Query (optional)   in Class  

GrainGenes Trait Score Report: Groat Protein Yield of ND981275 (oat) at W.LAF, IN in 2002 UMOPN

Trait Score
Groat Protein Yield of ND981275 (oat) at W.LAF, IN in 2002 UMOPN
Trait Study
Groat yield, 2002 UMOPN
Environment
W.LAF, IN in 2002 UMOPN
Germplasm
ND981275 (oat)
Score
447.37