Mapping data for Triticum aestivum CS x CNN chromosome 1A
 From Jorge Dubcovsky and Jan Dvorak, 27 Nov 1995
 
 
 Cross: Chinese Spring x Cheyenne 1A substitution line for Chinese Spring 1A
 Data type: 101 recombinant substitution lines (RSLs). 29 loci. 
 
 h= Chinese Spring, a= Cheyenne 1A substitution line for Chinese Spring 1A;
 - = missing data.
 
 XGli1          aaaahaaahaaaahhaahhhhaahhaahaahahaaahhhhhhhaahhaahhaahaaahahhhaaaaaahhahhaahahhhhhhhahhaaaaahaaaahaah
 XGlu3          aaahhaaahaaaahhhahhhhaahhaahaahahahahhhhhhhaahhaahhaahaaahahhhaaaaaahhahhaahahhhhhhhahhaaaaahaaaahaah
 Xmwg60= Xmwg2048    aaahhaaahhhaahhhhhhhhahhhaahahhhhahhhhh-hhaaahhahhhaaaaahhahhhaaaaaaahhhaaahahhahhhhahhaahaahaaaaaaah
 XGli3          aaahhaaahhhaahhhhhhhhahhhaahahhhhahhhhhaahaaahhahhhaaaaahhahhhaaaahaahhhaaahaahahhhhhhhaahaahaaaaahah
 XChs3          aaahhaaahhhaahhhhhhhh-hhhaahahhhhaahhaaaahaaahhahhhaaaaahhahhhaaaahaahhhaaaaaahahh-------------------
 XksuE18         aaahahaahhhaahhhhhhhhahhhaahahhhhaahhaaaahahahhahhhaaaaahhahhhaaaahaahhhaaaa--hahhhhhhhaahaahahaaahah
 Xbcd98         aaahahaahhhaahhhhhhhhhhhaaahahhhaaahhaaaahahahhahhhaaaaahhahhhaaaahaahhhaaaaaahahhhhhhhaahhahahaaahhh 
 XcsIH69         aaahahaahhhaahahhhhahhhhaaahahhhaaahhaaaahahahhahhhaaaaahhahhhaaaahaahhhaaaaaahahhhhhhhaahh-hahaaahha
 Xmwg2021.2       aaah-haahhhhahhhh-hahhhh-aahahhhaaahhaaaahahahhahhhaaaaahhahhhaa-a-a--------aahahhhhhhhaahhahahaaahha
 XTri, Xcdo580, Xpsr381 aaahahaahhhhahhhhhhahhhhaaaaahhhaaahhaaaahahaahahhhaaaaahhahhhaaaahaahhaaaaaaahahhhhhhhaahhhhahaaahha
 Xmwg645.2        aaahahaahahhhhhhhhhahhhhaaaaahhhaaa-ha-aahah---------------------------------------hhhhaahhhhahaaa---
 Xmwg758, Xabg452    aaahahaahahhhahhhhhahhhhaaaaahhhaaa-haaaahahaaaahhhaaaaahhaahhaaaahaahaaaaaaaahahhhhhhhaahhhhahaaahha
 Xbcd12, Xcdo105, XEm  aaahahaahahhhahhhhhahhhhaaaaahhhaaahhaaaahahaaaahhhaaaaahhaahhaaaahhahaaaaaaaahahhhhhhhaahhhhahaaahh-
 Xwg983         aaahahaahahhhahhhhhahhhhaaaaahhhaaahhaaaahahaaaahhhaaaaahhaahhaaahahahaaaaaaaahahhhhhhhaahhhhahaaahha
 XGlu1          aaahahaahhhhhahhhhaahhhhhaaaahhhaahahaaaahahaaaahhhahaahhhaahhaahhahahaaaaaahhhahahhahhaahhhhahaahhha
 XLec          aaaha-aahhhhh-hhhhaahhhhhaaahhhhaahaha-a-hahaaa-hhhahaahhhaahha-hhahahaaaaaahhhahahh-hhaaahhhaha-hhha
 Xpsr162         aaaaahaahhhhhahhhhaaahhhhaaahhhhaahahhaaahahaaaahhhahaahhhaahhaahhahahaaaaaahhhahahhahhhaahhhahaahhha
 Xbcd808         aaaaahaahhhhhahhhhaaahhhhaaahhhhah--hha-ahahaaaaahhahaahhhaahhaahhahahaaaaaahhaahahhahhhaahhhahaahhha
 XksuE8         aaaaahaahhhhhahhhhaaahhhhaaahhhhahhahhhaahahaaaaahhahaahhhaahhaahhahahaaaaaahaahhahhahhhaaahhahaaahha
 XAdh3, Xmwg676     aaaaaaaahhhhhahhhhaaahahhaaahhhhahhahhhaahahaaaaahhahaahhhaahhaahhahahaaaaaahaahhahhahhhaaahhahaaaaha
 XksuG34         ahaaaaaahhhhhhahhhaaahahhaaahhhhahh-hhhaahahhaaaahhahaahhhhhhhaahhahahaaaaaahaahhahhahhhaaahhahahahha
 Xmwg710         ahaaaaaahhahhhahhhaaahahh-hahahhahhaahhhahahhaaaahaahaahhhhhhhaa-hahaha-ahaaaaahhahhahhaahahhhhahahha
 Xmwg912         ahaaa-ha-aa-hhaa--hahaa-aahaha--ahaaahhh--a-hah-aaaahaha--hh-aa-ahaha-aahhahaa-haa-a---aahha-h--hah-h