Mapping data for Triticum monococcum 1A^m^ x T. aestivum chromosome 1A
 From Jorge Dubcovsky and Jan Dvorak, 27 Nov 1995
 
 
 Cross: Chinese Spring Disomic Substitution 1A^m^ (from T. monococcum ssp.
 aegilopoides G1777) x Chinese Spring
 
 Data type: Recombinant Substitution lines (RSL) between chromosomes 1A^m^
 from T. monococcum ssp. aegilopoides G1777 and chromosome 1A from the ph1b
 mutant of Chinese Spring (in Chinese Spring background). The 96
 monosomic-RSLs were obtained in the absence of the ph1 gene.
 
 h= Chinese Spring allele, a= T. monococcum allele; - = missing data or
 recombination 1A-1D.
 
 Bg, Hg, XNor         ahaaaahhhahaaaaa-hahhh hahahaaaaha-ahhhh aha---ahhahaaahahh- ------------aaaahah hhahaaaaahaahahhhha
 XGli1, XGlu3 (a)            ahaaaahhhahaaaaa-hhhhh haaahaaaaha-ahhhh aha---ahhahaaahahh- ------------aaaahah hhahaaaaahaahahhhha
 Xmwg645.1                -haaaahhaahaahaa-hhhhh haaahaaaaha-ahhhh aha---ahhahaaahahh- ------------aaaahah hhahaaaaahaahahhhha
 Xmwg60= Xmwg2048            ahaaaahhaahaahaa-hhhhh haaahaaaaha-hhhhh aha---ahhahaaahhhh- ------------aaaahah hhahaaaaahaahahhhaa
 Xmwg2083                ahaahahhaahaahaa-hhhhh haaaaaaaaha-hhhhh aha---ahhahaaahhhh- ------------aaaahah hhahaaaaahaahahhhaa
 XGli3, XChs3 (b)            ahaahahhaahaahaa-hhhha haaaaaaaaha-hhhhh aha---ahhahaaahhhh- ------------aaaahah hhahahaaahaahaahhaa
 XksuE18                 ahaahaahaahaahah-hhhha haaaaaaaaha-hhhhh aha---ahhahaaahhhh- ------------aaaahah hhahhhaaahaaaaahhaa
 X5SDna1, Xbcd98             haaahhahaahaahah-hhhha haaaaaaaaaa-hhhhh aha---ahhaaaaahhhh- ------------haaahah hhahhhaaahaaaaahhaa
 XcsIH69                 haaahaahaahaahah-hhhha haaaaaaaaaa-hhhhh aha---ahhaahaahhhh- ------------haaahah hhahhhaaahaaaaahhaa
 Xpsr688                 haaahaahaahaahah-hhhha haahaaaaaaa-hhhhh aha---ahhaahaahhhh- ------------haaahah hhahhhaaahaaaaahhaa
 Xabg500                 haaahaaaaahaahah-hhhha haahaaaaahaahhhhh aha---ahhaahaahhah- ------------haahhah hhahhhaaahaaaaahhaa
 XTri, Xcdo580              haaahaaaaahaahah-hhhha haahaaaaaha-hahhh aha---ahhaahaahhah- ------------haahhah hhahhaaaahhaaaahhaa
 Xcdo1173, Xbcd1124           haaahaaaaahahhah-hhhha haahaaaaaha-hahhh aha---ahhaahaahhah- ------------haahhah hhahhaaaahhaaaahhaa
 Xpsr161 (c)               haaahaaaaahahhah-hhhha haahaaaaahaahahhh ahahhhahhaahaahhaha aahahaahhhaahaahaah hhahhaaaahhahaahhaa
 XEsi47 (d)           haaahaaaaahahhah-hhhha haahaaaaahaahahhh ahahhhahhaahaahhaha aahahaahhhaahaahaah hhahhaaaahhahaahhaa
 Xbcd12                 haaahaaaaahahhah-hhhha haahaaaaahaahahhh ahahhhahhaahaahhaha aahahaahhaaahaahaah hhahhaaaahhahaahhaa
 XEm= XDor2               haaahaaaaahahhah-hhhha haahaaaaahaahahh- ahahhhahhaahaahhaha hahahaahhaaahaahaah hhahhaaaahhahaahhaa
 XGlb1, Xcdo105             haaahaaaaahahhah-hhhha haahaaaaahaahahhh ahahhhahhaahaahhaaa hahahaahhaaahaahaah hhahhahaahhahaahhaa
 Xbcd454                 haaahaaaaahahhah-hhhha hhahaaaaahaahahhh ahahhhahhaahaahhaaa hahahahhhaaahaahaah hhahhahaahhahaahhaa
 Xbcd22 (e)               haaahaaaaahahhah-hhhha hhahaaaaahaahahhh ahaahhahhaahaahhhaa hahahahhhaaahaahaah hhaahahahhhahaahhaa
 Xcdo1396, Xwg983            haaaaaaaahhahhaa-hhhha hhahhaaaahaahhhhh aaahhhahhaahaahhhaa hahahahhhaaahaahaah hhaaaahahhhahaahaaa
 Xabg464                 haaaaaaaahhahh-a-hhhha hhahhaaaahaahhhhh aaahhhahhaahaahhaaa aahahah-haaaaaahaah hhaaaahahhhahaahaaa
 Xcdo312                 -aaaaaaaahhahhaa-hhhha hhahhaaaahaahhhhh aaahhhahhaahaahhaha aahahahhhaaaaaahaah ---aaahahhhahaahaaa
 XPgk= Xbcd738              haaaaahaahhahhaa-hhhha hhahhahaahaahhhah aaahhhahhaahaahhaha aahahahhhaaaaaahaah hhaaaahahhhahaahaha
 XGlu1                  haaaaahaahhahhaa-hhhha hhahhahaahaahhhah aaahhhahhahhaahhaha aahahahhhaaaaaahaah hhaaaahahhhahaahaha
 XLec, Xcdo572              hhaaaahaahhahhaa-hhhha hhahhahhaaaahhhah aaahhhahhahhaahhaaa aahahahhhaaaaaahahh hhaaaahahhhahaahaha
 Xpsr162, Xbcd592            hhaaaahaahhahhaa-hhhha hhahhahhaaaahhhah aaahhhahhahhaahhaaa aahahahhhaaaaaahahh haaaaahahhhahaahaha
 Xmwg504                 hhhaaahaahhahhaa-hhhha hhahhahhaaaahhhah aaah-hahhahhaahhaaa aahahahhhaaaaaahahh haaaaahahhhahaahaha
 Xmwg733, Xbcd1930            hhhhaahaaahahhaa-hhhha hhahhaahhaaahhhah aaahahhhhahhaaahaaa aahahahahaaaaaahahh haaaaahahhhahaahaha
 Xbcd808, Xbcd265            hhhhaahaaahah-aahhhhha hhahhaahhaaahahah aaahahhhhahhaaahaaa aahahahahaaaaahhahh haaahahahhhahaahaha
 Xbcd442, Xtam2, XksuE8         hhhhaahaaahah-aahhhhha hhahhaahhaaahahah aaahahhhhahhaaahaaa aahahahahaaaaahhahh haaahahahhhahaaaaha
 Xabc152.2                hhhhaahaaahah-aahhhhha hhahhaahhaaahahah aaahahhhhahahaahaaa ahhahahahaaaaahhahh haaahahahhhaaaaaaha
 XCab2= Xmwg701, Xmwg706         hhhhaaaaaa-ah-aahhhhha hhahhaahhaaahahah aaahahhhhahahaahaaa aahaaahahaaaaahhahh haaahaaahahaaaaaaha
 XAdh3, Xmwg676             hhhhaaaaaa-ah-aahhhhha hhahhaahhaaahahah aaahahhhhahahaahaaa aahaaahahaaaaahhahh aaaahaaahahaaaaaaha
 Xbcd304                 ---h------------------ hhahhaahhaaaha-a- aaahahhhhahaha-h-a- aahaaahahaaaaahhaah aahahaaahahaaaaaaha
 XksuG34                 hhhhaaahaa-a--aahahhha hhahhaahhahahahah aaahahhhhahahaahaah aahaaahahaaaaahhaah aahahaaahahaaaaaahh
 Xmwg984                 hhhhhaahaa-aa-aahahhhh hhahaaaahhhahahah haahahhhhahahaahaah aahaaahahhaaaahhaah aahaaaaaaahaaaaaahh