Query (optional)   in Class  

GrainGenes Protein Report: A82377_1.AA

[ Printable Version ]  [ Submit comment/correction ]

Protein
A82377_1.AA
Peptide
LPXGFRFHPTDEEXXXXYLXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXPWXLPXXX
XXXXXEWFFFXXXXXKYPXGXRXNRXXXXGYWKATGXDXXXXXXXXXXXX
XXGXKKXLVFYXGXXXXGXXXXWXMHEYRLXXXXXXXXXXXXXXXWXXXR
XXXK