Query (optional)   in Class  

GrainGenes Sequence Report: wsnp_Ku_c5891_10414090

[Submit comment/correction]

Sequence
wsnp_Ku_c5891_10414090
Contig
6BS_3001892
Probe
wsnp_Ku_c5891_10414090
DNA Homology
6BS_3001892Best IWGSC match3680URGI_BestIWGSC_N
BLAST, e-value
06BS_3001892Best IWGSC match
DNA
ccctctcctgagcttcatttaactcagttagaagcagctctgttgctcgt
ttcaatttcttcacttcattttgtgatgaagccactgttgcctgttggtc
Maggtaaacctgtgcaatttttccaaccttggtgattggatctgtatcaa
attctcgagcgatgtccactgtactcaaagcatttaacaatctactcaag
t

GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.