Query (optional)   in Class  

GrainGenes Trait Score Report: Groat Oil of OA1039-1 (oat) at W.LAF, IN in 2002 UMOPN

Trait Score
Groat Oil of OA1039-1 (oat) at W.LAF, IN in 2002 UMOPN
Trait Study
Groat oil, 2002 UMOPN
Environment
W.LAF, IN in 2002 UMOPN
Germplasm
OA1039-1 (oat)
Score
5.15