Data for the Triticum tauschii map
 from Bikram Gill, 1/93
 
 data type f2 intercross
 60 291 0 0
 *A001   HBHHH HAHHB HBBHH HBBBB HBHAB B-HAB HABH- BBHB- ABHHA HHBBA -HHHB HHBBH
 *A003   AAAHA AHBHH HHHAH BABAH HHHAH H-HBA HHHH- AAHH- HHHHB HHAHA -HHHB AAHHA
 *A006   ABAAA HAHHA AAAHB AAABA HAAAA --H-A HAHAA B--AA HHHHH BHHHH BHHHH AB-HH
 *AB09   BAHAA HDHAA HAABC BCHBA AAHHH H-BHA HAHA- HABA- HHBBB ACBAA -HBHA BAHHA 
 *AB17   AAHHA AHBHH AHHAH BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HHHHH HAABA -AHAH AAAHA
 *ABG356  HHHHH AHAHB HAH-H AH-H- HA--B ADD-H CHABH ---A- CHBH- -BBH- -D--- ----- 
 *ABG373  HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH AA-H- HAHA- -BHA- -AB-- ---D- 
 *ABG378  HHBAB AAHHB HAH-B ABBHH HBA-A BHBBB AAAAA -AAA- AHHH- HHBH- ---A- -A-A-
 *ABG379  HAHHB AAHHH BAH-A AAHBH AAH-H HBHHH AHHAH BAHB- BHHA- -HBH- -HB-- -A-B-
 *ADH1   HBHHH BHBHH HAHHH HHBBB HAAHH HBAHA AAHHH AHHAH AAHHA HAHHA -HAHA -HHA-
 *ADH3P  HAHBA AHHHH HAHHA BAAHH AHBAB A-HBH AHAH- HAAH- HHHAH HHAHA -AHHA BAHHH
 *AHV5   HABBB HAHBH HA-AB HABBA AHHHB A-AHA ABHH- -AHH- ----- -AHHH -HBHH BHHAA
 *AR20a  AACCA ACCCC ACCAC CACAC CCCCC C-CCA CCCC- AACC- CCCCC CAACA -CCAC AAACA
 *AR20b  CAACC CACCC CCCCC CCCCC CCCCC C-CCA CCCC- CCCC- ACACA CCCCA -CCCC CCACC
 *AR20c  DDDDD DDDDB DDBDD DBDDB DBDD- D-DDD DDDD- BDDB- DBDDD DDBBD -DDDB DBDBD
 *BCD111  --HHH AHHBB ----- -HBHB AABAB A-HHH HHAA- AH-A- AHB-A A---- -HAAA HHHHH 
 *BCD130  AADHB HHBBB HBB-B HA-H- HB--H HCCHB HHHAH ---H- -BA-- -ABH- ----- -----
 *BCD131  AHABB HAHAA HB--A ABDHC DH--C HA-HA AHAHH -BHA- H-HH- -HHH- -DC-- -B-C- 
 *BCD204  DAD-A AHBHA HCHHD BAHAB AHDAH H-HHD HH-H- AAHH- CHHHC HHABA -HHDH AAAHA
 *BCD266a CCCCC CCCCC CCCCC AACCC CAC-C ACCCC CCCCC CACC- ACCC- -CCC- -CAA- -----
 *BCD266b HAAHH HHHBA HHHHH AABHH BAH-H AHBAH HHADH -DAB- AHBH- -HHH- -DA-- ---A- 
 *BCD351  ABDDA AHBHD AA-AA BCCCD HH--H H--CH HHHHH -DHH- HBHH- DHHB- --H-- -A-A- 
 *BCD410  H--C- BHBCH HH--C BB--- -B--H H--BH HHABC ---H- -HAH- -HHH- ----- ----- 
 *BCD1072 AAHHH AHHHH AH-BB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HAHAB BBHAA -ABAB HAAHB
 *BCD1434 BHHBH AHHAA AHHBH BBAHH HHHAH B-BAA HHBB- BAHA- BBHAB AHHAA -HAAB AAAHH
 *BG175  HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH AA-H- HAHA- -BHA- -AB-- ---D-
 *BG508  HHHHH AHAHB HAH-H AH-H- HA--B ADD-H CHABH ---A- CHBH- -BBH- -D--- -----
 *BG522  HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH DAAH- HAHA- BBHA- -ABH- -A-A-
 *BG542a  HAHBA AHHHB CH-HA BAH-C AHC-H A---- A-D-D --DH- HHD-- -H-D- --C-- -A-A-
 *BG542b  ABAAH HAHHA AAHHH AAABA HAA-A BAHBA HAAAA BHHH- HHHH- BAHH- -HHH- -H-H-
 *BG544  HAHHB AAHHH BAH-A AAHBH AAH-H HBHHH AHHAH BAHB- BHHA- -HBH- -HB-- -A-B-
 *BG547  HHBAB AAHHB HAH-B ABBHH HBA-A BHBBB AAAAA -AAA- AHHH- HHBH- ---A- -A-A-
 *BG552  HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHB-H ABHHA BHHHH DAAH- HAHA- BBHA- -ABH- -A-A-
 *BG823  AAAAA AHBHD HH-AH BADAC DH--H HBHHA HHHHH -ACH- H-HH- -AAB- -BB-- -A-A- 
 *BG969  BBHHH BHBBH HAA-- --BBB HAA-H HBDBA AHH-H -ABA- HAHH- BAHH- -CHH- -B-A- 
 *BRLY10a CCCCA CCCCC CCCCC ACAC- CCACC C-A-C CCAC- ACCC- CCCCA ACCCC -CAAC AA-AC
 *BRLY10b AHHBB HABHB HABAH HHBAB HABHH B-A-A AHAB- HAHA- BHHBH BBHAA -HBHH HABBH
 *BRLY10c AHBHH BABBH HAB-H HBHAH HHHHH H-AHH -BAB- HHHA- B-HHH HHHAA -BHHH HABHB
 *C002   CCCAA CACCC CA-CC -C-CC C-AAC C-A-A ACCC- ACCA- C-CCC CCCCA -CACA CCACA
 *CDO64a  BBHHH BABHH HDHHH HHBBB HAAHD H-AHD DHDH- AHHA- HDHHA HDHHA -HAHD HHAHA
 *CDO64b  ABAAH HDDBA AAHHH AAABA HAAAA B-HBH HHAA- BHHH- --HHH BAHHH -HHHH ABBBH
 *CDO64c  BBHAH AHAHD HAHHB HABBA BABAC A-BHC CHHB- AHHA- HHBHA ADHCA -HAHA BBHHH
 *CDO099  AAHHA BHHHH HHHBB BBHHH AHBAA H-HAA BHH-- AHAA- HAHAB BBHAA -ABAB HAAHB
 *CDO388a BBDDD BDBDD DDDDD DDBBB DDDDD D-DDD DDDD- DDBD- DDDDD DDDDD -DDDD DDDDD
 *CDO388b CCCCC CCCCC C-CCC CCCCC CACCC C-ACC AACC- ACCA- CACCC CACCC -CACA CCCCA
 *CDO388c DDDDD DDBDD DDDDD BDDDB DDDDD D-DDD DDDD- DDDD- DDDDD DDDBD -DDDD DDDDD
 *CDO388d DDDDD DDDDB DD-BD DDBDB DDBDB D-DDD -DDB- DDDD- DDBDD DBBDD -BDDD DDDDD
 *CDO388e AACCA ACCCC ACCAC CACAC CCCAC C-CCA CCCC- AACC- CCCCC CAACA -CCAC AAACA
 *CDO388f CCCCC ACCCC CACCC ACCCC ACCCC C-CCC ACCC- CCCC- CCCAC ACCCC -CCAC CCCCC
 *CDO388g BHHAH BBHAH HABHH HAHBH AHBBH H-BHA HHBH- HHHH- BHHHA HHBAB -BHBA HAHHH  
 *CDO388h DDDDD DDDDD DDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- BDDD- DDDDD BDDDD -DBDD DBDBD
 *CDO388i HAHBA BHHHH HHBBB BBHHH AHBAA C-BCA BHBH- HHAA- BAHAB HHAAA -AHAB HAADB
 *CDO388j1 DDDDD BDDDD DDBBB BBDDD DDBDD B-BDD -DBD- DDDD- BDDDB DDDDD -DDDB DDDDB
 *CDO388j2 ACACC CACCA AACCC AAACA CAAAA C-CAA CCAA- CCCC- CCCCC CACCC -CCCC ACCCC
 *CDO388k DDDDD DDDDD DDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- BDDD- DDDDD BDDDD -DBDD DBDBD
 *CDO388l DDDDB DDDBD DDDDB DDDBD DDDDB D-DDD DDDD- BDDD- BDDDB DDDDD -DBDD BDBDD
 *CDO395  ABAHH HAHHA HAHHB HAAHH HHAAA B-HAA HAHH- HAHH- --HAA BHBHH -HHHH HAHHH
 *CDO400  BABCA AHHCB HAABB BHHBH AAHHA H-BHA HH-A- HHBA- HBBHH HAABA -AHHA HAAHA
 *CDO412  DADHA HHBHH AHHAC BAHA- -HHA- H-CB- HHCH- HAHH- --HHH AHHBH -HABH HAAHA
 *CDO675a CCCAC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC C-CCA CCCC- CCCC- ACACA CCCCA -CCCC CCACC 
 *CDO675b CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CACAC A-CCC CCCC- ACCC- CCCCC CCCCA -CCCC CCCCC
 *CDO675c DDDDD DDDDD DDDBB BBDDD DDBDD D-DDD BDDD- DDDD- DDDDB BBDDD -DBDB DDDDB
 *CDO1049a AAHHA AHBHH AHHAD BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HHHHH HHABA -HHAH AAAHA
 *CDO1049b DDDDD DDBDD DDDDD BDBDB DDDDB D-DDD DDDB- DDDD- BDDDD DDBBD -DDDD DDDBD
 *D001   HAHHA AHABA HAHHB HABBA -HAAB B-AAH -HAA- BHAA- HAHHB -HHHH -ABHH BABHA
 *D002   HBAHA BABHB BHBHB HHBHB BBHHB H-BHH AHHB- HBBH- HBABH HHHAA -HBHH HHABH
 *D007a  ABHAH HHHHH -BBHH ---B- HBAAA B-BHB HA-H- BAHB- HBHHA HHHBA -HHHB ABHBH
 *D008   HHABH AHAHB HAHBH AHBHB HABAB --H-H HHAHH A--AH AHBHA ABBAA HBAAA BH-HH
 *D009   AAAHH HHHHB HHHHB BHBHB HBBHH H-HBB HHHH- BBHH- ABAHA HAHHA -AHHH HHHHH
 *D012   HABBA ABABH HHHHB HHBHB BHAAB A-AAA AHAH- HAHA- HAHHH HAHHB -HBBH BABHA
 *D014   CACCC CCCAA ---CC ACC-- -ACAC C-CAA AACC- CCCA- CCC-C A---- ---CC CAACC
 *D015   HHHHH HHHHB HBBHH HBHBB ABHAB B---H BHHB- BBHA- BHHAH HBBAH -HHHB HBBAH
 *D016   AAHHA HHBHA HHHAH BAAAB HHBAH H-BHA HAHH- AAHH- BAHHH HABAA -HHHA AAHA-
 *D017   AAHHB AAHHA BAAHA AHHBA AAHHH H-A-H AHAA- BAHB- BHAAB -AH-A -HHAH BAHHH
 *D018a  BBDDD BDBDD DDDDD DDBBB DDDDD --D-D DDDDD D--DD DDDBD DDDDD DDDDD DD-DD
 *D018b  BBDDD DBDDD DDBDD BBBDD DDDDD --D-D BDDBD D--DD DDDBD DD-DD DDDDD BD-DB
 *D019   DDDBB DDDDD BDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- DBDD- DDDDD BDDDD -DBDD DBBBD
 *D022   HHHBH HHABB HHH-B AHBHB HHBAH A-HBH HAAA- --BH- B-HHA -BHAA -BAAH BAHHH
 *D023   HHHHA BBHBH HHHHH BBBAB AAHAH H-AAH BHAH- HHAB- HHAHH HHHBH -BAAH AAAHH
 *D025   DBBDD DBBDD BDDDD DDDBD DBDDD D--BD BDDD- DDBD- DDDDD DDDDD -DDDD DDDDB
 *D027   HAHBA ABABH HHHHB HABHB BHHHB A-AAH HHAA- AHHA- HAHHH HAHHB -HBBH BAHHA
 *D030   AAB-A AHB-A AAAAH BAHA- -HHA- H-BHA HH-H- AAAH- HHAHH HHABA -AH-H AAAHA
 *D036   CCCCC CCAAC CCCAC CCCAC ACCCC --A-C CCC-C A--AC CCCAA CCACA CCCCC AC-CC
 *D038   AHHHA BBHBA HHHHH BABHB HAHAH A-HAH HHAH- HAHB- BHBAH A-HBA -BAAB AAAHA
 *D049   HAHBH AHHHH HHHBH BBHHH AHBAB A-HHH BHHH- AAAH- HAHHB BHHAA -ABHB HAAHA
 *E002   ABAAH HAHHA AAAHB AAABA HHAAA B-HBA AAAA- BHHH- HHHHH BHHHH -HHHH AHHHH
 *E003   -AACC CACCC ACCCC CCCCC CCCCC A-CCC CACA- CCCC- CCCCA ACCCA -CCCC CCA--
 *E006   BBHHH BHBHH HHBHH HHBBB BAAHH H-AHA AHHH- AHHA- HAA-A HHBHA -HAHA HBAHA
 *E008   HAHBA AHHHH HHBAA BHAHH ABBAB A-HHH HHAH- HHHH- HHH-B HHAHA -AHHH BAAHA
 *E009   BBHHH BHBBB HABHH HHBBB BAAHH H-ABA AHHH- AHBA- -AA-A HAHHA -HAHA BHAHA
 *E011   DDBBD DDDDB DDDBD DDDDB DDDDD D-DDD -DDB- DDDD- DDBDD DDDBD -DDDD BDDDD
 *E013   AAHHH BABHH --AHH BHAHA ABABH B-AHA AABA- BH-H- HAHHB BHAH- -HHHB AAHAA
 *E014a  AAABB HAHHH HAAHH ABBHA AHAAH H-HHA AHAH- HHHA- HAHAH AAHHH -ABHB AAHHH
 *E014b  HAHBA AHABA HAHHB HABBA AHAAB H-AAH AHAA- BAAA- HAHHB AHHHH -ABHH BABHA
 *E015   HAHHB HAAAA AAAHH HHHHB H-HAA H-BAA HHHH- H---- AAA-A HHHBA -HHHB AHABB
 *E016   BHABH AHABB H-ABB AHBHB HHBAB A-HAH HHH-- ABHB- AHBHH ABHHH -B-AH BAABH
 *E017a  BDDDD DDDDB DDBBB DDDDD DDDBD D-DDD BDBD- D-BB- DBD-D DDDBB -DDBD DDDDD
 *E018   AAHHH BHHHH HHBBB BBHHH AHBAA H-HBA BHBH- AHAA- HA-AB BBAAA -AHAB HAAHB
 *E019   AAHHA BBHHH HABHB BBHHH AH-AA H-HBA BHHH- AHAA- HAHAB BBAAA -AAAB HAAHB
 *EST1   AHAHA HHBBB HHAAA AHHAA HHHAA AHAAH HHHBA BBHHA AHHAH AHHBH -HHBB -HBBH
 *EST2   ABAAH HAHHA AAAHB AAABA HHAAA BAHBA HAHAA BHAAH HHHHH BHHHH -HHHH -HHH-
 *F001   BDDDD DBDDD DDBBD DDDBD DDBBD D-BDD DDBD- DDDD- BDDDD DDBDB -BDBD DDDDD
 *F002a  CCCCC ACACC CACCC ACCCC CCCAC A-CCC -CAC- ACCC- ACCCA ACCAA -C-AC CACCC
 *F002b  HHABB AHAHB HAHBB AH-HB HHBAB A-HHH -HAH- HHHB- AABHH HHBAH -BHHH BAHHH
 *F002c  CCCCA ACACA CACCA CCCCC CCCCC C-CCA -CCC- CCAC- CCCCC CCCCC -CCCC CCCCC
 *F002d  DDDBB DDDDB DDDBB DDBBB DDBDB D-DDD -DDD- DBDB- DDBDD DDBDD -BDDB BDDDD
 *F002e  DDDDB BDBDB DBDDB DDDDD DDDDD D-DDB -DDD- DDBD- DDDDD DDDDD -DDDD DDDDD
 *F008   -B--H BHB-B HHHH- HHBBB BAAHH H-AHA AHHH- AHHA- AAAHA HAHAA --AAA HHAAA
 *F011   CCCCC ACACC CACCC ACCCC CACAC A-CCC CCAC- ACCC- ACCCA ACCCA -CCAC CCCCC
 *F015   BHHBA AHAHH HHHBH AHHHA HAHAB A-H-B -HAH- HHHH- HHBHA HHBHA -BAAA BHHHH
 *F019   HAHBB AHH-A -AHHH HHBBA AHHHB H--HA ABHH- BAHA- BAHHB HH-HH -H-HH BABHH
 *F034a  ABAAH HAHBH AHHHB HAHBA AHAAA B-BBA AAAA- BHHH- HHHHA BBHHH -HHHB AHHHH
 *F034b  HHHHH HAAAA HHBAH HBHHB HAHHB B-HHA HHHH- BBBB- HBHHH HAHHH -AHAH HBAHA
 *F036a  AAHBB BHBAB BBBAB HABBH HHBBB A-BHB -ABA- BBBH- BBABA HBBBH -HAHB BBBHH
 *F036b  CACAC CCCCC CAAAC ACCCC CCCCA C-CCC -ACA- ACCA- ACCAC CCCCC -CCAC CCCCA
 *F037   CACCA ACACA CACCC CACCC CCAAC C-AAC -CCC- CACA- CACCC CCCCC -CCCC CACCA
 *F041   DDDDD BBDBD DDDDD BDBDB DDDDD D-BDD -DDD- DDDB- DDBDD DDDBD -BDDB DDDDD
 *F043a  HAHAH HH-HB BAHA- -AHHH HHAHA B-BBH AHBA- B---- HBH-B H-AH- -HBAH BHHHH
 *F043b  BDDDD DDDDB DDDDD -B-DD DBBBD D-D-B BDDD- DDDD- DDD-D DDDDD -DDBB BDDDD
 *F048   -DBDD DDDDD DDDD- DDBD- DBDBD D-DBB DDDD- DBDD- DBDDD DDBDD -DDDD DB--D
 *G001   DDDBB BDBDB DBBDB DDBBD DDBDD D-BDB BDBD- DBBD- DDDBD DBBDD -DDDB DDDDD
 *G002   BABBH HHBHH HABBA HBHHB ABBHB A-HHH HHHH- AAHH- HA-HB BBHHH -ABHB HAAHA
 *G005   DDDBB DDD-B DDDDB DDBDD DDDDB D-DDD DDDD- DDDB- DDDDD DBDDD -BDDD BDDDD
 *G007a  HAHHH HABHB HBBHH BHBHH ABHAB H-HBH HABH- HHHH- HBAHH HHHBA -BHHH HAABA
 *G007b  AAAAA AHBHH ABHAA BHHAA HHHAH H-HBH HHHH- HHAH- -B--H HHHBA -HHHH HAABA
 *G008   AAAHA AHBBA HAHBH ABBBH HAHHA B-BBH AHHA- BHBH- AHAHB HHBHB -HBAH BHHBH
 *G009   AAHHA BHHHH HHHBB BBHHH AHBAH H-H-A BHBH- AHAA- HAHAB BBHAA -ABAB HAAHB
 *G010   BBHAA BABHH HABHH HHBBB HAAAA H-ABA AHHH- AHBA- HAHHH HHHHA -HAHA HBAHA
 *G012a  AAHHA AHBHH ABHHA BHBAH HHHDH C-CBH BHHA- HAHH- BBHHH HHHBA -HHHH HAAHA
 *G012b  HADHH HABHB HHHHH CHBHH HBDDB H-B-H CHCC- CHHH- HBABA CCHBA -CH-H CDABH
 *G013   DBDDD DDD-D DDDDB DDDBD DDDD- B-DBD DDDD- BDDB- D-DDD BDDDD -DDDD DDDDD
 *G014   BHHAH HBBAH BABHH HBBBA AABBA H-BHA HAHA- HAHA- HHHHA HHBAH -BBAA AAHHB
 *G030   BBHHH AHHHB HHBHH AHHHH HAHAB A-HHB HBAH- AHHA- HHHHA AHBHA -HHHH HBHHH
 *G034_1  DDBBD DDDDD DDDDD BDDDD DDBDD D-DBD DDDD- DDDD- DDDDD BDDDD -DBDD BDBDD
 *G034_2  HAAHH BABHB B-B-B HHBHB BBHHB H-BHH AAHH- HBAH- HBABA HHHHA -BBHB HHABH
 *G036   DBDDD DDDDD DDDDB DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- BDDD- DDDDD BDDDD -DDDD DDDDD
 *G039   HAHHH HHBBB BBBHH HHHBB ABAAB B-HHA HHHH- BBHB- HBAHA HHHHA -HHHB HBABH
 *G043   AAHHA ABAAA AAHAA HHAAA BHHBH H---B BBBH- AHBA- BHHHH HHH-H -BB-A AAAAA
 *G044   AAAHA AHBHH HHBAB BAHAB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- BHHBB BABAH -HHHA AAHA-
 *G048a  HAHAA HHAAB HA-HH HHHHH HHA-- --BBH AAHA- B-HA- HBHBH HHHHH -HHAB HAHBA
 *G048b  AHHHA HHBHB -HBBA AHH-A -HHAA A-A-H BHHB- -BHH- AHHAH AHHBH -HABB AH-BH
 *G049a  DDDBB BDBDB DBBDB DDBBD DDDDD D-BDD DDBD- DBBD- DDDBD DDBD- -DDDB DDDDD
 *G049b  AHHBH HABAB HBBAB HAHHH HHHHH A-BHB HHHA- HBBH- HHAHA HHHHH -AHHB -HHHH
 *G049c  DDDBB BDBDB DBBDB DDBBD DDDDD D-BDB D-BD- --BD- DDDBD DDBDD -DDDB DDDDD
 *G049d  ACCCC CCCAC CCCAC CACCC CCCCC A-CCC CACA- CCCC- CCACA CCCCC -ACCC ACCCC
 *G051   DDDBD D--DD DDDDB -D-DD DDDDB D-D-D DDDD- BDDD- D-DDB D-BDD -DBDD BDBDD
 *G053   HHAHA ABHHH BAHAA HHAAH HHBAH B-HAA -AAA- BAHH- HHHAB HHHAH --HAH AAHHH
 *G055a  BBDDD BD-D- BDBDD DBBBB BDDDD D-DDD DDDD- DDDB- DDDDD BBDDD -BDDD DDDDD
 *G055b  CCACC C-CC- CCCCA CC-AC C-CCA C-CCC ACAA- AAAC- CCCCA CCCCC -ACCA ACCCC
 *GO55c  CCCAA CAAC- CCCCA CC-AA AACCC C-AAC CCAC- CCAC- CC--A CCCCC -AAC- -CCCC
 *G055d  DD--D DDDDD DDDBD BDDDD DDBDB D-D-D BDDD- DDDD- DDDDB BDDDD -DBDB DDDDD
 *G055e  CACCC C-AAA A-CCA CC-A- A-CAC A-C-A CCCC- AAAC- CACCC CCCAA -ACCC CAAAA
 *G057a  DDDDD DDBDD DDDDD BDDDD DDDDD D-DBD DDDD- DDDD- DBDDD DDDBD -DDDD DDDDD
 *G057b  CACAA ACCAA CAACC CCCCC AACCA A-CCC CCCC- CCCA- CCCCC CCACA -ACCA CAACA
 *G057c  CCCCC ACACC CA-CC -CCCC CACAC A-CCC CCAC- ACCC- ACCCA ACCCA -CCAC CCACC
 *G057d  DDDDD DDDDD DDDBD DDDDD DDDDD D-BDD DDDD- DDBD- DDBDD DDDDD -DDDD DDDDD
 *G058   HAHHB AAHHH BAHHH HHHBH HHHHH H-HHH AHHA- BAHB- BAHAB HHHHH -HBAH BABHH
 *G059   ABAAH HAHHH HHBBH ---BH HHAAA H-HBA HH-A- HB--- ----- BHHHH -HHHH ABHHH
 *G060   BAHHA HAB-A HAHHH BHHHB ---HH H-B-B ---B- A-H-- BHHHH HHBBH -HHAA AHABH
 *G062a  AHABB HAHAA BHHHH AAABH HAAHH B-HBA AHAH- HBHA- HAHHH HHHHH -AB-H ABHBH
 *G062b  A-ACC CCACC CCACA AAACC AAACA C-CCC CCCC- CCCC- ----- -ACCC --CCC CC-CA
 *G062d  AHABB HAHAA BHHBB AAABH HAABA B-BBA AHAA- HBHA- BAHHH HHHHH -ABHB ABHBH
 *G062e  DDDBB DDDDD BDDDD DDDBD DDDDD B-BBD DDDD- DBDD- BDDDD DDDDD -DBDB DBDBD
 *G062f  ABABB HAH-A BHHHH AAABH HAABA B-BBA AHAA- HBH-- -AH-H HHHHH -ABH- ABHBH
 *G062g  BAAHH HAHAA HAHHH AAABH HAAHA B-HBA AHAA- -HHA- ----- -HHHH -AHHH ABHBH
 *G062h  ACACC CACAA CCCCC AAACC CAACA C-CCA ACAA- -CCA- CA--- -CCAC -CCCC ACCCC
 *G062i  AHABB HHHHA BHHHH AAABH HAAHA B-HBA AHAA- HBHH- BHBBB BHHHH -HBHB ABHBH
 *G062j  DDDBB DDDDD BDDDD DDDBD DDDDD B-DBD DDDD- DBDD- BDB-D DDDDD -DBDB DBDBD
 *G419a  AAACA CCCCC ACCCA CACAC CCCAC C-CCC CCCC- AACC- CCCCC CCCCA -CCAC AAACA
 *G419b  BHHAH BBHAH HABHH HAHBH AHBBH H-BHA HHBH- HHHA- BHHHA HHBAB -BHBA HAHHH
 *G419c  DDDDD DDBDD DDDDD BDBDB DDDDD D-BDD D-DD- DDDD- -DDDD DDDBD -DDDD DDDDD
 *G419d  CC-CC CACCC CCCCC CCCCC CAAAA C-ACC A-CC- CCCC- CCCCC CCACC -ACCC CCCCC
 *G419e  DDDDD DDDBD DDDDD DDDBD DDDDD D-BDD DDDD- BDDD- DDDDD BDDDD -DBDD DBDBD
 *G419f  BBDDD BDBDD DDDDD DDBBB DDDDD D-DDD DDDD- DDDD- DDDDD DDDDD -DDDD DDDDD
 *G465   BAHAH HHHAA HAHHH HBHBA AAAHA H-BHA HAHA- HABA- HHABH HHBAA -HBHA AAHHA
 *GLIhigh BHHHH HHHAA AHHBB BBAHH AHHAH BHBAA HHBBA BAHAA BBHAB AHHAA -AHAB -AHAH
 *GLIlow  HAHAH HHHHA AHHHH AAHHB HHABA BHBBH AABAH BBHHH HBHHB HHHHH -HBAH -ABHA
 *GLU1   HA-BH AHHHH HHHBH BBHHA AHBAH AAHHH HHHHH AAAHB HAHHB BHHAA -ABHB -AAAA
 *GOT2   HAHBA AHHBH HAHHB HABBA AHAAB HBHAH AHAAH BAAAH HAHAB HHHHH -HBHH BAHBH
 *GOT3   ABAAH HAHHA AHHHH AAABA HAHAA BAHBA HHAAH BHHHH HHHHH BAHHH -HHHH AHHHH
 *H001   AAAHA AHBHH ABHAA BHHHH HHHAH H-HBH HHHH- H-HH- HBHHH HHHBA -HHHH HAAHA
 *H002   ABAAH HAHBA AAHHH AAABA HAAAA B-HBA HHAA- BHHH- HHH-H BHHHH -HHHH AHHHH
 *H004   CAC-C CCCCC CCCCC A--AC CCACA C-CAC AACA- CACC- CCCCC CCCCC -ACAC CCCCC
 *H005   BBHHH BHBHH HAHHH HHBBB HAAHH H-AHA AHHH- AHHA- HAAHA HHHHA -HAHA HHAHA
 *H007   ABAAH HAHHA AAAHB AAABA HHAAA B-HBA AAAA- BHHH- HHHHH BHHHH -HHHH AHHHH
 *H008a  AA-CC C--CC CCCCC CCCCC ACCAC C-CCA CCCC- CCCC- ACACC -CCCA -CCCC CCACC
 *H008b  DD-BD DDBDB DDDBD BBBDB DBBDD D-DDD DBDB- DBDB- BDDDD DBDBD -DDBB DDDBB
 *H008c  DBDDD DDDDD DDDDB DDDBD DDDDD B-D-D DDDD- BDDD- DDDDD BDDDD -DDDD DDDDD
 *H008d  CCCCA CACCC CCCAC CCAAC AAACC C-C-C CCCC- ACAA- CCACC ACCCC -CAAC CACAC
 *H008e  AAACC CCCCC CCCCC CACCC CCCCC C-CCC CCCC- CCCC- ACACA AACCA -ACCC ACACC
 *H008f  BDDDD DBDDD DDDDD DDBDB BDBDD D-BDB BBDB- DDDD- DDDDD DDBDD -DDDD BDDDB
 *H009a  HHHHA BBHBA HHHHH BHBHA HAHAH H-BAH AHAH- HA-B- HHBHH AHHBH -BAAB AAAHH
 *H009b  DDDDD DDDBB DDDBB DBBDB DDBDB D-DDD DDDB- DDDD- DDBBD DDBDD -BDDD DDDDB
 *H009c  CCCCC ACACC CACCC ACCAC AACAC A-CCC CCAC- ACCA- ACCCA ACCAA -CAAA CCCCC
 *H009d  AACCC ACCCC CCCCC CCCCC ACCAC A-CCA CCCC- AAAC- CACAC CCAAA -ACAC CAACC
 *H011   DDDDD DBDBD BDDBD DBBBD DDDDD B-BBD DDDD- B-BD- DDDDD DDBDB -DDDD BDDDD
 *H015   AHHBB HHHAA BHHHH AAABA -AABA B-HB- -HAA- HHAA- HH-HH BHHHH -ABHH AB-BH
 *H016   HHBHA BHHBH HHHHH BBBAB AAHAH H-AAH BHAH- HHAB- HHAHH AHHBH -BAAH AAAHH
 *I019a  ABAAA AHAAA HABHA BHAHB HHAAB B-HAA BAAA- BAHH- HHHAA BHBHH -HHAA AAHHB
 *I019b  ABAAA AHAAA HABHA BHAHB HAAAB B-HAA BAAA- BAHH- HHHAA BHBHH -HHAA AAHHH
 *I024a  HHHHA BBHBA HHHBH BHBHB HAAAH H--HH AH--- HAHB- BHB-H HH-BH -B-HB AAABA
 *I024b  CCCCA CCCCA C-CCC CCCCC CACAC A-CAC AC--- CACC- CCC-C AC-CC -CCAC AAACA
 *I026   HHHBH HHHHH HHBAH BABAB HBHHH H-BB- -HHH- HHHH- HHHHB BHHBH -HHAB HAHBA
 *I027   DBBBD DDDDB D-DDD DDDDD DDDDD D-DDD DD--- DDDD- DDDDD DD-BD -D-DD BDDDD
 *I028   HHBHA HAHHH BAHHH AHAHH HHAHA B-BBH -HHA- BAHH- HBBBB HHBHH -HBAH HHHBH
 *I032a  ABAAH HAHBA AAHHB AAABA HBAAA B-HBA -AAA- BHHH- HHHHH BBHHH -HHHH AHHHH
 *I032b  HBHHB BH-HA HHBBH HAHBH HHAHH B-HBA -AHA- HHHH- HHHHA HHHHH -AHHH AHHHA
 *KSU008  AAHHA AHBHH ABHAA BHHHH HHHAH HBHBH HHHHH HAHHA HBHHH HHHBA HHHHH HAHAA
 *KSU026  AAHHA AHHHH AHHA- -AHAB HHHAH HBHHA HHHHH AAHHA HHHHH HHABA HHHAH AAHAH
 *KSU058  AAHHA AHBHH AHHAH BAHAB HHHAH HBHHA HHHHH AAHHA HHHHH HAABA HHHAH AAHAA
 *KSU024a AHHAA AAHHA HAAHH HHHHB HAAAA ABBBH AHHHH HABA- HBBAH HH-HA HAHHH HAHHA
 *KSU024b AHHAA AAHHA HAAHH BHHBH HAHHA H-BB- HBHHH HABAA HBBA- HHHBA HAHHA HAHHA
 *M001a  HABHH AAAH- -AH-H HHBHA --BAB A-H-- HHHB- -BHA- HHHBH HHBBA -AHAH HAAHH
 *M001b  CCCAC CACCC CAA-A CCCCC CAACC C-CC- ACCC- AACA- CACCC CCCC- -ACCC CCACA
 *M005   DD-DD DDDDD BDDDD DDDDD DDD-D B-DBD DDDD- BDDD- -BB-B DDBDD -DBDD DDDBD
 *M009s  AAACA ACCCC ACC-A CCCAA CCCAC C-CCC CCCC- CACA- CCCCC CCCCA -CCCC CAACA
 *M011   DDBBD DBDBD DDDDB DDBDD DDDDB D-DDD -DDD- DDDD- DDDDD DDBDB -DBBD BDBDD
 *M070   HBAHA ABAHA HHBAH BHHAA AHAHH A-AH- -HHH- HAHH- HHHHA BHBHA -HAHA BHBAB
 *M074   BBHHH BABHH -ABHH HHBBB HAAAH H-ABA AHHH- AHHA- HAHHH HHHHA -HHHA HBHHA
 *M075   HAHBA ABHBA HAAHH HHBHB BAHHH A-AAH HHAA- ABHA- B-HAH HHBAB -HBBH BAHHA
 *M083   DDDDD BD--- -DDBD DDBBB BDDDD D-DDD DDDD- DDDD- DDDDD DDBDD -DDBD DBDDD
 *M090   BHHHH HHHAH BAAHB HBBAA HHHHA H-HH- -AHA- HH--- ---HH HHBHH -HBAB HAHBA
 *M092   BBAHH HHBBB HAAHA HHBBH AAAHB H-AHA -BHH- AHBH- HAH-A BBAHH -HHHH HBAAA
 *M112   HAHHH AHHHH HHHBB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HAHAB BBHAA -ABHB HAAHB
 *M113   AAHHH -HHHH HHHBB BBHHH AHBAH A-HHA BHHH- AAAH- HAHAB BBHAA -ABHB HAAHB
 *M114a  CCACC CACCC CACCC CCCCC CAACC C-ACA ACCC- ACCA- -AACA CACC- -CA-A CCACA
 *M114b  DDBBD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD D-DBD DDDB- DDDD- DDDDD DDDDD -DBBD BDBDD
 *M117   ABHAH HAHHA AABHH AAABA AAAAA B-HHA HHAA- BHHH- HHHH- BAHHH -HHHH AHHHH
 *M147   CCAAC ACCCC CAAAA CACCC ACCCA C-CCA CCCC- CCCC- CACAA CCACA -CCAC CCAAC
 *M148   AACCC CCCCC CCCCC CCCCC ACCAA C-CCA CCCC- CCAA- CACCC CCAAA -ACAC CAACC
 *M149a  HHHHH AHAHB H---B AHBHB HABAB A-HHB AHHA- HHAA- AHHHA -BAAA -B-AA BHHHH
 *M149b  CCCCC CCCCC CACCC CCCCC CAACC C-ACA CACA- ACCA- AAACA CAACA -CACA CCACA
 *M151   HHHHB HAHHH BAHHH AHHHA AAHHH H-AHH -HAA- BAHB- HBHAB HHBHH -BBHH BABHH
 *M159   AAAAA AHHAA AHAAA HHHHA AHHAH H-HHH HHHH- HAHH- HHHHH HHHHA -AAAA AAHHA
 *NOR   AAAHA HABAH HHAHH BHBAB AHHAB H-HAA HBHB- AB-H- B-HAH HABB- -HHHH AHBBH
 *PSR106  HHHHH HAHHB BAHHH AAHHH HHAHA B-BBH AHHA- HAAA- HBBHB HBHHH -HBAH HHHBH
 *PSR118  AAAHA AHBHH HHHHH BHHHB HHHAH H-HHA HHHH- AAHH- HHHH- -ABA- -HHHA AHHA-
 *PSR128  HDCHD HHBDH ABHHC BDCAC HHHAC H-HBA CHBC- HDHC- HBHCH HHHBD -HHBC HHCC-
 *PSR134  HAHBH AHABA HAHHB HHBBA AHAAB H-AAH AHAA- BAAA- HAHAB HHHHH -ABHH BABHH
 *PSR141  HAHHH HHBBB HHBHH HHHHB ABHAB B--HA HHHH- BBHB- ABAHA HHHBA -HHHB HBABA 
 *PSR142  HAHHB AAHHH BAHHH AHHBH AAHHH H-HHH AHHA- BAHB- BAHAB HHBHH -HBAH BABHH
 *PSR149  AAHHH BHHHH HHBBB BBHHH AHBAA H-HBA BHBH- AHAA- HAHAB BBAAA -AHAB HAAHB
 *PSR152  HAHHH HHBBB HBBHH HBBHH HBHAB B-HHA HHHH- BBHB- ABAHA AHHBA -HHHB HBABA
 *PSR154  HAHBH AHABA HAHHB HABHA AHAAB H-HBH AHAA- BAHH- HAHAA BABAH -ABHH HABHH
 *PSR161  AAHHH HH-HH ---BB BBHHH AHBAH A-BAA BHHA- AAAB- BAAAB BBHAA -AB-B -AAHB
 *PSR163  BBHAH BHBHH HABHH HHBBB HAAHH H-A-A ABHH- AHHA- HAHHA HHBHA -HAHA HHAHA
 *Rust   BHHHH HHHHH HHHBB HBHHH HHHAH BHBAH HHHBH HAHHA HHHAH AHHHA -HHAB -HHH-
 *TAM21  HABBA AHHBH HHHHB HABBA HHAAB B-AAH HHAA- BAAA- HAHHB HHHHH -HBBH BABHA
 *TH005  ABAAA HHAAA HABHH HHHHH HHAAB B-HHH BAHA- BAHH- HHHAH BHBHH -HHAA AAHHH
 *TH012  ABAAH HHHBA AAAHB AAABA HAAAA B-HBA HAHA- BHHA- HHHHH BHHHB -HHHH AHHHH
 *TH032  AHH-H HHB-A -HHBA AHBHA AHHHA H-H-B HHHB- HBHH- AHHHH HHABH -HHBB AHBBH
 *TH033  HHAHH HAHHA AAHHH AAABA HHHHH B-HBA -HAA- BHHH- HHHHH BAHHH -HHHH HBHBH
 *TH055  DBDDD DDDDD DDBDD DDDDD DDDDD B-DDD BDDD- BDDD- DDDDD BDBDD -DDDD DDDDD
 *WG114  BBHHH BHBBH HHAHA HHBBB HAAAH H-ABA AHHH- AHBA- HAHHA HAHHA -HHHH HBAHA
 *WG177  ABAAH HAHHA AHHHH AAABA HAAAA B-HBA -AAA- BHAH- HHHHA BAHHH -HHHH AHHHH
 *WG178  ABAAH HAHHA AHHHH AAABA HAAAA B-HBA HAAA- BHHH- HHHHH BAHHH -HHHH AHHHH
 *WG184a  ACAAA CACCA CAAAC AAACA CCAAA C-CCA CACA- CCAA- CCCCA CCCCC -CCCC AACCC
 *WG184b  ACAAC CACCA AACCC AAACA ACAAA C-ACA AAAA- CCAA- ACCCA CCCCC -CCCC ACCCC
 *WG184c  CACCA ACCCA CCCCA AACCC CAAAC A-CCC ACAC- CACC- CCCCC ACCCC -CAAC CAACA
 *WG222  AAHHA BAAAA -A-BH BBAAA AHBAH H-HHA HHAA- AAAA- HAAAB BBBHA -ABHH AAA-B
 *WG223a  CCCCC CACCC CACCC ACCCA AACCC C-CCC ACCA- CACC- CCCAC CCCCC -CCAC CACCC
 *WG223b  DDDDB BDDDD BDBBD DDDDD DDDDD D-DDD DDDD- BDDB- DBDDB DBBDD -BBDD BDBDD
 *WG241a  HBHBA HAAAB HH-HA -AHHB HHAHA A-HBH -AHB- HAHH- ABHAH BHHBH -HHHH BAHAH
 *WG341  DDBBD DDDBD DDDDB DDBBD DDDDB D-DBD DBDD- BDDD- BDDDB DDBDD -DBDD BDBDD
 *WG380a  HBAHH BABHB BHBHB HHBHB BBHHB H-BHH AHHB- HBBB- HBABH HHHHA -BBAB HHABH
 *WG380b  HBAHH BABHB BABHB HHBAB BBHHB H-BHH AHHB- HBBH- HBABH HHHHA -BBHB HAABH
 *WG380c  DDDDD DDDDD BDDDD DDDDD BDDDD D-BDD DDDB- -BBB- BBDDD BBDDD -BBDD DDDBB
 *WG405  BHBBH AHABB BHBBB AABHH HHBAB A-HHH HHAB- AHHA- AHBBA AHBAA -HHAH HHHHH
 *WG522  HBHHH HHBBB HHBHH HHBHB ABHAB B-HHA HHHH- BBHB- ABHHA HHBBA -HHHB HBABH
 *WG530  AHHHA AHBHH HAHAA BHHHH HHHAH H-HBH BHHH- HAHH- HBHHH HHHBA -HHHH HAHHA
 *WG541  BHBHH BHBHB HHBHB HBBHB HHBHH H-BBA BHHB- BBHA- AAHHH BHBHH -HABA BBBAA
 *WG564  AA--A AHB-A ABHHH BAHH- -HHH- H-HBA HHHH- HAHH- H-HHH HHHBA --HBH HAAHA
 *WG583  -AH-A AHHAA ----B BHHBH AAHHA H-B-H HHH-- H-BA- HHBHH HHAHA -AHHA H-AHA
 *WG622  HHHHH HHBBA AAHBA ABBBH AAAAH B-HHA HBHH- ABHB- AAHHA AHBBA -AAHA AHHBH
 *WG644!  BAHAH HHHAA HAHHH HBBBA AHHBA H-BHA HAHA- HHBA- HBHBH HHBAA -HBHA AAHHA 
 *WG644!! BDDDD DDDDD DDDDD DBBBD DDDBD D-BDD DDDD- DDBD- DBDBD DDBDD -DBDD DDDDD
 *WG686  -AA-H HAH-H BBHHB HHHHB HHHHH H-HHA HH-H- HHHH- HHAHA HH--H -BHHH HHABH
 *WG687  HAHH- -HBBH HHBHH HHHHB ABHAB B-HHA -H-H- BBHB- HBAHH AHHBA -HHHB HBABH
 *WG710  AAAHH HHBBB AABAB AHHHH HBBHH H-HBB HHHA- BBHH- ABABA HHAHA -ABHB ABAHH
 *WG719!  CACCC CCCCC CCCCC CCCCC ACCAC C-CCA CCCC- CCCC- ACACA CCCCA -CCCC CCACC
 *WG719!! HA--- -HBBB HHHHH HBHHB ABHAB B-BHA BHHB- BBHB- ABAHA HHHBA -HHHB HBABH
 *WG789  AAHHH AHHHA HHHBB BBHHH AHBAH H-HHA BH-H- AAAH- HAHAB BBHAA -ABHB HAAHB
 *WG811  AAHHH AHHHA HHHBB BBHHH AHBAH H-HHA BHHH- AAAH- HAHAB BBHAA -ABHB HAAHB
 *WG834a  AHAHH AAABB HBAHA AAHAB HBBHA B---B HABH- BBHH- ABAHA HAHHH -ABBB AHAHH
 *WG834b  CCACC AACCC CCCAC CCCCC CCCCA C--CC CACC- CCCC- ACACA CCCCA -ACCC ACACC
 *WG908a  CHHAH HBHAA BAB-D HBBBA AAB-A AHBHA DAHAA AAHA- DHHH- -HHH- -CH-- -A-H- 
 *WG908b  BBBDB BBDBD BDB-D DBBBD DDB-D DDBDD DDDDD DDDD- DDDD- -DBD- --B-- -D-D-
 *WG909  AAHHA AHBHH AHHHH BAHAB -HHAH H-HHA -HHH- AAHH- HHHHH HHABA -HHAH DDHHA
 *WG933  HAHHB AAHHH BHHHH AHHBA AAHHH B-HHH AHHA- BAHB- BHHAB AHBHH -HBAH BABHH
 *1_32_4a HHABB BHHBH ----H AHH-- ----H ---BA ABHH- HHHH- AHAB- -HHHH -HBHH ABHBH
 *1_32_4b CCCCC CACCC CACCC ACCCC AACCC C-CCC ACCA- CACC- CCCAC CCCCC -CCAC CACCA