Segregation data from the E x R rye mapping population
 from Yolanda Loarce, Feb 1997
 
 Reference:
 Loarce, Y., G. Hueros, and E. Ferrer. 1996. A molecular linkage map of
 rye. Theoretical and Applied Genetics 93:1112-1118.
 
 data type F2 intercross
 91 54 0
 
 Chromosome 1R
 BCD1434  HHHHHHBHBABBAAAAHHABHHAHHHBHHAHHHHBBABAHHHHHHAHHHBBAAB
 BCD927  HHHHHHBHBABBAAD-HHABHHAHHHBHHDHHHHBBABAHHHHHHAHHHBBAAB
 UAH30   DDDDDDBDBDBBDDDDDDDBDDDDDDBDDDDDDDBBDBDDDDDDDDDDDBBDDD
 PSR601  H-D--HB-B-BBAAH-AD--HH--HHB-HAHHAHBBHBH-HH---AHBH-----
 BCD115  CAACCCCCC-CCAAC--CCCCCACCCCCCCCCCCCCACCAC-CCCAACCACA--
 UAH39   AAABBHHHBHBBAHBHHAHAHHAHHHHHHHHBHHBBAHHAHAHHHHHBHABADH
 
 Chromosome 3R
 CDO348  B-H--AA-A-HABAB-HH--HA--HAH-BBHHAHBHHBH-HH---HHHA-----
 CDO419A  C----AA-A-CACAC-CC--C---CCC-CCCCACCCCCC----C-C-CC-----
 BCD298A  BHHHBAAHAHHABAHADBCAHAHHHHHHBDHBAHBHHHHDHHHHHBHCHHCH--
 CDO460  DA-BAADD---AHAB-HBDAHAHHHHAHBHHCCHHHHHCCHHCHHBCHHCA-H-
 CDO395  -AHBAABAAHHAHABHBBHAHA-BHHAHBHBBHHHHBHBHHHHHHBBBABAAH-
 OPO18   -DDBDDBDDDBDDDBDBDBDDDDBDBDDBB-BD-DDBDBDDDDDDBBBD-----
 OPT18   DDDBDDDDDDBDB--DBDDDD--DDB-DBBDBDDBDD-DDDDDDDBDDDBDDDB
 PSR910  CDCC-ABAHHBAHABABHHAAABBHBH-BBHBAHBHBH-HHHHH-BHBA-A-HB
 WG222   HAHBHABAHHBAHABABHHAAABHHBH-BBHBAHBHBA-HHHHH-BHHA-A-HB
 OPS10   -DDBDDBDDBBDDD-DBDDDDD-DDBBDBBDBDDBDBDDDDDDDDD-DDBDDDB
 PSR156  AABDHABACBDDCAB-HHHAAAHHHBH-HHDDAHBHBA--HHHHHD-AA---H- 
 
 BCD402A  HHBBBAHHAABACACACHBAAAHHCCHHCCCCCCBCCCCCACAAACHBCHHACC
 BCD402B  HBHBBAHHAABACACACHHAAABHCCHHCCCC-CBCCCCCHCHHHCHBCHHACA
 PSR1077  H-H--AH-A-BABDC-BH--AA--HBH-BBCBAHBHHBH-HH-H-B-BA-----
 PSR578  B----DD-D-DDBDD-B---DD--DDD-DBDBDDBDDBD-DD---BDBD-----
 
 Chromosome 4R
 BCD327  ABHB-AAHHHBHBDHHHCDB--HHBBH-HHCBHDAAHB-DHHHH-BDBH-A-BB
 UAH82A  A-A--AA-H-BHBAH-HH--HB--BBH-HHBBHHAAHBA-HH---BABH-----
 UAH82B  A-A--AA-C-CCCAC-CC--CC--CCC-CCCCCCAACCA-CC---CACC-----
 UAH82C  D-D--DD-D-BDBDD-DD--DB--BBD-DDDBDDDDDBD-DD---BDBD-----
 WG9    ABABBAAHHHBDBHHAHHABHBHHBBHHHHHBHHAAHBAAHHHHHBABHHAABB
 BCD385  ABABBAAHHHBHBHHAHHABHBHHBBHHHHHBHHAAHBAAHHHHHBABHHAABB
 OPS19B  ACACCAACCCCACCCACCACCCCCCC-CCCCCCCAACCAACCCCCC-CCCAACC
 PSR103  --D--DD-HHCHBHHAAHABHBHHBB--HHHBHHAABB--HHHH--ACH---C-
 MWG573  DBAC-HA-DHBHHHHAAHABHA-ABBH-HHHHHHAABB--HHHH-BABH---C-
 UAH52   ABABBHAHHHHHHHHAAHABHBHABBBHHHHHHHAABBHHHHHHHBABHHAABB
 UAH5   ABABBHAHHHABHHHHAHAH-HHABBBHHHHHHHAHBBHHHHHHABABAHHABB
 UAH74   D-D--DD-D-DBDDD-DD--DD--BBB-DDDDDDDDBBD-DD---BDBD-----
 CDO942  ACCC-CC-CCACACCCACACCC--CCC-CCACACCACC--CCCC-CACA---C-
 UAH103B  D-D--DD-D-DBDDD-DD--BD---BB-DDDDDDBDBBD-DD---DDBD-----
 OPR4R11  DBDBBDDDDDDBDDDDDDD-BDDDDBBDD-DDDDBDBBDDDDDDDDBBBDDDDB
 BCD93   ABHB-ABAHHABAHHHAHAHBHHABBH-HBAHAHHABB-HHHHH-HBBA-H-BH
 CDO358  -CCCCACACCACACCCC--CCCCCCCACCC-CCCCACCCCCC--CCCCACC-C-
 
 Chromosome 5R
 CDO749  D-DD--D-B-DBDBD-DD--DD--DDD-DBDBBDDDDDD-DB-D-B-DB-----
 WG364A  H-B---H-B-HBHBH-HH--AH--HHH-HBHBHHHAHAH-HB---HBAB-----
 PSR628  CCCB-HH-BBHBHBHHHHBAAHBBHHH-HBHCHHHAHA--HBHH-DBAB---A-
 CDO687  --D--HH-B-HBHBH-HB--AH--HHH-HB-CHHHAHAH-AB---HBAB-----
 BCD1130  HBHHAHHBBBHBHBHHHBBAAHBBHHHHHBHCHHHAHAHHHBHHHHCACDCDA-
 CDO419B  D-D--DD-B-DBDBD-DB--DD--DDD-DBDBDDDDDDD-D--D-D-DB-----
 UAH58A  D-D--DD-B-DBDBD-DB--DD--DDD---D-DDDDDDD-DD---DDD------
 CDO786A  HBHH-HH-BBHBHBHHHBBAAHBBHHH-HBHBHHHAHA--HHHH-HBAB---A-
 CDO419C  C-C--CC-C-CCCCC-CC--AC--CCC-CCCCCCCACAC-CC-C-C-AC-----
 UAH58B  C-C--CC-C-CCCCC-CC--AC--CCC-CCCCCCC-CAC-CC---CCAC-----
 BCD351  HBHHAHHBHBHHHBHHHBBAAHBBHHHHHBHHHHHAHAHHHHHHHHBABHHAAB
 WG380   BHBBACCBACCBHBCCHBBAAHBBHHABHBHBHHHAHAHCHH-CHHBHBCC---
 BCD508  HHHHAHHBAAHHHBHHHBBAHHBBHHAHHBHHHHHAAHHHHHHHHHBHHHHAA-
 UAH105  H-HH--H-A-HHHBB-HA--HH--HHA-BBHHHHHHAHH-BH---HBHH-----
 PSR637  H-H--HH-A-HHHBB-HC--HH--HHA-BBHHHHHHAHH-HH---ABHH-----
 CDO1417A H-H--HH-A-HHHBB-DC--HH--HHA-BBHHHHHHAHH-HH-H-A-HH-----
 BCD451  D-D--DD-D-DDDBB-DD--DD--DDD-BBDDDDDDDDD-DD-D-D-DD-----
 BCD9   AHCHAHHBAAHHHBBHHBBHHHBBHHAHBHHHHHHHAHHDHHHHHABHHBHHA-
 WG180   DDDDDBDDDDDDDDBDDDDDBDBBDDDDBDDDDDBDDDDDDDDDDDDBDBDDD-
 BCD221  AHHAHBAHAHHHHHBAHHHHBHBBHHHHBHAHHHBHHHHAHHHHHHHBABAAAH
 BCD808  AHHAABAHAHHHHHBAHHHHBHBBHHHHBHAHHHBHHHHAHHHHHHHBABADAD
 UAH97   AHHAABAHAHHHHHBAHHHHBHBBHHHCBHAHHHBHHHHAHHHHHHHBABHHB-
 BCD298B  AHHAABAHAHHHHABAHHHHBHBBBBBHBDHHHHBBHAHAHHHHHHHHAHHH--
 WG114   CCCAABCCACCCCBCACCCCBBCCBBCCCCCCCCBCCACCCCCCCCCBACCDD-
 
 Chromosome 6R
 OPT6   CCCCCACCACACCCCACCCCCCCCACC-CCCCC-ACCACCCCCCCCCCCACACA
 UAH61   HHHH-AHHAHAHHHHAHHHBHHHBAHH-HHHBBHAHHA-BHHHH-HBHH-H-HA
 UAH103A  --C--AC-A-ACCCC-CC--CC---CC-CCCCCCACCAC-CC---CCCC-----
 CDO780  D-H--AH-A-AHHHH-HH--HH--AHH-HHHBBHAHHAH-HH---HBAH-----
 PSR371  HHH--AH-AHHHHHHHHHABHHABAHH-HHHBBHAHHA--HHHH-HBAH---H-
 CDO772  H-D---H-A-ADHHH-HC--HH--AHH-HHHBBCAHHAH-HH---DCAH-----
 OPS2   DDDBDDDDDDD-DDDDBDDBDDDBDDDDDDDBBDD-BDDDD-D-DD-DD--DDD
 PSR142  HHH--DH-AHAAHHHHBHABAHABAHH-HHHCBHAHBA--HHHH--BAH---H-
 BCD758  HHHCHHHHA-AAHHHCCCABAHABAHHHHCCCCCAHCACCCCCCCCC-CACAC-
 PSR915  DDD--DD-DDDDDDDD--DBDDDBDDD-DDDDDDDDBD--DDDD---DD---D-
 CDO836  HHHH-HH-ABB-BBHCHHAAAA-HBHH-CHHHCHAHBB--HA-H-BBHH---H-
 BCD276  HHHHHBHHABBABBABHHAAAAAHBAHHBDHHBHAHBHHAHAHHHBBHHHBAAA
 BCD1   CCCCCCCCACBABBCCCCAAAAACBACCBCCCBCACBCCACACCCBBCCCBAAA
 BCD147  CCCCCCCCACBABBCCCCAAAAACBACCBCCCBCACBCCACACCCBBCCCBAAA
 
 Chromosome 7R
 OPJ5A   DDBDB-D-BDDBDDDD---DDBDDBDD-BD-DD-DDDBDDDBDDDB-DDD----
 OPJ5B   DDBDB-D-BDDBDDDDDD-DDBDDBDD-BD-DDDDDDBDDDBDDDB-DDD----
 UAH6   AABABBHHBHHBAHHAHBHA-BAADAHHBAHHHHHAHHBAHBHHHBBHHHHDAH
 UAH103C  D-B--BD-B-DBDDD-D---DB---DD-BDDDDDDDDDB-DB---BBBD-----
 UAH48   A-C--CC-C-CCACC-CC--CC--CAC-CCCCCCCCCCC-CC---CCCC-----
 OPG4   AACCCCCCCCCCACCACCC-CCCCCACCCC-CC-CCCCCACCC-CCCCACCAAC
 WG516   AABHHBHHBHHHAHHAHHHAHHBHHAHHBHHHHHHBHHBAHBHHHBBHAHHBAH
 OPR10   DDBDDBDDDDD-DDDDDDDDDDBDDDDDBDDDDBDBDDBDDBDDDBBDDBDDDB
 CDO786D  AAC--AC-CACCAACCCCCACCCCCAC-CCCAACCCCC--CCCC--C-C---C-
 PSR129  AAB--AH-HAHHAAHHHHBAHH-BHAH-BHHHAHBBHH--HBHH-BBHH---C-
 WG522   AABBAAHBHAHHAAHHHHBAHHHBHAHHBBHHAHBBHHBAHBHHHBBAHBAAHB
 CDO783  A-B--AH-H-HHAAH-HH--HH--HAH-BBHHAHBBHHB-HB-H-B-BA-----
 OPE5   AACCAACCCACCAA-CCCCACCCCCA-CCCCCACCCCCCCCCCCC-CACCAA--
 CDO786B  AACC-AC-CA-CAACCCCC-CCCCCAC-CCACAACCCC---C-C--CAC-----
 CDO786C  AA---A--CCCCAA-A-CCACCCCCA--CCACA-------------CAC---C-