Query (optional)   in Class  

GrainGenes Map Data Report: Saccharum, CU/CIBR

Map Data
Saccharum, CU/CIBR
Map
Saccharum-CU/CIBR-1
[ Show all 64 ]
Species
Saccharum spontaneum
Female Parent
Saccharum spontaneum ADP85-0068
Male Parent
Saccharum spontaneum SES208
Type
Genetic
Map Units
cM (Kosambi)
Reference
Referenceda Silva JAG et al. (1995) Saccharum spontaneum L. `SES 208' genetic linkage map combining RFLP- and PCR-based markers. Molecular Breeding 1:165-179.
Contact
Sorrells, Mark E.
Sobral, Bruno WS
Remarks
Mapping population: 71 progeny derived from a cross of Saccharum spontaneum `SES 208' (2n = 64) and its doubled haploid, `ADP85-0068'.
527 APPCR and RFLP markers, including 41 double-dose polymorphisms (82 markers) and one triple-dose.
Image
Saccharum, CU/CIBR Homology Group 1
[ Show all 9 ]
Locus
[ Hide all but 1 of 448 ]
A1.1sHHAAHHH-AAHHHHAHHHAHHHAAHHHHHAAAAAHHHHAAAHAHAHHAHH HHHAAHAAAHHHHAHAAAAAH
A1.2aHHAAHHHAAAHHHHAH-H-HHHAAHHHHHAAAAAHHHHA-AHAHAHHAHH HHHAHHAAAHHHHAHAAAAAH
A1.2sAHAHHAA-HHAAHA-HAHAHAAHAHAHHAAAAHHAHHAHAAHAHHAAAAA HAHAAHAHHH-AAAAAAHAAA
A1.5sAAHAAHH-AHHHHAHAAAHHH-HAHHHAAAHAHAAAAAHHHAAHHHAAAH AHHHHHHAHHHHAAHHAAAHA
A10.1sAAAAHHHHHAAHHAHHHAHAHHHAHHHAAHHHAHHHHHHHAHHHHHA-AA AHHAAAHAHHHHHHAHAAAAH
A10.2sHHAHAHAAHHHAHHAAAHHHHHHHAHHHA-HAHAAHAHAAHAHAHHH-HA HA-HHAH-HAH-AAHHHHHHA
A10.3sA-AHAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHAHAA-HH--AAHHAAH-AAH-AH AAAAHAHAAHHHHHAAHHHHH
A10.4sAHAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHAHAAAHHAHHAHHHHHAAAHHAH AAAAAAAAAHHHHHAHHHHHH
A12.1sAHAHAHHAA-AHAAHHAAAAHA-AAAHHAH-HHHHHHHHAAHAHAHHHHA HHHAHAAAAHAHHAHHHAAHA
A12.2aAAAAHHAAH-HAA-HAAAHAAHAHAAAAA-AHAAHHAHAAAAAAHAHAA- AAAHAHAAHHHA-AAHH---A
A12.2sA-AAHHAAHHHAAH-AAHHAAH-HAAAAHAAHAAHHA-AAA-AAHAHAAH AAAHHHAAHAHAAAAHHHHAA
A12.4aHAHAAAAAH-AHH-HHAAAHAAHAAHHAH-HAHHAAAHAHHHAHHHAAA- HAHAHAHHAHAAAAHAA---A
A14.2sAAHAAAAAH-AHAHAHAHHAHAHHAAAHHAHHAHAHHHHAHHAAAAAHHH AHHAHAAHA-HAHAAHHAAHA
A15.1sAHHHHHAHHHHAHHAAHAHAAHHHAAHHHAHAHAAAHHAAAAAAAHAHAH HHHHAAHHHHHAAHHAHAHAH
A15.2sAHAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHHHAAHAHAAHHHAHAAHHHAHAAHHHAH AAHHHAAAAHHHAHAHHHHHA
A15.4sHHAHAAHHHHHAAH-AAHHH-HHHAAAHHAHAAAHHHHAAHHHAHAAHHA HHAHHHAAHAHHH-HAAHAAH
A19.1aH-HAHHHAAHAHAAAAAAH-H-HHHHAHA---HHAAHAHHHAAHAAHHH- HHHHAHAAHAA-HH-H-HAHH
A5.2sHAHAAAHAHHHHAA-HH-HHAAHAAHHHH-AHA-HAAHHHHAHAHHAHAH AHHAHAHAAHAHHAAAHHHHH
A5.4sAHH-AAAAHAA-AHHHH-HAA-HHAHHHHAHHAAHAHAHHAHAHHHHAHH HHHAHAAHH-HAHAHHH-H-H
A7.3sHHAHHAHHHHAAAAAAAAHAHAHHHAH-A-HAHHAAAAAHHAAHHAHHHA AAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
A8.2sAAAA-AAAHAAHAHAHAHHAHAHHAAAHHAHHHHHHHHHA-H-AAAAHHH AHHAHAAHA-HAHAAHHA-HA
A8.3sHAHHHAHHAHHAAAAHHAHHAAAHHAHAHAAHHHHHHAHH-A-HHHAH-H AAAHHHAAAHHAAHHAHHHAA
A8.5sAAHAHHHAHAHHAHHHAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAA-A-H--HAHHHH AAAHAAAAAA-HAHHHHHHAA
A8.7sHHAAHHAHAHAHHAAAHAHAHHAHHHHAAHAHAAAHHAHA-H-AHHHAAH AAAHHHHAHAHHHHHHAHHHH
B1.1sAAHAAH-HAHHHHAHAAAHHHAHAHHHAAAHAHAHA-AAHHAAHHH--AH AHHHHHHAHHHHAAHAAAAHA
B1.3sHHAAHHHHAAHAAHAAAHHHHAHAHAHHHAHHHAHA-HAHHHHHHH-HHA HHHHAHHAHHHHAHAAHAAAH
B10.2sHAAHAAAH-HAHHAHHAAHAHH-HAHHHHHAHAHAHHHAHAHAHAAHAAH AHHHAHHAA-AHAAHHHAAAA
B10.3sAHAHAAHAHHAHAHAHHHAAAHHHHAHAHHAAHHAAAHHHAAAHHAAHHA HAAAAHAAAHAAHAAHHAHHA
B11.2s-HA-AAHHHHHHAAAHAAHAHHAHAA-HHHAHHAAHAHHA-HHAHH-AHH HHHAHAAAAHHAAHAHAAAHH
B13.1sH-A-HAAHAAAAHAAAHAHHHAAHAHAAAHHHHAAAHHHHHAHAAHAHHH HAAHHHAHAHAHHHAAHAHAH
B15.2sA-AHHAHHHAAAHAHHAAAHAAHAAAHHAAAAHHAHAAHAAHAHHAAHAA HAHAAHAAHHHAAAAHAHAHA
B2.1sHAHAAAAAHH-HHAH-AAAHAAHAAHHAHHHAHAAAAHAHHHAH-HAAAH HAHAAAHHA-AAAAHAAH-HA
B2.2sAHHHAHHHHAAAHHA-HHHHAAAHAAHHAHHAHHHHHAAAAAHAHHHHHH HHHAAHAHHHHHHHHHHA-AH
B20.1sHHAAHHHAAAHHHHA-HHAHHHAAHHHHHA-AAAHH-HA-AHAHAHH-HH HHHAHHAAAHHHHAHA-AAAH
B20.4sAAAHHHAAAAHHHHAAAHAAAHHAHAHAA--HAHHA-AA-HHAA-AH-HA HHHHHHA-AHHHHHHH-AAAA
B5.1sHHAHAHAAHHHAHHAAAHHHHHHHAHHHAHHAHA-HAHAAHHHAHHHHHA HAHHAAHHHHHAAAHHHHHHA
B5.2sHAHHHAHHAHHAHHAHHAAHAAAHHA-HAAAHHHAHHAHHHAHHHHAHAH AAHHHHHAAHHAAHHHAHHAH
B8.1sAHHHAAAAA-AAHHHHHAAHAAHHAAHHAAHAHAAAHHHHHHHHAHAHAH AAAAHAHHHHHAAAHHHHHHA
BC0178AAHHAHAHAAAAAHHHAAHHHAHAAHHHHAHAAHHAAAAHHHAHHHHHHHA HHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
BC0178BHHAHAAHAH-HAAHAAAHHHHHHHAAAHHA-HAAAHHHAAHHHAHAAHAH HHAHHHAAHAHHHHHAAHAAA
BC0178CHAHAAHAAA-AHAH-HAHAAAHHAAAAAHAAHHAHHHAHHAAHHHHAHAH AAHAHAAHAAAAHAAHHHHHA
BC0263AHAH-HHHHH-AAAH-HAHAHHHHHH-HAH-AAAHHHHHH-HA-HHAAHHH -AHAHAAHAAAAAAAAHAHAH
BC1051AAAAHHAAAHHAHAHHHAHHHAHHHHAAHHHHHHAAHHHAAAAHAAHHHHH -HAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
BC1095AAAHAAHHHA-HAAAHAAAHHHHHAHHAAA-HAHHHAAAHHHAHHAHHHAH HHHHHAHAHHH-AA---AAHA
BC1381AHHAHAAAHHHHHAHAHA-HHHHAHAAAHHAHHAAAAHAAAHHHHHAHAHH -HHAHA-AAAHAAHAHA-AAH
BC1381BHHAHHHAAHAAA-A-AHHHHAAHAHHAHH-AHAHHHHHHHAAHHAHAAAA -HAAAHAHAAAHAHAAA-HHA
BC1381CAAHHAAHAAH-H-A-HAAAAHHAAHHHAH-AAAHAAAAAAAHA------- -AAHHHHAAAAAHHHHH-AHA
BC1424AAAA-A-AAAA-AHAAAHHHAAHHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHA HHHHHHAHAHHAHAAHHHAHA
BC1643AAAA-HAAAHHAH-HHHAHHHA-H-HAAHHHAHHAAHHHAAAAHAAH--HH HHAAAAAAAHAAA---HHHAA
BC1643BAAHHAAHHHAHA-AHAHHHAH-HH-AAAAHHAAAAHHAAAAHHAHHHHAH AAHAHAHAAHHHHAAHAAHHH
BC1707AHHHHAAHHAAHHAHAAAAHHH-HHHHHAHHAHHAHHAHHHHAHHHHAAAH AHAHAHHHHHHHHHHAAAAAH
BC1707BAHAAAHAAAHAHAAHHAHAHH-HAAAAHAHHHHHAAHHAAAHHHAHHHHA AHHAHAAAAHHHHAHHHAAHA
BC1716BAHAHHAHHHHAAHAHHAHAH--HAHAHHAAHAHHHHHAHAAHHH-AAAAA AAHAAHAAHHHAAAAAAHAAA
BNL509bAAHHHHHAHAHAHAHHAHHAAHHHAAAAAHHHHHHAAAHHHHAAAHHAHH HHHAHAHAHAHHHAAHHAHAA
BNL911bHHHHAAAAAAHHAAHAHAHHAHHAHAHAAAHHAHAAHAHHAAHAHAAAAA HAAHHAAAAHHHAHAAAAAAH
C10.2sAAHHHAHAAHHAHAAHHAAHHAAAHAHHAAAHHHAHAAHAHAHHAHAAAA AAHHHHHAAHHAAHHAAHHAH
C10.3sHHHHHAHHHAHAAAAHHHHHHHHAHAHHAHAAHAAAHAHAHAHAHHHHAH AHHAHHHHAHHAHHHHHHAHH
C10.4sHAHAAHAAHHAHAHHHAHHAAAAAAAAAHAHHAAHHAAAHAA-HHHAHAH HAHAHAAHAHA-HAAHHHHHA
C10.5sHAHHAAHHAAHHAHAAAAAHHHHHHHHAHHAHHAAHAHAHHAHHHHAAAA HHAHHHHAHHHHHHHAAAAAH
C13.2sHHHA-HHAAAHHHAAHAAHAAHHH-HH-A-AAAAAAAAAHAHAAHHHHHA AHAHAHHAHAAHAAHH--HA-
C13.4sAHHAHAHAAHAAHHHAAHHHAHAAHHHHAAAHHHHAAAAHHHAHHHHHAA HHHHHAHHHHAHAAHAHAAAH
C4.1aAAAAAAAAH-AHA-AHAHHAHAHHAAAHHAHHAH--HH-AHH-AAAAHHH AHHAAAAHAHHA-AAHHAAHA
C7.4sAAHAAAAAHAAAAHHHHAHAAAHHAHAHAAHHAAHAHAHAAHAHHHHAHH -HAAHAAHH-HAAH-HAAAHH
C7.6sHAHAAHHHAAAHAHAHAAHHHHAHAAAHHHHHAAHHAAAAAHHAHAHHAA HAHHHAAHH-HHAAHHHHHAH
C9.2sAAHAHHHAHAHHAAHHAAAAHH-HAHHHHAAHAHHAA-HAAHAAHAHHHH AAAA-AAA-AHHAHHHHHHAA
C9.3sH-HAHAAAHHAHHAHHAAAHAAHAAHHAHHHHHA-A-H-HHHAHHHAAAH HAHHAAHHHHHHAAHHHHHHA
C9.4sAHHHAHHHHAAAHHAAHHHHAAAHAAHH-HHAHH-HH-AAAAHAHHHHHA HHHAHHAHHHHHHHHAHAAAH
CD0066AHA--H-AHH-----A---HAAHHHAAAAAHHAAAHAAAAHAHAAAHHAHA HHHHHAHAHAAHAAHHHAHAH
CD0087AAAHHAAHHHAHA-AHAHH-H--HHHAAAAHHAAAAHHAAAAHHA-HHHAH AAHAHAHAAHHHHAAHAAHHH
CD0087BHHHAAHHHAHAH-AAAHAAH--HHHHAHAAHHHHHAHAHHHAAH-AHAHA AHHHAHAAHAHAHHAAAHAHH
CD0089AAAHHHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAAAAHHAAAAHA AAAAHHHHAHHHAHHAHAAHH
CD0099AHHAHHAHHHA--AHHAAAHAHAAAHHHHAAHHHHAAAHAAHAHAAHHHAH AHAHAAAA--HHHHH-H-AAH
CD0202AAHHAAAAHAAHA-HAAHHAAHAAAHAHAHAHHHAHHHAHHHHAAAAAAHH AHHHAAAHHHAHHAA-HHHAH
CD0202BAAHHHAAAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAHHAHHAHAHHAAAAHA AHAAHAHAAAHHAHHHHHAHH
CD0385BAAA-AAAHAHHAHHHHAHH-HHHAAHAHAAHAHAAHAHAAAAAAAHAAAA AAAAAHAHHAHAHHAAAAAAH
CD0665AHHH-HAHHHAAA-HAHH--H--AHAAHHAAHHHHHAHAHHAAHA-HAHHA AH----AHHHHAA-HAHAAHH
CD0665B--A--AA-A-AA-AAAHH-A--AHHHAAHHAHAHHAHAHHHHAA-HHAAH AAAAAHHAAAHHHHAAAAHHH
CD1011A-AHAAAAAH-AHHAAHAAAHAAHAAHHAHHAAHHHAAHAHHHAAAAAAAH AAHAAAHHAHHAAAHAAHHH-
CD1011B-AAAHAAAA-HAAHHAAHHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAHAAAHAHAAH HAAHHHAAHHHAHAAHHHHAA
CD1056AHHHA-HHAHHAAHHHHAHAHAAHAHAAAAAH-AAAHAAHHAAHHHAHAHH AAAAAAHAHAAHHHHHHAAHA
CD1056BAHHH-HHHHHHAAHAAHAHAAHHHAAHHHAAAHAAAHHHHAHAAAHAAAH HHHHHAHHAHHAAHHAHAHAA
CD1338AHHHHHAHHAHAAAAAHHAAH--AHHAHHAAHHHHHHHAHHHAHHHHAHAH HAHHAHHAAHHAAHHAAHHAH
CD1345AHHA-HHHHAHAAAHAAHAH--------HAHHHAHAAAHHHHAHHAHHHHA HHAAAHAHHHHAAHAAHAHAH
CD1345CAAA-AHHHAAAAHAAHAHA-HHA-HHAHHAHAHHHHHHAAAAHHAHHHAA AAHHHAHAHHHAHAHHHAAHH
CD1380AAHAAAHHHHHHHHAHHHHHHAHHHHAAAAAHAHHHAHHHAHHHAAAHHA- AHAAHAAHHHHAHHHHAAAHH
CD1380BAHAHHAHHHH--HAHHAHAHAAHAHAHHAAHAHHHHHAHAAHHHHAAA-- -AHA--AAHHHAAAAAAHAAA
CD1380CAHAAAHAAAAAHAAAHAAAAHAAAHHAAHAHHHAAHAHHHHAHHHAHA-- -AHA--HHAAAAAHAHHAHHA
CD1380DAAHHAHHHAHAAAHHAAHHHAHHHHHHHHHHHAHHAAHHHAAHAHHHHHA AHAH--HHAHHHHHHHAAAHH
CSB002AHHHAHAHHAAHH-HAAA--H--HHHHHAHAAHHHHHAHHHHAHH-HAAAH AHAHAHHHHHHHHHHAHAAAH
CSB006BAAAAAHHHAAHAHAAAHHHA--HHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHA HHHHHHAHAHHAHAAHHHAHA
CSB007AAHAAAHAAAHHHAAHHAAAAHAHAHAHHHAHHHAAAHAAAAHHHAHHHHA AAHAHHAAAHAAAAHHHAAHA
CSB007BAHAHHAAHHHAHHAAHHHAHAAHHHAHAAHAHAAHAAAHHAAAAAHAHHH AAHHHAHHAAHAAHAAAAAAA
CSB007CAAHAHAHAAAHAAHHHAAHAHHAHAAHHAAHHHHAAAAHAAHAAHAHHAA HAAAAAAAAA-HAAHHHHHA-
CSB007DHHAHHAHHHHAAHHHHHAAHAAAAHHAHAHHAHHHHHHHHHAHHAAAAAA HHAHAHHHHAHHHHAHHHHHA
CSB010BAHHAAAAAAAHA-HAAHH-H--AAHAHAHHHHHAHHHAHHHHAA-AAAHH AHHHAAAAHHAHAAAHHHHAH
CSB012AHHHHHHHHHAAAAAHAHAAAAAAHAAHAHHAHHAHAHHHHHAHHHHAAAH AHAHAHHAAHHHAHHHHHHHA
CSB015AAAA-AHHAAAHAAA-AHHHAAHHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHA HHHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
CSB015BHHHHAAAHHHAAHHHHHAAHAAAHHHAAHAAAHAHAAHHHAAHHAHAHAH AHHAHAAHAHHHAHAAAAAHH
CSB022BHHHAAHHAH-AAAHHHAAAHAHHAHAAAAAHHAAAHAAHHHAAAHAHAHH AAHAAAHAHAAHAHHHH-AHA
CSB022CHHAAHHAHAAAHHAAAHAHAHHAHHHAAA-AHAAAAHAAAHHHAHHHAAH AHAHAHHAHAHHHHHHAAHHH
CSB023AAAHAHHHHHAHHAHHHA--A--AHAHHHHAHHAHAAAHHHAHAA-AHHHH HAAHAAAAAAHHAHHHHHHA-
CSB023BAHAAAHHHHAAHAHAHHH-A--HHHAHAHHHAAHHA-HHHAHAA-A-HHA AAAHAHAA-AAAHAAAHHHH-
CSB023CAAHHHHAHHHHHHAAAHAAH--AHAHAAAHHHAHAAHHHAHAHH-HHAAH AHAHHAAHHHHAHHHAHHAHH
CSB028BAAAAAAAAAAAAHAAAHAH-AHHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHA -HHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
CSB030AHHHAAHAAAAHA-HAAHAHHH-AAHAAAAHAHAHHAHHAAAHHAHHAAAH AHHAHHAAAAHHHHHHHHHAH
CSB031AHAHHAHHHHHAHAHAHAAAHHAHHAAAAHHHHAAAHHAAAAHAAHHAAHA HAAAAAHAAAAHHHHAHHAAH
CSB031BHAHHAHHH-AAHAHAHAAAHHAHHAAAAHHHHAAAHHAAAAHAAHHAAHA HAAAAAHAAAAHHHHAHHAAH
CSB031CHAHHHHAAAAAAHHHAAHHAHAAH-HHHAHHAAHAHAAHHHA-AAAHHHA AHHAHAAHAAHAAAAHAHHAA
CSB032AH-----HHH---HAAHAHAHHAAAAAAH-HHA-HHAHAAAAAHHHHAAAH AAHHAAAHH-HHAHHAAHAAH
CSB032BA-HHH-AAAH--AAHAAAA-AAHHHAHAHAHHHAHHAH-AHAHHAAAAHA AHAAHAHAAAHHA-H-HAAHH
CSB036AAHHAAHHHHA-AAHHHAAAAAAAHHHHAHHHAAHHHAHHHHH-H---HHH HAAHAHAHAA-AHAA---HHH
CSB058BAHHHHHHHHAAHAHAHAHAAAAAAHAHAHAAAAHHAAHHHAAAHHHAHHH AAHHAHAHAAAAHAAAHHHHA
CSB058CAAAAAHAHHAHAHAAHHHHHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHHAHH HAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
CSB058DAAAAAHAHHAHAHAAHHHHHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHHAHH HAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
CSB058EAAAAAHAHHA-AAAAHHHHHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHAAHH HAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
CSB058FAHAAAHHHHAAHAHAHAHAAAAAHHHHAHHHAAHHAAHHHHAHHHHAHHA AAAHAHAAAAAAHAAAHHHHA
CSB069BHHAHAHAHHHAHHAHHAAHAHHHHA-A--AH-HHAAHHHHAHHHAHHAAH HHHHHHHAAHHH-AHAHAAAH
CSB069CAAHAHHAAHHAHAHHHAHAAAAHAHH---AA--AHAAHHHAAHHHAAHHH AAHAHHAAAAAHHAA--HHHA
CSB069DHHAHAAHAAHHAAHAAAHHHHHHHAHHAHHHHAAAHHHAAHAAAHHAHAH HHAHHHAHHAHAHAHHHHHAA
CSC005AHHHHAAAAAAHHAAHHHA-H--HAHAHAHAHHAHAAHHHHA--------- HAAAHAAAAHHHH-A-AAAAH
CSC005BAAAAAHHHAHAAAAAHAH-H--AAHHAHHAHAHHHHHHAAAAAH-HHAHA AAHAHAHAHHHAHAHHHAAHH
CSC013BAHHHAAAAAA-AHHHHHAAH--HH-HHHAAHAHAAAHHHH----AHAH-- ----HAHHHHHAAAHAHHHHA
CSC024AAAAAAHHHAHAA-AAHA--H--AAHHAHHAHAHHHHHHAAAAHH-HHHAA AAHHHAHAHHHAHAHHHAAHH
CSC024BAHHAHAAAHHHH-AHHHHHA--AHAHHAHHAAHHHHAAAAHHAA-AHHHH HHAAHHHAHHHAAHHAAHHHA
CSC024C-HAAHHHHAH---HHAAH-H--AA-AA--AHAAAHH-HAHAHAH-HHAHA HHAAHHAAAAHHHAHAAHAHA
CSC030AHAHH--AAHH-HAAHAA-HHAAHAAHH-H---HHHHAHAAHHHAHH-AAH AAHAAAHHAHAHAAHAAHAHA
CSC037A.1
CSC037A.2
CSC037BHHHHH---HA-HHAHHHHHHAHHAHAH-A--HAHHAHAHHAAHAHAAAHA HHAHAAHHHHHHHHAAAHHAH
CSC041AAAHHHHH-AHHAHAHAAHHHHHHAAHHHAHHHHAHAAHAAAHAAAHHAHA HAHHAHAHHAHAAAAHHAHH-
CSC041BAHHHAAA-HAAHHAAHHHAHAAHAAAHHAAHAAAAAHAHHHHHHAHHHAH AAAAAAHHHA-AAAHAHHHH-
CSC041CAHAAAAAHHAHAAHAAAHHAAHAH-AAHAA-AHHAHHHHHHHHHAAAHHH A-AAHAHAAHHHHHAHHHHHH
CSC049AHHA-HHHHHAAAHAHAHHH-AHHAHHAHH-AAHHHHHH---AHHAHAAAA HHAHAHAHAAAHH-AAAHHHA
CSC049BAAA-AAHAAAHAHHHHAAA-HAAHHAHHAHHHHAAHAA-AA-HHHHAHAA HAAAHAHAHAHHAAHHAAHAA
CSC052BAAAAHHAAHAHAAHHAAAHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAAAAAHAHAAH HAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
CSC052CAHHHAHHHHAAAHHAAHHAHAAAHAAHHAHH-HAHHHAAAAAHAHHHHHA AHHAHHAHHHHHHHHAHAAAH
CSC052DHAHAAAAAHHAHHAHHAAAHAAHAAHHAHHAAHHHAAHHHHHHHHHAAAH AAHAAAHHAHHAAAHAAHHHA
CSC056AHHHAAAAAHH-HHAHHAAHHAAHAHHH-HH-HHHHAAHHHHHHHHHAAAH -AHAAAHHAHHAAAHAA-HHA
CSC056BAHHHHHHHHA-AHHAAHHHHAAAHAHA-AH-HHAHHHAAAAAHAHHHHHA -HHAHHAHHAHHHHHAHAAAH
CSC057AAAHHHHAHHHHHHAAAAAHHHHHAAAAAAHHHHAAAHHHHHAAHHAHAAA AHAAHAAAAHHAHHHAHHAHH
CSC057BAAAHAHHAAAHAHAAHHHHAAHHHAAAAAHHHAHAHHHAAAAAAHHAAHA HHHHHHAHAAHA-AA-HHAHA
CSC42A.1
CSR-154AHAA-HAHHHAAAAHAAAAAHAAAHAHHHAAAHHHAAHAHAAAHAAHAAAA AAHAAAAHHHHAAAAAAAAAH
CSR008BAHAAAHAHHHHHHHHHHHHHAHHHHAAAAAHAAHAAAHHAHHHAAAHHAA HHAAHHAHHHHAHHHHAAAHH
CSR008CHHAAHHAAAAHHAAAHAAAAHAAAHHAAHAHHHAAHAHHHHAHHHAHAAH HAHAAAHHAAAAAHAHHAHHA
CSR008DAHAHHAHHHHAAHAHHAHAHAAHAAAHHAAHAAHHHHAHAAHHHHAAHAA AAHAAHAAHHHAAAAAAHAAA
CSR012AHHHHHAAAAAAAHHHHAHHAH-AHHHH-AH-AAHAHAAHHHAAAA-HHAA -HHAHAAHAAHAAAAHAHHAA
CSR012BHHHHHHHHHHAHAAHAAAHHA-AHAAH-HA-HAAAHAAAAAAHHH-AAHA HAAAAHHHAHHHHHHAHAAHH
CSR012CHAHHHAHHAHHAHAAHHAAHH-AAHAH-AA-HHHHHHAHHHAHHHHAHA- H-HHAHHAAHHAAHHAAHHHA
CSR012DAAHHHHAHHHHHHAAAAAHAH-HHAAA-AH-HAHAAHHHHHA-HHAHAAA A-AAHAAAAHHAHHHAHHAHH
CSR014AHHHAHAHHHAAAAAAHHHHH-HHAHAHHAHAAHAAAHAHAHAAAHHHHAH HHHAHHHHAAHAHHHHHHAHH
CSR014BAAAAHHAAHAHAAHHAAAHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAAAAAHAHAAH HAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
CSR014CHHHAAHAAHAHAAHAAHAHAHHAAHAAAAHAHAH-AHHAAAHHAHHAAAH AHHAHHAAAAHHHHHHHHHAH
CSR015AHHAHAAAAAHHH-A-AHHHHAAHAAAHAAAHHAHAAHAHHAAHAHAAAAA HA----AAAHHHAHAAAHAAH
CSR025AAAHHAAHA-AAHHAAHHAAHAAHAAAHHHAHAAAAAHAHHHHAAAAHHAH AAAAAHAHHAHAAAHAHHHHA
CSR029AAAHAHHAAHAHHAAHHHAAHHAAAAHHAHAHHHAHAAAAAHHAAAHHHHA HHHAHHAHHHAHAHAAHHHAA
CSR029BAHHHHHAHHHHAHHAAHAHHAHHHAAHHHAHAHAAAHHAAAAHAAHHHAH HAHHHAHHHHHAAHHAHAHAH
CSR033AHHAAAAHH-A-HAAAHAAHAAAAAHHHHHAAAHAHAAHHHHAAHHHHHAA AAHHAHAAHAAAHH-AAAAAH
CSR033BAAAAAHHAAAHAHAAAHHHAAAHHAAAAAHHHAHAHHHAAHAAAHHAAHA HHHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
CSR033CHHHHAAHHHH-AHHHHHAAHAHAHHHAAHAAAHAHAAAHHAAHHAHAHAH AHHAHAAHAHHHAHAAAAAHH
CSR035AHAHHHAA--AAA-HHHH--A--AHAAAHAHHAAHHHAAAAAAHA-AHAHA AAAAAAHAAHAAHAHAAAHAH
CSR035BAHHHA-AAAAAA-HHHHA-H--HHAAHHAAHAHAAAHHHHHHHH-HAHAH AAHAHAHHHAHAAAHAHHHHA
CSR035CHHAHAHAAHHHA-HAAAH-H--HHAHHHAHHAHAHHAHAAHHHA-HHHHA AAHHAAHHHHHAAAHHHHHHA
CSR041AAHHHHHAHHHAHAH-HHH-HAAHAHHH-AH-HAAHAAAHHAAAAAHAHAH AHHHAHHHHAAAAHHA-AAHH
CSR041BAHAAAAAAAHHHAA-HAA-AHAHAHAH-HA-AAHAAHAAAAHAAAAHAHA AAAHHHHAAAAAAHHHHHAHA
CSR041CAAAAAAHAAAHAHH-HAA-HHAAHHAH-AH-HHAHHAAHAAHHHHHAHAA HAAAHAHAHAHHAAHH-AHAA
CSR046AAHHHAAAAAAAAHHAHHAA-AAHHAAHHAAH-HAAAHHHHHHHHHHAHAH AAHAHAHHH-HAAAHAHHAHA
CSR046BHAHHHAHHAAAAAHHHHHHHAHAHAAAHAHH-AHHHAAAAAAHAHAHAHA AAAAAAHAAHAAHAHAAAAAH
CSR048AHAHAAAHAAAAHAAHHAAAHHAAAHHA-HA-HHAAHAHHHHAAAHAHAAH AAHAAAHHAAAAHHAHHAHHA
CSR049AAAHAHHAAHHAHAHHHAHAAAAHAH-HHHAA-AAHAAHHHAAHHHAAHHH HAHAHHAAAAAHHHAHHHHH-
CSR063AAAHAAHHHAHAAAAAAAAAHHAHAHHAAAAHAHHHAAAAAHAAHHHAAAH AHHHAHHAHH-HAAHHA-AHA
CSR063BAHHHAAHHAHAHAAAHAAHHHHAAHAHAHH-AAAAHHHHHAHAHAAHHAA AHHAAAAAA--AHAAHH-HAH
CSR063CHHAAHAAAAAAAHAAAHHAHHAAHAHAAAHAHHAAAHHAAHAAAAHAAHH HAH-HAAHAAA--HAAHAHAH
CSR063DHHHHHAAHHAHAAHHHHHHAHHAHAAAHAHHAAHHHAAAAAAHAHAHAHA AAAAAAHAAHAAHAHAAAHAH
CSR065AHAHHHAHHAHHAAHAHAAAHAAA-HAHAHAH-AHHHAAHHHAHHHHAHAH HAAHHHAAAHHAAHHAHHHAA
CSR065BHAAHAAHHHAAHAHAHAAAHHAH-AAAAHHHH---HH-AAAHHHHHAHHA HAAAAAHAAAAHHHHAHHAAH
CSR065CHHHHHHAAHAAAHHHAAHHAH-AAAHHHAHHAHH-HAAHHHHHAAAHAHA AHHAHAAHAHHAAAAHAHHAA
CSR065DHHHAAHHAAAAAH-AHAAHAAHHAAHAAAAHAAAHAAAAAAHAAAHHHHA HHAHHHHAHAHHAAHHAA-A-
CSR067AAAAAHHAAHHHA-HHAAAHAAHAHHAAAHAHHAHHHAHAAAAAAHAHAAH AAAHHAAAHAHHAAAHHHHAA
CSR068AAAHHAAHA---HAAAHHAAHA-HHAAHHHAHAAAAAHAHHHH-------H AAAAAHAHHAAAAAHAHHHHA
CSR070BHHAAHAAHAAAAHAAAHAAHHHAHAHAAAHAHHAAAHHHHHAHAAHHHHH HAAHHHAHAHHHHHAHHAHAH
CSR074AAHHA---HHHAH-HAHHHAHAHHAHHHAAHAHAAHAAAHHAAAAAHAHAH AAHHAHHHHAAAAHHAHAAHH
CSR074BAHHA-AAAAHHH-AHHHAHAHHHAHAHAHAHAAHAAHHAHAHAAHAHAHA AAAHHHHAAAAAAHHHHHAHA
CSR074C-HAH--HHHAAA-AHAHHHHAAHAHHAHHHAAHHHHHHHHHAHHAHAAAA HHAHAHAHAAAHHHAAAHHHA
CSR078AHHA-HHHHHAAAHHH-HHAAAAH-HHAHA-HHHHHHH-HHHAHHAAAAAA HH---HHHHAHHHHAHAHHH-
CSR085AAHA-AAAHAHHHAAHHHHH-HHHHHAAAHHAA-AAHHAHHHHAAAAHHHA HHAAAHAHAAHAHAAAHAHAH
CSR085BHHA-HHAHHHAAAAAAAHA-HAHHHAHAAAAAHHHHAAHHHAHHHAHHHA HAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
CSR091BHHAAAAHHAHAHHHHHHAAHA-AAAAAHAHHAHHHHHAHHHHHHAAAAAA HAAHAAHHHAHHHAAHHAHHA
CSR091CAAHAHHHAHA-HAHHHAAHAHHAHAHHHHAA-AHAAAAHAAHAAHAHHHH HAAHAAAAAAHHA-HHHHHA-
CSR096AAHH-AAHHHA-AHHAAHHAHAAAHHAHHA-HAHAHHHHAAAAHAHHHHHA -HHAHHAHHHHHHHHAHAAAH
CSR096BHAH-AAAAHH-HHAHHAHAHAAHAAHHAH-AAHHHAAAHHHHHHHHAAAH AAHAAAHHAHHAAAHAAHHHA
CSR096CAAA-HHAAHAHAAHHAAAHHAHAHHAAAH-HHAAHHAHAAAAAAHAHAAH HAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
CSR120AHHHHAHHHHHAHAHAAAAAHHAHHAAAAHAHHAAAHHAAAAHAAHHAAHA HAAAAAHAAAHHHHHAHHAHH
CSR120BHHHHHAAAAAAAHHHHAHHAHHAHHHHHAHHAAHAHHAHHHAHAAAHHAA AHHAHAAHAHHAAAAHAHHAA
CSR125AAAAHAAHAHA-HAAAHHAAHH-HHHHAHHHHAAAAAHAAAHHAAAAHHHH HAAAAHAHHAAAAAAAHHHHH
CSR125BHHAHH-AAHHHAHHAAAHHHH-HHAHHHAHHAHAHHAHAAHHHAHHHHHA AAHHAAHHHHHAAAHHHHHHA
CSR128AAAHAAAHHAAAAAAAHAAHH--HAAAHHAHAAHAHHHAAAAAHHHAHAAA HAAHHAAAHHHHAAAHHHHAA
CSR128BHHHHHAHHHAAAHHAAHHAHA-AHAAHHAAHAHHHAHAHHAAHAHHAHHA AHHAAHAHHHHAHHHAHAAAH
CSR132AAAHHHHAHHHHHHAAAHAHHHAAHAHAAAHAHAHAAHHHAAAAHAHAAAH -HAHHAAHHHHAAHHAHHAHH
CSR132BAHAAHAAA--AHAHAHAHAAHHHHAAAHHAHHAHHHHHHAHHHAAAAHHH -HAAAHHHAHAAHAAHHAAHH
CSR132CHHHAAHHAAAHAHAAHAAHAAHHHAHAAAHHAAAHAAHHHAHAAAHHHHA AHHHHAHAHAAHAAHHHAHAH
CSR132DAHAAHAAAHHAHAHAHHHAHHAHHAAAHHAHHAHHHHHHAHHHAAAAHHH HHAAAHAHAHAAHAAHHAAHA
CSR132EAHAHAAHHHAAAHAAHAHHAAHHAAHHAAHAHHAAHAHAAAAHHHHAAHA HHHHHHAHAAHAAAAHHHAHA
CSR133AHHAHHAHHHHAHAAAAAAAHHAAHHAAHAAAAHHHHAHHHHAHHHAHHAA HAAAAHAHHAHAHHHAAAAAA
CSR133BAAHAAHHHAHHAAAHAAAAHHAHAHHAAAAHAHHHAAAAAHAAHHHAAHH AHHHAHHAHHAHAAHHAAAHA
CSR133CHHAAHAAHAAAAHAHAHHAHHAAHAHAAAHHHHAAAHHH-HA-AAHHAHH HAHHHAAHAHHHHHAHHAHAH
CSR145A-AA-H-AAHH-HAHAHAHAHAHHHHAAHHHAHHAAHHH-AHHA--HHHHH AAAAHAAAAHAAAAAAHHHAA
CSR146AHHHA--HAHH-HAAAHHAAHAAHAAHHHHH-HAAAAAHHHHAHAHH-HAH AHHAA-HAAHHHHAAAHHHHH
CSR146BAHAAAHAHAAAAAHHHAHHHAHHHAHAAHAHHHHAHAAHH-AHAAHHAHH HHHHHHAAAHHHAHAHHAHAA
CSR153AHAHAAAAA--AHHAHHAAAHAAHAAHHAHHAAHHHAAHHHHHHHHHAAAH AA---HHHAHHAAAHAHHHHA
CSR153CAAHHHAAA--HAAAHAAAAHA---HAHAHAH-HAA-AHHAHAHHAAAAHA AH---AHAAAHHAHHHHAAHH
CSR160AHAHHHAAHHHH-AAHHHHHAHHAHHAHAAHHHHHAAAAAAAAHHHHHAAA AAHHAAAAHHHAHAAAAAHAH
CSR160BAHAAAHAHAAAAAH-HAHHHAHHHAHAAH-HHHHAHAAHHHAHAAHHAHH HHHHHHHAAHHHAHAHHAHAA
CSR160CHHAAHHHHAHHHHHHAAHHHHHAAHAAHH-HAAAHHHHAAAHHHAHHAHA HHAAHHAAA-HHHAHAAHAHA
CSR29A
D11.1sHAHAAAHAH-HHAAAHHAAHHAHAAHHHHHAHAAAAAHHHHAHAHHAHAH AHHAAAHAA-AHHAAAHHHHH
D11.2sHAHAAAHAH-HHA-AHH-HHHAHAAHHHHHAHAAAAAHHHHAHAHHAHAH AHHHAAHAAHAHHAAAHHHHH
D16.3sHAHHHAAHHHHAAAHHHH-AHHAHHAAAAHHHHHH-HA-AAAHHHHHAAA HAHHHAAAHH-AHAHAAAHAH
D5.2sAHHHAA-HHHAHAAAHAAHA-AAAH-HAHHAAHHHAAHAHAAAHHAHHHA HHAAAAHAAAHAHAAHHAAAA
D5.4sHAHHHA-AAHAAAAAHHAAHHAAHHAHHAAAHHHHHHAHHHA-HHHAHAH AAHHAHAAAHHAAHHAAHHAH
E16.2sAHHHHAHAHHAHHAHHAAA-HAHAAAHHHHAHAHHHHHAAHAAAAAAAHH AHHAHHAHAHAHHHHAHHHHH
E16.3sAHHHAAHHAHAHAAAHAHAHAHHAHAHAHHAAAAAHHH-H-AAHAAHHAA HHHAAAHAAHHAHAHHHAAAA
E16.4sAAHAAAAHHAHAAHHHHAHAAAHHHHHHHAHHAH-AHAHH-HAHHHHAHH HHAHHAHHHHHAAAHHAAAHH
E18.1sHAAAAAAAHAHAHAAHAHAHHHAAAHAHAHHAAHAAHAAAAAHHHHAAHH HAAHAAAHHAAHHHHAHHHAH
E20.1sHHAAHHHH-AHAAHAAAHHHHHHAHAHAHAHHHAAAHHAHHHHHAHAHHA HHA-HHHAHHHHAHAHHA-AH
E20.2sAHAAAHAHHAAHHHAHHHAHHHAAHHAHAHAAHHAAHHAAAAHHHHAAHH AAA-AHHAHAAHHHAAHHHHH
E9.1sHAAHAAHAHAHHHHHHHAAAAHAHHHHHHAAHAHAAAHAAHAHH-HHAHH AHAHHAA-AHHHHHHAHHAHA
E9.2sHAAHAAHAHAHHHHHHHAAAAHAHHHHHHAAHAHAAAHAAHAHH-HHAHH AHAHHAA-AHHHHHHAHHAHA
F1.2sHAHHHAAHHHHAAAHHHHHAHHAHHAH-AHHHHHAAAAAAAAHHHHHAAA HAHHAHAAHHAAH-AA-AHAH
F20.1sHAHHHAAAAHHAHHAAHAHAAAAHAAAA-A-HHHHAAHAAAHA-HAHAAA HHHAHAHAHAHAAHHHAHAA-
F4.1s-AAAAHAAHHAHAHHAAHHA-AH-AAAAH-HHHAAHHAAHAAHHHHAH-A HAHAHAAHHHAAHAAHHHHHA
F4.2s-HAAAHAHHAHAAHAHAHHAAHAHAAHHHAAAHHAHHHHHHAHHAAHHAH AAAAHAHAAHHHHHAHHHHHH
F4.3s-AHAAAAAHAAAAHHHHHHAAAHHAHHHAAHHAAHAHAHAAHAHHHHAHH HHAAHAAHHHHAAHHHAAAHH
F4.5s-AHHHHHAHHAHAHAAHHAHHHAHAAHHAAHAAHAHAHAHHHHAHHAHAA HAAHAHAHHHAAAHHAAAHAH
F4.6s-AHHHAAHHHHAAAHHHHHAHHAHHA-AAHHHHHHAAAAAA-HHHHHAAA HAH-HAAAHAAAHAAAAAHAH
F6.2sHHA-AAHAHHHAAHAAAHAHHHHHAHAAHHHHAAAHHHAAHHHAHAAHAH HHAHHHAAHAHAHHHHHHAAA
F8.1sHHAHHHHAAAHHHAAAAHAHAHAHAAAAHHAHHHAAAAAHAH-AHHHAAA AH-HAHHAHHAHAHHAHAAAH
G12.1sHHAHHHHHAHHH-A-AHA-AHHAH-HAAAH-AAHAAAAAAHH-HHHHAAH AHAH-H-AAAAHAHHAAAHH-
G12.2sHHAAAAAAAAAHHH-HAHAHHAAHAHHHAHHHAHAHAAHHAA-HAHHHHA HAAHAHHAAAHAAAHHHAHAA
G12.3sAAHAHHHAHAHHAH-HAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAAHAAH-AHAHHHH AAAAAAAAAAAHAHHAHHHAA
G16.1sAAHAHHHAAAHAAHHHAAAAHHAHAAH-HHAHHHAAAAHAAHAAHAHHAH AAAAAAAAAAAHAAHHHHHAA
G17.1sAHAHAAAHAHHHAAHHHAAAHHHHAAAAHAHA-AAHAAHHHHAAAAAHHA -HAAHHAHAAHAHAA-HAHAH
G17.3sAAHAAHHHAHHAAAHAAAHHHAHAHHHAAAHAHHHAAAAAHAAHHHAAHH -HHHHHHAHHHHAAH-AAAHA
G4.5sHAHAHAAAHHAAHHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHHAHAAAAHAHHAHAHA HHHAAAAAHAHAAHHHAHAHH
G5.1sHAHHHAAHHHHAAAHHAHAAHHAHHAAAAHHHHHHAAAAAAAHHHHHAAA HAHHHAAAHAAAHAAAAAHAH
G5.2sAAHAAHAAHHAHAHHHAHAAAAHAAAAHHAHHHAAHHAAHAAHHHHAHHH HAHAAAAHAHAAHAAHHHHHA
G5.3sHHHHHHHAHAAHAHAAHHAAHHAHAAHHAAHAAHHHAHAHHHHAHH-HAA HA-HAHAHHHAAAHHAAAHAH
G5.4sAHHAHAAAAAHAHHAAHHHAHAAAHAHAHHAHHAHHHAAHHHAAHAAAHH HHHHAAAAHHAHHAAHHHHAH
H11.1sHAAHHAHHHHAHAHAAHHAAHHAHA-HHAAHAAHAH-HAHHHHAHHA-H- HAAH-HAHH-AA-HHHAA--H
H11.3sA-AH-HHAAAHAHHAA-HAAAHHHAAAAAHHH-HAHHAHAHA--HHA-A- AHHHHHA-AHHA-AAAHH-HA
H13.1sHAAHAAAAAAH-AAHAHHAA-HHAHAHHAHAHAHAAHAHHAAHAHAAAHA AHAAHAA-HHAHHHAHAHHAH
H13.2sAHAAAHAHAAA-AHHHAHHHAHHHAHHAHAHHHHHHAAHHHAHAAHHAHH AHHHAHAAAHHHAHA-HAHAA
H14.1sH-AAAAHHAHAHHHHHHAHHAAAAAAHHAHHAHH-HHAAHHHHHAAAAAA HAAHHAHHHAAHHAAAHAHHA
H14.4sAAHAHHHAHAHHAHHHAAAAHHAHAAHHHHAHAHHAAAHAAHAAHAHHAH AAAAHAAAAA-HAHHAHHHAA
H14.6sAHAA-HAAAAHAAHHHAHHHAH-AAHAHHA--HHHHA-HHHAHAAHH--H AHHHAHHAAH--AHAAHAHAA
H2.3sAHHHHHHAAHHAHAAHHHAAHHAAAHHAHAAAHAHAAHAHHAAHHAHHAH H-AHHHAHAHAHAHHH-HHHA
H4.1sAAAAAHHHAHAAHAAHAHHHAAAAHHAHHAHAHHAHHHHAAAAHAHHHAA HAHHHAHAHHHAHAHAHAAHH
H4.2sAHAAAHAAAAAAAHHHAHHHAHAAAHAAHAHHHHHHAAHHHAHAAHHAHH AHHHHHHAAHHHAHAAHAHAA
H9.1sHHHHAAHH-AHHAHAAAAAHHHHHHHHAHHAHHAAHAH-AHAHHHHAAAA HHAHAHHHHHHHHHHHAAA-H
H9.3sHHAAHHHHAHHHHHHAAHAHHHAAHAHHHAHAAAAHHHAAAHAHAHHAHA HHAAAHAAAHHHHAHAAHA-A
I10.1s----AA-HHAHHHAAHAHAHHAAAAHAHAHHAAHA-HAAAAAHHHH-AAH AAAHAAAHHAAHHHHA-HHAH
I10.2sA-AAAHHAAAHAAAHAAAAHHAHAHHHAAAAAHHHAAA-AHAAHHHAAHH AHHHA-HAHHHHAAHAAAAHA
I11.1sAH-HAAHHHHAHAAAHAAHAAAAAHAHAHHAA-HHHAHAHAAAHHAHHHA HHAAHAHAAAHAHAAHHAAAA
I19.2sHAH-HAHH-A--AHAAAHAH-HAH-HH-HHAHHHHHAHAHHAAHHHAAAH HHAHAAHHHHHHHHHAHAAA-
I19.3sHHAHHAAH-H--HAAAHAHA-HAH-HA-AHAHAHHAHAAHHHAAHHHAAH -AAHAHHAAAHHHHAAA-HH-
I19.5sHAHHHHHH-AAAAHAAHHHH-AAHAHHHA-AHHHHAHHHHHAHAAHAHHA AHAAHHAHHHH-AHAHHHHAH
I19.6sHHAHAHHH-A--AH-HAHHHHHHA-AH-HHHAAAHHHHAHHHHHHHAHHA HHHHAHAAHHHHHHAHAAAA-
I19.7sHHAHAHAA-H--HHAAAHHHHHAH-AH-AHAAHAAHAHAAAHHAHHHHHA AAHHHHHAHHHAAA-HHAHH-
I5.1sAAH-HHAAAHHAHHAAHAHAAAAHHHHAHAAHHHA-AH---H-HHAHAAA HHH-HAAAHAHAAHHHHHAA-
I5.2sHAAHAAAAAHAHHAAHAHAAHHAAHHHHHHHAAHAAHAAHAHAHHAHHHA AAAHHAAHAHAHAHAHAHAAA
I5.4sHHHHHHH-HAAAAAHAHAHAAAAHAAHAHHAHHAHAHHHHHAAHHHAAAH AHAHHHHAAHHHAHHHHHHHA
I7.1sH-AAHHHHAHHHHHHAAHAHHHAAHAHHHAHAAAHHHH-AAHAHAHHAHA HHAAA-AAAHHHHAHAAHAHA
I8.2sHHAHHAHAH-AHAAAAHHAA-AAHAAHHAAHAHHAHAHAHHHHHHHAHAA HAAHHHAHHHAAH-HHAAHAH
I8.3sHAAHAAHAA-AHHAAHAHAA-HAAHHHHHHHAAHH-HAHHAHAHHA-HHA AAAHAAAHAHAHA-AHAHAHA
J10.1sHHAAHAAHAAAAHAHAHAAHHAAHAHAAAHHHHAHAHHHAHAHAAHAAHH HA-HAAAHAHAHHHAAHAHAH
J13.1sAAAAAHHAAHHAAAAHAAA-HAHAHHHAAAHAHHHAHAAAHAAAAHAAHH A-HAAHHAHHHHAAHAAAAAA
J13.2sAHHHAAHHHHAHAAAHAAH-AAAAHAHAHHAAHHHHHHAHAAAHHAHHHA H-AAAAHAAAHAHAAHHAAAA
J17.1sHHHAHHAHAHAHHAAAHAAAHHAHHHAAAH-HAAHAHAAAHHHHH-HAHH AAAHAHHHHHHHHHH-AHHHH
J17.3sHHAHHAHAHHAHAAAAAHAAHAAHAAHHAAHAHHHHAHH-HHHHH-AHAA AAAHAHAHHHAAHHAHHAAAH
J17.4s--HHHAHA-HHHAAAAAHAAHAAHAAAHA-HAHHAHHH-H-HHHH-AHAA -AAHHHAHH-A-HHH-AAAAH
J17.6sAAAAHHAAAHAH-H-AAHHA-HHHAAAHHAAAAHHHHAH--A-AA-A-HA AHHAAAAHAHH-AAAAHAAAA
J4.1sAAAHAAHAHA-HAAAHHAAHHAHHHA-HHHHAAAAAHAHAHHHAAAHHHH -AAAAHAHHAAAAAAAHHHHH
J5.1sH-HHHAHHHAHAAAAHHHHHHHHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAH-HHH-AH AHHAAHHHAHHAHHHHHHAHH
K10.1sHAHHHAHHHAHAAHHHHHHAHHAHAAAAAHHAAHHAAAAAAAHAHAH-HA HAAAAAHAAAAAHAHHAAHAH
K10.2sA-HHHHHAHHHHAHHAHHHH-AAAHAHAAHHHHHHAAHHHAA-AAHAHAH H-HHHHHAHHH-HHHHHAAHH
K10.3sAAHAHHAHAA-HAHHHAHHHAAAHAHHHHHHHHAHHAAAHAHHHAAAHAA HAAHAAAHAHHHHHAAHHAHH
K10.4sHHAHHAHHHHAAAAA-A-HAHAHHHAHAA-HAHHAAAAAHHAAHHAHHHA AAHHHHH-HAAAHHHHAAAHA
K10.5sAHAAAAHAAAHAAHHHAAAHHHAHA-HHAHAHHAAHAAHAAHAAHAHHAA AAAAHAHAAAHHAAHAHAHAA
K11.1sA-AAAAA-AAAHHHHHAHAHAAAHA-HAAHH-AHHHHH-HA-AHAHAH-H HAHHHHHAAAHAHAHAHAHAH
K11.2sAAHHAHAAAHAAAHHA-AAHAHHHH-HAHHHHAHAAAHA-AHHAHAHHHA H-AHAAHHHAHHA-HHAAAAA
K12.2s-AA-AAH-HAHHH-H-HHHAHHH-HAHAAAAAAHAAAHAA-H-AA-AHAA AHAAHA--HHHAHAHAAAHHH
K12.3sAAAHAAHAAHAHH-A-AHHAHHA-HHAHHHHAAHAAAAAA-H-AHAHAHA AAAH-H-HAHAHHHAHAHAHA
K16.2sAHHHHAAAAHAAHHHAAHHHHHAAHHHHAA-HHHAAAAAHHHAHHHHHAA HHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
K16.3sAAHAHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAAHHAAHAHAAHAHHAAAAHA HAAAHHHHAHHHAHHHHAAHH
K20.1sHAHA-AHAHHHHAAAHHAH-AAHAAHHHHHAHAAH-AHHAH-HAHHAH-H AHHAAAHAAHAHHAAAHHH-H
K20.2sHAHA-HHAAHAHAAAAHAHAHHHHHHAHAAHAHHAAHAHHH-AHAAHA-A HHHHAHAAHAAAHHAAAHAHH
L1.1sAHA-HH--AHHAHHAHHHHAHAAHAHHAAHAHHAAHAHHAHAHHAHAAAH AHHHHHAHHHAAAHHAHHHAH
L1.2sAHH-AAHHHAHAHAH-HHAAHHHHH-HA-HAAHAHHHHAAAH-AHHHHAH AAHAHAHAAHHHHAAHAAHHH
L13.1sAHHHHHHHHHHHHAAAHAAHHHAHAHAAAHAHAHHAAHHAHAAHAHAAAH AHHHAAAHHHHAAHHHHHHHH
L13.2sHHHAAHAAAHAHAAA-HAHAHAHHHHAHAHHAHHHHHAAHHAAHAAHAAA HHHAHHHAHAAAHHAAAAAHH
L19.1sAHAHHAHHHHAAHAHHAH-HAAHAAA-HAAAAHH-HHAHAAHA-HAAHAA HAHAHHAAHHHAAAAAAHAAA
L19.2sHHAHAAHHHHAHAAHHAH-HHAHHAA-HHAAHHHHHAAHAHHAHHAA-HH HHHAAHAAHHHAAHAHA--HH
L20.1sHHAHHHAAAHHAHAAAAHHHHHHHAHHHAHHAHAAHAHAAHHHAAHH-HA -AHHA-HHHAHAAAAHHHHH-
L20.2sAHAHAAAHAHHHAAHHHAAHHHHHAAAAHHHAHAHHHAHHHHAAAAH-HA HHAAH-AHAAHAHAAAHAHAH
L9.1sAAHAAHHHAHHAHAHA-AHHHAHAHHHAAAHAHHAAAAAHHAAHHHAAHH AH-HAHHAHHHH-AHAA-AHA
M10.3sAAHAHAHHHA-AHAHHH-AAHAHHHA-AH-AA--HHHAA-AHHHHHHHAH AAHAAAHAAHHHHAAHAAHH-
M16.4sAAAHAHAHAHHAAHHAAAAHAHAHHHHHHH-HAHAAAHH-AAHAHHHH-A AHAHHHHHAHHHHAHHAAAAA
M18.3sHHAHHAAHAH-AHAAAHHHAHHAHHHAAHHAH-HHAHAHHHHAAHHHAAH AAAHHHHAAAHHHHAHAAHHH
M18.4sHHAAHHHAAA-HHHAAHHAHHHAAHHHHHAHA-AHHHHAAAHAHAHHAHH HHHAHHAAAHHHHAHAAAAAH
M18.5sAAAHHHAAAA-HHHAHHAAHHHHAHHAAAAAAAHHHAAAAAHAAHAHAHA HHHHHHAAAHHHHHHHAAAAH
M18.6sAAHHAHAHAH-AAHHAAAAHAHHHHHHHHHHHAHAAAHHHAAHAHHHHHA AHAHAHHHAHHHHAHHAAAAA
M2.2sHHHHHAAHHHAHHA-HA-A-HHHAAHHAHHHHAHHHHAAHAAAHAAAAHH HHAHHHHHAHAHAHHHHAA-H
M2.3sAHAHHAAHHHAHHAAHHHHHAAHHHAHAAHAHAAHAAAHHAAAAAHAHHH AAHHAAHHAHAAAHAAAAAAA
M20.1sAAH-HHHAHAHAHAHHA-HAHHHHAAAAAHAH---AAAA-HHAAAHHAHH AHHAHAHAHAHHHAAHHAHA-
N10.1sHHHAHHHAAHAAHHAA-HHHHHHHAH-HAAHA-AHHA-AAHHHAAHHAHA -AHHAAHHHAHAHAAHHHHHA
N10.3sAHA-HHAHAAAAA-AAAHAHHHHAHA-AH-HAHAHAHAAHHHHHAHAHAA AHAHHHHAHHHHAHAHHAAA-
N11.2sHAHAAAH-HHAHHAAHHAHHAAHAAHAHH-AHAAHAAHHHHAHAHH-HAH AHHAHAHA-AAHHAHAHHHHH
N11.3sHHHAAHHAAAHAHAAHAAHAAHHHAHHAAAAAAAAAAAAAAHAAAHHHHA AHAHHHHAHAAHAAHHAAHAA
N12.1sHAHHHAAHHAHAAAHHHHHAHHAHHAHAAHHHAHAAAAAAAAHHHHHAAA HAHHAAHAHH-AHAAAAAHAH
N12.3sAAAAAHAAHHHAHHHAAAHAAHAHAAHAHAHHAHHAAHAAAAAHAHHAAA HAAHHAAAHHHHAAAH-HHAA
N15.2sAHAAAHAHHHHHHHHHHHHHAHHHHAHAAAAAHHAAAHHAHHHAAAH-AA HHAAHHAHHHAAHHHHAAAHH
N2.1sAH-HAAHHHHAHAAAHAAHHAA-AHAHAHHAAHAHHHHAHAAAHAAHHAA HHHAHAHAAAHAHAAHHAAAA
N3.1sHAHAAAAHHHHHAAAHHAHHAAAAHAAHHA-HAAAAAHHHHAHHHHAHAH AHHAAAHAAHAHHAAAHHHHH
N3.2sAAAHHHHAAAHHHHAAAAAAAHHAHHAAAAAHAHHAAAAAHHAAHAHAHA HHHHHH-AHHHHHHHHHAAAA
N4.1sHHAAHHHHAHHHHHHAAHAHHH-AH-AHHAHAAAAHHHAAAHAHAHHAHA HHAAH-AAAAHHHAHAAHAHA
N5.1sAAAAAAAHAAHAHHHHAHAHHAHAAHAHAAHAHAAHHHAAAAAAHHAHAA HAAAAAHHHAHAHHAAAAAAH
O1.1sHHHHAAAAHAAHAAHAAHAAHAAHHAAAAAHHAAAHHHAHAAHAHAH-AA HAHAAAAHHAHHHAAHAAHHA
O1.2sAAAHAHHHAHHAAHHAAAAHAHAHHHHHHHHHAHHAAHHHAAHAHHH-HA AHAHHHHHAHHHHHHHAAAAH
O12.1sAHHHAAAHAAHHAHHAAAAHHHHAHHHAHHAHHAHHAHAHHHHHHHHHAA HHHAAHHAHAHHHHHAHAAHH
O15.1sAHHAAAAAHH-HHAHHHAAAHH-HA-AAHAAAAAAHAAAAHHAAHAHHHH HHAA-AH-HHAAAHHHAHHHA
O15.2sAHAAAAHHHAHAHHAHAHAAAH-AA-AAA-HHHAAHAHAHAAHHHHAAHA HAAH--AHAHA-AAAHHH-HA
O16.1sHAHAHHAHAAAHAHAHAAHHHH-HAAAHHHHHAAHHAAAAAHHAHAHHAA HAHHHAAHHHAHAAHHHHHAH
O16.3sHAAAHHAH-HAAAHAHHHHHAA-HAAHHHHAHAHAAHHHHHAHHAHAAHA AHAAAHAHHHHAAHAAHAHAH
O18.1sAAAAHAAHAHHAHHHHAHAHHH-AA-AHAAHAHAAHAHAAAAAAHHAHAA HAAAAAAAHAHAHHAAAAAAH
O4.1s-AHHHAHHAAHAHA---AHHAAA-HA--HAAHAAH-HAHHHAHHHHAAAA AA-HAHHAA-HAAAHAAHHAA
O5.1sAHHHHAAAAHA-HHHAAHHHAH-AHHHH-AAHHHAAAAAHHHAHHHHHAA HHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
O7.2sAHHHAAHHHH-HAAAHAAHAAA-AH--AHHA-HHHHHHAHAAAHHAHHHA HHAAAAHAAAHAH-AHHAAAA
P14.1sAHAHHAAHHHAAHH-HHHHAAAHHHA-AHHAHAAHAAAHHAAAAAHAHHH AAHHAAHHAHAAAHAAAHHAH
P2.1sHHHAAAAHAAAHAAAHA-AHHH-HHAAAHAAHHA-AAHAHAAAHHHAAAA HHAHAAHAHHHHHHHAAAAAH
P2.2sA-HHAAHH-HAHAAAHA-HAAA-AHAAAHHAAHHHHHHAHAAAHHAHHHA HHAAAHHAAAHAHHAAHAAAH
P6.1sH-H-AAHHHHHAAAHHAHHAHHAHHHAAAHHHHHAAAAAAAAHHHHHAAA HAHHAAAAHHAAHAAAAAHAH
P9.1sAAHAH-HAHAHHAHHHAAAAHHAHAHHHHAAHAHAAAAHAAHAAHAHHHH AAAHAAAAAAAHAHHHHHHAA
P9.2sAAAAA-HAAHAHHAHHAAHAHHHHAHHHHAAHAHHAAAHHAHAHAAHHHH AHAHHHAAAAAHAAHHHAAAA
Q11.1sHHAH-AHAHHHAAHAAAHAHHHAHAHAAHAHHAAAH-HAAHHHAHHAAAH HHAHHHHAHAHAHHHHHHAAA
Q14.2sAAHH-HAHHHH-HAAA-AAHHHHHAAAAAHAHAHAAHHHHH-AAHAHAAH AHAAHAAHAHAAHHHA-HAHH
Q15.2sAAHAAAAAHAAAAHHHHAHAAAHHAHHHHAHHAAHAHAHAAHAHHHHAHH HHAAHAAHAHHAAAHHHAAHH
Q15.3sAHAAAHAHHAAHHHAHHHAHHHAAHHAHAHAAHHAAHHAAAAHHHHAAHH AAAHHAHAHHAHHHAAHHHHH
Q5.1sAHAAAHHHHAAHAHAHAHHA-AAHHHHAHHHAAHHAAHHHHAAHHHAHHA HAAHAHAHAAAAHAAAHHHHA
Q5.2sAHAHHAAAHHAHHHHHHAHH-AAAHHH-AHAAHHHHHAAAHAHHAAAAAA HHAHA-HHHAAHAHAHHHH-A
Q8.1sAHHAHAHAAHAAHHHAAHHHAHAAHHHHAAAHHHAAAAAHHHAHHHHHAA HHHHAAHHHHAHAAHAHAAAH
Q8.2sHAHHHAHHHAAAAHAAHHHHA-AHAHHHAAAHHHAAHAHHAAHAAHAHHA AHHAAHAHHHHAAHAAHAAAH
R14.2sHAHHHAAHHHHAAAHHAHHAHHAHHAH-AHHHHHAAAAAA-AHHHHHAAA HAHHAAAAHHAAHAAAAAHAH
R14.3sAAAA-AHAAAHAHHHHAAAHHAAHHAH-AHAHHAAHAAHA-HAHHHAHAA AAAAHAHAHAHHAAHHAAHAA
R16.1sHAAAHHHHAHAAAHAAHHHHAAAHAAHAHHAHAHAAHHHHHAH-AHAAHA AHAAAHAHHHHAAHAAHAHAH
R16.2sAHHH-H-HHHAHAHHAHHHHAAAAHHAAAHHAHHHAAHHHAAA-AHAHAH HAHHAHHHHAHAAHHAHAAHH
R16.3sAAHAAHHAAAHAAHHHAAAAHHAHA-HHHHAHHHAAAAHAAHA-HAHHAH AAAAAAAAAAAHAHHHHHHAA
R19.1sH-AH-AHHHHAHAAA-HAH-A-AHHHH-AAHAHHHAAAAHHAAAHAHHAA AHAAAA-HHAH-HHH-AAA-A
R2.1sHHAHHHAHHHAAAAAAAAHAHAHHHAHAAAHAHHHHAAAHHAAHHAHHHA AAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
R3.1sHHAAHAAHAAHHAAAAHHAAHHAAHHHHHAAAHAHAAHAHHAAHHHHHAA HAHHAHAAHAAHHHHHAAHAH
R3.2sHHHHAAHHHAHAAAAHHAHHHHHAHAHHAHAAHAHHHAHAHAHAHHAHAH AHHAHHHHAHHAHHHHHHAHH
RZ004aHHHHH-HAHAAAAAHAHAAAAAAHAAH-H--HAAHAHHHHHAAHHHAAAH AHAHAHAAAAHAAAA----HA
RZ004bHHHAAAHHAAAHAAHHAAAHHAAAHHA-HA-AAAAHAHHHHAAAHAHA-H AAHAAAHAHAAAA-----AHA
RZ017aAAAAHAHHHAAH-AAHHAHAA-HAHHHAAHHHAHHHHHHHAHHHHHAAAA HHHAHAHAHHHHHHAHAAAAH
RZ017cAAAAHAAAHAAHAHHHAHHHA-HHAAAHHAAHHHAHHHAAAAHAAHHHHH HHAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
RZ023aAAHH-AA-AAHA-HHAAAAAHHAAAHAHAAHHHHAAHHHHHAHHAHAHHH AAAAHHHHHAHAHAAHAAHHH
RZ329aAAAAAHHHAAHAHAAAHHHAA-HHAAAAAHHHAHHHHHAAHAAAHHAAHA HHHHHHAHAAHAHAAHHHAHA
RZ421aHHHAH-H-----HAAHAAHAAHHHAHAAAHHAAAHAAAHHAHAAAHHHHA HHHHHAHAHAAHAAHHHAHAH
RZ421bAHAAH-------AHAHAHAAHAHH-AA-HAHHAHHHHHHAHHHAAAAHHH HHAAAHAHAAAAHAAHHAAHA
RZ612aHHA-AAAHA--HAAAAHAH-HHAAHHHHHAAAHAHAAHHHHAHHHHHHAA AAHHAHAAHAAHHHHHAAHAH
S5.1sAHHHA-HHHHAHAAAHAAHAAAAAHAHAHHAAHHHHAHAHAAAHHAHHHA HHAAAAHAAAHAHA-HHAAAA
S9.1sHHAAHHH-AAHHH-AHHHAHHH-AHHHHHAAAAHAHAHAAAHAHA-HAHH HHHHHHAAAHHHH-HHAAAAH
SG004aHAHHAAAAAAHHAAHAHAHHHAHAH-HA-AHHAHAAHAHHHAHA-A-HAA HAAHHAAAAHHH--AHAAAAH
SG012aAAHHHAAAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAAHAHHAAAAHA AHAAHAHAAAHHAHHHHAAHH
SG012bAHAAAAHHHHAHAHAHHHHAAHHHHAHAHHHHHHAAAHHHAAHHHAHHHA AAAHAHAAAHAAHAAAHAHHA
SG012cAAAAAAHHHAAAHAAHAHAHHAAAAHAHAHHHAHHAHAAAAAHHHHHAAH AAAHAAAHHHHHHHHAAHHAH
SG012dAHHAAAAAAAHAHHAAHHAAHHAAHAHAHHHHHAHHHAHHHHAAAAAAHH AHHHAAAHHHAHAAAHHHHAH
SG012eAAHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHAAHHHHAHHHHHHHHHHAHAHAHA HHHHHHHHHHHHHHHHAHAAA
SG021aHAAAAAAHAAAHHHAHAHAHAAAHAHAAAHHHAHAHAAHHAAHHAHHHHA HAHHHHHAAHHAAAHHHAHAA
SG026aHAHHHAHHHAAAAHAAHHAHAHAHAHHHAAHHHHAAHAHHAAHAHHAHHA AHHAAHAHHHHAAHAAHAAAH
SG026B.1
SG026B.2
SG029aHHHAAHHAAAHAHAAHAAHAAHHHAAAAAAHAAAHAAAAAAHAAAHHHHA HHAHHHHAHAHHAAHHAAHAH
SG029bAHHHHHHHHHHHHAAAHAHHHAAHAAAAAHHHAHAAHHHAHAHHAHAAAH AHHHHAAHHHHAAHHAHHAHH
SG030aAAAHHAAAHAAHAHHHAHHHAHHHA-AHHAHHHHAHHHAAAAHAAHHHHH HHAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
SG030bHHHAAHHAAHAHAAAAHAHHHHHHH-AHAHHHHHHHHAHHHAHHAAHAHA AHHAAHAAHAAAHHAAAAAHH
SG030cAAHAAAHHAAAAHAHAHHHHHAHHH-AAAHHAHAAAHAHAAHHAHHHHAH AAHAHAHAAAAHHAAHAAHHH
SG054aAAHA-HAAHHAHAHHHAHAAAHHAAAAHHAAHHAHHHAAAAAHHHHA--- -AHAHAAH-AAAAAAHHHHHA
SG099AHAAHAAAAAAAHAAHAHAHHAAHAHAHAAAHHAHAAHAHHAAHAHAAAAA HAAAAAAAAAAHHAHAAHAAH
SG099bAAAAAAHHAAAAHAAHAAAHAAAHHHAHAHHHAHHHHHAAAAHHAHHHAA HHHHHHHHHHHAAHAHHAAHH
SG099dHAHHHHHHAAAAAHAAHHAHAHAHAHHHAAHHHHAAHHHHHAHAAHAHHA AHAAAHAAHHHAAAHAAHHAH
SG140aAHHHHHAHAAAAHAAHAAHHHAHAAHHAHHHHAHHHHAAHAAHHAAAAHH AHAHHHHAAHAHAHHHHAAAA
SG155aAHAAHHHHAHHAHHAHHHAAAHAHAHHAHHHHAHAAAHAAHAHHAHAAAH AHHHAAAH------HHHHHAH
SG155CAHAAHHHHAHHAHHAHHHAAHHAHAHHAHHHHAHAAAHHAHAHHAHHAAH AHHHAAAHHHHAAHHHHHHAH
SG155dAAAHHAAAHAAHAHHHAHHHAHHHAAAHHAHHHHAHHHAAAAHAAHHHHH HHAAAAAAAHHAAAAAHHHAA
SG161aAAHAAHHAAHAHAAAAHAHHHHHHHAAHAAAAHHHAHAHHHAAAAAHAHA AHHHHHAAHAHAHHAAAHAHH
SG168bAAHAAHHHHAHAAHHHAAHHA-HHAAHHHAHHAAAHAAAAAAHHHAAAHA HAAAAHHHAAHHHHHAHAAHH
SG192aAAHHHHAHHHHHHAAAAAHHHAHAAAAAAHHHHAAAHHHHHAHHHAHAAA AAAAHAAAAHHAHHHAHHHHH
SG212aAAAAHHHHAHHAHAAAHHHAA-HHAAAAAAA-AHAHHHAAHAAAHHAAHA HHHHHHAHHHHAHHAHHHAHA
SG224aAAAAHHHAAHHAAAAHAAAHAHHAHHAAAAHAHHHAHAAAHAAAAHHAHH AHHAHHAAHHHHAAHHAAAHH
SG293aAHAAAAHHHAAHAH-HHH-AAHHHHAHAHHHAHAAAAH---AHHHAHHHA AAAAAHAAAHAAHAAAHAHHA
SG298aHHAHHHHHHAAAHAHAHHAHHHHAHAAHHAAAHHHHHHHHHAHHAAAAAA HHAHAHAHAAAHHHAAAHHHA
SG298bAHAAAHAAAHHHAAHHAAAAHHHAHAHAHAAHAHAAHAAAAHAAAAHAHA AAAHHHHAAAAAAHHHHHAHA
SG302aAAAAAAAHAAAAHAAHHHHHHAAAAHAHAHHHAHAAHAAAAAHHHHHAHH HAAHAAHAHHHHHHAAHHHAH
SG302bAAHHHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAAAHAAHAHAAAAHHAAAAHA AAAAHHHHAHHHAHHAHAAHH
SG305aHAAAAHAAAHAHAHAHAHAAAHHAA-AAHAHHHAAHHAHHAAHHHHAHAH AAHAHAAHAAAAHAAHHHHHA
SG322a-HHAAAAAAAHAHHAAHHAHHHAAH-H-HHHHHAHHHAHHHHAAAAAAHH AHHHAAAHHHAHAAAHHHHAH
SG322b-AAAAAHHHAAAHAAHAHAHHAAAA-A-HHHAAHHAHAAAAAHHHHAAAH AAAHAAAHHHHHHHHAAHHAH
SG370bAAAAHHAAHAHAAHHAAAHAAHAHHAAAHAHHAAHHAHAAAAAAHAHAAH HAAHHHAAHHHAAAAHHHHAA
SG370cAAAAHHAAHAHAAHHAAAHAA-AHHAAAHAHH-AHHAHAAAAAAHAHAAH HAAHHHAHHHHAAAAHHHHAA
SG406aAAAHAAHHHAAH-AHHHA-H--AHHAHHHHHAAAAAHAH-HHHA-AHHHH HAAAAHAHHAAAAHAAHHHHH
SG426bHHAAHHAAAAHHAAAHAAAAH-AAHHHAHAHHHAAHAHHHHA-HHAHAAH HAHAAAHH-AAAAHAHHAHHA
SG442aHHHAHHAAHHAH-AHHAAAHAAHAAHHAHHAAHAHAAHHHHHAHHHAAAH AAHAAAHHAHAHAAHAAHHHA
SG442bAHHHAAHHHAAAHHAAHHAHAAAHAAHHAHHA-HHAHAAAAAHAHHAHHA AHHAAHAHHHHAHHHAHAAAH
T14.2sHHAAHHHHAHHHHHHAAHAHHHAAHAHHHAHAAAHHHHAAAHAHAHHAHA HHAAHHAAAHHHHAHAAHAHA
T16.2sAHAHAAAHAHHHAAHHHAAHHHHHAAAAHHHAAA-HHAHHHHAHAAHAHA HHA-AHAHA-HAHAAAHAHAH
T18.2sHAHHHA-HHAHAAAH-HHHAHHHHHAHAAHHAAHAAAAAAAAHH-HHAHA HAHHAAHAHHAAHAAAAAHAH
T20.2sAHAAAHAHHAHHHHAHHHAHHHAAHHAHA-AAHHAAHHAAAAHHHHAAHH AAA-HHHAHAAHHHAAHHHHH
T20.4sHH-A--HHAAHHHHHAAHAHHHAAHAHHH-HAAAHHHHAAAHAHAHHAHA HHA-HHAAAHHHHAHAAAAHA
T9.1sHHAA--HH-HAHHHHHHA-HAAAAAAHHAHHAHHHHHAAHHHHHAAH-AA HAAHAHHHHA-HHHAAHAHHA
U12.1sHHHA-HAAHH-HAAAAHAHHHAHAHH-H-HAAHHAHHAAHHAAHHA-HAA HHHAAHHAH-H-HHAAAAAAH
U14.1sHHAHAAHHHAHAAHAAAHHHHHHHAAHHHAHAAAHHHHAAHHHAHAAHHA HHAHHH-AHAHHHHAAAAAAH
U14.2sHAAHAHHHHA-AHAHAHHAH--HAHAH-HHHHHHHHHH-H-H-HAHAAAA HHAHAH-HAAAHHAH-AHHAA
U14.3sAHHHHAHHHHAHHAHHAAAAHAHAAAHAHHAHAHHHHHAAHAAHAAAAHH AHHHAH-AAHAHHHHAHHHAA
U3.1sAA-HAHHHAHH-AAHAAHHHHAHAHHHAAAHAHHHA-AAHHAA-HHAAH- AHHHAHHAHHHHAAHHAAAHA
UMC004bHHHHHHHAHAAAAAHAHAAAAHAHAAHAHHAHHAHAHHHHHAHHAHAAAH -HAHAHHAAAHAAHHHHAHHA
UMC015bAHA-AHA-AAAAAHHHAHHHAHHHAHAAHAHHHHAHAAHHHAHAAHHAHH HHHHHHHAAHHHAHAHHAHAA
UMC027aAAHHHAHAAHHHAAHAAAAHAAHHHAHAHAHHHAAHAHAAAAHHAAAAHA AAAAHHHHAAHHAHHAHAAHH
UMC031aAHAAAHAHAAAAAHHHAHHHAHHHAAHAHAHHHHAHAAHHHAHAAHHAHH HHHHHHAAAHHHAHAHHAHAA
UMC043AHHA-AHAHHHAHHAHHAHHHHHHHAAAHH-HAAHAAHHHHAHHHAHHAAH HH---HHAAH-HAAHAHAAAH
UMC043BHHH-AAHHAHHAAHAAAHHHHHHHAHHAHH-HAAAHHHAAHHHAHAAHAH HH---HAAHAHAHAHHHHHAA
UMC044aAAAHHHAAAHHH-HAAAAA-AAHAHAAAAAAHAHHAAAAAHAHAAAA--H HAAHHHAAAAAHHHHHAAAHA
UMC044BHHAHAHAAHHHA-HHAAHA-HHHHAHHHAHHAHAHHAHHHHHHAAHAAHH H-AAHHHHHHHAAAHHHHHHA
UMC045aHHAHAAHAAHAHHAAHAHHAHHAAHHAHHHHAAHAAHAHHAHHHHAHHHA AAAHHAAHAAAHAHAAAHAAA
UMC047aHHHAHHAAHHAAHHAAAHHAAHAAAAHHAAAAAHHHAHHAAHAAHHAHAH HAAAHAHAHHHHAAAAAHHHH
UMC047bHHAHHAHHHHAAAAAAAAAHHAHHHAAAAAHAHHHAAAHHHAHHHAHHHA HAHAAHHHHAHAHHHAAAAHA
UMC049aAAH-A-HHAHAAHAHAA-AHHAHAHHAAAAHAHHHAAAHHHAHHHHAAHH AHHHAHHAHAAHAAHHAAAH-
UMC049bAHH-AAHHHHAHAAAHA-AHAAAAHAHAHH---AHHHHHHAAHHAAHHAA AHH---HAAAHAHAAHHAAAH
UMC076bHHH-A-AHHH-AHHHHH-AHAAAHHHAAHAAAHAHAAAHHAAHHAHAHAH AHHAHAAHAHHHAHAAAAAHH
UMC076cAAH-HHHAHAAAHAHHAHHAAHHHAAAAAHHHHHHAAAHHHHAAAHHAHH HHHAAAHAHAHHHAAHHAHAA
UMC102A-HAA-AHHAHAHHHHHHHH--AAAAAAH-HHHHHHHHAHHHHHHAAHAAA HAAHAHHHHAHHHHAAHAHHA
UMC128aHHHAAHAAAHAH-AAAHAAHHHHHHHAHAHAAHHHHHAHHHAHHAAHAAA AHHAAHHAHAHAH-AAHAAHH
UMC130aHHAHHAHHAHAHHHHHHAAHAAAAAAAHAHHAHHHH-AHHHHHHAAHAAA HAA-AHHHHHHHHHAHHAHHA
UMC130bAHAAAHAAAHAHAAHHAHAAHAHAAAAHAHHHHAAA-AAAAHHHAHHHHA AHHAHAAAAHHHHAHHHAAHA
UMC130cHHHAAAHHAAHHAHAAAAHHHHHHHHHAHHAHHHHHAHHH-AHHHHAAAH AAAHAHHHHHHHHHHAAAAAH
UMC139aAHHHHHHHHHAHAHHAHHAHAAAAHAHAAHAHHHHAAHHHAAAAAHAHAH AAHHAHHAHHHAHHHAHAAHH
UMC139bHHHHHH--HAAAHAAAHHHHAHHAHHAHHHAHAHHHHHHHAAHHHHAAAH AHAHAHAAA-AHAHHAAHHHA
UMC147aHHHAAHHAAHAHAAAAHAHAHHHHHHAHAAHHHHHAHAHHHAHHAAHAHA AHHHAHAAHAHAHHAAAHAHH
UMC147bAHA-HHA--HHAHHAHHHAAH-AHAHHAHHHHAAAHAHHAHAHHAHAAAH HHHHAHAHHHAAAHHHHHHAH