBBABBAABAABBBBBBBBABBAAABAABBABABBABBABA AABBAAAAABBBBABBUABBBAUAUBABBUBBBABBBABBBAABUUUUUU
Bare-E5-3bAABUBBBABABBABAABAABBBBAAAABBBABBBAABABBABAABBBBAA BBBBAABBBBBBBBABUBAABBAUAABABAUABBBABABABBBBAUUUUU
Bare-E5-4aBBAUBAABBABAABABAAABBABAAABBBBBABBBAABAABABBBABABA AABABBBBBBBAAAAABAABBABAUAAAAUBAABAABABBAAAAAUUUUU
Bare-M13-1aBBBBAUABAAABAABAABAAAAABBBBBBBABBABBBBABBABAABAAAB BBBABABBBABABAABUABBAABBBAABABBABBAUAUABBBBAAUUUUU
Bare-M13-2aUUBAAUABAAABAAAAABAAAABBBBBBAAABAAABAABBBABAAABAAB BAABBBABBBAABAABUBBBAABABAABABBBBAAUBUBAAABBAUUUUU
Bare-M13-2bABAAAUBBABABAABABABBAAAAAAABBABBAAABAAAAABAABAAAAB ABABABBBBBABABAAUABAUAABAAAAABAAABBUAUBABABAAUUUUU
Bare-M13-4aBBABBUAAABABBABBBBBABBBBAABABAAABAABBAAABAAABBABAA BBBABABABBABABBBUBBAUBUBABBBBUBAAAAUBUABBBBAAUUUUU
Bare-M13-5aBBAAAUBBBBAAAABABBBBBABAABAAUBBBAABBBAAAABAABBAAAB AABBAABBBBAABBBBUABBUBABABAUBUBABBBUABBBBBBAAUUUUU
Bare-M13-5bBABAAUBAABBAABBBABABAAAAAAABUBBAABAABBBBBAABBBABAA BBABBAABAABBABAAUABABBAABAABAUUBBBAUABBBBBBAAUUUUU
Bare-M13-6aAAAABUABABABABBBBABAAABAABABAAABBBAAAAABABABAAAABA ABBBBBAAABBAAAAAUABBBABBBBABBUAAABAUAUBABAAAAUUUUU
Bare-M13-7aAAAABUBABBBBBBABABABBBABAAABUBBUBABBBAAAAABBBBAABA BBBBBABBBBBABBABUBAUUABBABABAUBAAAAUAUAAABABUUUUUU
Bare-M13-8bBAAAAUAABAAAAABBBAABAABAAABAUABAABABABBBABBABABBAB BUBAAAAABBBAAAABUABAAAUAUBBAABAABABUBBAABBBAAUUUUU
Bare-M15-10aBABBBABBBABBBABBBBBABBABBBBAABAAABABBBAABABABAABAB BBBBBBBBAABBAAAAUBBABABABBBBABBABABABBBABABAUUUUUU
Bare-M15-11bBABAABBBBABBAABABBBAABABAAABBABABABBAABABAAABBABAB BBBABABAABABABBBUBBBABABABBBBBAAABBAAAABBBBAUUUUUU
Bare-M15-12aAABAABAABAAAABAAAABBBBBBBABBBBABBBAABABAAAAABBABAA BBBBAAABBABBABABUAAABABABBABBAAABBAABBBAAAABUUUUUU
Bare-M15-13bBAAAAABBBBBBAABAAABBAAAAAAAABABBAABAAAAAAABABAABAB BABBBABBBAABABBBUBAABAABAABABAABABBAAAABBBAAUUUUUU
Bare-M15-14aBBBBAAAAABBABBAABABBBBBABBBAAAAABAAABABABAABAAAABA BBABABAABBAABABBBAAABABABBABBBBBBBAAAAAAAAABUUUUUU
Bare-M15-15bAABBABBAABBBBAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABBBAAAAAABBABAAB ABAABAABBAABAAABUAAAABAAAAABBAABBABBAAAAAAABUUUUUU
Bare-M15-1bBBABBBBAABABBABBBABABBABBBBAAAAABAABBABABABABBAAAA BBBBBABABBABABBBUBBABBBBBBBABAABBAAABABBBBBAUUUUUU
Bare-M15-2aBBAABAABABBABBBAAAAAABBBAABBAABABBAAABABBBBBBABABA AABBBABBBBBABABBUAABAABAAAAABAAAABAABABABBAAUUUUUU
Bare-M15-3aAABBBAAABAAAAABBBBABBBBAAABAABBAABABBBABBBAABAAAAB ABBBAAAABAABAABBUAAABABABBABABAAABBBBBBABBABUUUUUU
Bare-M15-4bABABBAABBAABABBBBBBBABBBBBBBABBAAABAABBABBBBABAABA BBBBABABBBBBBABBUABBABABABAABBBBBABBBABBBAAAUUUUUU
Bare-M15-5aBAAAAAABBABBAAABBABBBBBABAABABABAAAAABBABBAAAAAABB ABBABBAAABBAAAAAUAABBABBBBBBABAAABABAABBBAAAUUUUUU
Bare-M15-6aAABBAAAABAAAAABBBBABBBBAAABAABBAABABBBABBBAABAAAAB BBBBAAAABBBBAABBUABABAAABAABABAAABBBBBBABBABUUUUUU
Bare-M15-7aAABABBBABABBABAAAAABBBBBAAABABABBBAABABAAAAABBBBAA BABBAABBBABBBBABUAABBABABBABABABBBAAABABBBAAUUUUUU
Bare-M15-8bABAAABABBAAAABBBBAABABBAABBBBBBBBBBBABBABBBABAABBA BBBBBBBABBBBAAABUAAAAAAAABABAAABBBBBBBBBBBAAUUUUUU
Bare-M15-9aAABABBBABABBABAAABABBBBBAABBABABBBAABABABAAABBBBAA BBBBAABBBABBABABUAABBABAAAAAABABBBAAABABBBBAUUUUUU
Bare-M8-1aBAAAAAABAAABAAAAABAABAABBBBBBAAAAAABBABBBABAAABAAB BAABABABBABAAAABUABBAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-2bBBBBAAAAABBABBAAAABBAAAABBBAABAABAAABABABAABAAAABA BBABABAABBAABABBUAAAAAAAAAABBUBBBBAAAAAAAAAAUUUUUU
Bare-M8-3bBAABBABABAABBABBBABABBAABABAABABABABBBAABABABBAAAA BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-4aAABAABAABAAABBBAAABBBBBBAABBBBABBBAAABBABAAABBBBAA BBBBBBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-5bABAAABABBAAAABUBBAABABBABABBBBBBBBBBABAABBBABAABBA ABBBBBBABBBBAAABUAAUAAUAABABBBABBUAAUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-6bABABABBBBAAAABBBBAABUBABAABAABABUABABBUABBBBBAAABA ABABABBAAABABABBUBBABAUUBAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-7bBUABUAABABBABBBBAABBABAAAABBUAAAUAAABBBABAABAAAABA BAAABBAAABAAUAABUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-8aBUBAUBABABBAABBABBAAUAABBBAAUBBBBAABAAAAAABBAAABBB BBBBBABBBBAAABAAUABAABBBAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bare-M8-9aBUBAUAABBBABBABABAABAABBBBBBUABUUAABBABAABAAABBBAA AUABBABBBBAAUAABUABUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
E10M11-10aBBBBBBBAABABBABBBABABBABBBBAABAABAABBAAAAABABBABAA BUBABAUABBABABBUBBAABBUBUABUBUABAAAABUBBBBBUUUUUAU
E10M11-11bBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAABABAABBAABABBBABBBBABAAAAB BUBBAAUBBABBAABUBABABAUAUAAUAUAABABBBUBABBAUUUUUAU
E10M11-12aBBAAAABBBAAAAABABABBBABAAAAABBBBAABBAAAAABAABAAAAB AUBBAAUBBAAABBBUAABABAUAUAAUBUAAAABAAUBABABUUUUUAU
E10M11-13aBAAABAABBBBBBBABBAABABBAAAABBAABBBAAAAABABABAABABA AUABBBUAABBBBAAUBAABBAUAUABUBUAAABAAAUBABBAUUUUUAU
E10M11-1aAABAABAABAAABBBAAABBABBBAABBBBBBBBAAABAUBAAABAABAA BUBBBBUBBABBABAUBAAAAAUAUBAUBUABBBAABUABBBAUUUUUBU
E10M11-2bAABBBBBAABABBABBBBBABBBBBBBAABAABAABAABUBABBBBAAAA BUABBBUBAABBBBBUBBBABAUBUBBUBUABBAAABUBABABUUUUUBU
E10M11-3bAABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABABBBBUBBBABBBBAB BUBAABUABABAAAAUBAABBAUAUBBUAUAABBBABUABBABUUUUUAU
E10M11-4aAABBBBBAABBBBAAAABAAABABBABAABBAAABBBAAUAAABBABAAB BUBBBAUBBBABBAAUBAAAABUAUAAUBUABBABBAUAAAAAUUUUUBU
E10M11-5bBAAAAAABAAABAAAAABAAAAABBBBBBAAAAAABBABUBBBAAABAAB BUAAAAUBBABAAAAUAABBAAUAUAAUAUBBBBABAUABAAAUUUUUBU
E10M11-6aBBABBAABBABAABABAAABBBBAAABBBBBABBBAAAAUBABBBABABA AUBABBUBBBBAABAUBAABBAUAUAAUAUBAABAABUBBAAAUUUUUAU
E10M11-7aAABBABAABAAAABAABABBBBBBAABBBBABBBAABABUAAAABBABAA BUBBAAUBBABBABAUBAAAAAUAUBAUAUAABBAABUBBBBBUUUUUBU
E10M11-8bBBBBBBBAABABBABBBABABBABBBBAAAAABAABBAAUBABABBAAAA BUBABAUABBABABBUBBAABAUBUABUBUABAAAABUBBBBBUUUUUAU
E10M11-9aBBBBBBBAABABBABBBABABBABBBBAABAABAABBABABABABBAAAA BUBABAUABBABABBUBBAABBUBUBBUBUABBAAABUBBBBBUUUUUAU
E10M15-1aBABAAAAAAAAAAAABBAAAABBUAABABABBABAUBBBBBBBABBABAB BBBAABUABABAAAABUAABBAAAUBBUABAABBBABUABBABABUUAAU
E10M15-2bBABBBBABABAAABABABAAAAAUBBBAAABBBAAUABBAABABAAAAAB BBABBAUBBABAAUABUABBABABUBAUBBBAAABBBUABBBBBBUUABU
E10M16-10a1BABAAAAAAAAAAAABBAABABAAAABABBBUABBUBBBBBBBABBABBA BBABBAUABABAAAAUBAABAUUAAUBUAUABBABABUBBBAABAAUUAU
E10M16-10a2BABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABBBAABAUBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAABBAUAUUBUAUAABBBABUABBABABAUAAU
E10M16-12aAAABBBAABABBBBAAABAAABABBBAAAAAAAABUBBAAAAABBABAAB BBBBAAUUBAABBAABUBAABBUAUAAUUUABAAABAUAABAABBAUAAU
E10M16-13bBABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABAUBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAABBAUAUBBUAUAABBBABUABBABABAUAAU
E10M16-14aAABABABABAABBBABAAABBBBAAAABBBABBBBUBAABBBABBBABAA BBBBAAUBBABABBAAUABBBBUBUBBUAUAABBABAUBBBBBAAAUAAU
E10M16-1bBABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABAABAUBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAABBAUAUBBUAUAABBBABUABBABABAUAAU
E10M16-2bAAABBAAAABBABAAAABAAABABBBAAAABUAABUBAAAAAABBAAAAB BABBAAUBBAAABAAAUAAAABUAUAAUBUABBAABAUAAAAABAAUAAU
E10M16-3bUUUUUUUUBAUUUBBUAAUBUBBBAAUBUBUUUUAUUBUABUAUUAAUAA BBBBBBUUBUUUAUABUUUUAAUUUUUUUUUBUBUUUUAUBUABAAUAUU
E10M16-4aBABABBABBBABABABAABBBBAAAABBBBBUBBAUBAABABBABAAAAB BABAABUBBBABABAAUABAAAUBUAAUBUBAAABAAUBBBABBAAUAAU
E10M16-5aBAAAAAAABAAAAABBBAABBBBAAABABBBAABAUABBBBBBABABAAB BABAAAUABABBAAABUABBBAUAUBAUAUABBAABBUBABBBBBAUAAU
E10M16-6aABAAABAABBBAABAAAAAABABBAAAAABAUBABUAABBBAAABAAABB ABBBAAUAABAAABBBUAAABAUBUAAUAUBAAABBAUBBBABAABUBAU
E10M16-8bAAAABAABBAABABBBAAABABBBBBBBAABABABUABBABBBBAAAAAA ABBBABUABBBBBABBUABBAAUAUBAUBUABBBBBBUABBAABABUABU
E10M16-9bBABAAAABBAABABBAABAAABBBBBBBAABBAAAUABBBBBBAAABAAB BBAABBUBBBAAAABBUABBAAUAUBAUBUBBBABBBUBAAABBABUAAU
E10M2-1bBAAABAABBBABBBBBAAABABBAAAABBAABABAUABABABABABBABA ABABBBUAAABBBAAABAUBBAUAUABUBUAUAUAAAUUAUBUUUUUUAU
E10M2-2aBABABAAABABBAAAABBBBBBBAAAABBBABBBBUBAABBBBBABABAA ABABBAUBAAAAABAAAAUBABUBUBBUAUBUBUBBAUUBUBUUUUUUAU
E11M10-10bBBBBBBBABABAABABAAABBBABBBBBBABABBBBAABABABABABABB ABBABAUAABAAABAABBAABAUAUAAUAUBBABBBBUABBAAAAAUBAU
E11M10-1aBABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAABAABBBBAAAABAAA ABAABBUBBBAAAAABBAABAAUAUBAUAUBBBABBBUBAAABBABUAAU
E11M10-2aABAAAAAABBBAAAAABAABBABBAAAAABBBBABUAABBBAAABBAABB AABBAAUAABAAABBBAAAABAUBUAAUAUBAAABBAUBBBABAABUBAU
E11M10-3aAABBAAAABAAAAABBBBABBBABAABAABBAABAUBBABBBAABAAAAB BBBBAAUABABBAABBBAAABAUAUAAUAUAAABBBBUBABBABBBUAAU
E11M10-4aAABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAABAABBBBAAAABAAA ABAABBUBBBAAAAABAAABAAUAUBAUAUBBBABBBUBAAABBABUAAU
E11M10-5bBABABBBABABBABAAAAABBBBBAAABABABBBAABABAABAABBBBAA BBBBAAUBBBBBABABBAABBBUAABAUAUAUBBAAAUBBABBBABUBAB
E11M10-6bABABABBBBAAAABBBBAABABABAAAAABABAABUBBBAAABBBAAABA AAABABUAABBABABBBBBBAAUAUBAUAUABBBBAAUBBABABBAUAAU
E11M10-7aBBBBBBBABABAABABAAABBBABAABBBBBABBABAABBBAAABABAAA ABBABAUAABAAABABBBAAAAUAUAAUAUABBBBBAUABBAAAAAUBAU
E11M10-8bBABBBBBAABABBABBBBBABBBBBBBAABAABAABBABABABBBBAAAA BBABBBUBBAABABBBBBBABAUBUBBUBUABBAAABUBAABBABAUABU
E11M10-9bAAABBBAABBBBBBAAABAAABABBBBAAABAAABABBAAAAABBABAAB BBBBABUBAAABBAABABAABBUAUAAUBUABBAABAUAABAABBAUAAU
E11M14-1aBAAABAABBAABABBBAAABABBBBBBBAABABABBABBABBBBBAAAAA ABBBAUUABBBBBABBBABBAAUAUBAUBUABBBBBBUUBBABAABUBBU
E11M14-2aBBAABAABBBBABBBBAAAAABABAABBBABABBAAABABBBBBBABABB ABBBBUUBBBBABBBBBAABBAUAUABUBUAAABAABUUABAAABAUAAU
E11M14-3aAAAABABAAUBBBBABAAABABABAAABBABAAABBBAAAAABBBBAABA BABBBAUBBABAABABBAAABAUBABAUAUBAAAAAAUUAABABAAUABU
E11M14-4bBBABBABAAABAABABAAABBBBBBBBBBBBABBBAAABABABBBAAABA AABABBUBBBBAABAABAAABAUAUAAUAUBAABBABUUBAAAABAUAAU
E11M15-1aAABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABAAABBAUAUBBUAUAABBBABUABBABABAUUAU
E11M15-2bBABABBABBBBBABBBABABAAAAAABBBABBBAABAAABABBBBAABBB BBBAAAUBBBABABAAAABAABUABBAUBUBBABBAAUBAABBBAAUUAU
E11M15-3bAABAABAABAAABBBAAABBABBBAABBBBBBBBAAABAABAAABAABAA BABBBBUBBABBABABBAAAAAUAUBAUBUABBBAABUABBBABAAUUBU
E11M15-4bAAABBAABBAABABBBABABABABBBBBABBABABAAABAABBBAAAABA ABABABUABBBBBABBBABBBAUAUBAUBUABBABBBUABBAABABUUBU
E11M15-6aBBBBBBBBAABAABABAAABBBBABBBBBABABBBBAABABABBBABABA ABBABBUBABBABBAABAAABAUAUBAUAUBAABBABUBBAAAABAUUAU
E11M15-7bAABAAUAAABBBBBABAAAAABBAABAAAABAAABBBBAAAAABBABBAB BBUBAAUBAAAABBABUABABBABUAAUAABBBAABAUAABBABAAUAAU
E11M15-7bAAABBBAABBBBBBAAABAAABABABAAAABAAAAABAAAAAAABABAAB BBBBABUBAAABBAABABAABBUAAAAUBUAABAABAUAABAABBAUUAU
E11M5-1aABBBBBBAAUBBBUAAUBAUAUUUUBAUAUBAAABUBUAUUBUBBUUAUU BBUUBBUBUAABBBAUUAAAUUUAUAAUBUAUBUBBBUUAUAUUUUUUBU
E11M5-2aABAAAAABBBBAAAAABAABBBBBAAAAABBBBABUAABBBAAABBAABB AABBAAUAABAAABBBUAAABAUBUAAUAUBAAABBAUBBBABABBUBAU
E11M5-3bBAAAAABABBBBAABAABBBAAAAAAAABABBAABUAAAAAABABBABAA BAUBBAUBBAABABBAUBAABAUBUAAUBUABABBAAUABBBAAAAUUBU
E11M5-4bAAABABAAABBBBBAAAAAAABAAABAAAABAAABUBBAAAAABBABAAB BBUBAAUBAAABBAABUAAABBUAUUAUBUABAAABAUAABAABAAUAAU
E11M5-5aAAABABAABBBBBBAAABAAABABBBAAAABAAABUBAAAAAABBABAAB BBABBAUBAAABBAABUAAABBUAUAAUBUBBBAABAUAAAAABBAUABU
E11M5-6aAAAABAABBAABABBBAAABABBBBBBBAABABABUABBABBBBAAAAAA ABBBABUABBBBBABBUABBAAUAUBAUBUABBBBBBUABBAAAABUBBU
E11M5-7bAAAABABAABBBBBABAAABAAABAAABBABAAABUBAAAAABBBBAABA BAABBAUBBABAABABUAAABAUBUBAUAUBAAAAAAUAAABABAAUABU
E11M5-8bABAAABABBAAAABBBABABAABABBBAUBBBBBBUABBABBBABAABBA ABBBBBUABBBBAAAAUAAAAAUAUBAUBUABBBBBBUBBBBAABBUBBU
E11M5-9aBBBBBBAAAABAABABAABBBBBAAABAUABABBAUBABBAAAABBBAAA AABABAUAAAAAABABUBAABBUAUAAUAUABBABBAUAABAAAAAUBAU
E11M9-1bUBABBABBBBUABABABABBBABBAAAABABBAABUAAAAABAABAAAAB ABBBAAUBBBAABBBBAABABAUBUUAUBUBAAABAAUBABABABBUBAU
E11M9-2aUAABAAABBBUAABAABBABABABAAAAAABAAAABABAABUAABAABAA BABBAAUBBAAAAABBBABAABUBABAUBUUUBABAAUAABABBBBUBAU
E11M9-3aAAAAAAAABAAAAABBBAABBBAAAABAABAAABAUBBABBBAABAAAAB BBBBAAABBABBAABBBABABAAAUAABABAABABBBBBABBABBBUAAU
E11M9-4aBBABBAABBBBAABABAAABAABBAABBBAAABBAUABAABABBBABABA ABBBBAUBBBBABAABBAABBBUAUBBUBUBAABAABUBBAAABBAUBAU
E12M12-10bBBBBBBBABABAABABAAABBBABBBBBBABABBBBAABABABABABABB ABBUBAUAABAAABAABBAABAUAUAAUAUBBABBBBUABBAAAAAUBAU
E12M12-11bBAABBBABABBAAABBABABBAAAAABBBBBAABAABBBBBABBBBABAA BBBUBAUBABBBABAAAABBBBUAUBAUBUABBAABAUBBAAABBBUBBU
E12M12-12aBAABBBABABBAAABBABABBAAAAABBBBBAABAABBBBBABBBBABAA BBBUBAUBABBBABAAAABBBBUAUBAUBUABBAABAUBBAAABBBUBBU
E12M12-1bAABBABAABAAAABAAAABBBBBBAABBAAABBBAABABAAAAABBABAA BBBBAAUBBBBBABABUBAAAAUAUBAUAUAABBAABUBBBBBABBUBBU
E12M12-2bBBABBBBBAABAABABAAABBBBABBBBBBBABBBBAABABABBBABABA AABABBUBBAABBBAAUAABBAUAUABUBUBUAUBABUUBUAUUUUUUAU
E12M12-3aBABBBAAABAAAAABBBBABABABAABBABBAABABBBABBBAABAAAAB BBBUAAUABAABAABBBAAABAUAUBAUAUAAAABBBUBABBABBBUAAU
E12M12-4aBBBBAAAAABBAABAAAABAABABBBBBABAABBAABABABAABAAAAUA BBAUABUABBBABABBBAAAAAUAUBAUBUBBBBBABUABAAAABAUABU
E12M12-5bBABBABABABAAAAAAABAAAAAABBBBAABBBABBABBABBAAAABAAB AAAUBAUABAAAAAABAAABABUBUBAUAUBAAAABBUAABBBBBAUBAU
E12M12-6aAABBBBBAABBBBAAAABAAABABBBAAAABAAABBBAAAAAABBABAAB BBBUBAUBAAABBAABBAAABBUAUAAUBUABBABBAUAAAAABBAUABU
E12M12-7aABABABBBBAABABABBAABBBAABBAAABABAABABBBBABBBBAABBA ABAUABUAABBABABABBBBBAUAUAAUAUABBBBBAUBBABABBAUAAU
E12M12-8bAABBBABAABBBBAAAAAAAABAABBAABBBAABBBBAAAAABBAABAAB BABUBAUBBAABBAABBAAABAUBUBAUBUBABAAAAUAAAAABAAUAAU
E12M12-9bABAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAABBBABAAAAAABAAAAAAAAABAA ABAUBBUABBAAAAAAAAABBAUAUAAUAUAABBAAAUABAAAAABUAAU
E13M11-10bABBAAABBBBABAABABABBBAAAAAAABABBAAABAAAAABAABAAAAB ABABABUBBBABABABAABABAUBUBAUBUBAABBAAUBABABABBUAAU
E13M11-11aBBABBAABABBBABBAABAAABBBBBBBABBAAABAABBABBBBABBABA ABBBAAUAABBBBABBBABBBAUAUBAUBUBBBABBBUBBBAABABUBBU
E13M11-12aBAAAAAABBABBAAABBABBABBAAAABAAABAAAAABBABBAAAAAABB ABBABBUAABBAAAAAAAABBAUBUBBUAUAAABBBAUBBBAAABAUAAU
E13M11-13aBAAAAAAABAAAAABBBAABABBAAABABBBAABABBBBBBBBABABBAB BBBAAAUABBBAAAABBABBBAUAUBBUAUAABABABUBABBBABAUAAU
E13M11-14bBAAAAAAABAAAAABBBAABABBAAABABBBAABABBBBBBBBABABBAB BBBAAAUABBBAAAABBABBBAUAUBBUAUAABABABUBABBBABAUAAU
E13M11-15bABAABAABABAABABBAAABABUBAABBAABABBAAABABAABBBABAAA AABBBAUBBBBABAAABAABBAUAUABUAUAAABAABUBABBAABAUAAU
E13M11-1bAAAAABABAAABAAAAABAAAAUBBBBBBAABBABBBBABBABAABAAAB BBBABAUBBABABAABUABBAAUBUAAUAUBABBABAUABBAAAAAUBAU
E13M11-2bBAAABBAAABABBABABBBABBUBAABABAAABAABBAAABAAABBAAAA BBBABAUAABABABBBUBBBBBUBUABUBUBAAAAABUABBBBUABUAAU
E13M11-3aAABBAAAABAAAAABBBBABBBABAABAABBAABABBBABBBAABAAAAB BABBAAUABABBAABBUAAABAUAUAAUAUAAABBBBUBABBABBBUAAU
E13M11-4aBAAAAAABAAABAAAAABAAAAAABABBBAAAAAABBABBBABAAABAAB BAAAAAUBBABAAAABAABBAAUAUAAUAUBBBBABAUABAAABABUABU
E13M11-5bBABABBABBBABABABABABBAAAAABBBBBBBBABBAABABBBBAABAB BBBAABUBBBABABAAUABAAAUAUBAUBUBAAABAAUABBABBAAUAAU
E13M11-6bBABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABAABABBABBBBBABBBBBA BBBBABUAAABAAAABBAABBBUAABBUAUAUBABABUBBAABBABUAAA
E13M11-7aABAAABAABBBAABAAAAAABABBBAAAABABBABAAABBBAAABAAABA ABBBAAUAABAAABBBAABABAUBUAAUAUBAAABBAUBBBABAABUBAU
E13M11-8aBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAAABABABAABAAAABA BAABABUABBAABABBAAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUABAAAABAUABU
E13M11-8bBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAAABABABAABAAAABA BAABABUABBAABABBAAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUABAAAABAUABU
E13M11-9aBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAABABAABBAABABABABBBBABABAAB BBBAAAUABABBAAABBABBBAUAUBAUAUAABABBBUBABBBBBAUAAU
E13M12-1bABABABBBBAAUBBBBBAAABAAABAAAABAAAABBBBBAABABAABBBA ABABABUAUABAAABUUBBBUUUAUBAUBUAUBUBAAUUBUBUUUUUUBU
E13M12-2bBABAAAABAAABAAAAABAAAAABBBBBAAABAAABBABBBBBAAABAAB BBABBAUBBBAABAABUABBAAUAUAAUAUBBBAABBUAAAAAABAUBBA
E13M12-3bBAAAABBBBABUBABABBBABBABABAABBAABABBAAAABAUABBAAAA BBBABAUAABABABBBUBBBBAUBUBBUBUAAABAAAUABBBAAAAUAAA
E13M12-4bBBBABABABABBBBABABABBBBAAAUBBBABBBBBBAABBBBBBBABAA ABBBAAUBAABABBUAUABBABUBUBBUAUBABBABBUBBBBUUUUUUAU
E13M12-5bBABAAAAAAAAUAAABAAABABBAAABABABBABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAUABUAABBAUAUBBUAUABBABABUABBABAUUUUAU
E13M12-6bBABABBABBBABABABABBBBBAAAABBBBBBBBABBAABABBABAABAB BBBAABUBBBABABAAUABAAAUBUBAUBUBAAABAAUABAABBBAUAAA
E13M12-7aAAABABAABBBUBBAAABAAABABBBAAAABAAABABBAAAAABBABAAB BABBAAUBAAABBAABUBAAABUAUAAUBUABAAABAUAABABBUUUUAU
E13M12-7bAAAAABABBAAUABBBAAABABBABBBBAABAAABBABAABBBAAAAAAA ABBBBBUABBABBAABAABBAAUAUBAUBUABBBBBBUABUBUUUUUUBU
E13M12-8bAAABBAABBAABABBBABABABABBBBBABBABABAABBABBBBAAAABA ABABABUABBBBBABBUABBBAUAUBAUBUABBBBBBUBBBAAABUUUBU
E13M13-1bAAAAUAAABAUAAUUUBUAUBUUAUABAUBBAUUUABUAUBBUABAUUAB UABBAUUBBABBUAUUUAUUBAUAUUAUAUAUBUUBBUBABBABUBUUAU
E13M13-2aBBAAUAABBBUBBUUUAUAUAUUBUABBUABAUUUAAUAUBBUBAAUUBA UBABBUUBBBBBUAUUUAUUBAUAUUBUBUAUAUUAAUBUBBAAUBUUAU
E13M13-3bBBBBUBBBABUBAUUUBUAUBUUABBABUAABUUUABUBUBBUAABUUAB UBAABUUBAABBUBUUUAUBAAUAUUBUBUAUAUUBAUBBBAABUAUUAU
E13M13-4bABAAUABBBBUAAUUUBUBUBUUAABAUUBBBUUUBAUAUABUABAUUAB UAABAUUBBBAAUBUUUAUABAUBUUAUBUBUAUUAAUBABABABBUUAU
E13M13-5aABAAUABBBBUAAUUUBUBUBUUBUAABUBBBUUUBAUAUABUABAUUAB UBBBBUUBBBAAUBUUUAUABAUBUUAUBUBUAUUAAUBAUABAUBUUAU
E13M13-6bBBBBUAAAABUABUUUAUBUAUAAUBBAUAAAUUUABUBUBAUBAAUUBA UAABAUUABAAAUAUUUAUAAAUAUUAUBUBUBUUAAUAUUAAAUAUUBU
E13M13-7aAAAAUAABABABAUUUBUBUAUUABAABUBABUUUAAUAUABUBAAUUBA UABBBUUAABBAUAUUUAUUBAUBUUAUBUAUAUABAUBABAAABAUUAU
E13M15-10bAAAAUAABABBBABUBBABAABBABAABUAABUUAAAAAUAUUBAAAUBA UBBBABUAABAAAAAUAAUBBAUBUUAUBUAAAAABAUBABAAABAUUAU
E13M15-1bBBBBBBAAAABAABUBAABBBBUBAABBUABABUABBABUBUUABABAAA UBBABAUAABAAABAUABAAAAUAUUAUUUABBABBAUAABAAAAAUUAU
E13M15-2aBABAUBABABBAABBAABAABAUABBBAUABBBUABAAAUAAUBAAABBB UBBBBAUBBBAAAAAUBABBABUBUUAUBUBAAABAAUAABBBBAAUUAU
E13M15-3bABBBBBAABBAAABUAAABBBBBBAABBBBABBUAABABUAUUABBABAB UBBBAAUBBABBABAUAAUAAAUAUUAUBUAABBAAAUBBBBBABBUBBU
E13M15-4bBABAUAABABABAAUAAAABAAUABBBBUABBBUABAABUBUUAAABAAA UAAABAUABBAAAAAUAAUBAAUAUUAUAUBBBUBBBUBAAABBABUUAU
E13M15-5aAABBUBAABBBBBBUBBBAAABUABBAAUABAAUBAABAUBUAAAAAAAA UBBAABUAAAABBAAUABAABBUABUAUUUAABAABAUAABAABBAUBAU
E13M15-6bBBBBUBABABAABBUABABBABUAAABAUAAAAUAABBBUBUUBAAAABA UBAAABUABBAABAAUAAAAABUAUUAUAUBBBAAAAUABABAAAAUUBU
E13M15-7bAABAUBAABAAABBUAAABBABUBAABBUBBBBBAAABAUBUUABAABAA UBBBBBUBBABBABAUAAAAAAUAUUAUBUABBBAABUABBBABAAUUBU
E13M15-8aBBAAUAABBBBABBUBAAABABUBAABBAABAUUAABBAUBUUBAABBBA UBABBBUBBBBBBABUBAABBAUABUBUBUAAABAAAUBABBAABBUUAU
E13M15-9bAAAABAABBBABBBBBBABAAAUAAAABUABBBUAAAAAUBUUBAAAABA UBABBBUAABBBAAAUBABBBAUAUUAUBUAAABABAUBAABAABAUUBU
E13M3-1bAABABABABAAABBAAUAABAUBAAAAAABABBBBUBAAUUBUABUBBAA BBUBAAUBBABAAAABUAABABUBUBAUAUAABAAAAUABBBAUUUUUAU
E13M3-2bUABBBBAAAAUAABABAAUBUBBAAABAUABABBAUBABBBAAABBBAAA BBBABAUAAUAAABABUBAAAAUAUAAUAUABBABBAUAABAAAAAUAAA
E13M3-3bBBBBBBAAAABAABABUABBBBBAAABBBABABBAUBABBBAAABBBAAA BBBABAUAABAAABABUBAAAAUAUAAUAUABBABBAUAABAAAAAUUAU
E14M11-10bBABAAAABAAABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAABAABBBBAAAABAAB ABAABBUBBBABAAABAAABAAUAUBAUAUBBBABBBUBAAABBAUUUAU
E14M11-11aBBBBBBBAABABBABBBABABBABBBBAABAABAABBAAABABABBAAAB BBBABAUABBABABBBBBAABBUBUABUBUABAAAABUBBBBBABUUUAU
E14M11-12aAABBBAAABAAAAABBBBABABAAAABAABBAABABBBABBBAABAAAAB BABBAAUABAABAABBBAAABAUAUBAUAUAAABBBBUBABBABBUUUAU
E14M11-1aBAABBABABAABBABBBBBABBAABBBAABABABABBBAABABABBAAAA BBABBBUBAAABAAAAUBBABAUAUBBUAUAABABABUBABAAABUUUAU
E14M11-2bBBABBAABABBAABBAABBBABBABBBBAABAAABAABBBBAABABBABA AAABABUABBBBBABBAABBAAUAUBBUBUBBAABBBUBBBAABAUUUBU
E14M11-3bBABAAAABABABAAAABAABAAAABBBBAABBBAABAABABBAAAABAAA AAAABAUABBAAAAABAABBAAUAUBAUAUBBBABBBUBAAABBAUUUAU
E14M11-4aBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAABBABABAABAAAABA BBABABUABBAABABBAAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUABAAAABUUUBU
E14M11-4bABAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABABBAAABAAAAABAABABAAB AABBABUBBBAAABBBAABABAUBUBAUBUBAAABAAUABBABBBUUUBU
E14M11-5bBAABBABABAABBABBBBBABBAABBBAABABABABBBAABABABBAAAA BBABBBUBAAABAAAABBBABAUAUBBUAUAABABABUBABAAABUUUAU
E14M11-6bBABAABBBBABBAABABBBAABABAAABBABABABBAABABAAABBABAB BBBABAUAABABABBBBBBBBBUBUBBUBUAAABBAAUABBBBABUUUAU
E14M11-7aAABBBAAABAAAAABBBBABABAAAABAABBAABABBBABBBAABAAAAB BBBBAAUABAABAABBBAAABAUAUBAUAUAAABBBBUBABBABBUUUAU
E14M11-8bBABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABAABBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABAAABBAUAUBBUAUAABBBABUABBABABUUUAU
E14M11-9aBABAABBBBABBAABABBBAABABAAABBABABABBAABABAAABBABAB BBBABAUAABABABBBBBBBBBUBABBUBUAAABBAAUABBBBABUUUAU
E14M11-9bAAAABAUBABABABBBBABAAABAAAABBAABBBAUAAABBBABAAAABA AAAUUBUAABBUAAAABABBBAUAUUAUBUAAAUAUAUBAAAAABBUUAU
E14M2-2aABABBAABBAABABBBABABABBBBBBBAABBAABAABBABBBBABAABA ABBBABUAABBBBABBUABBBAUAUUAUBUBBBABBBUBBBAABABUBBU
E14M2-3bAABAABAABAAABBBBAABBAABAAABBBBBABBAUBBBABBAABAABBA ABBBBBUABBBBABABUABBAAUAUABUBUAABBABBUABBBAABAUBBU
E14M2-4aBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAAUBABABAABAAAABA BBABABUABBAABABBUAAABAUAUBAUBUBBBBAAAUABAAAABAUABU
E15M11-1aBBBBAAAAABBABBAAABBBABAABBBAABAABAAABABABAABAAAABA BAABABUAABAABABAAAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUABAAAAAAUABU
E15M11-2bBBBBBBAAAABAABABAABBBBBAABBBBABABBABBABBBAAABBBAAA BBBABAUAAAAAABABBBAAAAUAUAAUAUABBAABAUAABABAAAUBAU
E15M11-3aAAAABABBAABBABBBAAABABAAAAABBAAAAABABAAAAAABBBAABB ABBBBAUABBBAABABBAAABAUBUBAUAUBAABBAAUAAABABAAUABU
E15M11-4bBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAAABABABAABAAAABA BBABABUABBAABABBAAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUAAAAAAAAUBBU
E15M11-5bBBAABAABBBBAABABAAABAABBAABBBABABBAAABAABABBBABABA ABBBBAUBBBBABAABBAABBAUAUBBUBUBAABAABUBBAAAABAUBAU
E15M11-6bBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAAAABAABBAABABBBABBBBABABAAB BABAAAUABABBAAABBABBBAUAUBAUAUAABAABBUBABBBBAAUAAU
E15M11-7aBABAAAAAAAAAABABBBABABBAAABABABBABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABBAABBAUAUBBUAUABBBBABUABBABUUUUUAU
E15M11-8bBBBBBBBABABAABABAAABBBABBBBBBBBABBABAABBBAAABABAAA ABBABAUAABAAABABBBAAAAUAUAAUAUBABBBBAUABBAAAAAUBAU
E15M11-9aABBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAAABABABAABABBABA BBABABUABBAABABBAAAAABUAUBAUBUBBBBAAAUAAAAAAAAUBBU
E15M4-10aABAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABBBBAAABAAAAABAABABAAB AABBAAUBBBAAABBBAABBBAUBUBAUBUBAAABAAUAABABABBUAAU
E15M4-11aAABBBBAABABBABAAAABBBBBBAABBBBABBBBABABAAAAABBBBAA BABBAAUBBABBABABBAAAAAUAUBAUAUAABBAABUABBBBABBUBBU
E15M4-12bBABBABABABABAAAAABAAAAAABBBBAABBBABAABBABBAAAAAAAB ABAABAUABAAAAAABAAABABUBUBAUAUBBAAABBUAABBBBABUAAU
E15M4-1bAABBBBAABABBABAAAABBBBBBAABBBBABBBAUBABAAAAABBBBAA BABBAAUBBABBABABUAAAAAUAUBAUAUAABBAABUABBBBABBUBBU
E15M4-2bBAAAAABBBBBBAABAABBBAAABBBAABABBAABAAAAAAABABBABAB ABBBBBUBBBABABBBUBAABAUBUBAUBUABABBAAUABBAAAAAUABU
E15M4-3aBBABBAABABBAABBAAABBABBABBBBABBAAABAABBBBAABABBABA AABBABUABBBBBABAUABAAAUAUBBUBUBBAABABUBBBAAAABUBBU
E15M4-4bAABABABABABBBBBABAABBBBAAAABABABBBBBBAABBBAABBBBAA BBBBAAUBBBBBBAABBABBBBUBUBBUAUABBBABAUABBBBABBUBAU
E15M4-5bAABABABABABBABAABAABBABAAAABBBAABBBABABBABAABBBBAA BBBBAAUBBBBBBBABBAABBAUAUBBUAUABBAABAUBBABABAAUAAU
E15M4-6aAABABABABABBABAABAABBBBAAAABBBABBBBABABBABAABBBBAA BBBBAAUBBBBBBBBBBAABBAUAUBBUAUABBBABAUABBBBABAUBAU
E15M4-7aBBBABABABABBBBABABBBBBBAAAABBBABBBBBBAABBBBBBBABAA ABBBAAUBBABABBAAAABBBBUBUBBUAUBABBABBUBBBBBBBAUAAU
E15M4-7bBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAAAABAABBAABABABABBBBABAAAAB BBBBAAUABABBAAABBABBBAUAUAAUAUABBAABBUBABBBBBBUBAU
E15M4-8bAABBBAAABAAAAAABBBABABAAAABAABABABABBBABBBAAAAAAAB BABBAAUBBAABABBBBAABBBUBUBAUAUAAABBABUBABAABBBUAAU
E15M4-9bAABBAABAABBBBAABAAABABAAAAAABABAAABBBAAAAABBBBAAAB ABBBBAUBBABAABABBAAABAUBUBAUBUBAABAAAUAAABABAAUABU
E16M11-10aAABBBBBAABBAABBBABABBAAAAAABBBBAABAABBBBBAABBBABAA BAABBAUBABBBABAAAABABBUAUBAUBUBBBAAAAUBBAAAABBUBBU
E16M11-11aBBABBABBAABAABABAAABBBBABBBBBBBABBBUAABABABBBAAABA ABBABBUBBBAAABAABAAABAUBUAAUAUBAABBABUBBAAAABAUBAU
E16M11-1bBBBBBBBBABBBAAAABAABBABABBABAAABAABUBBBABBBAABAAAB BBAABBUBAABBBBAAUAABAAUAUABUBUAAABABAUBBBAABBAUBAU
E16M11-2aBABAAAAABAAAAABBBAABABBAAABABABAABAUBBBBBBBABBBBAB ABBAAAUABBBAAAABUAABBAUAUBBUAUAABBBABUAABBBABAUAAU
E16M11-3aABABBBAABBBBBBABBBBAABABBBAAAABAAABUBAABBAABBBBAAB BABBBBUAAABBABABUBAAABUBUAAUBUAABABAAUBBBAABBBUBBU
E16M11-4aBBBABBBABABAABABAAABBBABBBBBBBBABBAUAABBBAAABABABB ABBABAUAABAAABABUBAAAAUAUAAUAUBBBBBBAUABBAAAAAUBBU
E16M11-5a1AABABABABABBBBBABAABBBBAAABBBBABBBBUBAABBBAABBBBAA BBBBAAUBBABBBAABUABBBBUBUBBUAUABBBABAUABBBBABAUAAU
E16M11-5a2AAAABABBAABBBBBBAAABABAAAAABBAAAAABUBABAAAABBBAABB ABBBBAUABBBAABBBUAAABAUBUBAUAUBAABAAAUAAABABAAUABU
E16M11-6aBABAAAABABABAAAAAAAAAAAAAABAAABBAAAUABBBBBAAAABAAA ABAABBUBBBAAAAABUAABAAUAUBAUAUBBBABBBUBAAABBABUAAU
E16M11-7bBABAABABABAAAAAAABAAAAAAAABAAABBBAAUABBAABAAAAAAAB BBABBAUBAAAAAAAAUAAAABUBUBAUBUBAAAABAUAABBBBAAUAAU
E16M11-9aBBABBAABABBBABBAABAAABBBBBBBABBAAABUABBABBBBABBABA ABBBAAUAABBBBBBBUABBBAUAUBAUBUBBBABBBUBBBAABABUBBU
E16M9-10aBABABAABABABAAAAAAAAAAABBBBBAABBAAABAABBBBAAAABAAA ABAABBUBBBAAAAABUABBAUUAUBAUAUBUBUBBBUUAUAUUUUUUAU
E16M9-11bAAAAAABAABBBBBABAAABABAAAAAABABAAABBBAAAAABBBBAAAB ABBBBAUBBABAABABUAAABUUBUAAUBUBUAUAAAUUAUBUUUUUUBU
E16M9-12bBBAAAABBBBBBAABABABBBAAABBABBABBABBBAAAAABAABBAAAB ABABBBUBBBABABBAUBBABUUBUBAUBUBUAUBBAUUAUAUUUUUUAU
E16M9-13bAAAAAABAABBBBBABAAABABAAAAAABABAAABBBAAAAABBBBAAAB ABBBBAUBBABAABABUAAABUUBUBAUBUBUAUAAAUUAUBUUUUUUBU
E16M9-1aBBBBBBBABABAABABAAABBBABBBBBBABUBBBUAABABABABABABB ABBABAUAABAAABAAUBAABUUAUAAUAUBUAUBBBUUBUAUUUUUUAU
E16M9-1bAABBBBBAABBBBAAAABAAABABBBAAAABAAABUBAAAAABBBABAAB BABBAAUBBAABBAABUAAAUUUAUAAUBUAUBUBBAUUAUAUUUUUUAU
E16M9-2aAABBBBBAABBBBAAAABAAABABBBAAAABAAABUBAAAAAABBABAAB BABBAAUBBAABBAABUAAAUUUAUAAUBUAUBUBBAUUAUAUUUUUUAU
E16M9-3bBABABBABBBABABABABABBAAAAABBBBBBBBABBAABABBBBAABAB BBBAABUBBBABABAAUABAAUUAUBAUBUBUAUBAAUUBUAUUUUUUAU
E16M9-4aABABABBBBAABABABBAABBBAABBAAABABAABABBBBABBBBAABBA ABABABUAABBABABAUBBBBUUAUAAUAUAUBUBBAUUBUBUUUUUUAU
E16M9-5bAAAABAABABABBBBBBABAAABAAAABBABBBBAAAAABBBABAAAABA ABABBBUAABBBAAAABABBUUUAUBAUBUAUAUBBAUUAUBUUUUUUBU
E16M9-6aBBBBBBBABABAABABAAABBBABBBBBBBBABBABAABBBAAABABABB AABABAUAABAAAAABUBAABUUAUAAUAUBUAUBBBUUBUAUUUUUUAU
E16M9-7bBABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAABABBBBBAAAABAAA AAAABBUBBBAAAAABUAABAUUAUBAUAUBUBUBBBUUAUAUUUUUUAU
E16M9-8bBBABBABBAABAABABAAABBBBBBABBBBBABBBUAAAABABBBAAABA AABABBUBBBBAABAAUAABBUUAUUAUAUBUAUBABUUBUAUUUUUUAU
E16M9-8b2BABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABAUBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAAABUUAUBBUAUAUBUBABUUBUAUUUUUUAU
E16M9-9bABABBAABBAABABBBABABABBBBBBBABBAAABAABBABBBBAAAABA ABBBABUAABBBBABBUABBBUUAUBAUBUBUBUBBBUUBUAUUUUUUBU
E1M3-1aAAAABAABBBBBUUUBBUBAAABAAAABAAAUBAAAAUAUUBUAAUAABU AABUBBUAUBBAAAAUAUBBUUBBUBAUBUAUAUAUAUUABAUAUUBUAU
E1M3-2bAAABABAABBBUUUUAAUAAABABBBAAAABUUAUBBUAUUAUBBUUAUU BBAUBAUBUAABBAAUUUAAUUAAUAAUBBBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E1M3-3aBABAAABBAAAUUUUAAUAAAAAABBBBAABUUAUBAUBUUBUAAUUAUU ABAUBBUBUBAABAAUUUABUUAAUBAUAUBUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E1M3-4bUUAUUAABBABBUUUBUUUUAUBUUBBUUBBUAAAAABBUUAUBAUBABU UUUUAAUUUBBBUAUUBUUBUUUUUUAUUUBUBUBUBUUABAUAUUAUAU
E1M3-5bBABAAAABABAAUUUAAUAAAAAAABBBABBUUAUBAUBUUBUAAUUAUU AABUABUBUBAABAAUUUABUUUAUBAUAUBUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E1M3-6aUUAUUAABABABUUUAUUUUAUAUUBBUUABUAAABABBUUBUAAUBAAU UUUUBBUUUBAAUAUUAUUBUUUAUUAUUUBUBUBUBUUAAAUBUUBUAU
E1M3-7bUUBUUAABABABUUUAUUUUAUAUUBBUUABUAAABABAUUBUABUBABU UUUUBBUUUBAAUAUUBUUBUUUAUUAUUUBUBUBUBUUAAAUBUUBUAU
E1M3-8aUUBUUAABABABUUUAUUUUAUAUUBBUUABUBAABAABUUBUAAUBAAU UUUUBAUUUBAAUAUUAUUBUUUAUUAUUUAUBUBUBUUAAAUBUUAUAU
E1M3-9bUUBUUBAAAABAUUUBUUUUBUBUUABUUABUBBABBABUUAUABUBAAU UUUUBAUUUAAAUBUUBUAAUUUAUUAUUUAUBUBUAUUABAUAUUAUAU
E1M4-10bBBBBAAAAABAABBAAAABBABAABBBAABAABAAABABBBAABAAAABA BAABABUABBAABABBUAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUAAAAAAAAUABU
E1M4-1bBABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAAAABBBBBAUAABAAA AAAABBUBBBAAAAABUAABAAUUUBAUAUBBUAABBUBAAABBABUUAU
E1M4-2aBBBBBBBAABABBABBBABABBABBBBAABAABAAUBABABABABBAAAA BBBABBUABBABABBBUBAABBUBUBBUBUABBAAABUBBBBBABAUUAU
E1M4-3aBABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAABABBBBBAAAABAAA AAAABAUBBBAAAAABUAABAAUAUBAUAUBBUABBBUBAAABBABUUAU
E1M4-4bAAAAABAABAABABBBAAABABBABBBBAABABABBABAABBBABBAAAA ABBBBBUABBBBBAABUABBAAUAUBAUBUABABBBBUABBAAAABUUBU
E1M4-5aAAAAABABBAABABBBAAABABBAAABBABBABABBABAABBAAAAAAAA ABBBBBUABBBBBAABUABBAAUAUBAUAUABBBBAAUABBBAAABUABU
E1M4-6bAABAABAABAAABBBAAABBABBBAABBBBBBBBAAABABBAAABAABAA BBBBBBUBBABBABABUAAAAAUAUBAUBUABBBAABUABBBABAAUBBU
E1M4-7aBABAAAABBAAAABABBAABABBAAABAAAABAAABBBBBBABABBBAAB BBBAABUABAAAABABUBABBBUAUBBUAUAABBAABUABBABABAUBAU
E1M4-8bBAAAAAABBABBAAABBABBABBAAAABAAABAAAABBBBBBBAABAABB ABBABBUAABBBAAAAUAABBAUBUBBUAUAAABABAUBBBAAABAUAAU
E1M4-9aBABABBABBBABABABABABBAAAAABBBBBBBBABBAABABBBBAABAB BBBAAAUBBBABABAAUABAAAUAUBAUBUBAAABAAUABBABBAAUAAU
E1M6-1aBABAAAAAABBAAAAAAUAAAAAABBBBAABBAAAUABBBBBAAAABAAA ABAABBUBBBAAAAABUAABAAUAUBAUUUABBAUAAUBAAABBABUBAU
E1M6-2aBBBBABBBABBBAAAABAABUAAABAABAAABAAAUBAAABBAAABAAAB BABAAAUBAUBAABAAUAAAAAUAUABUUUAAABUAAUBBBAABBAUBAU
E1M6-3bAABABABABABBBBAABAABBBBAAAABBBABBBBUBAABBBAABBBBAA BABBBAUBBAAABBABUABBBBUBUBBUUUABBBUBAUABBBBAABUAAU
E1M6-4bBABABBABABBAABBAABAABAAABBBABABUUBAUAAABABBBAAABBB BBBBAAUBBBABAAAAUUBAABUBUBAUUUBAAAUUUUAABBBBAAUAAU
E1M6-5bBABABBABBBABABABABBBBBAAAABBABBBBBAUBAABABBABAAAAB BBBAABUBBBABABAAUABAAAUBUBAUUUBAAAUAAUBBBABBAAUAAU
E1M6-6aBABABBABABAAABBBABAABAAABBBAAABBBBAUAAAAAABBAAAAAB BABBBAUBBBAAAAAAAABAABUBUBAUUUBAAAUBAUAABBBBAAUAAU
E1M6-7aBBBBBBBABABAABABAAABBAABBBBBBABABBBUAABABABAAABABB ABBABAUAABAAAAAAUBAABAUAUAAUUUBBABUAAUABBAAAAAUBAU
E1M6-8aAAABBAABBAABABBBABABABABBBBBABBABABUABBABBBBAAAABA ABBBABUBBBBBBABBUABBBAUAUBAUUUABBAUBBUABBAABABUAAU
E1M6-9aBAAAABAAABABBABABBBABBABAABABAAAUAAUAAAABAAABBAAAA BBBABAUAABAUABBBUUBUBBUBUAUUUUBAAAUABUABBBBAABUAAU
E2M4-10aABBBAAUAAUUAAUUAAUAAABUAAUBAABAAUUUUUABUUAUBAUUAUU BBAUAUUAUUAUBABUUAAAUUUAUBAUBUBUBUAAAUUAUAUUUUUUUU
E2M4-1aBABABAUABUUBBUUABUBBBBUAAUABBBABBUUUUBAUUBUBBUUBUU BBAUAUUBUAAUABAUUABBUUBBUBBBAUBUBUBBAUUBUBUUUUUUUU
E2M4-2bBBAAABUBBUUBAABAABBBABUBAUAABABAAUBUUAAABABABBABAB BBBABUUBABAUABBBBAAABABBBBBBBBAAABBAAAAABBAAAAABBA
E2M4-3bBABBAAUBAUUBAAABBABABBUABUBBAAABAUBUUBBABBBAABAAAB BABABUUAABBUBBAAAAABAAAABABABUAAABABAABBBAAABABBAU
E2M4-4aAABABAUABUUBAUUABUABBBUAAUABBBABBUUUUABUUBUABUUBUU BBBUAUUBUABUBBAUUAABUUBAUBABAUAUBUABAUUBUBUUUUUUUU
E2M4-5bBBABBAUBBUUAABABABABAAUBAUBABABABUAUUBAABABBBABABA AABBBUUBBBAUBAABBAAABABAAABBBBBAABAABBBBAAAABABBAU
E2M4-6bAABBBBUABUUBAUUAAUABBBUBAUBBABABBUUUUABUUAUABUUBUU BABUAUUBUBBUABAUUAABUUAAUBAAAAAUBUAABUUBUBUUUUUUUU
E2M4-8aBBBBAAUAAUUABUUAAUBBABUABUBAABAABUUUUABUUAUBAUUAUU BBAUAUUAUBAUBABUUAAAUUBAUBABBBBUBUAAAUUAUAUUUUUUUU
E2M4-9bUUUUUUAUUBAUUAAUUAUUUUAUUBUUUAUUUAABAAUABBAUUABUAA UUUABAUUBUAAUUUBAUUUAAUUUUUUUUUAUAUUUABUAUBBABABAB
E2M9-1aBAAAAAABAAABAAAAABAAAAABBBBBBAABAAABBABBBABAAABAAB BBAAAAUBBBBAAAABUABBAAUAUAAUAUBBBBABAUAAAABUUUUUBU
E2M9-2bBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABBAAAAAABAAAAAAABA BAABABUUBBAABABBUAAAAAUAUBAUBUBBBBAAAUABAAAUUUUUBU
E2M9-2b2BBBAAAAABBBAABABAAAAAAAAAABBABAABAAABABABBABAAABBB BAABABUABBAABAABBAAABAUAAAAUBUBBABAABUBBBABUUUUUBU
E2M9-3bBAAABBABABBAAABBABABBAAAAABBBBBAAAAABBBBBBBBBBABAA BBBBBAUBABBBBBBAAAAABAUAUABUBUBBBAABAUABBAAUUUUUBU
E2M9-4aBBBBABBBABBBAAAABAABBBBABBABAAABAABABBBABBBAABAAAB BBAABBUBABBBBBAAABABAAUAUBBUBUABABABAUBBBAAUUUUUAU
E2M9-5bBAAAAAABAAABAAAAABAAAAABBBBBBAAAAAABBABBBBBAAABAAB BAAAAAUBBBAAAAABAABBAAUAUAAUAUBBBBABAUAAAAAUUUUUBU
E2M9-6aBBAAABAAAAABAABAAAAAAAAAAABBBABAAAAAABAAAAAAAAABAB ABABBBUBAAAAAAAAAAABBAUAUAAUAUAABBAAAUBBAAAUUUUUAU
E2M9-7aAAABBBAABBBBBBAAABAAABABBBBAAAAAAABABBAAAAABBABAAB BBBBABUBAAABBAABABAABBUAUAAUBUABAAABAUAABAAUUUUUAU
E2M9-8bBBABBAABABBBABBAABAABBBABBBBAABAAABAABBABAABABBABA AAABABUABBBBBABBAABBAAUAUBAUBUBBBABBBUBBBAAUUUUUBU
E2M9-9bBABABBAABABBABAABBBBBBBAAAABBBABBBBBBAABBBBBBBABAA ABABAAUBBABAABAAAABBABUBUBBUAUBBBBBBAUBBBBBUUUUUAU
E3M1-10aAAAABABAUABUUUUBUUABABAAAAABBABUUAUBBUAUUAUBBUUAUU BBBUBAUBUBBAABBUUUAAUUUBUBAUAUBUAUAUUUUUUBUUUUUUUU
E3M1-11bABAAAAAAUBBUUUUAUUABBABBAAAAABAUUAUAAUBUUAUABUUAUU ABBUAAUAUBAAABBUUUAAUUABUAAUAUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M1-1bUBUAAABBUBUUUUUUUUUBUAAAAAUABBAUUBUAAUAUUBUABUUAUU ABAUABUAUBAAABAUUUBBUUAAUBUUAUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M1-2aUAABBAAAUAUUUUUUUUUAUBAAABBAAAAUUAUBBUAUUAUABUUAUU BBAUBBUAUAABAAAUUUAAUUUAUBBUAUAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M1-3bUBABABBBUAUUUUUUUUUAUBAABBAAABAUUAUBBUBUUBUBAUUBUU ABAUABUAUABAAABUUUBBUUAAUBAUBUAUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M1-5aBBBBAAAAUBBUUUUBUUBBBBAABBBAABAUUAUABUBUUAUBAUUAUU BAAUABUAUBAABABUUUAAUUUAUBAUBUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E3M1-6bBABABBAAUABUUUUAUUBBBBBAAAABBBAUUBUBBUAUUBUBBUUBUU AAAUAAUBUABAABAUUUBBUUBBUBBUAUBUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M1-7aABABBBAAUBBUUUUBUUBAABABBBAAAABUUAUABUAUUAUBBUUAUU BABUBBUAUABBBBAUUUAAUUBBUAAUBUAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M1-8b1BBBBBBBBUABUUUUBUUABBBBABABBBBBUUBUBAUBUUAUBBUUAUU AABUBBUBUBAABBAUUUAAUUUAUAAUAUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M1-8b2BABABBAAUABUUUUAUUBBBBBAAAABBBAUUBUBBUAUUBUBBUUBUU AAAUAAUBUABAABAUUUBBUUBBUBBUAABUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M12-1bBBBBBABBABABAAAABAABBABABBABAAABAABABBBABBBABBBAAB BBAAUBUBAABBBABBUAABAAUAUABUBUAABBABAUBBBAABBAUUAU
E3M12-2bBABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAABBBUAUBBUAUAABBBABUABBABABAUUAU
E3M12-3aBAABBUBABAABBABBBBBABBAABBBAABABABAABBAABABABBAAAA BBABBBUBAAABAAAAUBBABBUAUBBUAUAABABABUBABAAABBUUAU
E3M12-4aABAAAUBBBBAAAABABABBBABAAAAABAABAAAAAAAAABAABAAAAB ABBBAAUAAAAAABBBUABAABUBUBAUBUBAAABAAUBABAAABBUUAU
E3M12-5bBABAAUAAAAAAAAABBAABABBAAABABABBABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAABBBUAUBBUAUAABBBABUABBABABAUUAU
E3M12-6bBBBBBBBBBABAABABAAABBBABBABBBBBABBBBAABABABBBABABA ABBABAUBABAABBAAUBAABAUAUAAUAUBUAUBABUUBUAUUUUUUAU
E3M12-7bAAABBUABBAABABBBABABABABBBBBABBABABBABBAUBBBABAAAA ABABABUABBBABABBUABBUUUAUBAUBUAUBUBBBUUBUAUUUUUUBU
E3M2-10aBAABBBABABBUUUUBAUABBAAAAABBBBBUUBUABUBUUAUBBUUBUU BBBUBAUBUBBBABAUUUBBUUUAUBAUBBAUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-11aBAAABAABAAAUUUUAAUAAAABBBBBBBBAUUAUBBUAUUAUAAUUAUU BBAUAAUBUABAAAAUUUBBUUUAUAAUAABUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-12bAAABBBAABBBUUUUAAUAAABAABBAAAABUUAUABUAUUAUABUUAUU BBBUABUAUBABBAAUUUAAUUUAUAAUBBAUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-13aBBAAAABBBBAUUUUABUBBBABAAAAABABUUAUBAUAUUBUABUUAUU ABBUAAUBUAAAABBUUUBAUUABUBAUBUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-14bBABAAAAAAAAUUUUBBUABABBAAABABABUUBUBBUBUUBUABUUBUU BBBUAAUAUBBAAAAUUUABUUBAUBBUAUAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-15aBABAAAAAAAAUUUUBBUABABBAAABABABUUBUBBUBUUBUABUUBUU BBBUAAUAUBBAAAAUUUABUUBAUBBUAUAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-1bUUBUUAAABAABUUUAUUUUAUAUUBUUUAAUAAABAAUUUBUAAUBAAU UUUUBBUUUUAAUAUUAUABUUUAUUAUUUBUBUBUBUUAAAUBUUBUAU
E3M2-2bUUAUUBBBBAAAUUUBUUUUBUAUUAAUUBAUAABABBUUUBUBBUABBU UUUUABUUUBBAUAUUAUBBUUUAUUAUUUAUBUBUAUUAAAUBUUBUAU
E3M2-3aBAABBAABABAUUUUBAUABAUBAAABABBBUUAUABUBUUBUBBUUBUU BBBUBBUAUABAABAUUUBAUUUAUAAUAUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-4bAUBBAAAABAAUUUUAAUBBABBBABABBBAUUAUBAUAUUAUABUUBUU BBBUABUAUAAAABAUUUABUUUAUBAUBUAUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E3M2-5aBBBBBBBAABAUUUUBBUBABBABBBBAABAUUAUBBUBUUAUABUUAUU BBBUBAUAUBABABBUUUAAUUUBUBBUBUAUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M2-5bBBBBBBBAABAUUUUBBUBABBABBBBAABAUUAUBBUBUUAUABUUAUU BBBUBAUAUBABABBUUUAAUUUBUBBUBUAUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E3M2-6bAAAABAABBAAUUUUBAUABABBBBBBBAABUUAUBAUBUUBUBAUUAUU ABBUABUAUBBBBABUUUBBUUUAUBAUBUAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M2-7aUUAUUBAAABBBUUUAUUUUAUAUUBAUUABUAABBBBAUUAUBBUBAAU UUUUBAUUUAABUAUUAUAAUUUAUUAUUUBUBUAUAUUABBUBUUAUAU
E3M2-8aAAABAAAABAAUUUUBBUABBBAAAABAABBUUBUBBUAUUBUABUUAUU BBBUAAUBUABBAABUUUBAUUUAUAAUAUAUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M2-9bBBBBBBBABABUUUUBAUABBBABBBBBBABUUBUBAUBUUAUABUUAUU ABBUBAUAUBAAABAUUUAAUUUAUAAUAUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M5-10bBBBBAAAAABBABBAAAABBABAABBBAABAABAAABABABAABAAAABA BBABABUABBAABABBAAAAAAAAUBAUBABBBBAAAUABAAAUUUUUBU
E3M5-11bBABBABABUBAAAAAAABAAAAAABBBBAABBBABBABBABBAAAABAAB AAUABAUABAAAAAABAAABABABUBAUAABAAAABBUAABBBUUUUUAU
E3M5-12aBAAAAAABAAABAAAAABAAAAABBBBBBAABAAABBABBBABUAABAAB BAAABAUBBBBAAAABAABBAAAAUAAUAABBBBABAUAAAAAUUUUUBU
E3M5-13bAABABBABABBUUUUAAUBBBAAABBBABAAUUAUBAUBUUAUUBUUBUU BUBUAAUBUBAAABAUUUBAUUABUBBUUABUAUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M5-14bBBBBBBBABABUUUUBAUBBBBABAABBBBBUUBUABUAUUBUUAUUAUU ABBUBAUBUABAAAAUUUABUUAAUAAUUBAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M5-15bBBAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABABBAABBAAAAABAABAAAAB ABBBAAUBBBAABBBBAABABABBUBAUBABAAABAAUBABABUUUUUAU
E3M5-16aBABAABBBAABBAABABBBAABABAAABBBBABABBAAAABAABBBABAA BBBABAUAABABABBBBBBBBBBBUBBUBBAAABBAAUABBBBAAUUUAU
E3M5-17bBABABBABBBBBABBBABABBAAAAABBBBBBBBABBAABABBBBAABAB BBBAAAUBBBABABAAAABAABAAUBAUBBBAAABAAUABBBBBUUUUAU
E3M5-1aBAAAABAAAAAUUUUBBUABBBBAAABABABUUBUBBUAUUBUUBUUBUU BUBUABUBUAABAAAUUUABUUBAUBAUUBAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M5-2aBBAABBBAABAUUUUBAUBBBAAAABBBBBAUUAUBAUAUUBUUBUUAUU BUBUABUBUABBBAAUUUAUUUAUUAAUUAAUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E3M5-3bBBBBBBBABABUUUUBAUBBBBABAABBBBBUUBUBAUBUUAUUBUUAUU AUBUBAUBUBAABBAUUUAAUUAAUAAUUBAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M5-4bBBBBBBAABABUUUUBAUBBBBABABBBBBBUUAUABUBUUBUUBUUAUU AUBUBAUAUBAAABAUUUABUUBAUBAUUBAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E3M5-5aBBAABBAAABAUUUUBBUABBBBABABABABUUBUBBUAUUBUUBUUBUU BUBUABUAUAABAAAUUUAUUUBUUBAUUBAUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E3M5-6bBAAABBABBBBUUUUBAUABABBAAAABBABUUAUAAUAUUAUUBUUBUU ABAUBBUBUBABBBAUUUAUUUBBUABUUAAUAUAUUUUUUBUUUUUUUU
E3M5-7aBBABBAAABBAABBBABBBBABABBBABAAABAAAAAAABBAAAABAAAB ABBBAAUBBAAABABBBBAABBAAUAAUBBABAAAAAUAAAAUUUUUUAU
E3M5-8aBABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAABBAAAUABBBBBAAAABAAA ABAUBBUBUBAABAAUUAABUUUAUBAUAUBUBUBBBUUAUAUUUUUUAU
E3M5-9aABAAABAAAAAUUUUAAUAABAAAAABBABAUUAUAAUAUUAUUBUUAUU AUAUBBUBUAABAAAUUUBUUUAUUAAUUBAUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E4M11-10aBBBBBBUAABABBABBBABABBABBBUAABAABAABBAAABABABBAAAA BBBUUAUABBAUABBBBBAABBUBUUBUBUABAUAUBUBBBBBABUUUAU
E4M11-11bAABABAUBABABABBBBABAAABAAAABBAABBAAUAABBBBAAAAAABA AAAUUBUBABBUAAAABBBABAUAUUAUBUAAAAAUAUUAABAABUUUAU
E4M11-1aAABABAUABAABBBAABAABBBBAAAUBBBABBBBUBBABBBAABBABAA BABUUAUBBABABBAAAABBBBUBUUBUAUAABUABAUABBBBAAUUUAU
E4M11-2aBAABBAUABAABBABBBBBABBABBBBAABAAABAUBBAABABABBAAAA BBAUUBUBAAABAAAABBBABAUBUUBUAUABBUBABUBABABABUUUAU
E4M11-3bBBBBBBBAABABBABBBABABBABBBUAABAABAAUBABABABABBAAAA BBBUUAUABBAUABBBBBAABBUBUUBUBUABAUAABUBBBBBABUUUAU
E4M11-4aBBBBBBUAABABBABBBABABBABBBUAABAABAAUBABABABABBAAAA BBBUUAUABBAUABBBBBAABBUBUUBUBUABAUAABUBBBBBABUUUAU
E4M11-5aABABBAUBBABBABBBABABABBBBBUBABBAAABUAUBABBBBABAABA ABBUUBUAABBUBABBBABBBAUAUUAUBUBBBUBBBUBBBAABAUUUBU
E4M11-6bABABBAUBBABBABBBABABABBBBBUBABBAAABUAUBABBBBABAABA ABBUUBUAABBUBABBBABBBAUAUUAUBUBBBUBBBUBBBAABAUUUBU
E4M11-7bABABBAUBBABBABBBABABABBBBBUBABBAAABUAUBABBBBABAABA ABBUUBUAABBUBABBBABBBAUAUUAUBUBBBUBBBUBBBAABAUUUBU
E4M11-8aBABAAAUBABABAAAAAAAAAAAABBUBAABBAAAUABBBBBAAAABAAA AAAUUBUBBBAUAAABAAABAAUAUUAUAUBBBUBUBUBAAABBAUUUAU
E4M11-9bABABBAABBAABABBBABABABABBBUBABBABABUABBABBBBAAAABA ABAUUBUABBBUBABBBABBBAUAUUAUBUABBUBBBUABBAABAUUUBU
E4M4-1bBBBBBBAAAABUUUUBAUBBBBBAAAUBBABUUBUBBUBUUAUABUUAUU BUBUBAUAUAAUAAAUUUAAUUAAUAUUABUUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E4M4-2bABAAAABBBBBUUUUABUBBBABAAAAAABBUUAUBAUAUUBUABUUAUU AUBUAAUBUBAUABBUUUBAUUABUBAUBUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E4M4-3bBABABBABABBUUUUAAUAABAAABBUABABUUAUBAUAUUAUBAUUBUU BUBUBAUBUBAUAAAUUUBBUUABUBAUBUBUAUBUUUUUUBUUUUUUUU
E4M4-4bBAAAAAAABAAUUUUBBUABBBAAAABAABBUUBUBBUAUUBUABUUAUU BUBUAAUBUABUAAAUUUBAUUUAUAAUAUAUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E4M4-5aBAAABBABABAUUUUBAUABBABAAABABBBUUAUABUBUUBUBAUUBUU BUBUBBUBUBBUBBAUUUBAUUUAUABUBUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E4M4-6aBABABBAAABAUUUUAAUAABAAABAUAAABUUBUBAUAUUAUBAUUAUU BUBUAAUBUBAUAAAUUUBAUUABUBAUBUBUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E4M4-8aBAAAABBBBABUUUUABUBABBABABABBBBUUAUBAUAUUAUABUUAUU BUBUBAUAUBAUABBUUUBBUUBBUBBUBUAUAUBUUUUUUBUUUUUUUU
E4M4-9bBABAAAABAAAUUUUAAUAAAAAABBBBAABUUAUBAUBUUBUAAUUAUU AUAUBBUBUBAUAAAUUUABUUAAUBAUAUBUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M11-1bBABAAAAABAAAAABBBBABBBBAAABAABBABBAABBBBBBBABBBBAB BBBBABUABABBABBBUAABUUUAUBBUAUAUBUBBBUUBUBUUUUUUAU
E5M11-2aBBBBBBBABABAABBBAAABBBABBBBBBBBABBABAABBBAAABABABB ABBABAUAABAAABABUBAAUUUAUAAUAUBUBUBBAUUBUAUUUUUUBU
E5M11-3bABABAABABBBAAAAABAABBABBAAAAABBBBABAAABBBAAABBAABB AABBAAUAABAAAABBUBAAUUUBUAAUAUBUAUBBAUUBUAUUUUUUAU
E5M11-4bBBBABBAAAABAABABAABBBBBAAABBBABABBAABABBBAAABABAAA BBBABAUAAAAAAAABUAAAUUUAUAAUAUAUBUBBAUUAUAUUUUUUAU
E5M11-5aBBBBBBBABABAABABAAABBBAABBBBBABABBBBAABABABBBABABB AABABAUAABAAABAAUBAAUUUAUAAUAUBUAUBABUUBUAUUUUUUAU
E5M11-6bBBBBBBBBABBBAAAABAABBABABBABAAABAABABBBABBBAABAAAB BBAABBUBAABBBAAAUBABUUUAUABUBUAUAUABAUUBUAUUUUUUAU
E5M11-7bAAAAABABAAABAABAABAAAAABBBBBBAABBABABBABBABAABAAAB BBBABAUBBABABAABUABBUUUBUAAUAUBUBUABAUUBUAUUUUUUAU
E5M11-8aAAAABAABABABABAABABAAAAAAAABBAABBAABAAABBBABAAAABA AAABBBUAAAABAUAAUABBUUUAUBAUBUAUAUABAUUAUAUUUUUUAU
E5M11-9bBBAAABAAABBABBABABBBBBAABBAAABAABBAABABABAABAAAABA BAABABUABBAABUBBUAAAUUUAUBAUAUBUBUBAAUUBUAUUUUUUBU
E5M15-1bABAUUAABUBABUUUBUUBUAUUUUUABAUAUUBUAAUAUUUUBAUAABA UUUBUBAAABUAUAUAUUBBBUUAUBAUBUABAUAUUUBUBAAABAUAUU
E5M15-2aBAAUUBABUBBAUUUBUUAUBUUUUUBBBUBUUBUABUBUUUUBBUABAA UUUAUABBABBBUBUAUUBBBUUAUBAUBUABBUAUUUBUAAABBBUBUU
E5M15-3aABAUUBAAUBBAUUUAUUAUBUUUUUAAAUBUUAUBBUAUUUUBBUBAAB UUUAUBBBAAABUAUAUUAABBUBUAAUBUBABUAUUUAUBAABAAUAUU
E5M15-4bABAUUBAAUAABUUUBUUAUAUUUUUBBAUBUUAUBAUAUUUUAAUABAA UUUBUBBABBABUAUBUUBBAAUAUBAUBUABBUBUUUBUBBAAABUAUU
E5M15-5aBBBUUAAAUBABUUUBUUAUBUUUUUBAAUBUUAUABUBUUUUBBUBBAB UUUBUBBABABBUBUBUUBBAAUAUABUAUAABUBUUUAUBABABAUAUU
E5M15-7bABAUUBABUAABUUUBUUAUAUUUUUBBAUBUUAUBAUAUUUUAAUAAAA UUUBUBBABBBBUAUBUUBBAAUAUBAUBUABBUBUUUAUBBAAABUAUU
E5M16-1aBAAAAAAABAAAAABABAABBBAAAABAABAAAAABABABBBBABABAAB BABAAAUABABUAAABBABBBAUAUBAUAUAABAABBUBABBBBBAUAAU
E5M16-2aABAAAABBBBAAAABABABBBABBABAAABBBAABBABAAABAABABAAB ABBBAAUBBBAUABBBBABABAUBUBAUBUBAAABABUBABABABBUAAU
E5M16-3bAAAABABBAABABBBBAAABABAAAAABAAAAAABABBAAAAABBBAABB ABBBBAUABBBUABABBBAAABUAABAUAUAAABAAAUAAABABAAUABU
E5M16-4bBBBBABABBBBABBABBABBABAAAABAABAAAAAABBBABAABAAAABA BBAAABUAABBABAABAAAAABUAUAAUAUBBBAAAAUABABAAAAUBBU
E5M6-10aBBBBAAAAABBUUUUAAUBBABAABBBAABAUUAUABUBUUAUBAUUAUU BBAUABUAUBAABABUUUAAUUUAUBAUBUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-11bABAAAABBBBAUUUUABUBBBAAAAAABBBBUUAUBAUAUUBUABUUAUU ABUUABUBUBABABAUUUBAUUUBUBAUBUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-12aUBAABAABBBBUUUUBAUABAABBAABBBBBUUBUAAUAUUAUBBUUAUU ABUUBAUBUBBABAAUUUABUUUAUABUBUBUAUAUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-12bUBAAAABBBBBUUUUBBUBBBBBAAABBBBBUUAUBAUAUUBUBBUUAUU AAUUAAUBUBBAABAUUUBBUUUBUBAUBUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-1aBBAAAABBBBBUUUUAAUBBBAAABBBABABUUBUBAUAUUBUABUUAUU ABAUBBUBUBABABBUUUAAUUUBUBBUBUAUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-2aBBBBBBBAUABUUUUBAUABBBABBBBBBABUUBUBAUBUUAUABUUAUU ABUUBAUAUBAAABAUUUAAUUUAUAAUAUBUAUAUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-3aUABABBABBBBUUUUBAUABBAAAAABBBABUUBUBBUAUUBUBBUUBUU BBBUAAUBUBABABAUUUBAUUUAUBAUBUBUAUBUUUUUUBUUUUUUUU
E5M6-4aBBAAAABBBBAUUUUABUBBBABABAAABBBUUAUBAUAUUBUABUUAUU ABBUAAUBUBAAABBUUUBAUUUBUBBUBUAUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-5bAABABABABABUUUUABUABBBBAAABBBBAUUBUBBUBUUBUABUUBUU BBBUAAUBUBBBBAAUUUBBUUUBUBBUAUAUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E5M6-6aBBAAAABBBBBUUUUABUBBBAAAAAABBBBUUAUBAUAUUBUABUUAUU ABAUBBUBUBABABAUUUBAUUUBUBAUBUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-6bBBAAAABBBBBUUUUABUBBBAAAAAABBBBUUAUBAUAUUBUABUUAUU ABAUBBUBUBABABAUUUBAUUUBUBAUBUBUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E5M6-7aBABABAAAAABUUUUABUBBBBBAAAABABAUUAUBBUAUUBUBBUUBUU BBUUAAUBUAAAABAUUUBAUUUAUABUAUBUBUAUUUUUUBUUUUUUUU
E5M6-7bBBAAAABBBBAUUUUABUBBBABAAAAABBBUUAUBAUAUUBUABUUAUU ABUUAAUBUBAABBBUUUBAUUUBUBAUBUBUAUBUUUUUUUUUUUUUUU
E5M6-8aAABBAAAABAAUUUUBBUABBBABAABAABBUUBUBBUAUUBUABUUAUU BBUUAAUAUABBAABUUUAAUUUAUABUAUAUAUBUUUUUUUUUUUUUUU
E5M6-8bABBBBBAAAABUUUUBAUBBBBAAAABBBABUUBUBBUBUUAUABUUAUU BAAUBAUAUAAAABAUUUBAUUUAUAAUBUAUBUBUUUUUUUUUUUUUUU
E5M6-9bBAAAAAAABAAUUUUBBUUBBBAAAABAABBUUBUBBUAUUBUABUUAUU BBBUAAUBUABBAAAUUUBAUUUAUAAUAUAUBUBUUUUUUBUUUUUUUU
E6M14-1BBBBBBAABABAABABAABBBBABAABBBBBABBABAABBBAAABABAAA ABBABAUAABAAABABBBAAAAUAUAAUAUABBAABAUAABAAAAAUBAU
E7M4-1aBBABBABBAABUUUUBAUABBBBABBBBBBBUUBUAAUBUUAUBBUUAUU ABBUBBUBUBBAUBUUUUAAUUUAUAAUABBUAUBUUUUUUAUUUUBUUU
E7M4-2bBBABBAABABBUUUUAAUBBABBABBBBABBUUAUAAUBUUAUBAUUAUU AABUABUAUBBBBABUUUBBUUUAUBBUBABUAUBUUUUUUAUUUUUUUU
E7M4-3bBBABAAAAABBUUUUAAUBBABAABBBAABAUUAUABUBUUAUBAUUAUU BAAUABUAUBAABABUUUAAUUBAUBAUBUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E7M4-4aBABABBABABBUUUUAAUAABAAABBBABABUUBUBAUAUUAUBAUUBUU BBBUBAUBUBAAAAAUUUBBUUUBUBAUBBBUAUBUUUUUUBUUUUUUUU
E7M4-5aBBBBABBBABBUUUUABUABBABABBABAAAUUAUABUBUUBUAAUUAUU BBBUBBUBUABBBBAUUUABUUBAUABUBUAUAUAUUUUUUAUUUUUUUU
E7M4-6aBBBBAAAAABBUUUUAAUAAABAAABBAABAUUAUABUBUUAUBAUUAUU BBAUABUAUBAABABUUUAAUUBAUBAUBUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E7M4-7aBABABAABBBAUUUUBAUABBBBAAABAAABUUAUABUBUUBUBAUUBUU BBBUBBUAUABBBBBUUUBBUUUAUABUABAUBUBUUUUUUAUUUUUUUU
E7M4-8aAABBBABAABBUUUUAAUAAABAABBAABBBUUBUBBUAUUAUBAUUAUU BABUBAUBUABBBAAUUUABUUABUBAUBUBUBUAUUUUUUAUUUUUUUU
E9M11-10bAAAABAABABABAABBBABAAABAAAABBAABBBAUAAABBBABAAAABA AAABBBUAABBBAAAAUABBBAUAUBBUBUAAABABAUBAAAAABAUAAU
E9M11-1bBBAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABBBBAABUAAAAABAABAAAAB AABBAAUBBBAABBBBUABABAUBUBAUBUBAAABAAUBABABABBUAAU
E9M11-2aBABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABAABAUBBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABUAABBAUAUBBUAUAABBBABUABBABABAUAAU
E9M11-3aAABABABABAABBBAABAABBBBAAAABBBABBABUBAABBBAABBABAA BABBAAUBBABABBAAUABBABUBUBBUAUAABBABAUABBBBAAAUAAU
E9M11-4bAAAABAABBAABABBBAAABABBBBBBBAABABABBABBABBBBAAAAAA ABBBABUABBBBBABBUABBAAUAUBAUBUABBBBBBUABBAAAABUBBU
E9M11-5bAABABBBABABBABAABAABBBBBAAABABABBBAABABAAAAABBBBAA BABBAAUBBBBBBBABUAABBAUAUBAUAUABBBABAUABBBBABBUBAU
E9M11-6aBABBBBBAABABBABBBABABBABBBBAABAABAABBABABABABBAAAA BBBABAUABBABABBBUBAABBUBUABUBUABAAAABUBBBBBABAUAAU
E9M11-6bBABBBBBAABABBABBBABABBABBBBAABAABAAUBABABABABBAAAA BBBABAUABBABABBBUBAABBUBUABUBUABAAAABUBBBBBABAUAAU
E9M11-7aAAAABABAABBBBBBBAABBBBABAABBBABAAABUBAAAAABBBBAAAA BABBBBUBBABABBBBUAAABAUBUBAUBUAAAABAAUAABBABAAUABU
E9M11-7bABAAAABBBBAAABBABABBBABBBBAABBBBABABAAAAABAABABBAB AABBAAUBBBAABBBBUABABBUBUBAUBUBBAABABUBABABABBUAAU
E9M11-8bABABBAABBAABABBBABABABABBABBABBABABUABBABBBBAAAABA ABABABUABBBBBABBUABBBAUAUBAUBUABBABBBUABBAABABUBBU
E9M11-9bAABABBBABABBABAABAABBBBBAAABABABBBAUBABAAAAABBBBAA BABBAAUBBBBBBAABUAABBAUAUBAUAUABBBABAUABBBBABBUBAU
E9M4-1aBABABAABABABAAAAABAAAAABBBABBAUAAAAUBABBBABAAABAAB BBAAAAUBBABAAAABAABBABUABAAUAUBABAABAUABBABBAAUBBU
E9M4-2bAABAAAAAAAAAAAABBAABBBBAAABAAAUBBAAABBBBBBBABBBBAB BBBAABUABABAAAABBABBAAUABBBUAUAABBBABUBBAABAAAUBAU
E9M4-3aABAAAABBBBABAABABABBBAAAABAABBUBAAAUAAAAABAABAAAAB ABABABUBBBABBBABBABAAAUBBBAUBUBBABBAAUBAAABBAAUBAU
E9M4-4aBABAAAABABABAAAAAAAAAAAABBBBAAUBAAAUAABBBAAAAABAAB ABAABBUBBBAAAAABAAABABUAABAUAUBBBABBBUBABAABAAUBBU
E9M4-5bBBAAAABABBBBAABBBABBBAAABABABAUAABBUABAAABAABBAAAB ABABBBUBBBABABBAABAAABUBBBAUBUBAABBBAUAAAAAABBUBAU
E9M4-6aBABBBABBABBBBAAAABAAABAABBAABBUAAABUBAAAAABBAABAAA BABBBAUBBAABBABBBAAAAAUBABAUBUBABAAAAUAABAAAAAUBAU
E9M4-7aBABABBABBBABABABABBBBBAAAABBBBUBBBAUBAABABBABAAAAB BBBAABUBBBABABAABABAAAUBABAUBUBBABBAAUBBBABAAAUBAU
E9M4-8bABABABBBBAABBBBBBAAABBAABBABABUBAABBBBBAABBBAABBBA ABABBBUAAABAAAABABBBBAUABBAUBUABBABAAUBBBBAAAAUBBU
E9M4-9aABBAABAABAAAABAAAABBBBBBAABBBBUBBBAAABBABAAABBABAA BBBBABUBBABBABABAAAAABUABBAUBUABBBAAAUABBBBBBAUBBU
gx-LspBAAABBAAABABBABABBBABBABAABABAAABAABBAAABAAABBAAAA BBBABABAABABABBBBBBBBBBBAABBBBBAAAAABAABBBBAABAAAA
OP C18ABABUABBBBAAABBABBBBABBABBAAABABBABAABABBAAAAABBBB BBBBBBABBBAABABBBABBBBAABAAABAABBBBAABBBBABBUUUUUU
Pc81ABABBABBBBAAABBABBABABBBBBAAABAAAABAABUBBAAAABBABB BBBUBBUAAAAABABBBAAABAAAAAAAAAABAAAAABBABAABABABAB
Pc82-276ABABBABBBBAAABBABBABABBBBBAAABAAAABAABABBAAAABBABB BBBBBBAAAAAABABBBAAABAAAAAAAAAABABAAABBABAABBBABAB
Pc82-290ABABBABBBBAAABBABUABABBBBBAAABAAAABAABABBAAAABBABB BBBUBBUAAAUABABBBAAABAAAAAAAAAABABAAABBABAABBBABAB
Pc83ABABBUBBBBAUABBABUABABBBBBAAABAAAABAABABBUAAABBABB BUBBBBAAAAAABUBBBAAABAUUAUAAUUABABAAABBABABBBBABAB
Pc84ABABBABBBBAAABBABUUBABBBBBAAABAAAABAABABBAAAABBABB BBBUBBUAAAAABABBBAAABBAABAAAAAABABAAABBABABBBBABAB
Pc85ABABBABBBBAAABBABUBBABBBBBABABAAAABAABABBAAAABBABB BBBABBAAAAAABABBBAAABBAABAAAAAABABAAABBABABBBBABAB
R246B-2UBUBBUABABUUUBBUAAUBUBBBBBUUUAUUUUBUUBUBBUUUUBBUBA ABAUBBUUUUUUBAABAUUUAUUUUUUUUUUBUUUUUABUBUUBUBUBUB
R264B-2
RGA-C3AABBABAABABBABAAAABBUUUUUUUUUUAUBBAABABAAAUUUUBBAA BUUUUUUUUUUUABABBBABAABABBABAAAAUUUUUUUUBBBABUUUUU
RGA-F9UUUUUUUUUUUUUUUUAABBCUUUUUUUUUABBBAABABAAAAABUBBAA BUUUUUUUUUUUABABBBABABBBBBABAAAAUUUUUUUUBBBUUUUUUU
RGA-G4bAABBABAABABBABAAAABBBBBBAABBBBAUBBAABABAAAAABBBBAA BABBAAABBBUUUUUUUUUUUBBUUUUUAUUUUBUUUUUUUUBBBBUUUU
RGA-H3bAABBABAABABBABAAAABBBBBBAAUBBBABBBAABABAAAAABBBBAA BABBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
RGA-LM1200AABBABAABABBABAAAABBBBBBAABBBBABBBAABABUAAAABBBBAA BABBAAABBABBABABBBABAABABBABAAAABBAABBABBBBABUAUBU
RGA-LM2000BAABBABAABABBABBBBBABBABBBBAABAABAABAABABABABBAAAA BAABBBBBAAABABBBBBBABABBABBBBBAABAABBABABABBBUAUBU
RGA-LM750AABBABAABABBABAAAABBBBBBAABBBBABBBAABABUAAAABBBBAA BABBAAABBABBABABBBABAABABBABAAAABBAABBABBBBABUAUBU
RGA-LM850BBABBAABABBAABBAAABBABBBBBBBABBAAABAABBUBABAABBABA AABBABAABBBBBABAAABBAAAAABBABBBBAABABABBBAAAAUAUBU
RGA-LM950AABBABAABABBABAAAABBBBBBAABBBBABBBAABABUAAAABBBBAA BABBAAABBABBABABBBABAABABBABAAAABBAABBABBBBABUAUBU
Xbcd450BBAAAABBBBAAAABABABBBABAAAAABABBAAABAAAAABAABAAAAB ABBBAABBBBAAABBBAABABABBABABBABAAABAABBABABABBBAAA
Xbcd98BABAAAAAAAAAAAABBAABABBAUABABABAABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABAABABAAAABHAABBABAABBAABAABBBABBABBABABAAAAA
Xcdo1380ABAAAABBBBAAAABABBBBUUUUUUUUUUBUAAABAAAAABAABAAAAB AUUUUUUUUUUUABBBAABABABBABABBABAUUUUUUUUBABABBBAAA
Xcdo1473aBBBBBBBBABBBAAAABAABBABAABBBAUABAABAABBAUUUUUUBAAB BBBABBABAABBBBBAAAABAAAABABABAAABBABABBBBAABBAABAB
Xcdo1473bUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBBUUBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUBBABBBBBABAABBAABBABAABBBBBBABBAABBBBAAAABABBAB
Xcdo1473cBBABBAABBBBAABABAAABAABBAABBBABABBAAABAABABBBABABA ABBBBABBBBBABAABBAAABABAABBBBBBAABAABBBBAAAABABBAB
Xcdo1502AAAAAABAAABAAAAABAAAAAABBBBBBAAUAAUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Xcdo36AAAABBABBAABABBBAAABUUUUUUUUUUBUBABBABABBBBAAABBAA AUUUUUUUUUUUBAABBBBBAAAAABBBBAABUUUUUUUUBBAAABAABB
Xcdo38BBBBAAAAABBABBAAAABBABABBBBAABAABAAABBBABAABAAAABB BAABABAABBAABAABAAAAABBAABABBBBBBBAAAAAAAAAAAAABBA
Xcdo395aUUUUUUUUUUUUUUUUABAAUUUUUUABUUBUAABABBAAAAABBBBAAA AUUBABAAAAAABAABABAABBAAAAABBBAAAAABAAAABAABBAAAAB
Xcdo395bUUUUUBAAAABAABAUUABBUUUUUUUAUUBUBBABBABBBAAABBBAAA BUUABAAAAAAAABABBBBAAABABAABBBABUUUUUUUUBAAAAAAAAA
Xcdo400BABABAAABABBBBAABBBBUUUUUUUUUUAUBBBBBAABBAAAABABAA BUUUUUUUUUUUABAAAABBABBBABBBABBAUUUUUUUUBBBABABAAB
Xcdo520aABAAAABBBBAAAABABABBUUUUUUUUUUBUAAABAAAAABAABABAAB AUUUUUUUUUUUABBBAABABABBABABBABAUUUUUUUUBABABBBAUU
Xcdo520bABABBAABBABBABBAABABUUUUUUUUUUBUAABAABBABBBBABBABA AUUUUUUUUUUUBABBBABABAAAABAABABBUUUUUUUUBAABABABUU
Xcdo545BAABBAABABBAAABBABABUUUUUUUUUUBUABAABBBBBAABBBABAA BUUUUUUUUUUUABAAAABBBBBAABABBBABUUUUUUUUAAABBBABBB
Xcdo580AAAABAABABABABHBBABAAABAAAABAAABBBAAAAABBBABAAAABA ABABBBAUUUBBAAAAAABBBABBABABBAAAABABABBAAAAABAAAAA
Xcdo708AAAABAABABABBBHBBABAAABAAAABBABBBBAAAAABBBABAAAABA AAABBBAAABBBAAAABABBBABAABBABAAAABAAAABAABAABAAABA
Xisu1146BAAABAABBBABAAABAAABBBBAAAUAAABABAAABBBBBBBBABBBAB BBBBBBAABABBABABBABBBABAAABAABAABBBABBABBABBBAAAAB
Xisu1357AABBAABAABBBBAABAAABUUUUUUUUUUBUAABBBAAAAABBBBAAAB AUUUUUUUUUUUABABBAAABABBABABBABAUUUUUUUUAABBAAAABA
Xisu1410aBAABBABABAABBABBBBBABBABBBBAABAAABABBAAABABABBAAAA BAABBBBBAAABAAAABBBABABBBBBBABBBBBAABABABABABBBBAB
Xisu1410bBBABBABBAABAABABAAABBBBBBBBBBBBABBBAAABABABBBAAABA ABBABBBBBBAAABAABAAABABAAAABABBAABBABBBBAAAABABBAB
Xisu1410dBBABBABBAABAABABAAABBBBBBBBABBBABBBAAABABABBBAAABA AABABBBBBBAAABAABAAABABAAAABABBAABBABBBBAAAABABBAB
Xisu1410eBAAAAAABBABBAAAHBABBABBAAAABAAABAAAAABBABBBAAAAABB ABBABBAAABBAAAAAAAABBABBABBBAAAAABABAABBBAAABABAAA
Xisu1553AABBBBBAABBBBBAAABAAUUUUUUUUUUBUAABBBAAAAAABBABAAB BUUUUUUUUUUUBAABBAAABBAAAAABBBABUUUUUUUUAAABBAAABA
Xisu1651BABAAAAAAAAAAAABBAABUUUUUUUUUUBUABABBBBBBUBABBBBAB BUUUUUUUUUUUAAABHAABBABAABBAABAAUUUUUUUUBBAABAAAAA
Xisu1719BABBAABBABBBAAAABABBBBBABBUBAAABAABABBBABBBAABAAAB BABABBABABBBBBAAAAABAAAABABABAAAABABABBBBAAABABBAB
Xisu1766BBAABAABBBBABBBBAAABUUUUUUUUUUBUBBAAABABBBBBBABABA AUUUUUUUUUUUBABBBAABBABAAABABBAAUUUUUUUUBBAABABAUU
Xisu1774BAABAAABAUUBAAAABABAABBABBUBAAAUAABABBBABBBAABAABB BBBABBAAABBBABAAAAABBAAAABBUAAAAHBHBAABBBAAABABBAB
Xisu1785UAAAAAAABAAAABBBBAABABBAAABUUUUUUBAUBBBBBBBAAABAAB BBBAAAAABABAAAABBABBBABAABAAABAABAAABBBABBBABAAAAA
Xisu1839AAAAAABBAAAAAABAAAAAAAABBBBBBBABBABBBBABBABAAAAAAA BBBABABAAABABAABAAABABABAAABABBBBBABABABBAAAAAABAB
Xisu1876ABABBAABBABBABBBABABUUUUUUUUUUBUAABAABBABBBBABAABA AUUUUUUUUUUUBABBBABBBAAAABAABABBUUUUUUUUBAABABABUU
Xisu1946UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUBABBBBAAABAAABBBABABABAABBBBAABAABAABBBBAABABB
Xisu2117BABAAAAAAAAAAAABBAABABBAAABABABHABABBBBBBBBABBBBAB BBBAABAABABAAAABUAABBABAABBAABAABBBABBABBABABAAAAA
Xisu2191aBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAAAABAABBAABABBBABBBBABABAAB BABAAAAABABBAAABBABBBAAAABAAAAAABAABBBBABBBBBAAAAA
Xisu2191bABABBBAABBBBBBABBBBAABABBBAAAAAAAABBBAABBBABBBBAAB BBBBBBBAAAABABABABBAABABABABBBAABABAAAABBAABBBBBBB
Xisu2191cBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAAAABAABBAABABBBABBBBABABAAB BABBAAABBABBAABBBABABAAAABAAAAAABABBBBBABBBBBBAAAB
Xisu2191dBAAAAAAABAAAAABBBAABBBAAAABAABBAABABBBABBBBABAAAAB BABBAAABBABBAABBBABABAAAAAAAAAAABABBBBBABBABBBAAAB
Xisu2192ABBBBAABBAAAAABBBBABBBABUABAABBBABABBBABBBUAAAAAAH BBBBBAABBAABBABBBAAABAAAAABAAAAAAAAABBBABAABBBAAAB
Xisu2203BBBABAAABABBBBAABBBBUUUUUUUUUUAUBBBBBAABBBBBABABAA BUUUUUUUUUUUBBAAAABBABBBAABBABBAUUUUUUUUBBBABABAUU
Xisu2232BAAABAABBBBBABBBBABAAABAAAAAAAABAAAAABAAABAAAAAABA ABBBBBAAABBAAAAAAABBBABBABABBAAAABABABBBBAAABABAAA
Xisu2263BBBBAAAAABBABBAAAABBUUUUUUUUUUAUBAAABABABAAAAAAABA BUUUUUUUUUUUBABBAAAAABBAABABBBBBUUUUUUUUAAAAAAABBB
Xisu916BABBAAABABBBAAABBABABBBABBBBAAABAABABBBABBBAABAAAB BBBABBAAABBBBBAAAAABAAAAAABABAAAABABABBBBAAABABBAB
Xmwg060BABBAAABABBBAAABBABABBBABBBBAAABAABABBBABBBAABAAAB BABABBAAABBBBBAAAAABAAAAAABABAAAABABAABBBAAABABBAB
Xmwg068BBAABAABBBBABBBBAAABABBBAABBBABABBAAABABBBBBBABABA AABBBABBBBBABABBBAABBABAAABABBAAABAABABABBAABABAAB
Xmwg075AABUBAUABAABBBABAAABBBBAAAABBBABBBBBBAABUUABBBABAA BBBBAAABBABABBAAAABBBBBBABBBAAAABBUUUUUUUUUUUUUUUU

[ Export mapping scores ]