Query (optional)   in Class  

GrainGenes Trait Score Report: Groat Protein of Souris (oat) at W.LAF, IN in 2002 UMOPN

Trait Score
Groat Protein of Souris (oat) at W.LAF, IN in 2002 UMOPN
Trait Study
Groat protein, 2002 UMOPN
Environment
W.LAF, IN in 2002 UMOPN
Germplasm
Souris (oat)
Score
15.51